Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 08. 11

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

2023.08.11.

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8-8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. CÍM

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A pénzbeli ellátások tekintetében e rendelet területi hatálya Győrszemere község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a (3) bekezdés figyelembevételével

a) Győrszemere községben bejelentett lakóhellyel rendelkező személyre,

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szoc. tv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében szereplő, vagy

c) a Szoc. tv. 7. § (1) bekezdésében szereplő, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt személyekre terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében

a) étkeztetés: Győrszemere községben ellátást igénylőkre és igénybe vevőkre,

b) házi segítségnyújtás: Győrszemere községben ellátást igénylő és igénybe vevőkre,

c) családsegítés: Győrszemere községben ellátást igénylő és igénybe vevőkre,

d) gyermekjóléti szolgáltatás: Győrszemere községben ellátást igénylő és igénybe vevőkre terjed ki.

(4) A rendelet tárgyi hatálya az alábbi támogatásokra terjed ki:

a) Rendkívüli települési támogatás,

b) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,

c) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás,

d) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,

e) Hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatás,

f) Temetési segély,

g) Köztemetés,

h) Lakáscélú támogatás,

i) születési támogatás.

(5) A rendelet tárgyi hatálya az alábbi szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokra terjed ki:

a) szociális étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) gyermekjóléti szolgáltatás.

2. Hatásköri szabályok

2. § A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatásköröket a polgármesterre ruházza át:

a)1 Rendkívüli települési támogatás,

b) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,

c) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás,

d) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,

e) Hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatás,

f) Temetési segély,

g) Köztemetés a 14. § (4) bekezdés kivételével,

h) születési támogatás,

i) szociális étkeztetés.

3. Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelmeket a Győrszemerei Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni a mellékletben található formanyomtatványokon.

(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény útján történik, az igénybevétele iránti kérelmet a Téti Kistérség Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézmény (székhely: 9100 Tét, Fő u. 94.) (továbbiakban: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat) vezetőjéhez kell szóban vagy írásban előterjeszteni. A szociális alapszolgáltatások részletszabályait Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló helyi rendelete tartalmazza.

(3) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van.

(4) Elektronikus ügyintézésre e rendelet hatálya alá tartozó ügyek esetében van lehetőség.

4. § (1) A kérelmező köteles a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat kérelméhez csatolni.

(2) A települési támogatások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

a) a támogatást igénylő személynek a Szoc. tv. 18. § a)-c) pontjában szereplő adatait,

b) az igényelt települési támogatás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat,

c) a jövedelemtől függő települési támogatások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak hiteles másolatát, illetve a jövedelemről tett nyilatkozatot,

d) továbbá mindazon adatokat, dokumentumokat, melyeket e rendelet előír.

(3) A jövedelem

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított munkáltatói igazolással,

b) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, banki átutalással, a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal

c) álláskeresési támogatás esetén a Munkaügyi Kirendeltség által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított támogatás összegéről szóló igazolással, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással,

d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, az adóbevallással le nem zárt időszakra vonatkozóan havi bontásban kiállított könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,

e) ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott, és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,

f) egyéb jövedelem esetén írásban tett nyilatkozattal igazolható.

(4) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan a Szoc. tv 10. § (2)-(3) bekezdése az irányadó.

(5) A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan a Szoc. tv 10. § (4)-(5) bekezdése az irányadó.

(6) A jogosultsági feltételek megállapításához az e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.

(8) Amennyiben a települési támogatás megállapítása iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(9) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely más ügyben – a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül – vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

(10) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 116/2016.(VI. 06.) Kormányrendelet 8. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.

(10a)2 Különös méltánylás esetén a polgármester háztartásonként évente legfeljebb kettő alkalommal – jövedelemre és más körülményre való tekintet nélkül – a 2. § szerinti települési támogatást állapíthat meg abban az esetben, ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy a háztartásban létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet állt elő.

(11) A rendszeres települési támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyok, családi állapot, lakcím stb.) megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak. E kötelezettségről a támogatást megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat. A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét.

(12) E rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott rendszeres települési támogatást meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell

a) a pénzbeli támogatás visszafizetésére;

b) a természetben nyújtott támogatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

(13) A támogatást megállapító szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás megtérítését az arról való tudomásszerzést követő három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos támogatás esetén a támogatás megszűnésétől egy év már eltelt.

