Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról

2023.01.01.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében és a 35. § (2) bekezdésben, valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV.14.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. bérlő: az a személy, aki a lakásra érvényes bérleti vagy használati szerződéssel rendelkezik vagy az a személy, akinek a lakásbérleti vagy használati szerződése megszűnt, és a lakást jogcím nélkül használja;
2. csökkent komfortfokozatú lakás: az a lakás, amelyben fürdőszoba helyett zuhanyfülke, konyha helyett főzőfülke található, vagy a lakás bejárata előszoba nélkül szobába vagy a konyhába nyílik;
3. technikai vízfogyasztás: az épület fővízmérő órájában megjelenő vízmennyiség többlet, amely az épület fővízmérő órájában és a lakások mellékvízmérő óráiban mért vízfogyasztás különbségéből adódik, és a különbözet oka nem a vízhálózat ismert hibájából adódik;
4. költségelvű pályázat: olyan lakáspályázat, melynek során a bérlő vállalja, hogy a bérleti szerződés időtartam alatt költségelvű bérleti díjat fizet;
5. 1

2. A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás lakbér-megállapításának elvei

3. § (1) A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet olyan kedvezményezett bérleti forma, ahol a lakás bérleti díját a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 34. § (2) bekezdésében meghatározott lakbér-megállapítási elvek alapján kell képezni.

(2) A szociális alapú lakásbérleti díjat legfeljebb az előző évi infláció mértékével lehet megemelni.

(3) A szociális alapú lakásbérleti díj összege nem haladhatja meg a költségelvű bérleti díj összegének 60%-át.

3. A költségelvű lakbérrel bérbe adott lakás lakbér-megállapítási elvei

4. § A költségelvű lakásbérlet olyan kedvezményezett bérleti forma, ahol a lakás bérleti díját az Ltv. 34. § (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban kell megállapítani.

4. A piaci alapon bérbe adott lakás lakbér-megállapítási elvei

5. § A piaci alapon bérbe adott lakás bérleti díjának mértékét az Ltv. 34. § (5) bekezdése alapján kell megállapítani.

5. A lakás komfortfokozat szerinti bérleti díja, a szociális alapú lakásbérleti díjat csökkentő és növelő tényezők

6. § (1) Lakást a komfortfokozatának megfelelő bérleti díjért kell bérbe adni. A lakások komfortfokozat szerinti bérleti díját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás bérleti díját a 7. § szerinti csökkentő és növelő tényezők figyelembevételével kell megállapítani. Amennyiben a csökkentő vagy növelő tényező felmerül vagy megszűnik, a tényező keletkezését vagy megszűnését követő hónap első napjától kell a bérleti díjat módosítani.

(3) A 7. § szerinti növelő és csökkentő tényezőket az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díjból kell kiszámítani.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti bérleti díj csökkentésére műszaki szakértői vélemény alapján kerül sor, a szakértői vélemény készítésének napját követő hónap első napjától kell a csökkentett bérleti díjat megállapítani.

(5) A lakás (1) bekezdés szerinti bérleti díjának növelése több növelő tényező együttes fennállása esetén sem haladhatja meg az 50%-ot.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bérleti díjakat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete minden év október 31-ig felülvizsgálja.

7. § (1) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás 6. § (1) bekezdés szerinti bérleti díját az alábbi tényezők csökkentik:

a) ha a lakás alapterülete nem éri el a 20 m2-t, a csökkentés mértéke 5%,

b) ha a lakás csökkent komfortfokozatú, a csökkentés mértéke 5%,

c)

d) ha a lakás épületen belüli fekvése szerint alagsori lakás, a csökkentés mértéke 10%,

e) ha a lakás a 3. lakószintnél magasabban található, és az épület felvonóval nem rendelkezik, a csökkentés mértéke 5%, illetve

f) ha a lakás - a bérbeadónak felróható - műszaki állapota miatt rendeltetésszerű használatra csökkent mértékben alkalmas, a polgármester - 6 hónapnál nem régebbi műszaki szakértői vélemény alapján - kérelemre dönt a lakbér csökkentéséről, amely nem haladhatja meg a 20%-ot.

(2) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás 6. § (1) bekezdés szerinti bérleti díját az alábbi tényezők növelik:

a) ha a komfortos komfortfokozatú lakás fűtési módja vezetékes gázfűtés, a növelés mértéke 15%,

b) ha a 60 m2-nél nagyobb alapterületű lakás esetén a lakás egy főre eső alapterülete a 15 m2-t meghaladja, a növelés mértéke 15%,

c) ha a lakás 2-4 lakásos ingatlanban van, a növelés mértéke 5%,

d) ha a lakás egy lakásos ingatlanban van, a növelés mértéke 20%,

e) ha az épület, amelyben a lakás van, 15 éven belül épült, vagy részesült teljes felújításban, a növelés mértéke 10%,

f) ha a lakás 5-15 éven belül részesült teljes felújításban, a növelés mértéke 10%,

g) ha a lakás olyan ingatlanon van, ahol az ingatlan beépítetlen részének területe meghaladja az épület összes hasznos szint területét, a növelés mértéke 10%, illetve

h)2

i)3

6. A külön szolgáltatások fajtái, és díjainak mértéke

8. § (1) A külön szolgáltatások díjának mértékét a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak, szolgáltatási díjak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban vagy szövetkezeti formában működő házban (a továbbiakban együtt: társasház) lévő lakás esetében a külön szolgáltatások díjának mértékét a társasház közösségének határozata vagy a társasház közössége által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani. Amennyiben az épület nem társasházként működik, a külön szolgáltatások díjának mértékét a tulajdonosok közössége által meghatározott mérték szerint állapítja meg a bérbeadó.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében az egyes lakásokra eső vízellátás- és csatornahasználat vagy szennyvízelszállítás díját - ha a bérlő e szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg - a 2. mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(4) A bérlő közvetlenül a közüzemi szolgáltatónak köteles megfizetni azt a közüzemi szolgáltatási díjat, amelyet részére a közszolgáltató egyedi fogyasztói szerződés alapján kiszámlázott. E kötelezettsége a bérlőnek akkor is fennáll, ha a közüzemi szolgáltatás díját a bérbeadó mögöttes felelőssége alapján a bérlő helyett fizeti vagy fizette meg.

9. §4 A 6. § szerint megállapított bérleti díjon felül a bérlő viseli különösen a következő külön szolgáltatások költségeit:

a) a vízellátás- és csatornahasználat díját, a közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz elszállításának díját, valamint a technikai vízfogyasztás és hozzá tartozó szennyvíz-elszállítás díját a társasház szervezeti és működési szabályzata vagy határozata alapján,

b) a nem társasházi formában működő épületekben a technikai vízfogyasztást és hozzá tartozó szennyvíz-elszállítás díját a lakásban lakóknak a főórával ellátott épületben összesen lakó személy hányadosa arányában kell a bérlőnek megfizetnie,

c) a lakás hőellátásának és meleg víz ellátásának díját, és annak üzemeltetési költségét,

d) a közös használatra szolgáló területeken lévő olyan berendezések használatának díját, amelyek egyedi fogyasztása mérhető,

e) nem társasházakban az épület előtti járda és a telken belüli közlekedő utak síkosság mentesítésének díját, az épülethez tartozó zöldfelület karbantartásának költségét – különösen a gyommentesítés, kaszáltatás, fák és bokrok túlnövekedésének megakadályozása -, ha ezeknek a munkáknak az elvégzése szerződés alapján a bérlő kötelezettsége és azt felszólítás ellenére sem végzi el,

f) a kéményseprőipari közszolgáltató kiszállási díját, amennyiben a bérlő a közszolgáltató bejutását a lakásba a közszolgáltató vagy a bérbeadó másodszori írásbeli felszólítását követően sem biztosítja,

g) a mellékvízmérő csere költségeit,

h) a mellékvízmérőóra hitelesítésével megbízott kiszállási díját, amennyiben a bérlő a hitelesítést végző személy bejutását a lakásba a szolgáltató vagy a bérbeadó másodszori írásbeli felszólítását követően sem biztosítja,

i) a lakásban keletkezett háztartási hulladék gyűjtésének és elszállításának díját,

j) a kéményseprés díját.

k) a közös használatú helyiségek elektromos áram fogyasztását,

l) a felvonó működtetésének költségeit, beleértve a felvonó működtetéshez használt elektromos áramot is,

m) a ház közös használatú helyiségeiben és a bérlő által használt lakásban elvégzett rovar- és rágcsálóirtás költségét.

n) társasházi lakások esetén a közös költség felújítási alapot meghaladó részét,

o) kizárólag önkormányzati tulajdonban vagy osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetén a közös használatú területek üzemeltetési költségeinek átalánydíját.

7. A fizetési kötelezettség teljesítése

10. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és külön szolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban együtt: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti szerződés hatályba lépésének napjától a lakásbérleti szerződés megszűnésének napjáig áll fenn.

(2) A bérleti díj összegével megegyező mértékű használati díj és külön szolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége a lakáshasználati szerződés hatályba lépésének napjától a lakáshasználati szerződés megszűnésének napjáig áll fenn.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, egy összegben, legkésőbb a számlán megjelölt fizetési határidőig köteles eleget tenni.

(4) A külön szolgáltatásokért fizetendő díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

(5) A lakás jogcím nélküli használata esetén - használati díjként - az e rendelet alapján megállapítható havi lakbérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított külön szolgáltatások összességét kell alapul venni.

8. A bérleti díj csökkentése műszaki állapot miatt

11. § (1) Ha a lakás - bérbeadónak felróható - műszaki állapota miatt rendeltetésszerű használatra csökkent mértékben alkalmas, a polgármester - 6 hónapnál nem régebbi műszaki szakértői vélemény alapján - kérelemre dönthet a költségelvű vagy piaci alapú lakbér csökkentéséről, amely a csökkent használhatóság függvényében legfeljebb 20% lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérleti díj csökkentést nem lehet alkalmazni akkor, ha a bérlő a lakás bérleti jogát költségelvű pályázaton vagy felújítási kötelezettséggel járó piaci alapú ajánlattételi eljáráson nyerte el.

(3) A bérleti díj módosítására a 6. § (2) és (4) bekezdés szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

11/A. §5 Azokban az épületekben, amelyekben önkormányzati finanszírozással épületenergetikai felújítás történt, a bérleti díj megállapításakor a 3. melléklet szerinti korrekciós tényezőt is alkalmazni kell.

9. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően határozatlan időre vagy feltétel bekövetkeztéig megkötött bérleti szerződésekre a rendelet szabályait 2016. április 1-jétől kell alkalmazni.

(3)6

(4) E rendeletnek - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2017. (X.16.) rendelet 1. §-ával megállapított - 9. §-át a 2018. január 1-jét megelőzően megkötött szerződések tekintetében 2018. április 1-től kell alkalmazni.

(5) E rendelet melléklete - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2017. (X.16.) rendelet 4. §-ával megállapított - b) jelű táblázatában szereplő bérleti díjakat a 2018. január 1-jét megelőzően megkötött szerződések tekintetében 2018. április 1-től kell alkalmazni.

(6) E rendelet melléklete - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2018. (X.15.) rendelet 2. §-ával megállapított - a) jelű táblázatának B) jelű oszlopában szereplő bérleti díjakat a 2019. január 1-jét megelőzően megkötött szerződések tekintetében 2019. április 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet7

A bérleti díjak mértéke

1. Szociális alapon és költségelven bérbe adott lakás bérleti díja

A

B

C

1

komfortfokozat

szociális alapon bérbe adott lakás bérleti díja
(Ft/m2/hó)

költségelven bérbe adott lakás bérleti díja
(Ft/m2/hó)

2

összkomfortos

498,-

881,30,-

3

komfortos

398,-

705,10,-

4

félkomfortos

232,-

573,50,-

5

komfort nélküli

199,-

352,50,-

6

szükséglakás

164,-

281,20,-

2. Piaci alapú bérleti díjak

A

B

C

1

lakás komfortfokozata

alapterület

bérleti díj
(Ft/m2/hó)

2

összkomfortos

30 m2-ig

1.750,-

3

összkomfortos

a lakás 30 m2-ig számított bérleti díja, továbbá
30 m2 felett 50 m2-ig

1.500,-

4

összkomfortos

a lakás 50 m2-ig számított bérleti díja, továbbá
50 m2 felett

1.450,-

5

komfortos

30 m2-ig

1.350,-

6

komfortos

a lakás 30 m2-ig számított bérleti díja, továbbá
30 m2 felett

1.100,-

7

félkomfortos

bármekkora alapterületű lakás

655,-

8

komfort nélküli

bármekkora alapterületű lakás

504,-

9

szükséglakás

bármekkora alapterületű lakás

403,-

3. erkély, terasz vagy loggia bérleti díja: 250 Ft/m2/hó, de legfeljebb 10.000 Ft/hó.

4. szolgálati lakás bérleti díja: 20.000 Ft/hó.

5. kríziselhelyezés céljából bérbeadott lakás bérleti díja: heti 5.000 Ft.

6. közös udvar kizárólagosan használt, elkerített részének használata: 250 Ft/m2/hó, de legfeljebb 10.000 Ft/hó.

7. kizárólag önkormányzati tulajdonban vagy osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetén a közös használatú területek üzemeltetési költségeinek átalánydíja: 1.000 Ft/lakás/hó.

2. melléklet

Nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére megfizetett vízellátás- és csatornahasználat vagy szennyvíz elszállítás díjának számítása nem társasházi lakások esetében
A fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó - alább meghatározott - szorzó és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egy tizenketted része.
A szorzó mértéke m3/ hó:

A

B

C

D

E

1

figyelembe vett víz- és csatornadíj (szennyvíz elszállítási díj) alapjául szolgáló vízfogyasztás (m3)

2

együttköltözők száma

összkomfortos
komfortos
lakás

félkomfortos
lakás

komfort nélküli lakás

szükséglakás

3

1

6,0

5,5

5,0

3,0

4

2

8,0

7,0

6,0

4,0

5

3

9,0

8,0

7,0

5,0

6

4

10,0

9,0

8,0

6,0

7

5 vagy 5-nél több

13,0

10,5

9,5

8,0

3. melléklet8

Önkormányzati hozzájárulással végzett energiahatékonysági beruházással korszerűsített épületekben lévő lakások bérletidíj-korrekciója
A lakbér összegének megállapításakor a kivitelezés befejezését követő hónaptól a következő korrekciós tényezőket kell alkalmazni:

Felújítási munka jellege:

Szorzótényező

Homlokzatok és födémek hőszigetelése

10%

Korszerű nyílászárók és árnyékoló szerkezetek beépítése

5%

Hőközpontok kialakítása (ahol szükséges és lehetséges), központi fűtés kiépítése

10%

Strangszabályozás, radiátorokon termosztatikus szelepek szerelése

5%

Lakásonkénti fűtés energiafogyasztás mérése

3%

Szellőzési rendszer korszerűsítése, hatékony szabályozása

2%

Lift korszerűsítése

2%

Melegvíz előállítás épületre szerelt napkollektorral

5%

Elektromos áram előállítás épületre szerelt napelemmel

5%

1

A 2. § 5. pontját a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 7. § (2) bekezdés h) pontját a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (2) bekezdés i) pontját a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9. § a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 11/A. §-t a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte. A 11/A. §-t a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

6

Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése értelmében, jelen rendelet alapján.nullHatálytalan: 2016. január 2-tól.

7

Az 1. melléklet a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. mellékletet a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 3. mellékletet a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.