Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (III.27.) önkormányzati rendelete

a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2024. 06. 30

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (III.27.) önkormányzati rendelete

a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról

2022.07.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 34. §. (1), (4) bekezdésében, valamint e törvényt módosító 1994. évi XVII. tv. 6. §-ában kapott felhatalmazása alapján a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Salgótarján közigazgatási területén

a) a bérlet útján hasznosított önkormányzati tulajdonú lakásokra;

b) a magántulajdonban lévő 1989. január 1-je előtt létrejött, vagy azt folytató bérleti jogviszony keretében hasznosított lakásokra, ha azokra a korábban kiköthető lakbér a kétszerese volt az állami tulajdonú lakások lakbérének;

c) a kényszerbérlet alapján létrejött vagy az azt folytató lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított lakásokra.

Általános rendelkezések

2. § (1) A lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a bérlő lakbért köteles fizetni.

(2) A lakbér az alábbi szolgáltatások ellenértékét tartalmazza:

a) a lakás használata

b)1 a lakás és az épület üzemeltetése:

ba)2

bb) a bérleti szerződések keletkezésével, szüneteltetésével, megszűnésével összefüggő bérbeadói feladatok ellátása;

bc) kéményseprés és a kémény állapotának felülvizsgálata;

bd)3

be) a mindenkor hatályos jogszabály alapján a központifűtés és használati melegvíz díj megállapításánál figyelembe nem vehető költségek;

bf) rádió- és televízióadók vételének biztosítása a korábban kiépített központi vételi lehetőség esetén;

bg) az ingatlanok, a lakások nyilvántartása, a szervezési és adminisztratív feladatok ellátása;

bh) a bérek közlése és beszedése

bi)4

bj) az üzemeltetői szervezet működtetése, a személyi és anyagi feltételek biztosítása;

c) a lakás és az épület fenntartása:

ca) szavatossági felelősség a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáért;

cb) az üzemelés során keletkező hibák kijavítása, az életveszély elhárítása, az épület állagát veszélyeztető hiányosságok megszüntetése;

(3)5

(4)6 A bérlő a lakásbérleti jogviszony keretében a lakáshoz tartozó helyiségeket és területet, továbbá a közös helyiségeket és területet térítés nélkül jogosult használni.

(5)7

3. §8 (1) Az üzemeltetőt a bérlő részére nyújtott szolgáltatásokért külön díj illeti meg.

(2) Közvetített szolgáltatásként nyújtott külön szolgáltatásnak minősülnek:

a) a vízellátás és csatornahasználat (szennyvízelszállítás),

b) gázellátás használatának,

c) villamos energiaellátás használatának biztosítása.

d) A társasház és a lakásszövetkezet arra jogosult szerve által meghatározott közös költség, melynek összegét az üzemeltető az aktuális bérleti díjjal együtt tovább számláz a bérlő részére.

Az a) - c) pontokban rögzített szolgáltatás abban az esetben minősül közvetített szolgáltatásnak, amennyiben bérlő az adott szolgáltatónál nem rendelkezik érvényes szerződéssel.

(3) Az a) - d) pontokban meghatározott szolgáltatások közvetítésének díja a közvetített szolgáltatás értékének 5 %-a + ÁFA, legkevesebb száz forint + ÁFA.

(4) A nem közvetített szolgáltatásként nyújtott külön szolgáltatások díja tartalmazza az épületek üzemeltetéséhez szükséges kiadások egy részét, mint az épülettakarítást, a közös használatú épületrészek energiafelhasználásának költségét, a lift és a tűzjelző berendezések karbantartását és üzemeltetését, rágcsáló és rovarirtást. A nem közvetített szolgáltatásként nyújtott külön szolgáltatások díját a 2. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A lakbér mértéke

4. §9 (1)10 A szociális helyzet alapján, költségelven, valamint piaci alapon történő bérbeadás figyelembe vételével megállapított bérleti díjakat épületenként a rendelet melléklete tartalmazza.

(2)11

(3)12

(4)13

(5)14

5. §15 A lakbér mértékét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése minden év december 31-vel bezárólag felülvizsgálja és az üzemeltetési, karbantartási költségek, valamint az infláció mértékének figyelembe vételével jogosult azt módosítani.

