Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2023. 01. 02

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

2022.10.01.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és a 92. §-ában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában és 43. § (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 8. és 8a. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a 2/2011. (II. 17.) határozatával módosított Társulási Megállapodása alapján a következőket rendeli el:

1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2000 (IX.21..) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2000 (IX.21..) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1. pont szövege.

3. § Az állati hulladék ártalmatlanítási díjához történő hozzájárulás mértékéről és az egyes önkormányzati tevékenységek díjairól szóló 41/2000. (X.19.) önkormányzati rendelet Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az állati hulladék ártalmatlanítási díjához történő hozzájárulás mértékéről és az egyes önkormányzati tevékenységek díjairól szóló 41/2000. (X.19.) önkormányzati rendelet Melléklet cím szövege.

5. § A közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont 21. alpontja.

7. § A parkoló építési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történő teljesítése esetén fizetendő megváltásról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról szóló 57/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A várakozóhely megváltási alapdíj egységenként és területi kategóriánként a következő: Extra kategória: 850.000,-Ft/parkoló, I. kategória: 750.000,-Ft/parkoló, II. kategória: 650.000,-Ft/parkoló, III.-IV. kategória: 550.000,-Ft/parkoló. A közterület közlekedésre szánt területe 5 területi kategóriába tagozódik, amelynek leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.”

8. § A parkoló építési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történő teljesítése esetén fizetendő megváltásról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról szóló 57/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat nevében a polgármester a várakozóhelyek megváltásáról az építtetővel szerződést köt.”

9. § Hatályát veszti a parkoló építési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történő teljesítése esetén fizetendő megváltásról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról szóló 57/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete.

10. § A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. § Hatályát veszti a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet

12. § A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 8/2011. (V.2.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az e rendelet alapján fizetendő szolgáltatási díjak megfizetése átutalással történik, amelyet a házasságkötési vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentését követően – az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos szolgáltatások családi rendezvényszervezővel való egyeztetése után, legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5. napig megfizetni és igazolni kell. A szolgáltatási díjak megfizetésének elmulasztása esetén az anyakönyvi esemény a megrendelt szolgáltatások biztosítása nélkül kerül megtartásra a Hivatal erre kijelölt helyiségében az 1. melléklet 1. pontja szerint.”

13. § A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 8/2011. (V.2.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az anyakönyvvezetőt és a családi rendezvényszervezőt a hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében való közreműködéséért, ha a foglalkoztatási jogviszonyára irányadó jogszabályban meghatározott szabadidő kiadását nem kérte – anyakönyvi eseményenként – 20.000,- Ft díj illeti meg. Ebben az esetben az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók.”

14. § A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 8/2011. (V.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

15. § A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

16. § A helyi adókról szóló 13/2012. (IV.2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az adó évi mértéke:)

„a) a belvárosban 1.500 Ft/m2/év,
b) a belterület egyéb részén 700 Ft/m2/év,
c) külterületen 400 Ft/m2/év,
d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően az önkormányzat illetékességi területén az épületet körülvevő járda szintjétől 12 m-es padlószint magasságot meghaladóan 150 Ft/m2/év, feltéve, hogy az építmény 12 m-es padlószint magasságot meg nem haladó részében az adó megfizetésére ugyanazon adózó köteles, és az adófizetési kötelezettségének - a jogszabályban meghatározottak szerint - ezen rész vonatkozásában is eleget tesz.”

17. § A helyi adókról szóló 13/2012. (IV.2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400,- Ft.”

18. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

19. § (1) A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(2) A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. § b) pontja, a 16. § és a 17. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2000 (IX.21..) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1. pontja a következő táblázattal egészül ki:

A

B

C

1

Sírbolthely díja:

3 személyes

16.000,- Ft + 27 % = 20.320,- Ft

2

6 személyes

20.000,- Ft + 27 % = 25.400,-Ft

3

9 személyes

24.000,- Ft + 27 % = 30.800,-Ft

4

sírbolthely újraváltási díja

a sírbolthely díjának 50 %-a

5

Sírhely díja:

parcella út menti soraiba

25.000,- Ft + 27 % = 31.750,-Ft

6

parcella minden más helyén

14.000,- Ft + 27 % = 17.780,-Ft

7

szociális gondozottak részére

2.500,- Ft + 27 % = 3.175,-Ft

8

gyermek sírhely 6 éves korig

ingyenes

9

gyermek sírhely 6-18 éves korig

5.000,- Ft + 27 % = 6.350,-Ft

10

sírhely újraváltási díja

a sírhely díjának 50 %-a

11

Urnafülke, urnaföld tárolási díja:

első alkalommal

12.000,- Ft + 27 % = 15.240,-Ft

12

újra váltási díj

14.000,- Ft + 27 % = 17.780,-Ft

13

Koporsós (felnőtt) sírásás díja:

