Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 30

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről1

2024.05.31.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda és Mini Bölcsőde), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Hivatal).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a)2 770 042 380 Ft költségvetési bevétellel,

b)3 770 042 380 Ft költségvetési kiadással

c) 0 E Ft költségvetési egyenleggel

d) 0 E Ft - ebből működési (hiány,többlet)

e) 0 E Ft - felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

a) működési költségvetés módosított kiadásai

aa) személyi juttatások

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac) dologi kiadások

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) egyéb működési célú kiadások

b) felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

ba) beruházások

bb) felújítások

bc) egyéb felhalmozási kiadások

c) tartalék

d) finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

3. § (1) Az Önkormányzattal munkaviszonyban álló munkavállalók részére, béren kívüli juttatásként kedvezményes adózású béren kívüli juttatás adható, amelynek értéke nettó 200 000 Ft/fő/év.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az Önkormányzattal és az intézményekkel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra, az Önkormányzat intézményeivel munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottakra.

(3) A Képviselő- testület a 2023. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 288 000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez4

Mány Község Önkormányzata

2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

2

1

1

Mány Község Önkormányzata

729 528 831

729 528 831

406 402 896

0

323 125 935

3

Személyi juttatások

70 746 729

4

Munkaadókat terhelő járulékok

9 076 582

5

Dologi kiadások

109 565 602

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 731 936

7

Egyéb működési célú kiadások

14 462 536

8

Beruházások

51 072 350

9

Felújítások

51 472 259

10

Egyéb felhalmozási kiadások

157 393 473

11

Céltartalék

0

12

Finanszírozási kiadások

256 007 364

13

2

Fenntartott költségvetési szervek

276 471 360

276 471 360

40 513 549

235 957 811

0

14

1

Mányi Polgármesteri Hivatal

65 058 824

65 058 824

3 585 081

61 473 743

0

15

Személyi juttatások

55 783 347

16

Munkaadókat terhelő járulékok

7 697 143

17

Dologi kiadások

988 724

18

Ellátási díjak

0

19

Egyéb működési célú kiadások

350 255

20

Felhalmozási kiadások

239 355

21

2

Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

127 848 912

127 848 912

9 058 016

118 790 896

0

22

Személyi juttatások

103 332 295

23

Munkaadókat terhelő járulékok

12 556 882

24

Dologi kiadások

11 835 166

25

Ellátási díjak

0

26

Egyéb működési célú kiadások

0

27

Felhalmozási kiadások

124 569

28

3

Mányi Községi Művelődési Ház

10 622 162

10 622 162

1 408 638

9 213 524

0

29

Személyi juttatások

4 507 655

30

Munkaadókat terhelő járulékok

588 619

31

Dologi kiadások

5 031 858

32

Ellátási díjak

0

33

Egyéb működési célú kiadások

0

34

Felhalmozási kiadások

494 030

35

4

Mányi Önkormányzati Konyha

72 941 462

72 941 462

26 461 814

46 479 648

0

36

Személyi juttatások

22 698 110

37

Munkaadókat terhelő járulékok

2 878 044

38

Dologi kiadások

47 365 308

39

Ellátási díjak

0

40

Egyéb működési célú kiadások

0

41

Felhalmozási kiadások

0

2. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez5

Mány Község Önkormányzata

2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

265 270 467

265 270 467

0

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72 138 996

72 138 996

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

96 948 603

96 948 603

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

81 990 226

81 990 226

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 385 012

6 385 012

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 106 930

2 106 930

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

5 700 700

5 700 700

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

16 785 070

16 785 070

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16 785 070

16 785 070

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 070 398

41 070 398

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 070 398

41 070 398

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

105 724 330

105 724 330

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

43 815 407

43 815 407

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

55 779 634

55 779 634

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

35 500

35 500

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

6 093 789

6 093 789

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

43 410 877

43 410 877

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

17 908 410

17 908 410

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 325 523

2 325 523

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

11 402 756

11 402 756

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 149 349

5 149 349

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 044 000

3 044 000

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

6 585

6 585

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

139 224

139 224

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

3 435 030

3 435 030

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

30 780 000

30 780 000

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

30 780 000

30 780 000

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 816 552

1 816 552

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 816 552

1 816 552

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

504 857 694

504 857 694

0

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

254 688 085

254 688 085

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

254 688 085

254 688 085

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

10 496 601

10 496 601

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 496 601

10 496 601

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

265 184 686

265 184 686

0

0

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

770 042 380

770 042 380

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

489 196 791

489 196 791

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

257 068 136

257 068 136

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 797 270

32 797 270

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

174 786 658

174 786 658

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 731 936

9 731 936

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 812 791

14 812 791

0

0

8

1.18.