(14) Ha a támogatás megállapítója a rendszeres települési támogatás megtérítését rendeli el, a kötelezett kérelmére engedélyezheti a megtérítés összegének részletekben történő megfizetését. A részletfizetés időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot.

(15) A Képviselő-testület különös méltánylás esetén – a kötelezett kérelmére – a megtérítés összegét részben vagy egészben elengedheti.

5. § (1) Az e rendelet szerinti támogatások – a 14. § kivételével – kizárólagos feltétele, hogy a kérelmező az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartsa, az ingatlan állagát és rendeltetésszerű használhatóságát, valamint higiénikus állapotának biztosítását az alábbiak szerint biztosítsa:

a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarán egy-egy db szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, ürítésének biztosítása a hulladékszállítást végző szolgáltatóval kötött szerződés alapján,

b) a lakóházhoz tartozó udvar, kert, rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, az ingatlan előtti járdának, járda hiányában 1,5 méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,

c) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar, rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,

d) külön jogszabályban rögzített állattartásra vonatkozó szabályok betartása.

(2) A rendszeres támogatásra jogosult köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a támogatás megállapítását követően folyamatosan biztosítani.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén a Hivatal jogosult 8 napos határidővel a jogosultat felszólítani a jogszerű állapot helyreállítására. A felszólítás eredménytelensége esetén az e rendelet alapján nyújtott támogatás azonnali megvonására van lehetőség.

6. § (1) Az önkormányzat az e rendelet szerinti kérelmező számára az önkormányzatnál vagy annak költségvetési szerveinél alkalmi vagy állandó munkalehetőséget ajánlhat fel a kérelmező minden körülményét, képességét figyelembevéve.

(2) A munkalehetőség indokolatlan elutasítása a kérelem szerinti támogatás megtagadását eredményezheti.

(3) A munkalehetőség felajánlására és a munkakör meghatározására a polgármester jogosult.

(4) A Képviselő-testület és a polgármester az e rendeletben meghatározott támogatási kérelmeket az ügy minden körülményét figyelembevéve összességében értékeli és hozza meg döntését. A kötelezően ellátandó szociális feladatok és a mérlegelési jog nélkül kötelezően megállapítandó ellátások kivételével a Képviselő-testület és a polgármester a kérelmet elutasító döntését nem köteles indokolni.

4. A támogatás folyósítása

7. § (1) A rendszeres támogatások folyósítása – a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kivételével havonta utólag, minden hónap 5-éig, a nem rendszeres támogatások kifizetése az ellátást megállapító határozatban megjelölt időpontban történik a házipénztárból, vagy a jogosult lakossági folyószámlájára történő átutalás útján. Házipénztárból történő kifizetés esetén a támogatást a jogosult, vagy meghatalmazottja veheti fel. A házipénztárból történő, a döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.

(2) A rendkívüli települési támogatás és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás természetbeni formában is nyújtható. A folyósítás módjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

II. CÍM

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatás

5. Rendkívüli települési támogatás

8. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás állapítható meg.

(2) Időszakos létfenntartási gondnak minősül az a rendkívüli élethelyzet, mely a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül keletkezett átmeneti jelleggel.

(3) Tartós létfenntartási gondnak minősül az a rendkívüli élethelyzet, mely a kérelem benyújtását megelőző 3-10 hónapon belül keletkezett és azóta is fenn áll.

(4) A rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:

a) tartós, rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő betegség esetén,

b) létfenntartást befolyásoló hirtelen haláleset (családfenntartó halála),

c) természeti csapás, elemi kár esetén,

d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,

e) gyermek iskoláztatásához,

f) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,

g) gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,

h) gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul,

i) ellátatlan személy részére,

j) egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén.

(5) A kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege a polgármester döntése alapján több részletben, meghatározott időpontokban folyósítható.

(7) Rendkívüli települési támogatás ez irányú kérelemre, vagy a polgármester döntése alapján természetbeni juttatásként is nyújtható, ilyen különösen a tüzelőanyag, utalvány, élelmiszer, tankönyv és tanszer csomag, tandíj, vagy egyéb a háztartás szükségleteinek kielégítését szolgáló termék.

9. § (1)3 Rendkívüli települési támogatásban részesíthető kérelemre az a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy – a (2) bekezdés kivételével – akinek a háztartásban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át, egyedül élő esetén pedig a 450%-át.

(2) Tartós létfenntartási gonddal küzdő személy esetén kizárólag abban az esetben nyújtható rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező hitelt érdemlő módon igazolni tudja, hogy a tőle elvárható módon mindent megtett annak érdekében, hogy a rendkívüli élethelyzetet elkerülje, vagy azt megszüntesse.