22.000,- Ft + 27 % = 27.940,-Ft

14

Koporsós (felnőtt) mélyített sírásás díja:

24.000,- Ft + 27 % = 30.480,-Ft

15

Koporsós (gyermek) sírásás díja:

12.000,- Ft + 27 % = 15.240,-Ft

16

Urnás sírásás díja:

12.000,- Ft + 27 % = 15.240,-Ft”

17

Fedlap levétele, visszahelyezése:

12.000,- Ft + 27 % = 15.240,-Ft

18

Ravatalozó használati díj:

6.000,- Ft + 27 % = 7.620,-Ft

19

Ravatalozó és környékének temetésre történő előkészítése (pl.: ravatalozóasztal, székek ki és berakása)

6.000,- Ft + 27 % = 7.620,-Ft

20

Egyszeri hulladékszállítási díj (pl.: koszorúk, elszáradt virág lerakóhelyen történő elhelyezési díja)

4.500,- Ft + 27 % = 5.715,-Ft

2. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2000 (IX.21..) önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„2. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak alkalmanként, elhunytanként:

A

B

C

1

Halott- és kellékátvételi díj:

koporsós temetésnél

10.000,- Ft + 27 % = 12.700,-Ft

2

halottátvétel kellékek nélkül

8.000,- Ft + 27 % = 10.160,-Ft

3

kellékátvétel

5.000,- Ft + 27 % = 6.350,-Ft

4

urna- és kellékátvétel együtt

6.000,- Ft + 27 % = 7.620,-Ft

3. Vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulási díja alkalmanként, elhunytanként (műköves, kertész, temetkezési szolgáltató): 1.000,- Ft + 27 % = 1.270,-Ft

2. melléklet

1. Az állati hulladék ártalmatlanítási díjához történő hozzájárulás mértékéről és az egyes önkormányzati tevékenységek díjairól szóló 41/2000. (X.19.) önkormányzati rendelet Melléklete a következő 1. ponttal egészül ki:

„1. Ártalmatlanítási díjhoz történő hozzájárulás mértéke:

1.1. A magánszemély : 32,- Ft + áfa/kg díjat köteles fizetni.

1.2. A békéscsabai telephellyel rendelkező vállalkozó és gazdasági társaság a telepre nyitvatartási időben beszállított állati hulla ártalmatlanításáért egységesen 60,- Ft + áfa/kg köteles fizetni.

1.3. Az állathulla elszállításának magánszemély saját ingatlanáról történő megrendelése esetén állat-tetemenként 650 Ft-ot kell fizetni.”

3. melléklet

A

B

C

D

1

Meghatározás

területi kategória

mérték (nettó)

díjnorma

2

a) Közterületbe benyúló üzlethomlokzat, kirakat szekrény, ernyőszerkezet, fényreklám, cég- és címtábla

EXTRA

Ft/m2/hó

1 600

3

I.

Ft/m2/hó

950

4

II.

Ft/m2/hó

600

5

III.

Ft/m2/hó

300

6

b) Árusító- és egyéb fülke (pavilon)

EXTRA

Ft/m2/hó

2 300

7

I.

Ft/m2/hó

1 800

8

II.

Ft/m2/hó

1 200

9

III.

Ft/m2/hó

600

10

c) Az 5. § (7) bekezdés ében felsorolt gépjárművek és ezek vontatmányai

I.

Ft/db/hó

21 500

11

II.

Ft/db/hó

15 000

12

III.

Ft/db/hó

12 000

13

d) Önálló hirdető-berendezés, zászló, molinó hirdetési felületre számítva

EXTRA

Ft/m2/hó

4 900

14

I.

Ft/m2/hó

2 200

15

II.

Ft/m2/hó

1 800

16

III.

Ft/m2/hó

650

17

IV.

Ft/m2/hó

200

18

e) Anyagtárolás

EXTRA

Ft/m2/hó

380

19

I.

Ft/m2/hó

250

20

II.

Ft/m2/hó

200

21

III.

Ft/m2/hó

100

22

IV.

Ft/m2/hó

80

23

f) Kereskedelmi reklámkampányhoz kapcsolódó árubemutatás, promóció

EXTRA

Ft/m2/nap

2 800

24

I.

Ft/m2/nap

1 000

25

II.

Ft/m2/nap

400

26

III.