6. § A bérlő a bérleti szerződés megkötésétől számított 6 évig

a) amennyiben olyan lakásra köt bérleti szerződést, melyet az üzemeltető 90 nappal korábban a bérleti szerződés megkötése előtt felújított 35 %-kal

b) amennyiben a bérleti szerződés megkötésekor olyan megállapodást köt az üzemeltetővel, hogy a bérleti szerződés ideje alatt az üzemeltető vállalja a gázfűtő, főző, berendezési tárgyak, valamint a fürdőkád cseréjét 30 %-kal.

növelt lakbért köteles fizetni.

7. § (1)16

(2)17

(3)18 A műterem lakások esetében a bérlőkijelölési jog jogosultja által kijelölt bérlő a lakás műtermi részére jutó bérleti díj megfizetése alól mentesül.

8. § A lakbér és egyéb díjak megállapítása és közlése - jelen rendelet keretei között - az üzemeltető feladata, melyet a bérlő az üzemeltető felé a tárgyhó 15. napjáig, illetve a számla bemutatásakor köteles megfizetni.

8/A. §19 (1) 2022. július 1. napjától az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti ingatlanban új lakásbérleti szerződések kizárólag piaci alapon meghatározott bérleti díjjal köthetők.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazandó a 2022. június 30. napján érvényes és hatályos szociális alapú bérleti díjjal megkötött szerződések esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 36/1993. (XII.20.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdésében meghatározott előbérleti jog alkalmazásával történő újabb szerződéskötésre.

(3) Az (1) bekezdés alapján megkötött szerződések hatálya alatt az ott megjelölt lakások tekintetében a bérlő jövedelmi viszonyaiban esetlegesen bekövetkező változások esetén piaci alapú lakbérről szociális alapon meghatározott lakbérre áttérni nem lehet.

III. Fejezet

Lakbértámogatás

9. §20

A lakbértámogatás mértéke

10. §21

A lakbértámogatás megállapítása, folyósítása és megszüntetése

11. §22

12. §23

13. §24

14. §25

14/A. §26

Hatálybaléptető, vegyes és átmeneti rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 1995. április 1-jén lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a korábban keletkezett lakásbérleti jogviszonyokban is alkalmazni kell.

(3) Használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj megállapításakor a rendeletben foglalt lakbér mértékek az irányadók.

16. §27

17. §28

18. § (1)29

(2)30

(3)31 E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 9/1995. (III. 27.) önkormányzati rendelethez32

Az önkormányzati lakások lakbére 2022. július 1. napjától

1. Szociális helyzet alapján és piaci alapon bérbe adott lakások lakbére

A

B

C

D

1

Az épület címe és komfortfokozata

Szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbére (Ft/m2/hó)

Piaci alapon bérbe adott lakások lakbére (Ft/m2/hó)

2

Acélgyári út 26., 31., 42., (kolóniák)

komfortos lakások esetén

445

-

3

komfortnélküli lakások esetén

414

4

szükséglakások esetén

188

5

Acélgyári út 28., 30., 35., 36., 38., 40., 48-50., (Társasház)

komfortos lakások esetén

598

895

6

komfortnélküli és szükség-lakások

396

-

7

Alkotmány út 1. 1/11; 3/11. (Rendőrségi)

összkomfortos

565

969

8

Asztalos J. út 9., 22.

(kolóniák)

266

-

9

Bem út 10. fsz.2. (Rendőrségi)

összkomfortos

565

969

10

Báthory út 4. IV/1.

összkomfortos

-

1200

11

Budapesti út 39.

komfortos (8 db)

504

849

12

Csokonai út 67.

(kolóniák)

328

-

13

Derencsényi út 1-3.

(kolóniák)

245

-

14

Déryné út (Társasházak) 3. IV/4. 23. III/5

komfortos

598

895

15

Déryné út (Társasházak) 17. fszt.3., I/7., 19. II/9., IV/17., 21. fszt.1.

félkomfortos

410

-

16

Déryné út 21. (Társasházak) II/12.; III/16.; IV/17.;

komfortos A lakások az EFOP-2.4.3-18 „Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban” című pályázati forrásból kerültek felújításra. A komfortfokozat emelés nem eredményezheti a bérleti díjak - inflációs mértékét meghaladó - emelését.

360

-

17

Eresztvény

(kolóniák)

245

-

18

Erzsébet tér 1-2. kivéve Erzsébet tér 1. 15-18. em.

