Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 08. 05

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

2023.08.05.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá az 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja – Sajólászlófalva Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teherbíró képességének figyelembe vételével – a lakosság, különösen a gyermeket nevelő családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése.

(2) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Sajólászlófalva község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, valamint

b) a Sajólászlófalva község közigazgatási területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó

személyekre.

3. Az ellátások formái

3. § Az Önkormányzata az e rendeletben foglalt feltételek szerint az alábbi szociális ellátásokat nyújtja, valamint szociális szolgáltatásokat biztosítja:

a) pénzbeli ellátások:

aa) települési támogatás

ab) rendkívüli települési támogatás

b) természetbeni ellátás:

ba) köztemetés,

bb) tanévkezdési települési támogatás.

bc)1

bd) falugondnoki szolgálat

c) szociális szolgáltatás:

ca) étkeztetés

cb)2

(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti ellátások egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(3) Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a tagságával működő Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézmény útján biztosítja:

a) családsegítő szolgálat,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és

d) támogató szolgáltatás.

(4) A (3) bekezdésben foglalt ellátások a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat Képviselő-testületének rendeletében foglaltak szerint vehetők igénybe.

4. A szociális hatáskört gyakorló helyi szervek

4. § Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket

a) Sajólászlófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület), valamint

b) Sajólászlófalva község polgármestere (továbbiakban: polgármester),

gyakorolja.

5. Eljárási rendelkezések

5. § (1) Az e rendelet szerinti szociális ellátás, valamint szociális szolgáltatás iránti kérelmet a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal Sajólászlófalvai Állandó Kirendeltségénél (címe: 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty utca 15.) lehet előterjeszteni.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat megtenni.

(3) A pénzbeli ellátás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani és ahhoz csatolni kell az abban előírt igazolásokat.

(4) A kérelmezőt a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátások a kérelem benyújtása hónapját követő hónap első napjától megilletik.

(5) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

(6) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat - ettől eltérő rendelkezés hiányában - utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(7) Az a személy, aki az e rendeletben megállapított rendszeres támogatások valamelyikében részesül, köteles a lakcímében, szociális körülményeiben, jövedelmi-, vagyoni viszonyaiban, valamint a családjában nevelt gyermek elhelyezésében, családi jogállásában bekövetkező változásról 15 napon belül írásban bejelentést tenni.

(8) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén az annak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

6. § Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben, valamint az e rendeletben használt fogalmak értelmezésében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szoctv.) foglaltak az irányadók.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások ügyében az azok érdemét nem érintő eljárási cselekmények elvégzésére.

(2) A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ellátások esetében a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése során alkalmazandó eljárásra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át a Szoctv. 17. § (5) bekezdése szerinti, azaz a megtérítés méltányosságból való elengedése kérdésében való döntés kivételével. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése esetén az ügyfél számára engedett részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

II. Fejezet

Települési támogatás

8. § (1) A Képviselő-testület a kérelmező szociális körülményeire és rászorultságára tekintettel az e rendeletben foglaltak szerint települési támogatást nyújt, amely rendszeres, vagy egyszeri települési támogatás lehet.

(2) A rendszeres települési támogatás formái:

a) lakhatási célú támogatás

b) gyógyszertámogatás.

(3) Az egyszeri települési támogatás formája:

a) lakáshoz jutási támogatás

b) 60 éven felüliek támogatása

c)

(4) A rendszeres települési támogatásra való jogosultságot úgy kell megállapítani, hogy annak időtartama legfeljebb a jogosultság kezdő időpontja szerinti év december 31-ig tarthat.

(5) A rendszeres települési támogatásra való jogosultságot 6 hónapos időtartamra kell megállapítani. Amennyiben a jogosultság kezdő időpontjától számítva az adott év december 31-ig hat hónapnál kevesebb van hátra, úgy a jogosultságot az évből még hátralévő időtartamra kell megállapítani.

6. A lakhatási célú támogatás

9. § (1) A Képviselő-testület a lakhatással kapcsolatos kiadások viseléséhez lakhatási célú támogatást állapíthat meg kérelmére annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő személy esetén kétszeresét és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) A támogatás mértéke: havi 2.000.- Ft.

(3) A támogatás ugyanazon lakcímre csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A támogatás természetben is megállapítható.

7. Gyógyszertámogatás

10. § (1) A Képviselő-testület gyógyszertámogatást állapíthat meg annak a személynek a részére, akinek havi rendszeres igazolt gyógyító ellátása költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri, de akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő személy esetén a kétszeresét nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja.

