Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2020. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

A városi címek, kitüntetések és elismerések adományozásáról

Hatályos: 2023. 06. 28

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelete

A városi címek, kitüntetések és elismerések adományozásáról

2023.06.28.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hódmezővásárhely városáért folytatott kiemelkedő tevékenység, életmű, illetve a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény elismerésére városi címeket, kitüntetéseket és elismeréseket alapít, melyek megnevezésére és adományozásuk rendjének meghatározására a következőket rendeli el:

1. Hódmezővásárhely Városáért Kitüntetések

1. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) „Hódmezővásárhely díszpolgára” címet adományoz annak a magánszemélynek, aki a város anyagi és szellemi értékeit gyarapította, vagy tevékenységével a város jó hírnevét növelte.

(2) A kitüntetést évente legfeljebb egy személy kaphatja.

2. § (1) A Közgyűlés "Pro Urbe" (A Városért) kitüntetést adományoz annak a természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek, aki vagy amely tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a város anyagi és szellemi értékeinek növeléséhez, vagy a település gazdasági, társadalmi fejlődése, illetve a szellemi élet területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át – a Közgyűlés eltérő döntésének hiányában legalább 10 éven keresztül – eredményes tevékenységet végzett.

(2) A kitüntetést évente legfeljebb három személy kaphatja.

3. § (1) A Közgyűlés „Signum Urbis Honorantis” (A Város Megbecsülésének Jele) kitüntetést adományoz, azon személyeknek, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a város anyagi és szellemi javainak gyarapításában, a város kapcsolatainak, jó hírnevének kiterjesztésében és növelésében.

(2) A kitüntetést évente legfeljebb három személy kaphatja.

4. § (1)1 Az 1.-3. §-ban foglalt díszpolgári cím és a kitüntetések adományozását kezdeményezhetik Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának bizottságai, intézményei, a városban működő egyházak, civil szervezetek, valamint magánszemélyek minden év január 31. napjáig.

(2) A díszpolgári cím és kitüntetések átadása minden évben a március 15-i ünnepséghez kapcsolódva, díszközgyűlés keretében történik.

(3) A díszpolgári címhez és a kitüntetésekhez a Közgyűlés művészi kivitelű, egyoldalas, bronzplakettet, valamint díszoklevelet adományoz.

(4)2

(5) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén az adományozásról szóló díszoklevelet, valamint a bronzplakettet a kitüntetett házastársának, vagy örökösének kell átadni.

(6)3 A díszpolgári cím és a kitüntetések adományozásáról szóló határozat egy példányát –a kitüntetett életrajzával és fényképével – a vármegyei levéltárnak továbbítani szükséges.

2. Az Őszi Tárlaton kiállító alkotók elismerése

5. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-plakett (a továbbiakban: Tornyai-plakett) olyan alkotónak adományozható, aki a Vásárhelyi Őszi Tárlat keretében több alkalommal, magas színvonalon állított ki, valamint az elismerés adományozásának évében kiemelkedően színvonalas pályamunkát nyújtott be a tárlatra.

(2) A Tornyai-plakett azonos alkotónak egynél több alkalommal nem adományozható.

(3) A Tornyai-plakett posztumusz is adományozható, amennyiben az alkotó művei posztumusz kiállításra kerültek az adományozás évében a Vásárhelyi Őszi Tárlaton.

(4) A Tornyai-plakettel járó pénzjutalom nettó összege a mindenkori garantált bérminimum bruttó összegének nyolcszorosa százezer forintra felfelé kerekítve.

(5) Az az alkotó, aki Tornyai-plakett elismerésben részesült jogosult az elismerés adományozását követő évben a Vásárhelyi Őszi Tárlat válogató és díjzsűrijében tagként részt venni, és a Tornyai János Múzeumban kamarakiállítást rendezni.

6. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Életműdíja (a továbbiakban: Életműdíj) olyan alkotónak adományozható, aki korábban Tornyai-plakett elismerésben részesült, szakmai-művészeti szempontból jelentős életművel rendelkezik, a Vásárhelyi Őszi Tárlat keretében rendszeresen kiállít, valamint az elismerés adományozásának évében kiemelkedően színvonalas pályamunkát nyújtott be a tárlatra.

(2) Az Életműdíjjal járó pénzjutalom nettó összege a mindenkori garantált bérminimum bruttó összegének hatszorosa százezer forintra felfelé kerekítve.

7. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja (a továbbiakban: Endre Béla mesterdíj) olyan alkotónak adományozható, aki szakmai-művészeti szempontból jelentős életművel rendelkezik, valamint a Vásárhelyi Őszi Tárlaton az elismerés adományozásának évében kiemelkedően színvonalas pályamunkát nyújtott be a tárlatra.

(2) Az Endre Béla mesterdíjjal járó pénzjutalom nettó összege a mindenkori garantált bérminimum bruttó összegének háromszorosa százezer forintra felfelé kerekítve.

8. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja (a továbbiakban: Galyasi Miklós nívódíj) olyan fiatal alkotónak adományozható, aki a Vásárhelyi Őszi Tárlaton az elismerés adományozásának évében kiemelkedően színvonalas pályamunkát nyújtott be a tárlatra.

(2) A Galyasi Miklós nívódíjjal járó pénzjutalom nettó összege a mindenkori garantált bérminimum bruttó összegének háromszorosa százezer forintra felfelé kerekítve.

9. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja (a továbbiakban: Fiatal Festők Nívódíja) olyan alkotónak adományozható, aki valamely felsőoktatási intézmény festő szakának végzős hallgatója, valamint a Vásárhelyi Őszi Tárlaton az elismerés adományozásának évében kiemelkedően színvonalas pályamunkát nyújtott be a tárlatra.

(2) A Fiatal Festők Nívódíjával járó pénzjutalom nettó összege a mindenkori garantált bérminimum bruttó összegének kétszerese százezer forintra felfelé kerekítve.

10. § (1) Az 5-9. § szerinti elismerések adományozására művészi és szakmai szempontok figyelembevételével a díjzsűri tesz javaslatot. A díjzsűri tagjai közé Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata egy tagot delegálhat.

(2) Az elismerések olyan alkotóknak adományozhatóak, akiknek alkotását vagy alkotásait a válogató zsűri az adományozás évében a Vásárhelyi Őszi Tárlaton a kiállítandó művek közé választotta.

11. § (1) Az 5-9. § szerinti elismerések ünnepélyes átadására évente egy alkalommal, a Vásárhelyi Őszi Tárlat keretében kerül sor.

(2)4 Az elismerésekhez a Közgyűlés díszoklevelet, valamint pénzjutalmat adományoz.

12. § A Magyar Művészeti Akadémia és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által létrehozott Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj elismerés fenntartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése évente dönt.

3. Hódmezővásárhely művészetéért adható elismerés

13. §5 (1) A Közgyűlés a Bessenyei-díj hagyományait követve, tartalmi elemét kibővítve, „Vásárhelyi Művészeti” díjat adományozhat olyan személyeknek, közösségeknek, akik a magyar kultúra fejlesztésében és terjesztésében, a magyar nyelv ápolásában, a magyar nemzet és nyelv fennmaradásáért folytatott munkában kimagasló teljesítményt nyújtanak/nyújtottak. A díj előadóművészeknek adható két kategóriában az alábbiak szerint:

a) hivatásos kategória

aa) egyéni

ab) csoportos

b) amatőr kategória

ba) egyéni

bb) csoportos

(2)6 A díjazottakra javaslatot minden év október 15. napjáig lehet tenni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján (www.hodmezovasarhely.hu) közzétett adatlapon. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésekre felterjesztett nevét, lakcímét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot elektronikusan, vagy postai úton kell eljuttatni a polgármesternek, aki azokat a Bíráló Bizottság felé továbbítja.

(3) A beérkezett javaslatokat a Bíráló Bizottság bírálja el, és tesz javaslatot a Közgyűlés felé a díjazottak személyére.

(4) A Bíráló Bizottság 10 tagból áll, tagjainak névsorát jelen rendelet 1. függeléke tartalmazza.

(5) A Bíráló Bizottság javaslatát a Közgyűlés döntésére kijelölt ülése előtt legkésőbb 14 nappal a képviselők elé kell tárni.

(6) A végleges döntést a Közgyűlés zárt ülésen, egyszerű többséggel hozza meg.

(7) A Közgyűlés döntése során figyelembe veszi a Hódmezővásárhelyhez való kötődést.

(8) Évente legfeljebb két díj kerülhet kiosztásra. A díjat nem kötelező kiosztani, az visszatartható, ha nincs meggyőző ajánlással alátámasztott jelölt.

