Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

Hatályos: 2024. 01. 01

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről1

2024.01.01.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (3) bekezdésében, az 58. § (2)–(3) bekezdésében, a 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában és 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:2

I. RÉSZ

A RENDELET HATÁLYA

1. § (1)3 E rendelet hatálya a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő

- lakásokra, és
- nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (továbbiakban: helyiség) terjed ki.

(2)

II. RÉSZ

A LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSE

A lakások vételára

2. § (1)4 A lakás forgalmi értékét - a jogszabályi előírások figyelembe vételével - ingatlanforgalmi értékbecslés alapján kell megállapítani.

(2) A vételár megállapításakor az (1) bekezdés alapján megállapított forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra fordított, a bérbeadó hozzájárulásával elvégzett és meg nem térített értéknövelő beruházásainak számlákkal igazolt értékét.

3. § (1)5 Ha a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) 49. §-a szerinti elővásárlási joggal rendelkező személy (a továbbiakban: elővásárlásra jogosult vevő) vásárolja meg, úgy a lakás vételára - az 5. §-ban meghatározott kivételekkel - a 2. § szerint meghatározott forgalmi érték (a továbbiakban: forgalmi érték).

(2)6 A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság önkormányzati érdekből a lakás vételárát az (1) bekezdésben, illetve az 5. §-ban meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

Fizetési feltételek

4. §7 (1) Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a vevőnek A vételárat - az első vételárrészlet befizetése után - tizenöt év alatt, havonta, egyenlő részletekben kell megfizetnie. A vevő ennél rövidebb törlesztési időtartamot is vállalhat.

(2) Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a szerződés megkötésekor a vevő a megállapított vételár 20%-át egy összegben köteles megfizetni.

(3) Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a vételárhátralékra a vevő évente, az érintett naptári év első napján érvényes jegybanki alapkamat + 4% mértékű kamatot köteles fizetni.

5. §8 (1) Ha az elővásárlásra jogosult vevő a teljes vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor az eladó részére egy összegben megfizeti, úgy a lakás vételára

a)9 szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű lakás esetében, amennyiben a bérlő arra határozatlan időtartamú bérleti szerződéssel rendelkezik, a forgalmi érték 65%-a

b)10 szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű lakás esetében, amennyiben a bérlő arra határozott időtartamú bérleti szerződéssel rendelkezik, a forgalmi érték 85%-a

c) piaci alapon megállapított lakbérű lakás esetében a forgalmi érték 99%-a.

E bekezdés alkalmazásában egy összegű fizetésnek minősül az az eset is, ha a vevő a vételár megfizetéséhez - az adásvételi szerződésben rögzített módon - pénzintézettől kölcsönt, vagy bármilyen lakáscélú támogatást vesz igénybe és azt a pénzintézet a szerződés megkötését követően 120 napon belül ténylegesen folyósítja.

(2) Amennyiben az elővásárlásra jogosult vevő részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a részletfizetésre legfeljebb 1 évi időtartamot vállal, úgy a lakás vételára

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 90%-a,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 95%-a,

c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 99,5%-a.

(3) Amennyiben az elővásárlásra jogosult vevő részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a részletfizetésre 1 évnél hosszabb, de legfeljebb 10 évi időtartamot vállal, úgy a lakás vételára

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 95%-a,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 99%-a,

c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 99,5%-a.

(4) Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén, ha a vevő a szerződéskötést követően a fennálló teljes vételárhátralékát az eladó részére egy összegben megfizeti, úgy őt a vételár még meg nem fizetett részéből

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 10%-os mértékű,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 5%-os mértékű,

c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben 0,5%-os mértékű

engedmény illeti meg. Az e bekezdés szerinti engedmény nem vehető igénybe a fizetési késedelem miatt felhalmozott vételártartozásra vonatkozóan.

(5) Amennyiben a lakás olyan elővásárlásra jogosult vevő részére kerül elidegenítésre, aki

a) nyugellátásban részesül és a háztartásában kizárólag nyugdíjasok, illetve 18. év alatti személyek élnek, vagy

b) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján lakhatási támogatásban vagy lakbértámogatásban részesül,

úgy részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a vevő a 4. § (3) bekezdésében meghatározott kamat 80%-át köteles megfizetni.

(6) Az (5) bekezdésben szabályozott kedvezmény nem illeti meg azt, aki a szerződés megkötésekor lakástulajdonnal vagy üdülőtulajdonnal rendelkezik. Ezen körülmény fennállásának hiányáról a vevőnek írásban nyilatkoznia kell.

6. §11 A részletek késedelmes megfizetése esetén a vevő - a Polgári Törvénykönyvnek a pénztartozás esetére megállapított szabályai szerint - késedelmi kamatot köteles fizetni.