Ft/m2/nap

200

27

g) Folyamatos, egyéb árusítási, kereskedelmi tevékenység

EXTRA

Ft/m2/hó

12 500

28

I.

Ft/m2/hó

7 000

29

II.

Ft/m2/hó

2 600

30

III.

Ft/m2/hó

1 200

31

IV.

Ft/m2/hó

500

32

h) Üzemképtelen járművek tárolása

I.

Ft/db/hó

20 000

33

II.

Ft/db/hó

5 500

34

III.

Ft/db/hó

1 000

35

IV.

Ft/db/hó

600

36

i/1) Vendéglátó ipari előkert üzemeltetése

EXTRA

Ft/m2/hó

1 000

37

I.

Ft/m2/hó

600

38

II.

Ft/m2/hó

400

39

III.

Ft/m2/hó

260

40

IV.

Ft/m2/hó

200

41

i/2) Rendezvényekhez kapcsolódó alkalmi vendéglátóipari előkert

EXTRA

Ft/m2/hó

2 200

42

I.

Ft/m2/hó

1 500

43

II.

Ft/m2/hó

800

44

III.

Ft/m2/hó

400

45

IV.

Ft/m2/hó

250

46

j) Üzleti szállítás, göngyölegtárolás

EXTRA

Ft/m2/nap

450

47

I.

Ft/m2/nap

210

48

II.

Ft/m2/nap

170

49

III.

Ft/m2/nap

80

50

k) Kiállítás, vásár

EXTRA

Ft/m2/nap

180”

51

I.

Ft/m2/nap

130

52

II.

Ft/m2/nap

80

53

III.

Ft/m2/nap

60

54

l) Árubemutatás

EXTRA

Ft/m2/hó

8 000

55

I.

Ft/m2/hó

4 000

56

II.

Ft/m2/hó

1 100

57

III.

Ft/m2/hó

400

58

m) Automaták üzemeltetése

EXTRA

Ft/m2/hó

12 500

59

I.

Ft/m2/hó

6 000

60

II.

Ft/m2/hó

3 000

61

III.

Ft/m2/hó

2 300

62

n) Mutatványos tevékenység és cirkusz

EXTRA

Ft/m2/nap

80

63

I.

Ft/m2/nap

70

64

II.

Ft/m2/nap

35

65

III.

Ft/m2/nap

25

66

ny) Szemétgyűjtő edények elhelyezése

egységesen

Ft/db/hó

4 500

67

p) Szórólapok eltakarítási díja egységes

egységesen

Ft/db

20

68

q/1) Építési munkaterület miatti igénybevételi díj - részleges útlezárás esetén

EXTRA

Ft/m2/nap

180

69

I.

Ft/m2/nap

140

70

II.

Ft/m2/nap

80

71

III.

Ft/m2/nap

70

72

IV.

Ft/m2/nap

55

73

q/2) Építési munkaterület miatti igénybevételi díj - teljes útlezárás esetén

EXTRA

Ft/m2/nap

250

74

I.

Ft/m2/nap

200

75

II.

Ft/m2/nap

170

76

III.

Ft/m2/nap

100

77

IV.

Ft/m2/nap

50

78

r/1) Sport-, kulturális rendezvény esetén fizetendő igénybevételi díj részleges útlezárás esetén

EXTRA

Ft/m2/nap

40

79

I.

Ft/m2/nap

35

80

II.

Ft/m2/nap

15

81

III.

Ft/m2/nap

15

82

IV.

Ft/m2/nap

15

83

r/2) Sport-, kulturális rendezvény esetén fizetendő igénybevételi díj teljes útlezárás esetén

EXTRA

Ft/m2/nap

50

84

I.

Ft/m2/nap

40

85

II.

Ft/m2/nap

30

86

III.

Ft/m2/nap

30

87

IV.

Ft/m2/nap

25

88

s/1) Önkormányzati tulajdonban lévő hirdető berendezések bérleti díja (közterület-használati díjjal együtt)

EXTRA

Ft/m2/hó

5 000

89

I.

Ft/m2/hó

2 700

90

II.

Ft/m2/hó

2 000

91

s/2) Önkormányzati intézmények hirdetése

egységesen

Ft/m2/hó

1 500

92

t) Közfunkciót vesztett közművek létesítményei

EXTRA

Ft/m2/hó

3 000

93

I.

Ft/m2/hó

1 300

94

II.

Ft/m2/hó

900

95

III.

Ft/m2/hó

600

96

IV.

Ft/m2/hó

100

97

u) Hirdetésre használt közművek létesítményei

EXTRA

Ft/m2/hó

3 200

98

I.

