Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelete

a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2023. 08. 01

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelete

a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről

2023.08.01.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a várakozási övezet KRESZ-táblával megjelölt területeire, amelyeknek leírását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Értelmező rendelkezések:

1. Közérdekből történő veszélyelhárítás: emberi életet, testi épséget, az egészséget, vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, a kármentés, a közbiztonság, a nemzetbiztonság és belső rendvédelem, valamint közüzemi, közterületi létesítmények kárelhárítása.

2. Lakossági bérlet: a "várakozási övezeten" belül lakóhellyel rendelkezők részére kedvezményes parkolási lehetőséget biztosító irat.

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. § (1) A várakozási övezetek területének kiterjesztésére - az üzemeltető kezdeményezésére - a közgyűlés jogosult.

(2) A várakozási díjakat, bérletek árát, a kezelési költséget e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó fizetőparkoló rendszert Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön közszolgáltatási szerződés alapján a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: üzemeltető) üzemelteti.

(4) Az üzemeltető a mozgáskorlátozottak érdekképviseleti szervezetének bevonásával a mozgásukban korlátozottak részére várakozóhelyet köteles kijelölni (30 parkolónként egyet).

(5) Amennyiben valaki fizető parkolót más célra vesz igénybe, úgy a közterület használatra vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

(6)1 A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

a) a Békéscsaba Derkovits, sor 2. szám alatt lévő ingatlan előtti 80 méter hosszú útburkolaton történő parkolás jogát külön megállapodás alapján, átalánydíj fizetése ellenében a Békés Megyei Kormányhivatal (Békéscsaba, Derkovits sor 2.) részére,

b) a Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatt lévő ingatlan előtti (az Árpád sor 18. szám és a Bajza utca közötti szakaszon) 45 méter hosszú útburkolaton történő parkolás jogát külön megállapodás alapján, átalánydíj fizetése ellenében a Békés Megyei Önkormányzat részére,

c) a Békéscsaba, 3910/2 hrsz-ú közterületen kialakított 5 db parkolóban történő parkolási jogot külön megállapodás alapján, átalánydíj fizetése ellenében a Csabagyöngye Kulturális Központ (Békéscsaba, Széchenyi utca 4.) részére,

d) a Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. szám alatti ingatlan környezetében kialakított 10 db parkolóban történő parkolás jogát külön megállapodás alapján, átalánydíj fizetése ellenében a Békés Megyei Kormányhivatal (Békéscsaba, Derkovits sor 2.) részére

átadhatja.

(7)2 A (6) bekezdésben meghatározott területeken lévő parkolóhelyek kizárólag a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kiállított egyedi engedély birtokában vehetők igénybe.

3. § (1) A várakozási övezetben várakozni és parkolni az üzemeltetési idő alatt csak jelen rendelet szabályai szerint lehet. A várakozási övezet üzemeltetési ideje: minden munkanapon 8-18 óra között.

(2) Üzemeltetési időn kívül a várakozási övezetben nem kell várakozási díjat fizetni.

(3) A szolgáltatás a parkoló járművek őrzésére nem terjed ki.

(4) A parkolóautomata alkalmas napijegy kiadására, amelynek díjtételeit a rendelet 2. mellékletének 1. pontja tartalmazza. A napijegy - függetlenül a várakozás megkezdésének időpontjától - csak az érvényesítés napján használható.

(5) A várakozási díjat a tervezett parkolás időtartamára előre kell megfizetni, legkésőbb a várakozási esemény megkezdésétől számított első 5 percen belül.

(6) A parkolási időtartam meghosszabbítása új parkolószelvény váltásával, valamint mobiltelefonon keresztül történő szolgáltatásvásárlással történhet.

(7)3 Nem kell parkolási díjat fizetni a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által és nevében benyújtott, fizető parkoló övezetet érintő nyertes pályázat esetében, ahol a vállalt kötelezettségek közt feltételként szerepel, hogy a pályázattal érintett területen nem üzemeltethető fizető parkoló. Az érintett területekről a lakosságot a városi honlapon és a Csabai Mérleg című városi lapban tájékoztatni kell.

3. Bérlet

4. § Az 1. számú mellékletben meghatározott korlátozott várakozási övezetekre forgalmi rendszámhoz kötött havi bérlet váltható. Ha a bérlet váltása magánszemély részére történik, a bérlet vásárlásakor a forgalmi engedélyt be kell mutatni.

5. § (1)4

(2) Az 1. mellékletben meghatározott területen lakóhellyel rendelkező egyedülálló személyek az első, az egy háztartásban élő természetes személyek az első személygépkocsijukkal a lakásukhoz közeli fizetőparkolókban ingyenes használatot biztosító bérletjegy alapján időkorlátozás nélkül várakozhatnak. A második, harmadik és minden további személygépkocsira a rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott kedvezményes bérleti díjat kell fizetni.

