Sárfimizdó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 11. 28

Sárfimizdó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.11.28.

Sárfimizdó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sárfimizdó Község Önkormányzata Képviselő-testülete magánszemély kommunális adóját és helyi iparűzési adót vezet be.

2. § (1) Az adó évi mértéke

a) lakás céljára szolgáló épület, lakásbérleti jog után 12.000.-Ft,

b) belterületi építési telek után 10.000.-Ft,

c) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 12.000.-Ft.

2/A. § Mentes a magánszemély kommunális adója hatálya alól a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adótárgy.

3. § (1) Adókedvezmény illeti meg a községben ténylegesen életvitelszerűen ott lakó adózót a 2. §-ban meghatározott vagyontárgy vonatkozásában. A kedvezmény összege:

a) 2. § (1) bekezdés a) pont vonatkozásában 8.000.-Ft,

a) 2. § (1) bekezdés b) pont vonatkozásában 7.000.-Ft,

4. §1 A helyi iparűzési adó évi mértéke iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a.

5. § (1) Ez a rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárfimizdó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a) a helyi adókról szóló 6/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete - az 5. § (1) bekezdés kivételével -,

b) a helyi iparűzési adóról szóló 7/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet - a 3. § - 4. §-ai és a 6. § (5) bekezdés kivételével -.

(3) A helyi adókról szóló 6/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 2015. december 31-én hatályát veszti.

(4) A helyi iparűzési adóról szóló 7/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 3. § - 4. §-ai és a 6. § (5) bekezdése 2015. december 31-én hatályát veszti.

(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

1

A 4. § a Sárfimizdó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.