Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről

Hatályos: 2023. 03. 01

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről

2023.03.01.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. §. (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § és 147. § (1) bekezdésben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban foglalt felhatalmazás alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó, szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, az azok igénybevételével kapcsolatos szabályokat, valamint a fizetendő térítési díjakat a 29/1993. (II.7.) Korm. rendelet és a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával, hivatkozással a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása VI. fejezet 7. pontja második bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: társulás) tagtelepülései - Szeged, Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Petőfiszállás, Zsombó, Klárafalva, Ferencszállás - közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

II. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák és térítési díjak

2. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat az általa fenntartott Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja.

(2)1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása az egyes társult tag településeken a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat tartja fenn:

a)2 étkeztetés – Deszk, Domaszék, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Zsombó, Újszentiván;

b)3 házi segítségnyújtás – Deszk, Domaszék, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Zsombó, Újszentiván;

c) család- és gyermekjóléti szolgálat – Deszk, Domaszék, Gátér, Kübekháza, Pálmonostora, Petőfiszállás, Röszke, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Zsombó;

d) nappali ellátás:

da) - idősek részére (idősek klubjai) – Deszk, Kübekháza, Szatymaz, Szeged;

db) - szenvedélybetegek részére – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó;

dc) - hajléktalan személyek részére – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó;

e)4 tanyagondnoki szolgáltatás – Domaszék, Petőfiszállás, Röszke, Szatymaz, Tiszasziget, Zsombó, Újszentiván;

f) a népkonyhán történő étkeztetés – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó;

g) nappali melegedő – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó;

h) fogyatékos személyek nappali ellátása – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó;

i) a közösségi ellátások szenvedélybetegek részére – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó;

j) éjjeli menedékhely – hajléktalanok részére – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó,

k) hajléktalanok krízis ellátása – idényszálló – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó;

l) hajléktalan személyek átmeneti szállása – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó;

m) Családok Átmeneti Otthona – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó;

n) Gyermekek Átmeneti Otthona – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó;

o) ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – idősek otthona – Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó;

p) a szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása – az ország – Magyarország – teljes területe az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF-11580-7/2014. számú határozatának megfelelően, a speciális betegellátási feladatok tekintetében;

q) a bölcsődei ellátás – Domaszék, Szatymaz.

3. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért a Sztv. 115/A. §-ában meghatározott ellátások kivételével térítési díjat kell fizetni.

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a szociális ellátások térítési díját évente legfeljebb kétszer vizsgálhatja felül és változtathatja meg.

(3)5 A társulás a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményben a szolgáltatási önköltségét, szolgáltatásonként és településenként a rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(4)6 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményben településenként, illetve szolgáltatásonként a fizetendő térítési díjakat a szolgáltatási önköltség figyelembe vételével a (4a)-(4e) bekezdések szerint határozza meg.

(4a) Szeged:

a)7 A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 800,-Ft/fő/ellátási nap. Akinek a havi jövedelme a 200.000,-Ft-ot meghaladja, annak az intézményi térítési díja megegyezik a számított intézményi térítési díjjal, mely kerekítve 1115,-Ft/fő/ellátási nap. Az étel házhoz szállítása csak szociális rászorult személy esetében lehetséges, melynek intézményi térítési díja 250,-Ft/fő/ellátási nap. Szociális rászorultnak az étel házhoz szállítása tekintetében azt a személyt kell tekinteni, aki házi segítségnyújtásban részesül.

b) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:

ba)8 akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át nem éri el: 250,- Ft/fő/ellátási nap,

bb)9 akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-350% közötti: 600,- Ft/fő/ellátási nap.

bc)10 akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 350%-400% közötti: 700,-Ft/fő/ellátási nap.

c)11 A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 720,- Ft/fő/óra.

d)12

e) Családok Átmeneti Otthona keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 1.740.-Ft/fő/ellátási nap.

f) Gyerekek Átmeneti Otthona keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 1.740.-Ft/fő/ellátási nap.

g) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeknél Hajléktalanok Átmeneti Szállása (Szeged, Bajai út 9. és Szeged, Moszkvai körút 1-3.) intézményi térítési díja: 480.-Ft/fő/ellátási nap.

h) Nappali ellátás idősek klubjaiban nappali ellátást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja:

ha)13 Napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/ellátási nap, étkezéssel 800,- Ft/fő/ellátási nap.

hb)14 A nappali ellátás idősek klubjai esetén étkezéssel az alábbi kedvezményeket biztosítja: A) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át nem éri el: 250,-Ft/fő/ellátási nap; B) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-350% közötti: 600,-Ft/fő/ellátási nap; C) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 350%-400% közötti: 700,- Ft/fő/ellátási nap.

i)15 Fogyatékosok nappali intézményében a napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/ellátási nap, étkezéssel 800,- Ft/fő/ellátási nap.

ia) A fogyatékosok nappali intézménye esetén étkezéssel az alábbi kedvezményeket biztosítja: A) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át nem éri el: 250,-Ft/fő/ellátási nap; B) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-350% közötti: 600,-Ft/fő/ellátási nap. C) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 350%-400% közötti: 700,- Ft/fő/ellátási nap.

j) Nappali ellátás szenvedélybetegek részére: napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/ellátási nap, étkezéssel 0,- Ft/fő/ellátási nap.

k) Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása:

ka) napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/ellátási nap,

kb) napközbeni tartózkodást és étkeztetést igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/ellátási nap.

l) Szenvedélybetegek addiktológiai ellátása: egészségbiztosítási szolgáltatásra nem jogosultak intézményi térítési díja: 5.600,-Ft/fő/óra.

m) Idősek Otthona térítési díjai szolgáltatási egységenként és telephelyenként:

ma)16 Szeged, Kálvária sgt. 45. - Intézményi térítési díj: 5.000.-Ft/fő/ellátási nap,

mb)17 Szeged, Acél u. 1. - Intézményi térítési díj: 5.000.-Ft/fő/ellátási nap,

mc)18 Emeltszintű Idősek Otthona - Szeged, Kálvária sgt. 47. - Intézményi térítési díj: 5.800.-Ft/fő/ellátási nap. Emeltszintű Idősek Otthona egyszeri hozzájárulás összege kétágyas elhelyezés esetén személyenként 3.500.000,- Ft.

(4b)19 Zsombó

a) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 1.115,- Ft/fő/ ellátási nap.

b) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:

ba) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 300,-Ft/fő/ellátási nap,

bb) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-300% közötti: 700,-Ft/fő/ellátási nap,

bc) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-700% közötti: 850,-Ft/fő/ellátási nap.

c) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 830,-Ft/fő/óra.

d) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:

da) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át nem éri el: 150,-Ft/fő/óra,

db) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-700% közötti: 500,-Ft/fő/óra.

(4c)20 Domaszék

a) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 900,-Ft/fő/ellátási nap.

b) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja:

ba) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 450,-Ft/fő/ellátási nap,

bb) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-300% közötti: 650,-Ft/fő/ellátási nap.

c) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/óra. A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 0,-Ft/fő/óra.

d) Bölcsődei étkeztetés: 800,- Ft /ellátási nap (reggeli 170,- Ft / ellátási nap, ebéd 520,- Ft / ellátási nap, uzsonna 110,- Ft / ellátási nap).

e) Bölcsődei gondozási díj: 0 Ft/ellátási nap.

(4d) Petőfiszállás

a)21 A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 1.110,-Ft/fő/ellátási nap.

aa) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem éri el: 630,-Ft/fő/ellátási nap

ab) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 250-400%-át nem éri el: 860,-Ft/fő/ellátási nap

b) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/óra.

ba) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 0,-Ft/fő/óra.