összkomfortos

690

1121

19

Erzsébet tér 1. 15-18. emelet lakásai

összkomfortos/bútorozott

-

1981

20

Erzsébet tér 2. 8/2.

(műteremlakás)

690

-

21

Faiskola út 8.

(komfort nélküli)

289

-

22

Fáy A. krt. 35/C. IV/6

komfortos

-

1100

23

Forgách A. út 2/b.; 2/c.; 4.;

komfortos

392

-

24

komfort nélküli

289

25

Forgách telepi kolóniák
100/B – 110/D

(kolóniák)

289

-

26

Frankel L. út 16. fsz/1.; 32/B. fsz/2.

komfort nélküli

252

-

27

Gorkij krt. 83., 85.

összkomfortos

611

1043

28

Hársfa út 10.; 16/A-B.;

(kolóniák)

254

-

29

Hősök út 22.

komfortos

478

774

30

Jókai sor 3/A., 5/F., 7/G.,

(kolóniák)

242

-

31

Kakuk J. út 6. fsz/1.

(kolónia)

242

-

32

Karancs út 25. fsz/1.;2; 3.;

(kolónia)

330

-

33

Kistarján út 2. II/3. (Társasház)

összkomfortos

667

967

34

Kistarján út 8. III/28. (Társasház)

-

1300

35

Kotyháza puszta 19.

félkomfortos

370

36

Liget út 1-3.

komfortos

565

967

37

Liget út 11.

komfort nélküli

266

38

Losonci út 58. fsz/12.

műteremlakás (a műtermi rész területének figyelembevétele nélkül),

302

-

39

Madách út 1.,

(kolóniák)

260

-

40

Medvesi út 6/B.; 7/B.; C.; D.; 9/B.; 11/fsz.1.,2.; 12/A.;

(kolóniák)

242

-

41

Medves krt. 37., 39., (Társasházak)

komfortos

505

895

42

Meredek út 16. fsz/2. (Társasház)

komfortos

598

895

43

Meredek út 19. al/1. (Társasház)

félkomfortos

514

-

44

Petőfi út 43/c., 99., -180.

(kolónia)

289

-

45

Petőfi út 44. (Sorház)

-

1200

46

Petőfi út 178.

(kolónia) A lakás az EFOP-2.4.3-18 „Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban” című pályázati forrásból került felújításra. A komfortfokozat emelés nem eredményezheti a bérleti díjak - inflációs mértékét meghaladó - emelését.

254

-

47

Rákóczi út 184.

összkomfortos

664

1118

48

Rákóczi út 184. 1/5.

(műteremlakás)

664

-

49

Salgó út 8/A.; B.; D.; 9/A.; 10/B., D.; 28.; 30.; 54.,

komfortos lakás esetén

410

-

50

félkomfortos lakás esetén

369

51

komfort nélküli lakás esetén

316

52

Salgó út 32.; 34.; 36.; 40.

komfortos A lakások a TOP-6.7.1-16.ST1-2017-00001 azonosítószámú „Salgó úti városrehabilitáció” című pályázati forrásból került felújításra. A komfortfokozat emelés nem eredményezheti a bérleti díjak - inflációs mértékét meghaladó - emelését

360

-

53

Salgó út 26. fszt.2.

félkomfortos A lakás az EFOP-2.4.3-18 „Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban” című pályázati forrásból került felújításra. A komfortfokozat emelés nem eredményezheti a bérleti díjak - inflációs mértékét meghaladó - emelését

324

-

54

Somlyó bányatelep

(kolóniák)

282

-

55

Szerpentin út 28. III/3.,

Művészlakások (műteremlakások, a műtermi rész területének figyelembevétele nélkül)

244

-

56

Szerpentin út 33. III/3.;

244

57

Szerpentin út 35. III/3.

244

58

Szerpentin út 37. III/3. (Társasház)

516

59

Úttörők út 23; 31/A. (Társasház)

összkomfortos lakás esetén

667

969

60

komfortos lakás esetén

598

895

61

Vár út 3/a,

(kolóniák)

242

-

62

Vasas út 12.;

(kolóniák)

242

-

63

Ybl M. út 51., II/5. (Társasház, Rendőrségi)

összkomfortos

667

969

64

Zöldfa út 4., 8., (Társasházak)

komfortos

470

-

65

Zöldfa út 3., 5., 6., 7., (Társasházak)

komfortos

598

895

A pályázati felújítással érintett sorszám alatt szereplő ingatlanok bérleti díja 2025.10.30. napjáig az infláció mértékét leszámítva nem emelhető.