(3) Az ingyenes használatot biztosító, naptári évre szóló ingyenes lakossági bérletet - kérelemre - az üzemeltető a kezelési költségek (2. melléklet 4. pont) megtérítése ellenében állítja ki. Az ingyenes használatra való jogosultságot a személyi igazolvány és a forgalmi engedélyben megjelölt üzembentartó lakcíme alapján kell elbírálni.

(4) Az ingyenes használatot biztosító bérletjegyen fel kell tüntetni a jármű rendszámát, az igénybe vehető parkoló(k) megjelölését, valamint az érvényesség időtartamát. Az ingyenes használatra jogosító bérlet a tárgyévet követő hónap utolsó napjáig érvényes.

(5) Ha az ingyenes használatra jogosult lakóhelye vagy a gépjármű üzembentartója megváltozik, a bérletet 8 napon belül az üzemeltetőnek vissza kell adni.

6. § (1) A bérlet az üzemeltetőnél vásárolható meg.

(2) Kezelési költség megfizetése mellett a kiadott bérlet cseréjére kerülhet sor:

a) a forgalmi rendszám megváltoztatása esetén,

b) a bérlet megrongálódása esetén.

(3) A bérlet kizárólagos használatra nem jogosít, csak a helyszíni díjfizetési kötelezettség alól mentesít.

4. Díjmentesség

7. § (1)5 A korlátozott várakozási övezetben díjmentesen várakozhat:

a) az utasra várakozó, foglalt jelzésű taxi,

b) háziorvos gépkocsija foglalkozása gyakorlása idején az üzemeltető által kiállított engedély alapján,

c) a mozgáskorlátozott személy,

d) Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett gépjármű,

e) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei által üzemeltetett gépjárművek közül intézményenként 1 darab gépjármű,

f) a fizetőparkolókat üzemeltető szervezet által üzemeltetett gépjármű,

g) a közérdekből történő veszély-, hibaelhárítást végző jármű,

h) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműve és

i)6

(2) Az (1) bekezdés d) – e) pontjában meghatározottak kötelesek a jogosultság hatálya alá tartozó járművek listáját az üzemeltető részére eljuttatni, a bekövetkező változásokat a változástól számított legkésőbb 8 napon belül az üzemeltetőnek bejelenteni.

5. A díj megfizetésének igazolása

8. § (1) A várakozási díj megfizetését a megváltott parkolószelvénnyel vagy bérlettel kell igazolni. Mobiltelefon útján történő szolgáltatásvásárlás esetén a díj megfizetését az üzemeltető elektronikus úton ellenőrzi.

(2) A megváltott parkolószelvény csak a megváltás napján a rajta feltüntetett időtartamra, a mobiltelefon útján történő szolgáltatásvásárlás a megfizetett időtartamra, a bérlet pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal jogosít parkolásra.

6. Pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok

9. § A parkolóhely jogosulatlan használatért a rendelet 2. melléklet 1. pontjában meghatározott várakozási díjak alkalmazásával, a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározottak alapján számított pótdíjat kell fizetni.

7. Ellenőrzés

10. § (1) A várakozási övezet szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az üzemeltető üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) Az üzemeltető és Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálata együttműködik jelen rendelet végrehajtásában és rendelkezései megtartásának ellenőrzésében. Ennek keretében a közterület-felügyelő jogosult és köteles a közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott adatkezelői és intézkedési jogkörei gyakorlására.

7. Szabálysértési rendelkezés

11. §7

8. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2010. július hó 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 33/2000. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 52/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet,

b) a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2007. (XII. 17.) önkormányzati rendelet,

c) a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2008. (V. 26.) önkormányzati rendelet,

d) a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 48/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendelet,

e) a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet,

f) a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2009. (XI. 23.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet8