(4e)22 Szatymaz

a) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 1.000,-Ft/fő/ellátási nap.

b) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:

ba) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 200,- Ft/fő/ellátási nap,

bb) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-250% közötti: 400,- Ft/fő/ellátási nap.

bc) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-350% közötti: 600,- Ft/fő/ellátási nap.

bd) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 350%-400% közötti: 800,- Ft/fő/ellátási nap.

c) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 400,-Ft/fő/óra.

ca) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 200,-Ft/fő/óra.

cb) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-250% közötti: 300,-Ft/fő/óra.

d) Nappali ellátás idősek klubjaiban, nappali ellátást igénybevevő ellátottak részére: Intézményi térítési díja: napközbeni tartózkodást igénybevétele: 0,- Ft/fő/ellátási nap.

e) Bölcsődei étkeztetés: 700,- Ft /ellátási nap (reggeli 140,- Ft / ellátási nap, ebéd 460,- Ft / ellátási nap, uzsonna 100,- Ft / ellátási nap).

f) Bölcsődei gondozási díj: 300,- Ft/ellátási nap.

fa) Az intézményi térítési díj az időszakos gyermekfelügyelet igénybevétele esetén: 300,-Ft/óra.

fb) Az időszakos gyermekfelügyelet igénybevétele esetén az étkeztetés után a szolgáltatás önköltségét kell megfizetni.

g) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

h) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

i) A szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása térítésmentesen vehető igénybe.

j) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

k) A népkonyhán történő étkeztetés térítésmentesen vehető igénybe.

l) A családsegítés térítésmentesen vehető igénybe.

m) A közösségi ellátások térítésmentesen vehető igénybe.

n) A hajléktalan személyek részére a nappali ellátás térítésmentesen vehető igénybe.

o) Az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátás térítésmentesen vehető igénybe.

(4f)23 Újszentiván

a)24 A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 650,-Ft/fő/ellátási nap. A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 530,-Ft/fő/ellátási nap.

b) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 450,-Ft/fő/óra. A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 225,-Ft/fő/ellátási nap.

(5)25 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézményben a szolgáltatási önköltségét, szolgáltatásonként, és településenként egységesen a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(6)26 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központban a megállapított szolgáltatási önköltség figyelembe vételével az alábbiak szerint – egységesen – határozza meg a fizetendő térítési díjakat szolgáltatásonként:

a)27 Házi segítségnyújtás: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget: 350,- Ft/fő/óra.

b)28 Szociális étkeztetés: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget: 765,- Ft/fő/ellátási nap.

c) Nappali ellátás idősek klubjaiban: Deszk, Kübekháza: 0 Ft/fő/ellátási nap.

d) A térítési díjból adható kedvezmények mértéke:

da)29 Házi segítségnyújtás: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget - A házi segítségnyújtás ellátás intézményi térítési díja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 120,-Ft/fő/óra.

db)30 Szociális étkeztetés: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget - A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: A) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 620,-Ft/fő/ellátási nap. B) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150-300%-át nem éri el: 725,-Ft/fő/ellátási nap.

dc) Nappali ellátás idősek klubjaiban: Deszk, Kübekháza - A Nappali ellátás idősek klubjaiban nappali ellátást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/ ellátási nap.

dd) Az Sztv. 115/A § (1) bekezdése alapján térítésmentesen vehető igénybe: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyhán történő étkeztetés, családsegítés, közösségi ellátások, hajléktalan személyek részére nappali ellátás, éjjeli menedékhelyen biztosított ellátás.

de) A Gyvt. 149. § alapján térítésmentesen vehetők igénybe a Gyvt. 40. § (1)-(3) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgálat keretében ellátott szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok, amelyek esetében intézményi térítési díjtat sem lehet megállapítani.

(7) Amennyiben a szociális alapszolgáltatásokat igénybe vevő kiskorú, úgy az intézményi térítési díj megállapítása során, a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.

(8) A térítési díj megállapításánál, amennyiben a kérelmező havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, a jelen rendeletben meghatározott térítési díjak 0 %-át kell figyelembe venni (100 %-os kedvezmény alkalmazandó).

III. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének jogosultja

4. § (1) Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokra jogosult, aki a Sztv-ben, a Gyvt-ben és e rendeletben meghatározott szociális rászorultság feltételeinek megfelel.

(2) Az Sztv. 62. § (1) bek. alapján az étkeztetés tekintetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki

a) életkora alapján, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,

b) egészségi állapota miatt mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, vagy rokkantsági ellátásban részesül,

c) fogyatékossága miatt, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékéban, magasabb összegű családi pótlékban részesül,

d) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége szakorvosi szakvéleménnyel igazolt,

e) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

IV. Az ellátás igénybevételének módja

5. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, illetve a gyermekjóléti alapellátások igénybevétele önkéntes az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet törvényes képviselője terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő.

(3) Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelmére, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

(4) Az ellátást igénybe vevőt a szociális ellátások, illetve a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének feltételeiről, az eljárás menetéről tájékoztatni kell.

V. Eljárási rendelkezések

6. § (1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény főigazgatójához és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelemről a főigazgató/ intézményvezető dönt. A döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az ellátás megkezdésekor az igénylővel, illetve törvényes képviselőjével – az Sztv. 94/C. § b) bekezdésében foglaltak szerint – megállapodást köt, kivéve a 94/C. (2) bek.-ben foglalt eseteket. A megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő személy személyes jognyilatkozata szükséges, ha cselekvőképes vagy cselekvőképességében a szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott. A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személyt a megállapodás megkötését megelőzően meg kell hallgatni és véleményét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell venni.

(3) Ha a kérelmező jövedelmi viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére a Sztv.17. §-ában meghatározottak szerint.

7. § (1) Az Sztv. 115. § (4) bek. alapján, ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a 115. § (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt.

(2) A méltányosságot a fenntartó gyakorolhatja. A méltányossági kérelem alapját az ellátott saját kezűleg aláírt, dátummal és indokolással ellátott kérelme képezi. A kérelemhez csatolni szükséges azon igazolásokat, melyek az ellátott jövedelmét és a havi kiadásokat egyértelműen igazolják. Hiteltartozás nem vehető figyelembe kiadásként. A szolgáltatás térítésmentes biztosítása a jövedelemmel nem rendelkező esetében automatikusan megállapítható, a többi esetben térítési díj mérséklése, elengedése, időtartama kérdésében a fenntartó határozatban dönt.

(3) A fenntartó méltányosságot állapíthat meg a hajléktalanok átmeneti szállására vonatkozóan, a krízis időszak tartamára nézve.”

VI. Értelmező rendelkezések

8. § E rendelet értelmében az Sztv. 4. §-ában, a Gyvt. 5. §-ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.

VII. Záró rendelkezések

9. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az Sztv. valamint a Gyvt. rendelkezései alkalmazandók.

(2)31 E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3)32 2023. március 1. napját követően az Emeltszintű Idősek Otthonába csak kétágyas elhelyezésre van lehetőség. A 2023. március 1. napját megelőzően létrejött egyágyas elhelyezésekben történő intézményi jogviszonyok fennállását a változás nem érinti, esetükben az egyszeri hozzájárulás összegére a 2023. február 28. napon hatályos 3. § (4a) bekezdés mc) pontját kell változatlanul alkalmazni.

1. melléklet33

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi önköltség kiszámítása terv adatok alapján34

Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete


SZEGED

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap) 35

1445

326

1119

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra) 36

4362

300

4062

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
(Ft/fő/ellátási nap) 37

6532

3868

2664

Hajléktalanok átmeneti szállása
(Ft/fő/ellátási nap) 38

3595

2121

1474

Családok- és Gyermekek átmeneti Otthona
(Ft/fő/ellátási nap) 39

16425

8928

7497

Idősek nappali ellátása
(Ft/fő/ellátási nap) 40

1751

1703

48

Idősek Otthona
(Ft/fő/ellátási nap)