(3) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000 Ft-nál és nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot. A Képviselő-testület ettől magasabb összeget is megállapíthat.

(4) Az adott naptári évben egy személy, vagy háztartás részére nyújtott rendkívüli települési támogatás legfeljebb két alkalommal állapítható meg.

(5)4

6. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

10. § (1) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A kérelmet a 2. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott jogosultaknak a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, szemétszállítás illetve a tüzelőanyag költségeihez települési támogatást nyújt az adott évi költségvetési rendeletben meghatározott összeg keretéig.

(4)5 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülhet az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(5) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(6) Ha a háztartás

a) (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (5) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(8) Egyszemélyes háztartás esetén a kérelmezőre tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(9) A lakhatással kapcsolatos települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét – az energiaárak várható alakulására figyelemmel – az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

(10) A támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(11) A lakhatással kapcsolatos települési támogatás egy hónapra jutó összege

a)6 a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2.500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(12)7 A (11) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: undefined

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig a szociális vetítési alap összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(13) Az önkormányzat a támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában nyújtja, pénzbeli támogatást csak abban az esetben állapít meg, ha a kérelmező részére természetbeni támogatás nyújtására a közmű szolgáltatási szerződés, vagy szerződések felmondása miatt nincs lehetőség, és a kérelmező háztartásában előrefizetős gáz-, vagy áramfogyasztást mérő készülék nincs.

(14) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a támogatást természetben, a készülék működtetését lehetővé tevő formában kell nyújtani.

(15) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell a lakás nagyságáról, a kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíméről, a kérelmező és a vele közös háztartásban élők számáról, személyi és jövedelmi adatairól, arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban működik-e előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék, továbbá csatolni kell a háztartás tagjainak jövedelmét igazoló iratokat és a háztartás tagjainak vagyoni helyzetéről szóló vagyonnyilatkozatokat.

(16) A támogatás megállapítására irányuló kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező mely lakhatási költséghez kéri a támogatás megállapítását, továbbá csatolni kell a kérelemben megjelölt költségre vonatkozó utolsó havi közműszámla másolatát, lakásbérlet, albérlet esetén a bérleti szerződés másolatát.

(17) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást - a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően – 12 hónap időtartamra kell megállapítani.

(18) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(19) A (18) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(20) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a támogatás jogosultjának megváltozik a lakcíme, vagy elhalálozik.

(21) Lakcímváltozás, vagy a jogosult halála esetén a támogatásra való jogosultságot a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(22) Pénzbeli támogatás esetén a jogosult halála miatt fel nem vett támogatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

7. a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás

11. § (1)8 Ápolási települési támogatásra jogosult az a személy, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át, illetve egyedülálló személy esetén annak 450%-át.

(2) A kérelmet a 3. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az ápolási települési támogatásnál figyelembe kell venni a Szoc. tv. 42. § (1)-(3) bekezdéseit azzal a feltétellel, hogy ahol a törvény „ápolási díjat” említ, ott „ápolási települési támogatást” kell érteni.

(4) Ápolási települési támogatás kizárólag az adott évi költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig állapítható meg.

(5) Az ápolási települési támogatásra jogosult – a tőle elvárható módon – köteles gondoskodni az ápolt:

a) személyi higiéniájának megőrzéséről,

b) étkeztetéséről,

c) gyógyszerei kiváltásáról és szedetéséről,

d) egészségügyi állapotának megfelelő ápolásáról.

(6) Az ápolási települési támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80%-a. A támogatási összeg folyósításának feltétele a (5) bekezdésben foglaltak maradéktalan betartása. Amennyiben a jogosult más rendszeres pénzellátásban részesül – ide nem értve a Szoc.tv. 42. § (4) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres pénzellátásokat – a települési támogatás összege ezen pénzbeli támogatás összegével csökken.

(7) Az ápolási települési támogatás csak egy fő után állapítható meg, függetlenül a gondozottak számától, legfeljebb 24 hónap időtartamra.

8. A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

12. § (1)9 Az önkormányzat a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást állapíthat meg az adott évi költségvetési rendeletben szereplő keretösszeg erejéig annak a közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező tartósan beteg személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedülálló esetén a 450 %-át nem haladja meg, továbbá a havi igazolt gyógyszerköltsége meghaladja a szociális vetítési alap összegének 20 %-át

(2) A kérelmet a 4. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(3) A támogatás havi összege az igazolt havi gyógyszerköltségek legfeljebb 20 %-a.