Várakozási területi leírása
Kiemelt várakozási övezet
A Kossuth tér (Kiss Ernő - Széchenyi u. között) – Szent István tér páros oldala (Széchenyi u – József Attila u között) - Szabadság tér páros oldala (József Attila u -Bánszki u. között) - Bartók Béla út páratlan oldala (Szabadság tér – Munkácsy u. között) – Munkácsy utca páros oldala– Irányi utca páros oldala - Luther utca páros oldala (Irányi u.- Szent István tér között) által határolt területen lévő közterületek közül az összes utca és tömbbelső, valamint a József Attila utca (kivéve a Szent István tér külön rendeletben meghatározott behajtási övezetét).
Normál várakozási övezet
Kis-Tabán utca (Luther u. – Kis Tabán u. 26 sz. között),
Lázár utca (Luther u. – Lázár u. 16. sz. között),
Gőzmalom tér,
Deák utca (Árpád sor – Urszinyi Dezsőné utca között),
Becsey Oszkár utca (Deák utca – Bajza utca között),
Felső körös sor (Vilim u. - 9/2 sz. között,
Penza lakótelep teljes területe,
Dózsa György út (Bartók Béla út – Dózsa György út 13. szám között),
Árpád sor / Bajza utca – Aulich utca közötti szakasza,
Jókai utca – Andrássy út – Szabó D. utca Illésházi utca által határolt belső udvar és Szabó
Dezső utca tömbbelsőhöz tartozó zsákutca szakasza,
Aulich utca / Árpád sor – Dr. Becsey Oszkár utca közötti szakasza,
Árpád sor / Aulich utca – Degré utca közötti szakasza.
Damjanich utca / Wesselényi utca – Bartók Béla utca közötti szakasza
A Kossuth tér - Kiss Ernő utca (Szent István tér – Derkovits sor között) – Derkovits sor (Kiss Ernő u. – Gyulai út között) – Árpád sor (Gyulai út – Bajza utca között) – Bánszki utca – Szabadság tér páros oldala – Szent István tér páratlan oldala – Kossuth tér által határolt területen lévő közterületek közül az összes utca és tömbbelső, kivéve a József Attila utca.
Irányi utca páros oldal beépítési vonala – Munkácsy utca páros oldala beépítési vonala – Bartók Béla út páratlan oldala (Munkácsy utca – Petőfi utca között) – Petőfi utca páros oldala – Jókai utca páratlan oldala (Andrássy út – Luther u. között) – Luther utca páros oldala (Jókai u. – Irányi u. között) által határolt területen lévő közterületek közül az összes utca és tömbbelső.

2. melléklet9

Várakozási díjak
(A díjak az áfát tartalmazzák)

1. Parkolószelvény díja:

A

B

Kiemelt várakozási övezet

Normál várakozási övezet

1. 10

Személygépkocsi, 3 vagy 4 kerekű motorkerékpár,
3 vagy 4 kerekű segédmotoros kerékpár

450Ft/óra

400Ft/óra

2. 11

Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi

1.000 Ft/óra

860 Ft/óra

3.

Napi jegy

A mindenkori óradíj 5 órára eső értéke.

2. Díjövezetben lakók lakossági bérlete:

A

B

Kiemelt várakozási övezet

Normál várakozási övezet

1.

Első személygépkocsi

ingyenes

ingyenes

2. 12

A második személygépkocsi

10.000 Ft/év

10.000 Ft/év

3. 13

Ingyenes használatot biztosító bérletjegy önköltségi ára

2000 Ft/alkalom

2000 Ft/alkalom

3. Bérletek díja (személygépkocsi, 3 vagy 4 kerekű motorkerékpár, 3 vagy 4 kerekű segédmotoros kerékpár):

A

B

Kiemelt várakozási övezet

Normál várakozási övezet

1. 14

2. 15

3. 16

Teljes árú lakossági

14.200 Ft/hó

13.000 Ft/hó

3a 17

Mindkét övezetre érvényes teljes árú lakossági

19.000 Ft/hó

4. 18

Teljes árú közületi

22.000 Ft/hó

22.000 Ft/hó

4. Kezelési költség:

A

B

Kiemelt várakozási övezet

Normál várakozási övezet

1. 19

Bérletcsere

2.500 Ft/alkalom

2.500 Ft/alkalom

1

Módosította a 20/2018. (VI. 29.) önk. rend. 1. §-a Hatályos: 2018. 07. 01.

2

Módosította a 12/2019. (IV. 26.) önk. rend. 1. §-a Hatályos: 2019. 04. 27.

3

Módosította a 35/2012. (XI. 28.) önk. rend. 1. §-a Hatályos: 2012. december 1.

4

Az 5. § (1) bekezdését a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Módosította a 27/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos 2017. 07. 01.

6

A 7. § (1) bekezdés i) pontját a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Hatályon kívül helyezte a 21/2012. (V. 29.) önk. rend. 16. § (6) bek. Hatálytalan: 2012. május 30.

8

Módosította a 8/2019. (IV. 2.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. 06. 01.

9

Módosította a 20/2018. (VI. 29.) önk. rend. 2. §-a Hatályos: 2018. július 1.

10

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 10. § - 4. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 10. § - 4. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

12

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 10. § - 4. melléklet 2. pontjával megállapított szöveg.

13

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 10. § - 4. melléklet 2. pontjával megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. sorát a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sorát a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 10. § - 4. melléklet 3. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3a. sorát a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

18

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 10. § - 4. melléklet 3. pontjával megállapított szöveg.

19

A 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.