7. § (1) A lakást az adásvételi szerződés alapján - az esetleges részletfizetési kedvezményre tekintet nélkül - a vevő tulajdonába kell adni.

(2)12

8. §13 A vételi jog gyakorlása

9. §

10. §

11. §

12. § Eljárási szabályok

13. §14 (1)15 Az elidegeníthető lakások körét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jelöli ki. A kijelölés nem jelent elidegenítési kötelezettséget.

(2) A lakás elidegenítéséről - ha az értékesítésre a lakástörvény szerint elővásárlási joggal rendelkező személy részére kerül sor - az (1) bekezdés szerinti döntés figyelembe vételével a polgármester dönt.

(3) A lakás elidegenítését a bérlő is kezdeményezheti.

(4)16 Az (1) bekezdés alapján kijelölt lakások elidegenítését a lakástörvény szerint elővásárlási joggal rendelkező bérlőnél a polgármester is kezdeményezheti.

14. §17

15. §18 (1) Amennyiben a lakástörvény szerint elővásárlási joggal rendelkező bérlő a jogosultságával szabályszerű felhívás ellenére sem kíván élni, úgy az Önkormányzat a lakást - a lakástörvény 50. §-ában foglaltakra is figyelemmel - harmadik személy részére is értékesítheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, valamint az elővásárlási joggal nem terhelt, a 13. § (1) bekezdése alapján elidegeníthető lakások esetében a polgármester dönt a lakás elidegenítésről, illetve - e rendelet keretei között - annak módjáról és feltételeiről.

(3) Az e §-ban meghatározott esetekben a lakás eladási árát - a (4) bekezdésben meghatározott esetben a kikiáltási árat - a piaci forgalmi érték figyelembe vételével kell meghatározni. A vételárat a vevőnek egy összegben kell megfizetnie. Hitel felvétele esetében a polgármester részletekben történő fizetést is engedélyezhet, legfeljebb 120 napos határidőre.

(4) Az e §-ban meghatározott esetekben a polgármester úgy is dönthet, hogy az elidegenítésre pályázat útján kerüljön sor.

16. § A szerződés megkötése

17. § A lakások elidegenítéséről hozott döntések végrehajtásáról és az adásvételi szerződések megkötéséről a polgármester gondoskodik.

18. §19 (1) Az eladó által tett eladási ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a lakás vételárát,

b) a vételár megállapítása alapjául szolgáló, az e rendeletben meghatározott körülményeket,

c) a fizetési feltételeket,

d) az ajánlati kötöttség időtartamát.

(2) Az eladó által tett eladási ajánlat alapján az ajánlati kötöttség időtartama a közléstől számított 60 nap.

19. §

20. § Az adásvételi szerződés csak akkor köthető meg, ha a vevő igazolja, hogy az eladó felé nem áll fenn a lakással kapcsolatos tartozása.

20/A. §20 A szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket a vevő viseli. Ezen költségeket a vevő a szerződés megkötésekor köteles megfizetni.

III. RÉSZ

A HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSE

Eljárási szabályok

21. §21 A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kijelölheti azon helyiségek körét, amelyeket az Önkormányzat hosszú távon nem kíván elidegeníteni (tilalmi lista).

21/A. §22 A helyiségek elidegenítéséről szóló döntés meghozatalára, valamint az elidegenítésre vonatkozó egyéb szabályokra - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel - a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

21/B. §23

21/C. §24

22. § (1)25 A helyiség vételára, illetve pályázat esetében a kikiáltási ára - az (1a) bekezdésben meghatározott kivételekkel - megegyezik az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értékkel.

(1a)26 Amennyiben a helyiséget a bérlő vásárolja meg, a vételár meghatározásánál - a 21/A. § alapján döntésre jogosult szerv vagy személy döntése alapján - figyelembe lehet venni a bérlő által a helyiségben a bérbeadó hozzájárulásával végzett, olyan a bérbeadó kötelezettségi körébe tartozó beruházásokat, amelyek növelték az ingatlan értékét feltéve, hogy a beruházás költségeit a bérbeadó nem ellentételezte. Ebben az esetben a vételár megállapításánál a forgalmi érték csökkenthető a beruházás által eredményezett értéknövekedés időarányos értékével.

(2) Ha a helyiséget a Lakástörvény alapján elővásárlásra jogosult veszi meg, a vételár mértéke - figyelemmel a Lakástörvény 60. §-ának rendelkezéseire - a helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg.

23. §27 (1)28 A helyiségek elidegenítését a bérlőnél a polgármester is kezdeményezheti. Ebben az esetben az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap.

(2) A helyiség elidegenítését a bérlő is kezdeményezheti.

24. §29

25. §30 Fizetési feltételek

26. §31 (1) A helyiség vételárát a vevőnek - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - egy összegben kell megfizetnie.

(2) A polgármester a vételár vagy annak egy része megfizetésére legfeljebb 120 napos haladékot engedélyezhet, amennyiben a vevő a vételárat részben vagy egészben banki hitelből fizeti meg.

(3)32 Amennyiben a helyiséget a bérlő vásárolja meg, úgy a 21/A. § alapján döntésre jogosult szerv vagy személy a vevő kérelmére részletfizetést engedélyezhet. Ebben az esetben a 21/A. § alapján döntésre jogosult szerv vagy személy döntésétől függően

a) a vevőnek a vételár legalább 30%-át a szerződéskötéskor egy összegben meg kell fizetnie,

b) a vételárból fennmaradó részt a vevőnek legfeljebb 60 hónap alatt, egyenlő részletekben kell megfizetnie,

c) a vételárhátralékra a vevőnek évente, az érintett naptári év első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű ügyleti kamatot kell fizetnie.

(4) A (3) bekezdés szerinti részletfizetés engedélyezése esetén a helyiségre a vételár hátraléka és járulékai erejéig az eladó javára jelzálogjogot és ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalmat kell alapítani. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével és törlésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

(5) A (3) bekezdés szerinti részletfizetés engedélyezése esetén amennyiben a vevő 60 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a kedvezményt meg lehet tőle vonni..

A szerződés megkötése

27. §33 Az adásvételi szerződés megkötéséről a polgármester gondoskodik.

28. §34 Az adásvételi szerződés nem köthető meg a bérlővel, ha a bérbeadó vagy a közüzemi szolgáltatók felé tartozása áll fenn.

29. §35

IV. RÉSZ

AZ ELIDEGENÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA36

30. §37 Az Önkormányzat az állam tulajdonából a tulajdonába került lakások és helyiségek elidegenítéséből származó – a lakástörvény 62. § (5) bekezdésében meghatározott költségekkel csökkentett – teljes bevételt, valamint az állami tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséből származó Önkormányzatot megillető bevételt a lakástörvény 62. § (3) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott célokra használja fel.

31. §38 31/A. 32-38. §39

39. §40 40-43. §41

44. §42

V. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK43

45. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

46. §44 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elidegenítések lebonyolításáról az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megállapodás útján gondoskodjon.

47. §45 E rendeletnek a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1994. (V. 4.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. §‑ával megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő elidegenítések esetében is alkalmazni kell.

1

Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos, 2011. szeptember 1-jén hatályos, módosításokkal egységes szerkezetben közölt szöveg. Módosította a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/1994. (XI. 4.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1998. (XI. 9.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (XI. 6.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003. (V. 14.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2005. (XII. 5.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelete és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelete.

2

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2023. X. 28-tól.

3

Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. §.

4

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

5

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

6

Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) a).

7

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

8

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

9

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2021. II. 1-től. A folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 30. § (2) a).

10

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2021. II. 1-től. A folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 30. § (2) b).

11

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.

12

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatálytalan: 2023. X. 28-tól.

13

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatálytalan: 2023. X. 28-tól.

14

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2011. XII. 20-tól.

15

Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) b).

16

A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 9. §. Hatálytalan: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

17

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2). Hatálytalan: 2011. XII. 20-tól.

18

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2011. XII. 20-tól.

19

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

20

Beiktatta: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2016. IV. 2-től. A hatályba lépését követően közölt eladási ajánlatok esetében kell alkalmazni.

21

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §. Módosította: Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) c).

22

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2016. V. 1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2016. V. 1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

24

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2016. V. 1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

25

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.

26

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2015. VI. 27-től.

27

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.

28

Az első mondat szövegét megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2015. VI. 27-től.

29

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (2). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.

30

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (2). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.

31

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.

32

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 7. §. Hatályos: 2015. VI. 27-től.

33

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.

34

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 7. §. Hatályos: 2012. III. 1-től.

35

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (2). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.

36

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1). Hatályos: 2024. I. 1-jétől.

37

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2). Hatályos: 2024. I. 1-jétől.

38

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatálytalan: 2016. V. 1-től. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

39

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 15. §. Hatálytalan: 2015. VI. 27-től.

40

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (2). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.

41

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 15. §. Hatálytalan: 2015. VI. 27-től.

42

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (2). Hatálytalan: 2012. III. 1-től.

43

Megállapította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1). Hatályos: 2024. I. 1-jétől.

44

Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete 11. §.

45

Beiktatta: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2). Hatályos: 2024. I. 1-jétől.