Bakonyszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Bakonyszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1)bekezdés, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint kell eljárni.

2. § Bakonyszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén a következő helyi adókat vezeti be:

1. magánszemélyek kommunális adója,

2. idegenforgalmi adó,

3. helyi iparűzési adó.

3. § Adókedvezmény/adómentesség: amennyiben a 3. §-ban meghatározott építmény tulajdonosa vagy vagyoni értékű jog jogosultja életvitelszerűen Bakonyszentlászló község közigazgatási területén lakik úgy 75%-os kedvezményben részesül, azon ingatlana után amelyben életvitelszerűen lakik.

II. Fejezet

KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

Magánszemélyek kommunális adója

3. § Az adóköteles adótárgyak körét a Htv. 24-25. §-a szabályozza.

4. § Az adó évi mértéke: 20000,-Ft.1

5. § Adókedvezmény/adómentesség2: amennyiben a 3. §-ban meghatározott építmény tulajdonosa vagy vagyoni értékű jog jogosultja életvitelszerűen Bakonyszentlászló község közigazgatási területén lakik úgy 75%-os kedvezményben részesül, azon ingatlana után amelyben életvitelszerűen lakik.

Idegenforgalmi adó

6. § Az adó alanyát a Htv. 30. §-a szabályozza.

7. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma

8. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 300,-Ft.3

Az adó megállapítása és megfizetése

9. § (1) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett személy az általa beszedett idegenforgalmi adóról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15-ig köteles bevallani.

(2) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót, az adózónak a beszedést követő hónap 15-ig kell az adóhatósághoz befizetnie.

Helyi iparűzési adó

10. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén 4 végzett vállalkozási (iparűzési) tevékenység.

11. § (1) Az 5 iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 1,6 %-a.6

(2)7

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.29.) számú rendelete.

1

A rendelet szövegét a 12/2017 (XI. 8.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2018. január 1-től

2

Beiktatta a 12/2017. (XI.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. január 1-től.

3

Módosította a 14/2022. (XI. 17.) ÖR 1. §-a. Hatályos:2023.01.01-től.

4

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1 § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2021. január 1-től.

5

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1 § (2) bekezdése. . Hatálytalan: 2021. január 1-től.

6

A rendelet szövegét a 2/2019 (I.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. január 1-től

7

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2021. január 1-tő.l