Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

Hatályos: 2023. 03. 01 09:15

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről1

2023.03.01.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló az 1993. évi CXIII. törvénnyel és az 1994. évi XVII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 54. §, illetőleg 58. §-aiban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő

- lakásokra, és
- nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (továbbiakban: helyiség) terjed ki.

(2)

II. RÉSZ

A LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSE

A lakások vételára

2. § (1)2 A lakás forgalmi értékét - a jogszabályi előírások figyelembe vételével - ingatlanforgalmi értékbecslés alapján kell megállapítani.

(2) A vételár megállapításakor az (1) bekezdés alapján megállapított forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra fordított, a bérbeadó hozzájárulásával elvégzett és meg nem térített értéknövelő beruházásainak számlákkal igazolt értékét.

3. § (1)3 Ha a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) 49. §-a szerinti elővásárlási joggal rendelkező személy (a továbbiakban: elővásárlásra jogosult vevő) vásárolja meg, úgy a lakás vételára - az 5. §-ban meghatározott kivételekkel - a 2. § szerint meghatározott forgalmi érték (a továbbiakban: forgalmi érték).

(2)4 A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság önkormányzati érdekből a lakás vételárát az (1) bekezdésben, illetve az 5. §-ban meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

Fizetési feltételek

4. §5 (1) Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a vevőnek A vételárat - az első vételárrészlet befizetése után - tizenöt év alatt, havonta, egyenlő részletekben kell megfizetnie. A vevő ennél rövidebb törlesztési időtartamot is vállalhat.

(2) Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a szerződés megkötésekor a vevő a megállapított vételár 20%-át egy összegben köteles megfizetni.

(3) Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a vételárhátralékra a vevő évente, az érintett naptári év első napján érvényes jegybanki alapkamat + 4% mértékű kamatot köteles fizetni.

5. §6 (1) Ha az elővásárlásra jogosult vevő a teljes vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor az eladó részére egy összegben megfizeti, úgy a lakás vételára

a)7 szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű lakás esetében, amennyiben a bérlő arra határozatlan időtartamú bérleti szerződéssel rendelkezik, a forgalmi érték 65%-a

b)8 szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű lakás esetében, amennyiben a bérlő arra határozott időtartamú bérleti szerződéssel rendelkezik, a forgalmi érték 85%-a

c) piaci alapon megállapított lakbérű lakás esetében a forgalmi érték 99%-a.

E bekezdés alkalmazásában egy összegű fizetésnek minősül az az eset is, ha a vevő a vételár megfizetéséhez - az adásvételi szerződésben rögzített módon - pénzintézettől kölcsönt, vagy bármilyen lakáscélú támogatást vesz igénybe és azt a pénzintézet a szerződés megkötését követően 120 napon belül ténylegesen folyósítja.

(2) Amennyiben az elővásárlásra jogosult vevő részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a részletfizetésre legfeljebb 1 évi időtartamot vállal, úgy a lakás vételára

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 90%-a,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 95%-a,

c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 99,5%-a.

(3) Amennyiben az elővásárlásra jogosult vevő részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a részletfizetésre 1 évnél hosszabb, de legfeljebb 10 évi időtartamot vállal, úgy a lakás vételára

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 95%-a,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 99%-a,

c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 99,5%-a.

(4) Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén, ha a vevő a szerződéskötést követően a fennálló teljes vételárhátralékát az eladó részére egy összegben megfizeti, úgy őt a vételár még meg nem fizetett részéből

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 10%-os mértékű,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 5%-os mértékű,

c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben 0,5%-os mértékű

engedmény illeti meg. Az e bekezdés szerinti engedmény nem vehető igénybe a fizetési késedelem miatt felhalmozott vételártartozásra vonatkozóan.

(5) Amennyiben a lakás olyan elővásárlásra jogosult vevő részére kerül elidegenítésre, aki

a) nyugellátásban részesül és a háztartásában kizárólag nyugdíjasok, illetve 18. év alatti személyek élnek, vagy

b) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján lakhatási támogatásban vagy lakbértámogatásban részesül,

úgy részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a vevő a 4. § (3) bekezdésében meghatározott kamat 80%-át köteles megfizetni.

(6) Az (5) bekezdésben szabályozott kedvezmény nem illeti meg azt, aki a szerződés megkötésekor lakástulajdonnal vagy üdülőtulajdonnal rendelkezik. Ezen körülmény fennállásának hiányáról a vevőnek írásban nyilatkoznia kell.

