Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Diósberény Község Önkormányzatára terjed ki.


2. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 166.062.101 Ft-tal jóváhagyja.


3. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a pénzeszközei változásának levezetését 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat vagyonmérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2017. évi maradványát a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.


4. §

(1) Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2017. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzatnak nem volt 2017. évben Európai Uniós pályázata.

(4) Az önkormányzat nem nyújtott közvetett támogatásokat 2017. évben.

(5) Az önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése 2017. évben


Záró rendelkezések

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.               Tillmann András László                                               Kis-Fehér Katalin

                        polgármester                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 30.


                                                                                                       Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                 jegyző