(4) A fentiek szerint megállapított támogatás adható eseti jelleggel, vagy 6 hónapon keresztül a kérelmező szociális helyzetéhez igazodva, amennyiben a terápia indokoltságát a kérelmező háziorvosa igazolja.

(5) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmét igazoló iratokat, a háziorvos igazolását, melynek tartalmaznia kell a kérelmező részére rendelt – a krónikus betegsége kezeléséhez szükséges, a társadalombiztosítási támogatásba befogadott – gyógyszerek kérelmező által fizetendő gyógyszerköltségének havi összegét.

(6) Kérelmező köteles az önkormányzatot 15 napon belül írásban tájékoztatni abban az esetben, ha a havi gyógyszerköltségében legalább 15%-os változás következett be.

9. Temetési segély

13. § (1)10 Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és a háztartásban az egy főre jutó havi átlagjövedelem a szociális vetítési alap összegének 400%-át nem éri el.

(2) A kérelmet az 5. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 170.000 Ft.

(4) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költség legalább 10%-a, legfeljebb 30%-a.

(5) A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított, az eltemettetés költségeit igazoló számla, illetve a halotti anyakönyvi kivonat hiteles másolatát.

(6) Nem állapítható meg temetési segély, ha a temetési költség a helyben szokásos legolcsóbb temetés költség 200%-át meghaladja.

10. Köztemetés

14. § (1) A Szoc. tv. 48. § (1) bekezdésben rögzített esetekben – külön kérelem hiányában is – a Képviselő-testület köteles elrendelni az elhunyt közköltségen történő eltemettetését.

(2) A kérelmet a 6. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(3) A temetési költségek utólagos megtérítése az eltemettetésre köteles személyt terhelik, melyre legfeljebb 6 havi részletfizetés engedélyezhető.

(4) Különös méltánylás esetén a Képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti.

11. Szociális étkeztetés

15. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorult személyek részére napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít a térítési és étkezési díjakról szóló önkormányzati rendeletben rögzített díjak ellenében.

(2) A kérelmet a 7. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés tekintetében szociálisan rászorultnak tekinthető:

a) koruk alapján: a 65 év felettiek,

b) egészségi állapotuk alapján: a rokkantsági ellátásban részesülők, a megváltozott munkaképességűek, valamint azok, akik betegségükből adódóan önmaguk teljes ellátásra átmenetileg, vagy tartósan igazoltan képtelenek,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük alapján: azok a személyek, akik fogyatékosságukat, pszichiátriai betegségüket orvosi igazolással tudják igazolni, vagy fogyatékossági ellátásban részesülnek,

d) szenvedélybetegségük alapján: azok, akik szenvedélybetegségüket orvosi igazolással tudják igazolni,

e) hajléktalanok: akik csak Győrszemere település szintű lakcímmel rendelkeznek.

(4) Az étkeztetési feladatokat az önkormányzat vállalkozón keresztül látja el.

13. Házi segítségnyújtás

16. § A Szoc. tv. 63. § szerinti házi segítségnyújtást az önkormányzat feladatellátási szerződésen keresztül látja el.

14. Családsegítés

17. § A Szoc. tv. 64. § szerinti családsegítést az önkormányzat feladatellátási szerződésen keresztül látja el.

15. Gyermekjóléti szolgáltatás

18. § A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat feladatellátási szerződésen keresztül látja el.

III. CÍM

Egyéb pénzbeli és természetbeni települési támogatások

16. Hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatás

19. § (1)11 Kérelemre az adott év vonatkozásában a hulladékgyűjtő edényzet közszolgáltatási díjából a rendelkezésre állási díj 100 %-át az önkormányzat átvállalja annak a győrszemerei, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a lakásban élő 70 év feletti személynek, aki a népesség-nyilvántartás adatai alapján egyedül él, az adott ingatlanon magánszálláshely idegenforgalmi hasznosítást nem végez és akinek a havi átlagjövedeleme a szociális vetítési alap összegének 400%-át nem haladja meg. A támogatás kezdőnapja a kérelem beérkezése szerinti hónap első napja. A támogatás utolsó napja a jogosultság visszavonását, vagy a jogosult halálát követő számlazárás utolsó napja, de legfeljebb a jogosultság megszűnését követő 90. nap.