(9) A díjak átadására minden évben a Magyar Kultúra Napjához (január 22.) kapcsolódó ünnepség keretében kerül sor.

(10)7 Az elismerésekhez a Közgyűlés díszoklevelet, valamint pénzjutalmat adományoz.

(11) A kitüntetéshez a Közgyűlés az alábbi összegű pénzjutalmat biztosíthatja:

a) hivatásos

aa) egyéni – maximum 1.000.000 Ft

ab) csoportos – maximum 1.500.000 Ft

b) amatőr

ba) egyéni – maximum 300.000 Ft

bb) csoportos – maximum 800.000 Ft

(12) Több, arra érdemes személy, vagy csoport jelölése esetén a díj megosztható. Megosztott díj odaítélésekor a pénzjutalom maximum 20 százalékkal növelhető.

3/A.8 A cigányság felemelkedése érdekében kifejtett áldozatos munkáért adható elismerés

13/A. § (1)9 A Közgyűlés Mátray Attila-díjat adományozhat olyan személyeknek, közösségeknek, akik a hódmezővásárhelyi cigányság társadalmi beilleszkedéséhez, minél szélesebb körű elfogadottságához példamutató munkásságukkal eredményesen járultak hozzá.

(2)10 A díj adható közéleti, művészeti, sport és szociális területen munkálkodók részére. A díjazott lehet cigány és nem cigány származású. A Mátray Attila-díj odaítélése során Hódmezővásárhely városához való – az adott szakterületen elért munkásság során kialakult – kötődés is kifejezésre kerül. A díj posztumusz díjként is adható.

(3) A díj tekintetében a díjazottakra vonatkozó javaslatot a Cigány Nemzetiségi Tanács és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata tehet a Közgyűlés részére.

(4) A díjazottakról való döntést a Közgyűlés – a 13/A. § (3) bekezdésben meghatározott javaslatok figyelembevételével – minden év március hónapban megtartott, zárt ülésen, egyszerű többséggel hozza meg.

(5)11 A díj átadására minden évben – az ENSZ által a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánított dátumhoz, április 8-hoz kapcsolódóan – az áprilisban tartandó közgyűlésen, ünnepélyes keretek között kerül sor.

(6) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.

(7)12 A kitüntetéshez a Közgyűlés a mindenkori garantált bérminimum bruttó összegének megfelelő pénzjutalom odaítéléséről is dönthet.

4. Hódmezővásárhely közösségének szolgálatáért adható elismerések

14. § (1) A Közgyűlés „Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Szolgálatáért” kitüntetést adományozhat azoknak a személyeknek, akik

a) személyes gondoskodást nyújtó alap-és/vagy szakosított ellátás területen,

b) legalább 15 éven keresztül kiemelkedő eredményességgel dolgoztak, és

c) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén legalább 5 éves szakmai működéssel rendelkeznek.

(2) A kitüntetésre javaslatot a kitüntetendő személy munkáltatója tehet, minden év szeptember 25. napjáig.

(3) A kitüntetést évente legfeljebb három személy kaphatja.

(4)13 A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.

(5) A kitüntetések átadása minden évben november hónapban a Szociális Munka Napjához kapcsolódó ünnepség keretei között történik.

(6)14 A kitüntetésekhez a Közgyűlés a mindenkori garantált bérminimum bruttó összege 85%-nak megfelelő pénzjutalmat biztosít.

15. § (1)15 A Közgyűlés „Hódmezővásárhely Egészségügyéért” kitüntetés adományozhat annak az egészségügyben tartósan kiemelkedő eredményességgel Hódmezővásárhelyen dolgozó személynek, aki:

a) a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi Tagintézményében foglalkoztatott egészségügyi dolgozó

b) Hódmezővásárhely közigazgatási területén a város egészségügyi alapellátást biztosító háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, asszisztens, védőnő, iskolaorvos

és Hódmezővásárhely egészségügyében legalább 35 évet szolgált, erkölcsi tisztességgel, emberi megbecsüléssel rendelkezik és a szakmájában kimagasló teljesítményt ért el.

(2) A kitüntetés nyugdíjba vonulás, szakmai, családi okokból való eltávozás alkalmából, egész életmű elismeréseként is adható.

(3) Kimagasló teljesítménynek számít különösen:

a) az egyszeri jelentős eredmény (pl.: tudományos felfedezés, vizsgálati módszer kidolgozása, önfeláldozó tevékenység)

b) a hódmezővásárhelyi egészségügyért elért kimagasló fejlesztés, vezetés, vagy országos elismerés.

