Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV.2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV.2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában és 43. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következő rendeletet alkotja:

1. Építményadó

1. § Mentes az adó alól az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi lakás vagy nem lakás céljára szolgáló olyan épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény), amely nem gazdasági tevékenység céljára szolgál.

2. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2)1 Az adó évi mértéke:

a)2 a belvárosban 1.500 Ft/m2/év,

b)3 a belterület egyéb részén 700 Ft/m2/év,

c)4 külterületen 400 Ft/m2/év,

d)5 az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően az önkormányzat illetékességi területén az épületet körülvevő járda szintjétől 12 m-es padlószint magasságot meghaladóan 150 Ft/m2/év, feltéve, hogy az építmény 12 m-es padlószint magasságot meg nem haladó részében az adó megfizetésére ugyanazon adózó köteles, és az adófizetési kötelezettségének - a jogszabályban meghatározottak szerint - ezen rész vonatkozásában is eleget tesz.

(2a)6

(3) E § alkalmazásában:

1. belváros: Szabadság tér - Szent István tér – Luther utca – Jókai utca – Petőfi utca – Bartók Béla út által határolt terület, beleértve ezen területek páros és páratlan oldalát is, valamint a Kossuth tér.

2. gazdasági tevékenység: minden olyan tevékenység, amely haszonszerzésre, bevételszerzésre irányul.

2. Idegenforgalmi adó

3. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magányszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt és ezért térítést fizet.

(2)7 A fizetendő adó összegét a helyi adókról szóló törvény szerint adóbeszedésre kötelezett közli az adóalannyal és az adót beszedi.

4. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)8 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400,- Ft.

(3)9 Az idegenforgalmiadó-kötelezettség alóli mentességre jogosultság tényét az adóalanynak okirattal, valamint e rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével kell igazolnia a beszedésre kötelezett felé. Megfelelő igazolás hiányában az adóalanynak az adót meg kell fizetnie. A mentességre jogosultakról az adóbeszedésre kötelezett külön nyilvántartást vezet, amelynek részét képezik a kitöltött nyilatkozatok, valamint a mentességet igazoló okiratok másolatai.

(4)10 Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas, továbbá az önkormányzati adóhatóság által ellenőrizhető, e rendelet 2. melléklete szerinti nyilvántartást köteles vezetni.

3. Helyi iparűzési adó

5. §11 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.

6. § Az adó mértéke:

a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az éves adóalap 2%-a,

b)12

3/A. Elektronikus ügyintézés13

6/A. §14

6/B. §15

6/C. §16

4 Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2012. április 3-án lép hatályba.

(2)17

1. melléklet18

Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról

Vendég neve

Állandó lakcíme

Születési hely, dátum

Személyi igazolvány/útlevél száma

Érkezés napja

Távozás napja

Eltöltött vendégéjszakák száma

Adómentesen eltöltött vendégéjszakák (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § -a alapján)

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély

b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély

c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemélyVállalkozás neve:


Békéscsabai címe:


Adószáma:


d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója

e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy

f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

A mentesség megfelelő jogcím oszlopánál „X” jellel kell a vendégnek a jelölést megtennie.

Kelt: Békéscsaba, 20… év ………. hó …… nap


__________________________

vendég aláírása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 30. § (1) a) alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A Htv. 32. § a) pontja szerint az adó alapja a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma. a Htv. 52. § 30. pontja szerint vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra.

2. melléklet19

Az idegenforgalmi adó nyilvántartása

Magánszemély vendég neve:

Személyi igazolvány/útlevél száma:

Születési helye:

Születési ideje:

Állandó lakcíme:

Érkezés időpontja:

Távozás időpontja:

Adóköteles napok száma:

Szálláshely megnevezése:


Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt a megnevezett szálláshelyen tartózkodtam:

Békéscsaba, 20..…. év …………….….. hó ….….. nap


______________________________
aláírás

1

Módosította az 1/2021.(II. 1.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2021.II.2.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

6

Hatályon kívül helyezte a 19/2020.(IX. 28.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatálytalan: 2020. IX. 29.

7

Módosította a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos 2015. január 1.

8

Módosította a 34/2016.(XI. 28.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos 2017. január 1. A 4. § (2) bekezdése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg.

9

Kiegészítette a 39/2014. .(XII. 22.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos 2015. január 1.

10

Kiegészítette a 39/2014. .(XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos 2015. január 1.

11

Módosította az 1/2021.(II. 1.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2021.II.2.

12

Hatályon kívül helyezte az 1/2021.(II. 1.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatálytalan: 2021.II.2.

13

Hatályon kívül helyezte a 24/2020.(XI. 13.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatálytalan 2020. 11. 14.

14

Hatályon kívül helyezte a 24/2020.(XI. 13.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatálytalan 2020. 11. 14.

15

Hatályon kívül helyezte a 24/2020.(XI. 13.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatálytalan 2020. 11. 14.

16

Hatályon kívül helyezte a 24/2020.(XI. 13.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatálytalan 2020. 11. 14.

17

Hatályát vesztette a Jat. 12. § (2) bekezdése alapján.

18

Módosította az 1/2021.(II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§. Hatályos: 2021. február 2.

19

Kiegészítette a 39/2014. önkormányzati rendelet 4. § Hatályos 2015. január 1.