6. §9 A részletek késedelmes megfizetése esetén a vevő - a Polgári Törvénykönyvnek a pénztartozás esetére megállapított szabályai szerint - késedelmi kamatot köteles fizetni.

7. § (1) A lakást az adásvételi szerződés alapján - az esetleges részletfizetési kedvezményre tekintet nélkül - a vevő tulajdonába kell adni.

(2) Részletfizetési kedvezmény esetén a lakásra a vételár hátraléka és járulékai erejéig az eladó javára jelzálogjogot és ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalmat kell alapítani. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével és törlésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

8. § Az elidegenítési és terhelési tilalom alóli mentesítést a vételár teljes megfizetése után lehet megadni.

A vételi jog gyakorlása

9. §

10. §

11. §

12. § Eljárási szabályok

13. §10 (1)11 Az elidegeníthető lakások körét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jelöli ki. A kijelölés nem jelent elidegenítési kötelezettséget.

(2) A lakás elidegenítéséről - ha az értékesítésre a lakástörvény szerint elővásárlási joggal rendelkező személy részére kerül sor - az (1) bekezdés szerinti döntés figyelembe vételével a polgármester dönt.

(3) A lakás elidegenítését a bérlő is kezdeményezheti.

(4)12 Az (1) bekezdés alapján kijelölt lakások elidegenítését a lakástörvény szerint elővásárlási joggal rendelkező bérlőnél a polgármester is kezdeményezheti.

14. §13

15. §14 (1) Amennyiben a lakástörvény szerint elővásárlási joggal rendelkező bérlő a jogosultságával szabályszerű felhívás ellenére sem kíván élni, úgy az Önkormányzat a lakást - a lakástörvény 50. §-ában foglaltakra is figyelemmel - harmadik személy részére is értékesítheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, valamint az elővásárlási joggal nem terhelt, a 13. § (1) bekezdése alapján elidegeníthető lakások esetében a polgármester dönt a lakás elidegenítésről, illetve - e rendelet keretei között - annak módjáról és feltételeiről.

(3) Az e §-ban meghatározott esetekben a lakás eladási árát - a (4) bekezdésben meghatározott esetben a kikiáltási árat - a piaci forgalmi érték figyelembe vételével kell meghatározni. A vételárat a vevőnek egy összegben kell megfizetnie. Hitel felvétele esetében a polgármester részletekben történő fizetést is engedélyezhet, legfeljebb 120 napos határidőre.

(4) Az e §-ban meghatározott esetekben a polgármester úgy is dönthet, hogy az elidegenítésre pályázat útján kerüljön sor.

16. § A szerződés megkötése

17. § A lakások elidegenítéséről hozott döntések végrehajtásáról és az adásvételi szerződések megkötéséről a polgármester gondoskodik.

18. §15 (1) Az eladó által tett eladási ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a lakás vételárát,

b) a vételár megállapítása alapjául szolgáló, az e rendeletben meghatározott körülményeket,

c) a fizetési feltételeket,

d) az ajánlati kötöttség időtartamát.

(2) Az eladó által tett eladási ajánlat alapján az ajánlati kötöttség időtartama a közléstől számított 60 nap.

19. §

20. § Az adásvételi szerződés csak akkor köthető meg, ha a vevő igazolja, hogy az eladó felé nem áll fenn a lakással kapcsolatos tartozása.

20/A. §16 A szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket a vevő viseli. Ezen költségeket a vevő a szerződés megkötésekor köteles megfizetni.

III. RÉSZ

A HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSE

Eljárási szabályok

21. §17 A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kijelölheti azon helyiségek körét, amelyeket az Önkormányzat hosszú távon nem kíván elidegeníteni (tilalmi lista).

21/A. §18 A helyiségek elidegenítéséről szóló döntés meghozatalára, valamint az elidegenítésre vonatkozó egyéb szabályokra - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel - a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

21/B. §19

21/C. §20

22. § (1)21 A helyiség vételára, illetve pályázat esetében a kikiáltási ára - az (1a) bekezdésben meghatározott kivételekkel - megegyezik az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értékkel.

(1a)22 Amennyiben a helyiséget a bérlő vásárolja meg, a vételár meghatározásánál - a 21/A. § alapján döntésre jogosult szerv vagy személy döntése alapján - figyelembe lehet venni a bérlő által a helyiségben a bérbeadó hozzájárulásával végzett, olyan a bérbeadó kötelezettségi körébe tartozó beruházásokat, amelyek növelték az ingatlan értékét feltéve, hogy a beruházás költségeit a bérbeadó nem ellentételezte. Ebben az esetben a vételár megállapításánál a forgalmi érték csökkenthető a beruházás által eredményezett értéknövekedés időarányos értékével.

(2) Ha a helyiséget a Lakástörvény alapján elővásárlásra jogosult veszi meg, a vételár mértéke - figyelemmel a Lakástörvény 60. §-ának rendelkezéseire - a helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg.

23. §23 (1)24 A helyiségek elidegenítését a bérlőnél a polgármester is kezdeményezheti. Ebben az esetben az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap.

(2) A helyiség elidegenítését a bérlő is kezdeményezheti.

24. §25

25. §26 Fizetési feltételek

26. §27 (1) A helyiség vételárát a vevőnek - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - egy összegben kell megfizetnie.

(2) A polgármester a vételár vagy annak egy része megfizetésére legfeljebb 120 napos haladékot engedélyezhet, amennyiben a vevő a vételárat részben vagy egészben banki hitelből fizeti meg.

(3)28 Amennyiben a helyiséget a bérlő vásárolja meg, úgy a 21/A. § alapján döntésre jogosult szerv vagy személy a vevő kérelmére részletfizetést engedélyezhet. Ebben az esetben a 21/A. § alapján döntésre jogosult szerv vagy személy döntésétől függően

a) a vevőnek a vételár legalább 30%-át a szerződéskötéskor egy összegben meg kell fizetnie,

b) a vételárból fennmaradó részt a vevőnek legfeljebb 60 hónap alatt, egyenlő részletekben kell megfizetnie,

c) a vételárhátralékra a vevőnek évente, az érintett naptári év első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű ügyleti kamatot kell fizetnie.

(4) A (3) bekezdés szerinti részletfizetés engedélyezése esetén a helyiségre a vételár hátraléka és járulékai erejéig az eladó javára jelzálogjogot és ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalmat kell alapítani. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével és törlésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

(5) A (3) bekezdés szerinti részletfizetés engedélyezése esetén amennyiben a vevő 60 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a kedvezményt meg lehet tőle vonni..

A szerződés megkötése

27. §29 Az adásvételi szerződés megkötéséről a polgármester gondoskodik.

28. §30 Az adásvételi szerződés nem köthető meg a bérlővel, ha a bérbeadó vagy a közüzemi szolgáltatók felé tartozása áll fenn.

29. §31

IV. RÉSZ

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

30. §32

31. §33 32-38. §34

39. §35 40-43. §36

44. §37

V. RÉSZ

HATÁLYBALÉPÉS

45. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

46. §38 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elidegenítések lebonyolításáról az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megállapodás útján gondoskodjon.

1

Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos, 2011. szeptember 1-jén hatályos, módosításokkal egységes szerkezetben közölt szöveg. Módosította a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/1994. (XI. 4.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1998. (XI. 9.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (XI. 6.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003. (V. 14.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2005. (XII. 5.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelete és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelete.

2

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

3

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

4

Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) a).

5

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

6

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

7

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2021. II. 1-től. A folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 30. § (2) a).

8

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2021. II. 1-től. A folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 30. § (2) b).

9

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.

10

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2011. XII. 20-tól.

11

Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) b).

12

A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 9. §. Hatálytalan: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

13

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2). Hatálytalan: 2011. XII. 20-tól.

14

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2011. XII. 20-tól.

15

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

16

Beiktatta: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

17

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §. Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) c).

18

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. V. 1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2016. V. 1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2016. V. 1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

21

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.

22

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2015. VI. 27-től.

23

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.

24

Az első mondat szövegét megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2015. VI. 27-től.

25

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (2). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.

26

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (2). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.

27

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.

28

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 7. §. Hatályos: 2015. VI. 27-től.

29

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.

30

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 7. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.

31

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (2). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.

32

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2016. V. 1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

33

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2016. V. 1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

34

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 15. §. Hatálytalan: 2015. VI. 27-től.

35

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (2). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.

36

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 15. §. Hatálytalan: 2015. VI. 27-től.

37

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (2). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.

38

Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 11. §.