Tartalékok

0

0

0

0

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

0

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

260 796 036

260 796 036

0

0

12

2.1.

Beruházások

51 930 304

51 930 304

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

14

2.3.

Felújítások

51 472 259

51 472 259

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

157 393 473

157 393 473

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

749 992 827

749 992 827

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

20 049 553

20 049 553

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

20 049 553

20 049 553

0

0

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

41

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

20 049 553

20 049 553

0

0

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

770 042 380

770 042 380

0

0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

E

F

1

b9-k3

Költségvetési hiány, többlet (+/-)

50

50

0

0

2

b16-k10

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

4

4

0

0

3. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6

Mány Község Önkormányzata

2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önkormányzatok működési támogatásai

265 270 467

Személyi juttatások

257 068 136

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 785 070

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 797 270

4

Működési bevételek

43 410 877

Dologi kiadások

174 786 658

5

Működési célú átvett pénzeszközök

1 816 552

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 731 936

6

Közhatalmi bevételek

105 724 330

Egyéb működési célú kiadások

14 812 791

7

Tartalékok

0

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

433 007 296

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

489 196 791

9

Működési célú finan.bevételek összesen

265 184 686

Működési célú finan.kiadások összesen

20 049 553

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

698 191 982

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

509 246 344

4. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 070 398

Beruházások

51 930 304

3

Felhalmozási bevételek

30 780 000

Felújítások

51 472 259

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

Egyéb felhalmozási kiadások

157 393 473

5

Egyéb felhalmozási bevétel

0

Tartalékok

0

6

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

71 850 398

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

260 796 036

7

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

8

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

71 850 398

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

260 796 036

5. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8

Mány Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

Összesen

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

0

6. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9

Mány Község Önkormányzata

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

B

C

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel

3

Helyi adók bevétele

94 600 000

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

5

Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

2 896 000

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

97 496 000

7. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez10

Mány Község Önkormányzata

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

A

B

1

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

3

4

5

6

7

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

8. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez11

Mány Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

Műv. Ház - Klíma

494 030

2 023

494 030

0

3

Műv. Ház - Színpadi világítási rendszer

0

2 023

0

0

4

Mesevár - informatikai eszköz (számítógép)

0

2 023

0

0

5

Mesevár - tárgyieszköz

47 580

2 023

47 580

0

6

Mesevár - tárgyieszköz

39 990

2 023

39 990

0

7

Mesevár - tárgyieszköz

13 000

13 000

8

Mesevár - tárgyieszköz

23 999

23 999

9

Főzőedény, tányér vásárlás

0

2 023

0

0

10

Csillagpont építése EFOP-241

47 384 536

2 023

47 384 536

0

11

Polgármesteri Hivatal telefon beszerzés

89 390

2 023

169 375

0

16

Forgószék Polgármesteri Hivatal

69 980

69 980

12

Kazán beszerzés (Műv.ház)

-

2 023

0

0

13

Önkormányzat számítógép beszerzés

497 830

2 023

497 830

0

14

konyhabútor EFOP-241

854 710

2 023

854 710

0

15

egyéb tárgyi eszközök Önkormányzat

2 335 274

2 023

2 335 274

14

13

14

ÖSSZESEN:

51 850 319

0

51 930 304

0

9. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez12

Mány Község Önkormányzata

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

MFP-UHK/2022 Út, híd, vízelvezető rendszer felújítása

9 392 983

2 023

9 392 983

0

3

Energetikai felújítás

58 093 473

2 023

0

58 093 473

5

Közvilágítás fejlesztés

635 000

2 023

0

635 000

Állagmegóvási munkák Műv. Ház

4 686 783

2 023

4 686 783

6

Ingatlanok (szolg.lakás) felújítása, bontása, egyéb

10 437 311

11 051 766

-614 455

Mátyás telep 3 lakásos lakóépület végszámla EFOP-2.4.1

19 796 199

19 796 199

Bicskei szennyvíz telepen végzett felújítási munkák

4 131 311

4 131 311

Nyílászáró csere Hivatal

2 413 217

2 413 217

7

0

8

ÖSSZESEN:

109 586 277

0

51 472 259

58 114 018

10. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez13

Mány Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A

B

1

Támogatott neve

Hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

Összesen:

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

A

B

C

D

E

1

Jogcím

2023.

2024.