(4)16 A kitüntetésre javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság tehet minden év május 15. napjáig.

(5)17 A kitüntetést évente legfeljebb öt személy kaphatja, akik közül legalább egy személy nem orvosi végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó.

(6)18 A kitüntetett az elismerés jeleként bronzplakettet, díszoklevelet kap.

(7) A művész által tervezett és kivitelezett bronzplakett 12 cm átmérőjű alkotás. Egyik lapján az egészségügyet szimbolizáló dombormű, felül félkörben a HÓDMEZŐVÁSÁRHELY EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT felirat, a másik lapjára a kitüntetett nevét, beosztását és a kitüntetés dátumát kell belevésni. A bronzplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

(8)19 A kitüntetés a július 1. napja alkalmából rendezett ünnepségen, vagy a kitüntetés adományozásáról szóló döntés meghozatalát követő közgyűlési ülésen kerül átadásra.

16. § (1) A Közgyűlés "Hódmezővásárhely Közművelődéséért" kitüntetés adományozhat azoknak a közművelődési illetőleg kulturális intézményben dolgozóknak, akik legalább 15 éven keresztül kiemelkedő eredményességgel dolgoztak és Hódmezővásárhely területén legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

(2) A kitüntetésre a javaslatot minden év november 30-ig lehet benyújtani.

(3) A kitüntetést évente legfeljebb egy személy kaphatja.

(4)20 A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.

(5) A kitüntetés átadása a Magyar Kultúra Napjához (január 22.) kapcsolódó ünnepség keretében történik.

(6) A Közgyűlés eseti döntést hozhat a kitüntetéshez pénzjutalom biztosításáról.

17. § (1) A Közgyűlés "Hódmezővásárhely Közszolgálatáért" kitüntetés adományozhat azoknak a nyugdíjas köztisztviselőknek, kormánytisztviselőknek, közszolgálati dolgozóknak, akik legalább 30 éven keresztül a köz szolgálatában álltak, és szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtottak.

(2)21 A kitüntetésre a javaslatot minden év május 15. napjáig írásban kell eljuttatni a polgármesternek.

(3) A kitüntetést évente legfeljebb egy személy kaphatja.

(4)22 A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.

(5)23 A kitüntetés a július 1. napja alkalmából rendezett ünnepségen, vagy a kitüntetés adományozásáról szóló döntés meghozatalát követő közgyűlési ülésen kerül átadásra.

(6)24 A Közgyűlés eseti döntést hozhat a kitüntetéshez pénzjutalom vagy tárgyjutalom biztosításáról.

18. § (1) A Közgyűlés „Év Mentőse” kitüntetést adományozhat az Országos Mentőszolgálat Hódmezővásárhelyi Mentőállomásának állományába tartozó mentősök részére, a betegellátás érdekében kifejtett kiemelkedő és példamutató munka elismerésére.

(2) A Közgyűlés kétévente (minden páros évszámú évben) egy kitüntetést adományoz, mely a március 15. alkalmából rendezett ünnepségen, vagy a kitüntetés adományozásáról szóló döntés meghozatalát követő közgyűlési ülésen kerül átadásra.

(3) A kitüntetésre méltónak tartott mentős személyére indoklással ellátott javaslatot a Hódmezővásárhelyi Mentőállomás vezetője tesz a kitüntetés átadásának évében legkésőbb január 31. napjáig a polgármester részére.

(4)25 A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.

(5) A Közgyűlés eseti döntést hozhat a kitüntetéshez pénzjutalom biztosításáról.

19. § (1) A Közgyűlés „Év Rendőre” kitüntetést adományozhat a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság állományába tartozó rendőrök részére, a város közbiztonsága érdekében kifejtett kiemelkedő és példamutató munka elismerésére.

(2) A Közgyűlés évente egy kitüntetést adományoz, mely a március 15. alkalmából rendezett ünnepségen, vagy a kitüntetés adományozásáról szóló döntés meghozatalát követő közgyűlési ülésen kerül átadásra.

(3) A kitüntetésre méltónak tartott rendőr személyére indoklással ellátott javaslatot a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője tesz minden év január 31. napjáig a polgármester részére.

(4)26 A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.

(5) A Közgyűlés eseti döntést hozhat a kitüntetéshez pénzjutalom biztosításáról.