(2) A jogosultsági feltételek fennállása kétévente hivatalból felülvizsgálatra kerülnek.

(3) A kérelem évközben bármikor beadható, annak elbírálását követően az önkormányzat kezdeményezi a közszolgáltatónál a közszolgáltatási díj áthárítását.

17. Lakáscélú támogatás

20. § (1) Lakáscélú támogatásban részesülhetnek azok:

a) aki(k) a kérelem benyújtását megelőző öt évben – házastársi, élettársi kapcsolat esetén legalább az egyik személy – helybeni bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik/nek és önálló lakásbérleti joga/uk, vagy 1/1 tulajdoni hányadú saját lakása/uk vagy üdülőtulajdona/uk nincsen.

b) akiknek a háztartásban az egy főre jutó havi átlagjövedelem a mindenkori garantált bérminimum összegének 250%-át nem haladja meg,

c) akiknek az érintett ingatlan saját tulajdonban áll, vagy az ingatlan adás-vételére már szerződés megkötésére sor került,

d) akik vállalják, hogy a támogatásban részesített ingatlant 10 éven belül nem idegenítik el, és állandó lakóhelyként ez időszakra bejelentkeznek,

e) akik vállalják, hogy a támogatás a kérelemben szereplő, és a Képviselő-testület által jóváhagyott célra kerül felhasználásra legfeljebb 1 éven belül,

f) akik korábban vissza nem térítendő lakáscélú önkormányzati támogatásban nem részesültek.

(2) A kérelmet a 8. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

21. § (1) A támogatást az önkormányzat kötött felhasználású, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtja.

(2) A támogatás adott évi keretösszegét a Képviselő-testület minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg. Tárgyévben a költségvetési rendelet elfogadásáig támogatás megállapítható, de nem folyósítható.

(3) A támogatás egyszeri, ingatlanonkénti összege legfeljebb 200.000 Ft házaspár, élettársi kapcsolat esetén; legfeljebb 100.000 Ft nőtlen, hajadon, elvált családi állapotú kérelmező esetén.

(4) A támogatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő építés esetén az építéshatósági egyszerűsített bejelentést követően illetve vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésének dátumától számított 12 hónap.

(5) A fenti határidő elmulasztása esetén a Képviselő-testület a kérelmet további vizsgálat nélkül elutasítja.

22. § (1) A támogatást azonnal és egy összegben, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamattal terhelten vissza kell fizetni, ha a kérelmező a támogatást jogosulatlanul vette fel, vagy ha a 20. §-ban foglalt feltételek nem teljesülnek.

(2) A képviselő-testület a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti.

18. Születési támogatás

23. § (1)12 Az önkormányzat születési támogatást állapít meg a gyermek születése után, annak a kérelmezőnek, akinek legalább az egyik szülője győrszemerei bejelentett lakóhellyel rendelkezik, továbbá életvitelszerűen a településen él és

a) a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásban győrszemerei lakóhely kerül bejegyzésre valamint

b) a támogatást kérő a gyermeket saját háztartásban neveli.

(2) A támogatás összege: 30.000 Ft

(3)13 A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésének napjától számított egy éven belül terjesztheti elő a családi pótlékban részesülő szülő a 9. sz. melléklet szerinti nyomtatványon.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.

V. CÍM

Záró és átmeneti rendelkezések

24. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a még el nem bírált ügyekben kell alkalmazni.

(2) Azon települési támogatások, melyek e rendelet hatálybalépését megelőzően kerültek megállapításra, de e rendelet hatálya alatt járnak le, változatlanul folyósításra kerülnek lejárati idejükig, egyben a jogosultság idejére a kérelmező ugyanazon jogcímen megállapított újabb települési támogatásra nem jogosult.

(3) Azon lakáscélú támogatások, melyek az 1/2018. (I. 31.) sz. önkormányzati rendelet hatálya alatt kerültek megállapításra, az ott vállalt kötelezettségek a jogosultakra nézve továbbra is hatályban maradnak.

(4) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 8/2016. (VII. 13.) sz. önkormányzati rendelet, és a lakáscélú támogatásokról szóló 1/2018. (I. 31.) sz. önkormányzati rendelet.

1

A 2. § a) pontja a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (10a) bekezdését a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

A 9. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 9. § (5) bekezdését a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 10. § (4) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (4) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (4) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 10. § (11) bekezdés a) pontja a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 10. § (12) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 11. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 12. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 13. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 19. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

12

A 23. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 23. § (1) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 23. § (3) bekezdése a Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.