(3) A háziorvos igazolását a polgármester továbbítja az egészségbiztosítási szervnek, amennyiben a kérelmező a jövedelmi feltételeknek megfelel.

(4) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségének az egészségbiztosítási szerv általa igazolt mértéket kell tekinteni.

(5) A gyógyszertámogatás mértéke havi 2.500.- Ft.

(6) Nem jogosult gyógyszertámogatásra az, aki a Szoctv. szerint közgyógyellátásra jogosult.

8. Lakáshoz jutási támogatás

11. § (1) A Képviselő-testület lakáshoz jutási támogatást állapíthat meg azon személy részére,

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét nem haladja meg,

b) a kérelem benyújtása időpontjában sajólászlófalvai lakóhellyel rendelkezik.

(2) A támogatás a lakásépítéshez vagy lakásvásárláshoz szükséges saját erő kiegészítéséhez szolgáló egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

(3) Nem jogosult támogatásra az igénylő, ha

a) a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt eredményezne,

b) az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik.

(4) A támogatás összege 100.000.- Ft.

(5) A támogatás folyósítása

a) lakásépítés esetén, az építés befejezését követően kiadott hatósági igazolás (engedély),

b) lakás vásárlás esetén, az ügyvéd általi ellenjegyzéssel ellátott adásvételi szerződés

bemutatását követően történhet.

(6) A támogatás iránti kérelmet

a) a vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 1 éven belül,

b) építés esetén a jogerős használatba vételi engedély keltétől számított 1 éven belül

lehet benyújtani.

(7) A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá:

a) vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát,

b) lakásépítés esetén az építés befejezését követően kiadott hatósági igazolás (engedély).

(8) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni és igazolni is azokat.

(9) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az Önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt.

(10) A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott:

a) a támogatást jogosulatlanul vette igénybe,

b) a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a hatósági igazolás (engedély) kiadása keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül elidegeníti és a vételárat nem Sajólászlófalva község közigazgatási területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre,

c) a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a jogerős építési engedély keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül nem házastársa, vagy gyermeke részére ajándékozza el.

9. 60 éven felüliek támogatása

12. § (1) A polgármester 60 éven felüliek támogatását állapít meg – a téli időszakban jelentkező többletköltségek csökkentéséhez – évente egy alkalommal a Sajólászlófalva településen bejelentett lakóhellyel rendelkező azon személynek – kérelmére - , aki a tárgyév december 31. napjáig a 60. életévét betölti és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A támogatásra való jogosultság fennállása az igénylő nyilatkozata és a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásának adatai alapján kerül megállapításra.

(3)3 A támogatás összege személyenként 15.000- Ft.

(4) A támogatás jogosult részére történő átadásról tárgyév október 1. és november 30. közötti időszakban kell gondoskodni.

10. Téli tüzelőanyag támogatás

13. §4 (1) A polgármester téli tüzelőanyag támogatást állapít meg – a fűtés miatt jelentkező többletköltségek csökkentéséhez – évente egy alkalommal a Sajólászlófalva településen bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek – kérelmére - , akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A támogatásra való jogosultság fennállása az igénylő nyilatkozata és a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásának adatai alapján kerül megállapításra.

(3) A támogatás ugyanazon lakcímre csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4)5 A támogatás összege lakcímenként 10.000.- Ft.

(5) A támogatás jogosult részére történő átadásról tárgyév október 15. és december 31. közötti időszakban kell gondoskodni.

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatás

14. § (1) A Képviselő-testület - kérelmére - rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény - így különösen elemi kár, baleset, kórházi kezelés, gyermek születése - esetén az (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatár alkalmazásától az eljáró hatóság eltekinthet. A különös méltánylást érdemlő körülmény fennállását a kérelemben fel kell tüntetni.

15. § (1) A polgármester – a Képviselő-testület által rá átruházott hatáskörben - az elhunyt személy eltemettetőjének – kérelemre - a temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatást nyújt. Az eltemettetés költségeire hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében a 11. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt nem kell figyelembe venni.

(2) Az eltemettetés kiadásaihoz nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 30.000.- Ft.

16. § (1) A Képviselő-testület az olyan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek, akinek az ilyen élethelyzetével összefüggésben váratlan és halaszthatatlan rendkívüli kiadása merült fel és annak önerejéből történő viselésére nem képes, a rendkívüli települési támogatást kérelem alapján kamatmentes szociális kölcsön formájában is megállapíthatja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti, kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtandó rendkívüli települési támogatást akkor állapíthat meg, ha a kölcsön nyújtása előreláthatólag biztosítja annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, létfenntartási gondnak a megoldását, amelybe a kérelmező, illetve családja került, valamint, ha a kölcsön visszafizetése a kérelmező, illetve családja jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján alappal várható.

