Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 291 832 167 Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                  285 468 802 Ft

               - személyi jellegű kiadások                                      101 394 503 Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                    24 407 431 Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                72 872 932 Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                      9 205 236 Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                70 734 978 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.          6 853 722 Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                                6 363 365 Ft

               - beruházások                                                            4 341 603 Ft

               - felújítások                                                                1 305 514 Ft

               - egyéb felhalmozási célú kiadások                                 716 248 Ft


b) bevételi főösszegét 380 910 613 Ft-ban

ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                 346 605 927 Ft

               - önkormányzatok működési támogatásai                 197 319 707 Ft

               - egyéb működési célú tám. bevételei                        42 896 360 Ft

               - közhatalmi bevételek                                              21 788 599 Ft

               - működési bevételek                                                24 140 258 Ft

               - működési célú pénzeszközök átvétele                       2 122 956 Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                          51 581 870 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezések                   6 756 177 Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                             34 304 686 Ft

               - felhalmozási célú támogatások áh-on belülről           33 327 686 Ft

               - felhalmozási bevételek                                               220 000 Ft

               - felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        757 000 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 632 719 280 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait e rendelet 13. melléklete tartalmazza.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Mesztegnyő, 2017. május 29.
           Nagy László Péter                                                           Hajdu Szabina

               polgármester                                                                      jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2017. május 30.                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                         jegyző