2025. után

Összesen

2

Saját erő

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

4

EU-s forrás

0

5

Társfinanszírozás

0

6

Hitel

0

7

Egyéb forrás

0

8

Források összesen:

0

0

0

0

9

Személyi jellegű

0

10

Beruházások, beszerzések

0

11

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12

Adminisztratív költségek

0

13

Kiadások összesen:

0

0

0

0

11. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez14

Mány Község Önkormányzata

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

B

C

D

E

F

G

1

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

2

Állammal szembeni tartozások

0

3

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

4

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

5

TB alapokkal szembeni tartozás

0

6

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

7

Egyéb tartozásállomány

0

8

Összesen:

0

0

0

0

0

Dátum:

…............................................

költségvetési szerv vezetője

12. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez15

Mány Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

265 270 467

265 270 467

0

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72 138 996

72 138 996

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

96 948 603

96 948 603

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

81 990 226

81 990 226

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 385 012

6 385 012

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 106 930

2 106 930

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

5 700 700

5 700 700

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

16 785 070

16 785 070

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16 785 070

16 785 070

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 070 398

41 070 398

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 070 398

41 070 398

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

105 724 330

105 724 330

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

43 815 407

43 815 407

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

55 779 634

55 779 634

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

35 500

35 500

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

6 093 789

6 093 789

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 148 374

17 148 374

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 728 540

11 728 540

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

850 997

850 997

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 056 169

1 056 169

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 497

5 497

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

72 152

72 152

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

3 435 019

3 435 019

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

30 780 000

30 780 000

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

30 780 000

30 780 000

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 746 552

1 746 552

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 746 552

1 746 552

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

478 525 191

478 525 191

0

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

240 507 039

240 507 039

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

240 507 039

240 507 039

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

10 496 601

10 496 601

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 496 601

10 496 601

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

0

0

0

81

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

82

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

251 003 640

251 003 640

0

0

83

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

729 528 831

729 528 831

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

213 583 385

213 583 385

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

70 746 729

70 746 729

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 076 582

9 076 582

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

109 565 602

109 565 602

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 731 936

9 731 936

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 462 536

14 462 536

0

0

8

1.18.

Tartalékok

0

0

0

0

9

1.19.

az 1.18-ból: Általános tartalék

0

10

1.20.

Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

259 938 082

259 938 082

0

0

12

2.1.

Beruházások

51 072 350

51 072 350

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

51 472 259

51 472 259

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

157 393 473

157 393 473

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

473 521 467

473 521 467

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

256 007 364

256 007 364

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

20 049 553

20 049 553

0

0

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

235 957 811

235 957 811

0

0

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

42

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

256 007 364

256 007 364

0

0

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

729 528 831

729 528 831

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16

16

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4

0

0

13. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez16

Mányi Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

60 326

60 326

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

60 000

60 000

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

326

326

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

60 326

60 326

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

64 998 498

64 998 498

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 524 755

3 524 755

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

61 473 743

61 473 743

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

65 058 824

65 058 824

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

64 819 469

64 819 469

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

55 783 347

55 783 347

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 697 143

7 697 143

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

988 724

988 724

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

350 255

350 255

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

239 355

239 355

0

0

9

2.1.

Beruházások

239 355

239 355

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

65 058 824

65 058 824

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

8

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

14. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez17

Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 839 111

2 839 111

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 474 526

1 474 526

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

1 297 100

1 297 100

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

411

411

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

67 072

67 072

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

2

2

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

70 000

70 000

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 909 111

2 909 111

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

124 939 801

124 939 801

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 148 905

6 148 905

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

118 790 896

118 790 896

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

127 848 912

127 848 912

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

127 724 343

127 724 343

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

103 332 295

103 332 295

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 556 882

12 556 882

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

11 835 166

11 835 166

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

124 569

124 569

0

0

9

2.1.

Beruházások

124 569

124 569

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

127 848 912

127 848 912

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

19

19

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

15. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez18

Mányi Községi Művelődési Ház

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 065 347

1 065 347

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 065 300

1 065 300

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

47

47

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 065 347

1 065 347

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9 556 815

9 556 815

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

343 291

343 291

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

9 213 524

9 213 524

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

10 622 162

10 622 162

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

10 128 132

10 128 132

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

4 507 655

4 507 655

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

588 619

588 619

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

5 031 858

5 031 858

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

494 030

494 030

0

0

9

2.1.

Beruházások

494 030

494 030

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

10 622 162

10 622 162

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

1

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

16. melléklet a 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez19

Mányi Önkormányzati Konyha

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

22 297 719

22 297 719

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 054 570

5 054 570

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

10 105 656

10 105 656

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 093 180

4 093 180

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

3 044 000

3 044 000

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

304

304

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

9

9

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

22 297 719

22 297 719

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

50 643 743

50 643 743

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 164 095

4 164 095

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

46 479 648

46 479 648

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

72 941 462

72 941 462

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 941 462

72 941 462

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

22 698 110

22 698 110

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 878 044

2 878 044

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

47 365 308

47 365 308

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

72 941 462

72 941 462

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 15. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 16. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.