2. Költségelven bérbe adott lakások lakbére

A

B

1

Költségelven bérbe adott lakások lakbére

2

Az épület címe

Bérlakások lakbére (Ft/m2/hó)

3

Alagút út 10. összkomfortos

730

4

Fáy A. krt. 86. III/4. (SzGyF) - komfortos

689

5

Kistarján út 6. II/18. - összkomfortos

689

6

Medves krt. 33. II/8. (SzGyF) - komfortos

689

2. melléklet a 9/1995. (III. 27.) önkormányzati rendelethez33

Önkormányzati tulajdonú főépületek nem közvetített szolgáltatásként nyújtott külön szolgáltatás mértéke 2022. július 1. napjától

A

B

1

a lakóépület címe

a közös költség mértéke lakásonként:

2

Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. (Garzonház)

2.500,- Ft/hó

3

Salgótarján, Alagút út 10.

1.500,- Ft/hó

4

Salgótarján, Rákóczi út 184. (Fiatalok háza

1.500,- Ft/hó

5

Salgótarján, Gorkij krt. 83-85 (Idősek fiatalok háza)

1.500,- Ft/hó

6

Salgótarján, Hősök út 22.

1.500,- Ft/hó

7

Salgótarján, Budapesti út 39.

1.500,- Ft/hó

1

Módosította 7/2000.(II.28.)Ör. sz. rendelet 7.§.(3) bekezdése. Hatályos 2000. március 1. napjától.

2

Hatályon kívül helyezte a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

4

Hatályon kívül helyezte a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

5

Hatályon kívül helyezte a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

6

Számozását módosította a 25/2003.(VIII.28.)Ör. sz. rendelet 1. §-a 2003. szeptember 01. napjától.

7

Hatályon kívül helyezte az 51/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2013. november 1. napjától.

8

Módosította a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától.

9

Módosította a 38/2000.(XII.18.)Ör. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 2001. január 1. napjától.

10

Módosította a 35/2007.(XII.18.)Ör. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 2008. január 1. napjától.

11

Hatályon kívül helyezte a 10/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. március 1. napjától.

12

Hatályon kívül helyezte az 52/2005.(XII.15.)Ör. sz. rendelet 2. §-a. 2006. január 1. napjától.

13

Hatályon kívül helyezte az 57/2006.(XII.12.) sz. rendelet 2. §-a 2007. január 1. napjától.

14

Hatályon kívül helyezte az 57/2006.(XII.12.) sz. rendelet 2. §-a 2007. január 1. napjától.

15

Módosította a 7/2000.(II.28.)Ör. sz. rendelet 2.§-a. Hatályos 2000. március 1. napjától.

16

Hatályon kívül helyezte a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

17

Hatályon kívül helyezte a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

18

Beiktatta a 32/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. január 1. napjától.

19

Beiktatta a 20/2022.(VI.28,) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától.

20

Hatályon kívül helyezte a 2/2009.(I.27.) rendelet 2. §-a 2009. február 1. napjától.

21

Hatályon kívül helyezte a 7/2000.(II.28.)Ör. sz. rendelet 7.§.(3) bekezdése 2000. március 1. napjától.

22

Hatályon kívül helyezte a 2/2009.(I.27.) rendelet 2. §-a 2009. február 1. napjától.

23

Hatályon kívül helyezte a 2/2009.(I.27.) rendelet 2. §-a 2009. február 1. napjától.

24

Hatályon kívül helyezte a 2/2009.(I.27.) rendelet 2. §-a 2009. február 1. napjától.

25

Hatályon kívül helyezte a 2/2009.(I.27.) rendelet 2. §-a 2009. február 1. napjától.

26

Hatályon kívül helyezte a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

27

Hatályon kívül helyezte a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § e) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

28

Hatályon kívül helyezte a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § e) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

29

Hatályon kívül helyezte a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

30

Hatályon kívül helyezte a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

31

Beiktatta a belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv átültetéséből eredő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 45/2009.(X.27.) rendelet 4. §-a. Hatályos 2009. november 1. napjától.

32

Módosította a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2022. július 1. napjától.

33

Beiktatta a 20/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022. július 1. napjától.