20. § (1) A Közgyűlés „Év Tűzoltója” kitüntetést adományozhat a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába tartozó tűzoltók részére, a tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés területén kifejtett kiemelkedő és példamutató munka elismerésére.

(2) A Közgyűlés kétévente (minden páratlan évszámú évben) egy kitüntetést adományoz, mely a március 15. alkalmából rendezett ünnepségen, vagy a kitüntetés adományozásáról szóló döntés meghozatalát követő közgyűlési ülésen kerül átadásra.

(3) A kitüntetésre méltónak tartott tűzoltó személyére indoklással ellátott javaslatot a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok tesz a kitüntetés átadásának évében január 31. napjáig a polgármester részére.

(4)27 A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.

(5) A Közgyűlés eseti döntést hozhat a kitüntetéshez pénzjutalom biztosításáról.

5. Hódmezővásárhely nevelés- és oktatásügyéért adható elismerések

21. § (1) A Közgyűlés „Pedagógus Életműdíj” kitüntetést adományozhat azon nyugdíjas pedagógusoknak, Hódmezővásárhelyhez kötődő személyeknek, akik a nevelő-oktató munkában legalább 30 éven keresztül tartósan kiemelkedő pedagógusi-oktatói-nevelői tevékenységet végeztek.

(2) Évente legfeljebb egy díj adományozható.

22. § (1) A Közgyűlés "Hódmezővásárhely Nevelés- és Oktatásügyének Szolgálatáért" kitüntetést adományozhat azoknak a dajkáknak, pedagógiai munkát segítőknek, akik legalább 25 éven keresztül kiemelkedő eredményességgel tevékenykedtek.

(2) Évente legfeljebb egy díj adományozható.

23. § (1) A Közgyűlés „Hódmezővásárhely Ifjú Tehetsége” díjat adományozhat azon tanulóknak, csapatoknak, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a szellemi gyarapodás területén kiváló példát mutattak, hozzájárulva ezzel Hódmezővásárhely város jó hírnevének öregbítéséhez.

(2) A kitüntetésre az érintett oktatási intézmény igazgatója tehet javaslatot.

(3) Évente legfeljebb három díj adományozható.

24. § (1)28 A 21-23. §-ban foglalt díjazottakra javaslatot minden évben május 15. napjáig lehet tenni.

(2) A beérkezett javaslatok elbírálása után a díjazottak személyére az Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlés részére.

(3)29 A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.

(4) A kitüntetések átadása a tanévzárást követően, ünnepélyes keretek között történik.

(5)30 A Közgyűlés eseti döntést hozhat a kitüntetéshez pénzjutalom vagy tárgyjutalom biztosításáról.

6. Hódmezővásárhely Sportjáért adható elismerések

25. § (1) A Közgyűlés „Jó tanuló, jó sportoló” díjat adományozhat a város sportéletében kiemelkedő eredményt elérő, kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkező általános vagy középiskolai tanuló részére, aki hódmezővásárhelyi bejelentett lakóhellyel rendelkezik vagy hódmezővásárhelyi székhelyű sportegyesületben igazolt sportoló, továbbá a díj odaítélését megelőző tanév végén, vagy a tárgyévi tanév félévének végén általános iskolában legalább jeles (4,5) középiskolában legalább jó (4,0) átlagú tanulmányi eredményt ért el, és területi, országos vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően szerepelt.

(2)31 A díjazottakra javaslatot a tanuló oktatási intézményének igazgatója vagy a sportegyesület vezetője tehet. A javaslattételre jogosult minden kategóriában kettő díjazottra tehet javaslatot. A javaslaton fel kell tüntetni a díjra javasolt tanuló elért sporteredményeit, valamint előző tanév végi vagy a tárgyév félévi tanulmányi eredményeit is.

(3) A díj 3 kategóriában: alsó tagozatos, felső tagozatos, középiskolás (ezeken belül fiú és lány kategóriában) osztható ki.

(4) Mindegyik kategóriában 6-6 tanuló részesülhet a díjban.

26. § (1) A Közgyűlés „Az év sportolója” díjat olyan személyeknek adományozhat, akik hódmezővásárhelyi bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, bármely hódmezővásárhelyi székhelyű sportegyesületben igazolt sportolóként működnek közre, és területi, országos, vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően szerepeltek.

(2) A díj 3 kategóriában: „az év sportolója”, „az év szenior sportolója”, „az év utánpótlás-korú (18 év alatti) sportolója” (ezeken belül női/leány és férfi/fiú kategóriában) osztható ki.

(3) Mindegyik kategóriában 3-3 díj adható ki.

27. § (1) A Közgyűlés „Az év csapata” díjat adományozhat hódmezővásárhelyi székhelyű sportegyesület olyan csapatának, akik területi, országos, vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően szerepeltek.

(2) Évente egy férfi és egy női csapat részesülhet elismerésben.

28. § (1) A Közgyűlés „Az év testnevelője” díjat adományozhat bármely hódmezővásárhelyi oktatási intézményben kiemelkedő tevékenységet végző testnevelő tanárként foglalkoztatott személynek.

(2) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

(3) A díjazottra az érintett oktatási intézmény igazgatója tehet javaslatot.

29. § (1) A Közgyűlés „Az év edzője” díjat adományozhat azon hódmezővásárhelyi székhelyű sportegyesületben edzőként tevékenykedő személyeknek, akik tevékenységük során kiemelkedő eredményeket értek el.

(2) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

30. § (1) A 25.- 29. §-ban foglalt díjazottakra javaslatot minden év január 31. napjáig lehet tenni.

(2) A beérkezett javaslatok elbírálása után a díjazottak személyére, illetve az „Akikre büszkék vagyunk” táblán történő feltüntetésre az Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlés részére.

(3)32 A díjak átadása minden év február hónapjában megtartott rendes Közgyűlést követően történik.

(4)33 A díjazottak díszoklevélben és sportszerutalványban részesülnek.

7. Egyéb elismerések

31. § (1) A Közgyűlés "Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgára" címet adományoz Magyarország határain kívül élő magyarok részére.

(2) A tiszteletbeli polgár címet írásban, vagy elektronikus úton benyújtott kérelem alapján, a Közgyűlés adományozza.

(3) A tiszteletbeli polgár cím adományozását a város lakosai is – az (1) bekezdésben meghatározott módon – kezdeményezhetik.

(4) A tiszteletbeli polgár cím adományozására a javaslatot, a polgármester terjeszti - a kérelem beérkezését követően ülésező – Közgyűlés elé.

(5)34 A Közgyűlés ülésén a polgármester ismerteti a tiszteletbeli polgár címben részesülő személy(ek) nevét, valamint a tiszteletbeli polgár cím adományozását tanúsító díszoklevél tartalmát.

(6) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén a tiszteletbeli polgár cím adományozásáról szóló díszoklevelet a tiszteletbeli polgár házastársának, vagy örökösének kell megküldeni.

(7)35

(8) A tiszteletbeli polgár cím adományozásáról szóló határozat egy példányát – a tiszteletbeli polgár címben részesülő, vagy elhunyt személy esetén az (5) bekezdésben meghatározott személy egyidejű értesítése mellett – a városi levéltárnak kell átadni.

32. § (1) A Közgyűlés „Az Év Vásárhelyi Vállalkozása” elismerést adományozhat olyan egyéni vagy társas vállalkozás részére, amely legalább egy év lezárt gazdasági évvel rendelkezik és székhelye vagy telephelye Hódmezővásárhelyen található, vagy olyan munkát végzett amely a város gazdasági, kulturális, közművelődési, fejlődését segíti, helyi civil közösségek működését kiemelten támogatja, a város fejlesztési és intézmény működtetési feladatainak ellátásához jelentős mértékben hozzájárult, foglalkoztatáspolitikájával tevékenyen segítette a helyi munkanélküliség csökkentését, foglalkoztatás fenntartását, illetőleg a gazdasági életben egyéb módon a város jó hírnevét öregbítette.

(2) Nem adományozható elismerés olyan vállalkozás részére, amelynek vezető tisztségviselőjét a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltotta, illetve aki bűncselekményt követett el. További kizáró ok, ha a vállalkozásnak lejárt adótartozása van, csőd-, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt áll.

(3) Az elismerésre javaslatot október 15. napjáig lehet tenni a polgármesternél.

(4) Évente legfeljebb egy vállalkozás részére adható elismerés.

(5) Az elismerés átadására a Vállalkozók Napjára tekintettel a decemberi Közgyűlésen kerül sor.

(6)36 A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.

33. § (1) A Közgyűlés „Civis Honoratus/Honorata” (Megbecsült polgár) kitüntetést adományozhat annak, aki

a) a közösség, a vagyon védelme érdekében történt fellépése során veszélyt hárított el, károkozást akadályozott meg vagy kárenyhítést hajtott végre,

b) tetteivel hozzájárult Hódmezővásárhely összetartozás-tudatának erősítéséhez a helyi lakosság számára kiemelten fontos jó ügy szolgálatával,

c) ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen ajánlja fel közreműködését, segítségét másoknak,

d) hozzájárult a város érdekeinek, anyagi javainak megóvásához, megvédéséhez,

e) a lakosság széles körében erkölcsileg elismerésre okot adó magatartást tanúsított.

(2)37 A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A Közgyűlés eseti döntést hozhat a kitüntetéshez pénzjutalom biztosításáról.

8. Közös szabályok

34. § (1)38 A kitüntetésekre javaslatot tenni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján (www.hodmezovasarhely.hu) közzétett adatlapon lehet jelen rendeletben foglaltak szerint. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésekre felterjesztett nevét, lakcímét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot elektronikusan, vagy postai úton kell eljuttatni a polgármesternek.

(2) Javaslatot – amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik – bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tehet.

(3)39 A javaslatokat a polgármester részére kell benyújtani, aki azokat – döntés céljából – a Közgyűlés elé terjeszti.

(4) A Közgyűlés az előterjesztett javaslatokról zárt ülésen, egyszerű szótöbbséggel dönt.

35. § (1) A kitüntetéseket a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vagy a polgármester által megbízott személy adja át.

(2) A kitüntetésekkel járó pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles

36. § (1) Az elismerések adományozásával kapcsolatos költségek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik.

(2) A polgármester munkáját segítő iroda:

a) ellátja valamennyi kitüntetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatot

b) gondoskodik a kitüntetések átadásának médiában való közzétételéről

c) gondoskodik a kitüntetettek névsorának és az odaítélés indoklásának a helyben szokásos módon történő közzétételéről

d) nyilvántartás vezet a kitüntetésekről

(3)40 A díszoklevél tartama:

a) az adományozó megjelölését,

b) a kitüntetett nevét,

c) az adományozás jogcímét,

d) az adományozásról szóló határozat számát és keltét,

e) a város címerét,

f) a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát.

37. § (1) A kitüntetést a Közgyűlés visszavonhatja attól,

a) akit a bíróság jogerős ítéletével bűncselekmény elkövetése miatt elítélt,

b) akit a bíróság jogerős ítéletével közügyek gyakorlásától eltiltott,

c) akit fegyelmi büntetésként a munkahelyéről elbocsátottak,

d) aki magatartásával a kitüntetésre méltatlanná vált.

(2) A visszavonásról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé, amely arról zárt ülésen, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3) A visszavonásról szóló határozatot az érintett részére meg kell küldeni, illetve a visszavonás tényét a nyilvántartáson át kell vezetni.

(4)41 A kitüntetéshez járó bronzplakettet és díszoklevelet az érintett köteles visszaszolgáltatni, azonban az elismerés visszavonása a pénzjutalmat nem érinti.

38. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)42

(3)43

1. melléklet44

1

A 4. § (1) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (4) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (6) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 11. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 13. § a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 13. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 13. § (10) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3/A. alcímet (13/A. §-t) a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

9

A 13/A. § (1) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 13/A. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 13/A. § (5) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13/A. § (7) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 14. § (4) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 14. § (6) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 15. § (1) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 15. § (4) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. § (5) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 15. § (6) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 15. § (8) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 16. § (4) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 17. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

22

A 17. § (4) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 17. § (5) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

24

A 17. § (6) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

25

A 18. § (4) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 19. § (4) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 20. § (4) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § g) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 24. § (1) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

29

A 24. § (3) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § h) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 24. § (5) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § i) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 25. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

32

A 30. § (3) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

33

A 30. § (4) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § j) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 31. § (5) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § k) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 31. § (7) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 32. § (6) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

37

A 33. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

38

A 34. § (1) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

39

A 34. § (3) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

40

A 36. § (3) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

41

A 37. § (4) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (l) pontja szerinte módosított szöveg.

42

A 38. § (2) bekezdése a jogalkotásról szóló CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette 2020. 09.13-án.

43

A 38. § (3) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be. A 38. § (3) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.

44

Az 1. mellékletet a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.