Ft/m2/hó

1 700

99

II.

Ft/m2/hó

900

100

III.

Ft/m2/hó

650

101

IV.

Ft/m2/hó

200

102

v) Új közművezetékek és berendezéseik

EXTRA

Ft/m2

7 000

103

I.

Ft/m2

5 000

104

II.

Ft/m2

1 500

105

III.

Ft/m2

600

106

IV.

Ft/m2

300

107

w) Meglévő közművezetékek és berendezéseik

EXTRA

Ft/m2

700

108

I.

Ft/m2

450

109

II.

Ft/m2

100

110

III.

Ft/m2

60

111

IV.

Ft/m2

50

112

x) önkormányzati tulajdonú közmű alépítmény

EXTRA

Ft/fm/hó

80

113

I.

Ft/fm/hó

65

114

II.

Ft/fm/hó

50

115

III.

Ft/fm/hó

20

116

IV.

Ft/fm/hó

15

4. melléklet

1. A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. és 2. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

B

Kiemelt várakozási övezet

Normál várakozási övezet)

1.

Személygépkocsi, 3 vagy 4 kerekű motorkerékpár,
3 vagy 4 kerekű segédmotoros kerékpár

360 Ft/óra

320 Ft/óra

2.

Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi

1.000 Ft/óra

860 Ft/óra”

2. A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

B

Kiemelt várakozási övezet

Normál várakozási övezet)

2.

A második személygépkocsi

10.000 Ft/év

10.000 Ft/év

3.

Ingyenes használatot biztosító bérletjegy önköltségi ára

2000 Ft/alkalom

2000 Ft/alkalom”

3. A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3. és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

B

Kiemelt várakozási övezet

Normál várakozási övezet)

3.

Teljes árú lakossági

11.000 Ft/hó

11.000 Ft/hó

4.

Teljes árú közületi

22.000 Ft/hó

22.000 Ft/hó”

4. A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

Bérletcsere

2.000 Ft/alkalom

2.000 Ft/alkalom”

5. melléklet

Hivatali munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események kapcsán a kérelmezők által fizetendő többletszolgáltatási díjról

1. I. időszakban május 1-től október 31-ig

A

B

C

1

Helyszín

Hivatali munkaidőn kívüli időpont

Hivatali munkaidőn kívül fizetendő bruttó díj

2

Békéscsaba, Szent István tér 7. szám alatti épület házasságkötő kisterem

csak pénteki munkarend szerinti munkanapon, munkaidőn kívül

ingyenes

3

Békéscsaba, Szent István tér 7. szám alatti épület díszterme

elsődlegesen szombati munkaszüneti napon vagy a terem foglaltságának függvényében, igény szerint hivatali munkaidőn kívül pénteki munkarend szerinti munkanapon

35.000.-Ft

4

Békéscsaba, Szent István tér 7. szám alatti épület udvara

május 1.- október 31. között elsődlegesen szombati munkaszüneti napon vagy igény szerint pénteki munkarend szerinti munkanapon leghamarabb 16.30 órától

50.000.-Ft

5

Hivatali helyiségen kívüli, egyéb helyszín

csak szombati munkaszüneti napon

120.000.-Ft

2. II. időszakban: november 1-től április 30-ig

A

B

C

1

Helyszín

Hivatali munkaidőn kívüli időpont

Hivatali munkaidőn kívül fizetendő bruttó díj

2

Békéscsaba, Szent István tér 7. szám alatti épület házasságkötő kisterem

csak pénteki munkarend szerinti munkanapon, munkaidőn kívül

ingyenes

3

Békéscsaba, Szent István tér 7. szám alatti épület díszterme

minden hónapban a második szombati munkaszüneti napon, amennyiben azon a napon valamennyi kiadható időpont betelt, úgy a hónap harmadik szombati munkaszüneti napon

kivéve:
- a 2022. október 1. előtt ezen időszakra kiadott időpontok változatlanul érvényesek,
- 2023 áprilisában a hónap harmadik és negyedik szombatján van lehetőség dísztermi esküvő tartására

35.000.-Ft

4

Hivatali helyiségen kívüli, egyéb helyszín

minden hónapban a második szombati munkaszüneti napon, amennyiben azon a napon valamennyi kiadható időpont betelt, úgy a hónap harmadik szombati munkaszüneti napon

kivéve:
- a 2022. október 1. előtt ezen időszakra kiadott időpontok változatlanul érvényesek,
- 2023 áprilisában a hónap harmadik és negyedik szombatján van lehetőség hivatali helyiségen kívüli, egyéb helyszíni esküvő tartására

120.000.-Ft

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet