Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2022. 11. 19- 2022. 12. 31

Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2022.11.19.

Mencshely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében, továbbá Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A Képviselő - testület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat és települési adót vezeti be:

1. helyi iparűzési adó

2. magánszemélyek kommunális adója

3. építményadó

4. telekadó

5. idegenforgalmi adó

(2) E Rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.
3. [2]
4 [3]
II. Fejezet

Az egyes adókra vonatkozó külön rendelkezések

1/A. Helyi iparűzési adó

2. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.

(2)1

(3) [4] Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalap az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

(4) -(11) [5]

1/B. Magánszemély kommunális adója

3. § (1) Mentes a magánszemély kommunális adója alól

1. az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület.

2. a nem Mencshelyi bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában lévő lakás, kivéve, ha az adófizetésre kötelezett lakcíme azért szűnt meg, mert egészségi állapota, fogyatékossága miatt egészségügyi, szociális intézménybe kellett költöznie,

3. a telekadó hatálya alá tartozó adótárgy,

4. az építményadó hatálya alá tartozó adótárgy,

(2) Az adó mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként évi 8.000.-Ft.

1/C. Építményadó

4. § Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

5. § Az adó mértéke 425.- Ft/m2.

6. § A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól

1. az a lakás, amely tulajdonosa, bérlője a magánszemély kommunális adóját fizeti,

2. a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjármű tároló, kivéve amelynek helyiségeiben vállalkozási tevékenységet folytatnak vagy vállalkozási tevékenységhez használják,

3. az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézmények ellátására szolgáló helyiség, a gyógyszertár és mentőszolgálat,

4. a 20 négyzetmétert meg nem haladó, magánszemély tulajdonában lévő külterületi épület,

1/D. Telekadó

7. § Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

8. § Az adó mértéke: 100.- Ft/m2.

9. § (1) A Htv. 19. §-ában foglalt mentességeken kívül mentesül a telekadó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével

1. a beépített ingatlan, az építményhez tartozó földrészlet nagyságától függetlenül, amennyiben ugyanazon a helyrajzi számon van nyilvántartva.

2. az építési tilalom alatt álló telek egésze

3. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre nem szánt belterületi ingatlan

4. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre szánt területként nyilvántartott övezetben lévő olyan telek, amely a legkisebb beépíthető teleknagyságot nem éri el,

5. az a telek, amely olyan közterülethez kapcsolódik, ahol a víz, csatorna és villamos közmű gerincvezeték nem került kiépítésre,

(2) Mentes az adó megfizetése alól a belterületi lakótelekkel rendelkező magánszemély tulajdonos vagy ilyen lakótelekre vonatkozó vagyoni értékű joggal rendelkező magánszemély, ha a telket lakóépülettel beépíti a jogerős építési engedély kiadásának évétől a jogerős használatba vételi engedély megszerzéséig, de legfeljebb 5 évig. A mentesség feltételeinek nem teljesítése esetén az adót visszamenőlegesen meg kell fizetni.

1/E. Idegenforgalmi adó

10. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

11. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.

12. § Mentes az adókötelezettség alól az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos hozzátartozója.

1/F.10. Településkép védelmi adó

13. §

1/G. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével a helyi adókról szóló 11/2014. (X.10.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

(3) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

1

A 2. § (2) bekezdését a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.

10.

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelet 5 §-a. Hatálytalan: 2018. V.26.-tól×