Kálvária sgt. 45. 41

18813

8928

9885

Acél utca 1. 42

18813

8928

9885

Emeltszintű Idősek Otthona
(Ft/fő/ellátási nap)

Kálvária sgt. 47. 43

18813

8928

9885


SZATYMAZ

Bölcsődei étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap) 44

656

246

410

Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap) 45

4343

829

3514

Idősek nappali ellátása
(Ft/fő/ellátási nap) 46

1795

1702

93

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap) 47

1232

326

906

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra) 48

2960

300

2660


ZSOMBÓ

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap) 49

1420

326

1094

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra) 50

3105

300

2805


DOMASZÉK

Bölcsődei étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap) 51

3332

558

2774

Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap) 52

7465

4463

3002

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap) 53

2080

326

1754

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra) 54

2521

300

2221


PETŐFISZÁLLÁS

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap) 55

1557

326

1231

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra) 56

2513

300

2213

Idősek nappali ellátása
(Ft/fő/ellátási nap) 57

1745

1703

42

2. melléklet58

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézmény 2023. évi önköltség kiszámítása terv adatok alapján

Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2023. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

A szolgáltatási önköltség és normatíva különbözete

Röszke

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

2.220

300

1.920

Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)

2.220

10

2.210

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

1.245

325

920

Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)

3.375

2.580

795

Deszk

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

2.120

300

1.820

Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)

2.120

10

2.110

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

1.315

325

990

Idősek nappali ellátása (Ft/fő/nap)

2.185

1.705

480

Kübekháza

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

2.125

300

1.825

Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)

2.125

10

2.115

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

1.965

325

1.640

Idősek nappali ellátása (Ft/fő/nap)

1.800

1.705

95

Tiszasziget

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

1.605

300

1.305

Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)

1.605

10

1.595

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

1.080

325

755

Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)

3.430

2.580

850

Újszentiván

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

2.125

300

1.825

Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)

2.125

10

2.115

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

2.280

325

1.955

Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)

3.770

2.580

1.190

1

Módosította az 16/2020. (VII. 10.) Ör. Hatályos 2020. szeptember 1. napjától.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Módosította az 16/2020. (VII. 10.) Ör. Hatályos 2020. szeptember 1. napjától.

6

A 3. § (4) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (4a) bekezdés a) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (4a) bekezdés b) pont ba) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (4a) bekezdés b) pont bb) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (4a) bekezdés b) pont bc) alpontját a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § (4a) bekezdés c) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (4a) bekezdés d) pontját a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 3. § (4a) bekezdés h) pont ha) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (4a) bekezdés h) pont hb) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (4a) bekezdés i) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. § (4a) bekezdés m) pont ma) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4a) bekezdés m) pont ma) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (4a) bekezdés m) pont mb) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4a) bekezdés m) pont mb) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (4a) bekezdés m) pont mc) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4a) bekezdés m) pont mc) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. § (4b) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. § (4c) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. § (4d) bekezdés a) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. § (4e) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 3. § (4f) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 3. § (4f) bekezdés a) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Módosította az 16/2020. (VII. 10.) Ör. Hatályos 2020. szeptember 1. napjától.

26

A 3. § (6) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

27

A 3. § (6) bekezdés a) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 3. § (6) bekezdés b) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 3. § (6) bekezdés d) pont da) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 3. § (6) bekezdés d) pont db) alpontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 9. § (2) bekezdése a Jat. 12. § (2) bekezdése alapján módosult.

32

A 9. § (3) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

33

Az 1. melléklet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

Az 1. melléklet címe a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Hajléktalanok átmeneti szállása (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Családok- és Gyermekek átmeneti Otthona (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Idősek nappali ellátása (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Kálvária sgt. 45.” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Acél utca 1.” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

43

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Kálvária sgt. 47.” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

44

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Bölcsődei étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

45

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Idősek nappali ellátása (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

47

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

48

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

49

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Bölcsődei étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

52

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

53

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

54

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

57

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Idősek nappali ellátása (Ft/fő/ellátási nap)” sora a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 2. melléklet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.