(3) Kamatmentes szociális kölcsön formájában megállapítható rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 100.000.- Ft, kölcsön futamideje legfeljebb 10 hónap. A kölcsön visszafizetését a folyósítást követő második hónapban kell megkezdeni és azt havonta egyenlő részletekben – ide nem értve a kölcsönösszeg részleteinek meghatározása során keletkező osztási maradék miatti eltérést – kell teljesíteni.

(4) A kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott rendkívüli települési támogatást visszafizetni elmulasztó személy ilyen támogatásban ismételten nem részesíthető.

(5) A kamatmentes szociális kölcsönt kérelmező a kérelméhez köteles mellékelni a rendkívüli élethelyzet igazolását.

(6) A kamatmentes szociális kölcsön átvételét követő 15 napon belül a kérelmező köteles benyújtania kamatmentes szociális kölcsön felhasználását igazoló bizonylatokat.

17. § (1) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapít meg a gyermek születését követő 120 napon belül benyújtott kérelem esetén, a gyermek azon szülőjének, vagy gyámjának, aki a gyermek születésekor Sajólászlófalva településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(2) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, a szülő, vagy gyám és a gyermek lakcímkártyáját, továbbá ha a kérelmező a gyermeknek nem vér szerinti szülője, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot.

(3) A támogatás összege 30.000.- Ft gyermekeként.

(4) A gyermek születése miatt igényelt rendkívüli települési támogatás gyermekenként egy alkalommal és kizárólag az egyik szülő, vagy gyám számára állapítható meg.

18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatására - a döntés meghozatalát is ide értve – a rendkívüli és halaszthatatlan okból, egyszeri alkalomra, nem kamatmentes kölcsön formájában kért rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek ügyében.

IV. Fejezet

Természetbeni ellátások, szociális szolgáltatások

11. Köztemetés

19. § A Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíteni a Képviselő-testület jogosult.

20. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a köztemetés költségeinek megtérítésére köteles hozzátartozóval szemben a köztemetés költségének megtérítése iránti a szociális igazgatási eljárást lefolytassa.

12. Szociális étkeztetés

21. § (1) A Képviselő-testület kérelmére annak a szociálisan rászorult személynek biztosítja a legalább napi egyszeri meleg étkezést, aki azt önmaga, illetve eltartottai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani és akinek esetében az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

a) egyedül élő és betöltötte 80. életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha a háztartás tagjainak átlagéletkora eléri a 78 évet;

b) egészségi állapotára tekintettel a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

c) fogyatékossága és pszichiátriai betegségére tekintettel a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

d) szenvedélybetegségére tekintettel a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

e) hajléktalanságára tekintettel nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a szociális étkeztetés hiánya az életét, testi épségét veszélyezteti.

(2) Szociálisan rászorult személynek az étkeztetés szempontjából az minősül, akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3)6

13. Tanévkezdési települési támogatás

22. § (1) A polgármester évente egy alkalommal tanévkezdési célú települési támogatást állapíthat meg

a) az általános iskolai tanuló után a szülőnek, vagy

b) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló után a szülőnek, vagy

c) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú tanulónak, vagy

d) a felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, felsőoktatási szakképzés keretében, vagy alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatónak,

akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

(2) A tanévkezdési célú települési támogatás iránti kérelmet a tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell a tanulói vagy hallgatói jogviszonynak 30 napnál nem régebbi igazolását.

(4) A tanévkezdési célú települési támogatás készpénzben nyújtható, mértéke

a)7 az általános iskolai tanuló estében 15.000.- Ft tanulónként;

b)8 a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló esetében 15.000.- Ft tanulónként;

c) a felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, felsőoktatási szakképzés keretében, vagy alapképzésben tanulmányokat folytató hallgató esetében 15.000.- Ft hallgatónként.

14. Élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás

23. §9

23/A. § A falugondnoki szolgálat igénybevételének feltételeit önkormányzati rendelet szabályozza.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete.

Pálcza Józsefné
polgármester

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2019. augusztus 21-én kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid
jegyző
1

A 3. § b) pont bc) alpontját a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § c) pont cb) alpontját a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (3) bekezdése a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (3) bekezdése a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 13. §-t a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

5

A 13. § (4) bekezdése a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 21. § (3) bekezdését a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 22. § (4) bekezdés a) pontja a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 22. § (4) bekezdés b) pontja a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 23. §-t a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.