Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014(X.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

Hatályos: 2023. 06. 01

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014(X.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

2023.06.01.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők, bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1)1 E rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Városi Önkormányzat képviselőire, a tanácsnokra, a bizottságok nem képviselő tagjaira.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, akinek illetményéről és egyéb juttatásairól az Mötv. 71. § (4) bekezdésének d) pontja rendelkezik.

(3) A főállású és nem főállású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület határozatban, összegszerűen, külön állapítja meg.

Díjazás

2. § (1)2 Az önkormányzati képviselőket munkájukért havonta bruttó 100.000,- Ft összegű alapdíj illeti meg.

(2)3 A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok elnökeit – az alapdíjon felül - havi bruttó 100.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok elnökhelyetteseit – az alapdíjon felül - havi bruttó 80.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

(2a)4 A tanácsnokot munkájáért havonta bruttó 40.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

(3)5 A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok képviselő tagjait – az alapdíjon felül - havi bruttó 40.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. Amennyiben a képviselő egyidejűleg két állandó bizottság tagja,- az alapdíjon felül - havi bruttó 60.000,-Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

(4)6 A bizottságok nem képviselő tagjait a bizottságban végzett munkájukért havi bruttó 40.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. Amennyiben a nem képviselő bizottsági tag egyidejűleg két állandó bizottság tagja,- az alapdíjon felül - havi bruttó 60.000,-Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

(5)7

(6) Az e rendelet szerinti jogosultak a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra.

3. § (1) A képviselők tiszteletdíját a Polgármesteri Hivatal havonta, minden hó 10. napjáig fizeti ki.

(2) A bizottság elnökeinek és képviselő tagjainak tiszteletdíját a képviselői alapdíjjal együtt kell kifizetni. A kifizetés jogosságát a polgármester igazolja.

(3)8 A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíját a Polgármesteri Hivatal havonta, minden hó 10. napjáig fizeti ki. A tiszteletdíj jogosságát a bizottság elnöke igazolja.

(4) Az eseti megbízások elszámolását a polgármester igazolja, és azt a Polgármesteri Hivatal legkésőbb a kifizetés elrendelésétől számított 3 napon belül fizeti ki.

(5) A képviselő részére a megbízás teljesítéséhez – kérésre – a polgármester előleget állapíthat meg. Az előleg elszámolására a feladat teljesítését követő 5 napon belül köteles a képviselő.

(6)9 A tiszteletdíjak, egyéb járandóságok kifizetését a Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság évente ellenőrzi.

Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszíti a 8/2000.(IX.13.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben megjelölt módon a jegyző köteles gondoskodni.

1

Módosította a 21/2019.(XI.7.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. XI. 08-tól.

2

Módosította a 19/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. X. 24-től.

3

Módosította a 19/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. X. 24-től. A 2. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Módosította a 21/2019.(XI.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. XI. 08-tól. A 2. § (2a) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Módosította a 19/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019. X. 24-től. A 2. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Módosította a 19/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019. X. 24-től. A 2. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (5) bekezdését a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

8

Módosította a 21/2019.(XI.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2019. XI. 08-tól.

9

A 3. § (6) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.