Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2000. (IX.20.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Hatályos: 2020. 07. 01- 2022. 08. 31

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2000. (IX.20.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról1

2020.07.01.

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, valamint az Étv. 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek - városképi, közlekedésbiztonsági és vagyongazdálkodási szempontok, valamint a rendezvények megtartásával2 kapcsolatos követelmények figyelembevételével - meghatározzák a közterület eredeti funkciójától eltérő használatát, a közterület-használati díj mértékét, fizetésének módját.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyös város közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi közterületre, illetve az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között -, az azt használó természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon üzemeltetett piacokra.3

(3) A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályozásáról és engedélyezéséről külön rendelet rendelkezik.4

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

(1)5

(2)6 Közterület: közhasználatra szolgáló minden önkormányzati tulajdonban álló földrészlet, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, illetve az olyan ingatlan, melyet más jogszabály közterületnek minősít.

(3) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.), a közművek, köztárgyak, közcélú vezetékek és berendezések elhelyezése.

(4) Üzemeltető: a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, továbbá a tulajdonos bejegyzéséig az érvényes adásvételi szerződés szerinti vevő, illetőleg - a jármű e rendelet szerinti értékesítése kivételével - a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó vagy az, aki a járművet egyéb jogcímen használja.

(5)78 Üzemképtelen jármű: a közúti forgalomban való részvételre - üzemképességet kizáró sérülés miatt, vagy egyéb okból - műszakilag alkalmatlan jármű.

(6) Városközpont: Koháry u. - Kossuth Lajos u. - Szent Bertalan u. - Eszperantó u. - Batthyány tér - Puskin u. - Alkotmány utcák és az ezekről nyíló ingatlanok által határolt terület.

(7) Zöldterület: az állandóan növényzettel fedett vagy nem szilárd burkolattal ellátott közterület (közkert, közpark, játszótér, útmenti fasor, virágoskert, füvesített terület, stb.).

(8) Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).

(9)9 Játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem;

(10)10 A játszótér területi határa:

a.) abban az esetben, ha az be van kerítve, a kerítés által határolt terület,
b.) abban az esetben, ha az nincs bekerítve, a játszószerek, és a játszótéri eszközök talajjal érintkező szerkezetei által határolt és táblával jelölt terület, öt méteres biztonsági sávval növelve.
(11) Játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak. 11 (A (9)-(11) bekezdések 2009. április 1. napján lépnek hatályba)
(12) 12 Turisztikailag kiemelt közterület: a Városközpont, továbbá Mátrafüred, Mátraháza, Sástó, Kékestető, Farkasmály településrészek belterületi ingatlanai, valamint a műemléki védelem, vagy helyi védelem alatt álló ingatlanok és az azokkal szomszédos közterületek.
(13) 13 Köztárgy: közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen álló közcélú műtárgy, különösen: művészeti, kegyeleti alkotás, emlékmű, díszkút, szökőkút, közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertépítészeti műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor.

Az eltérő használat általános szabályai

3. § (1) A közterületet rendeltetéstől eltérően használni csak a tulajdonossal megkötött megállapodásban foglaltak szerint és az abban meghatározott használati díj megfizetése ellenében lehet.

(2) Az alábbi esetekben - a közterület eltérő használatához - a tulajdonossal megállapodást kell kötni, használati díjfizetési kötelezettség nélkül:

a) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezése;

b) köztárgyak elhelyezése;

c) közművek, közcélú vezetékek létesítése, ha a létesítés időtartama a 30 napot nem haladja meg,

d) ha az engedélyes az önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az önkormányzat illetékességi területén a Képviselő-testület által jóváhagyott infrastrukturális beruházást hajt végre. A megállapodásban a közterület-használati díj mellőzéséről rendelkezni kell.

e)14 nem önkormányzat által létesített park, pihenőkert, konyhakert létesítése esetén

f)15 vendéglátó, szórakoztató üzletek kitelepülése esetén,

g)16 a 7/B. § (3) bekezdésében foglalt esetekben.

(3) Az eltérő használat ellenére nem kell közterület-használati megállapodást kötni az alábbi esetekben:

a.) tüzelő vagy egyéb anyag, dolog, tárgy (pl. költözködésnél bútor, stb.) közterületen történő tárolásához, rakodáshoz, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg; építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 24 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, illetve lerakásához, ha a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem zavarja
b.) a városközpont kivételével közmű- és közcélú vezetékek (elektromos energia, távfűtés, víz, gáz, szennyvíz, távközlési alépítmény, stb.) üzemzavar-elhárítása esetén öt munkanapot meg nem haladó igénybevételnél.

4. § (1) A közterületet rendeltetéstől eltérően csak úgy szabad használni, hogy az a szomszédos területek rendeltetésszerű használatát ne zavarja.

(2) Az eltérő használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak, anyagok karbantartásáról a használó folyamatosan köteles gondoskodni.

(3) A jogosult köteles a közterület-használati megállapodást a helyszínen tartani és a hatóság, valamint a Közterület-felügyelet ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.

(4)17

(5)18

(6) A közterület-használati megállapodásban foglalt jogok másra nem ruházhatók át.

(7) Jogosult a közterület rendjéért, biztonságáért felelősséggel tartozik mindaddig, amíg a helyreállított közterületet a tulajdonos megbízottja át nem veszi.

(8) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, időarányos használati díj visszafizetése mellett.

A közterület eltérő használatára vonatkozó igénybejelentés tartalma

5. § (1)1920 A közterület eltérő használatára vonatkozó igényt – legalább 5 nappal, a 13. § (7) – (8) bekezdésekben foglalt esetekben legalább 15 nappal a használatot megelőzően – a Polgármesteri Hivatal Városrendészetéhez kell benyújtani.

(2) Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell:

a)21 az igénybejelentő magánszemély személyi azonosító adatait, állandó lakóhelyének címét, egyéb kérelmező esetén a jogi személy nevét, székhelyének (telephelyének) címét, képviselőjének nevét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, a használat során elfoglalt terület nagyságának pontos meghatározását,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát.

(3) Az igénybejelentéshez az igazgatóság felhívására mellékelni kell:

a) 1:500 méretarányú helyszínrajzot, a KKN egyesített közműalapjának felhasználásával, a kérelemben szereplő terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével,

b) az elhelyezni kívánt berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése),

c) amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, az út kezelőjének hozzájárulását,

d) idény jellegű árus és alkalmi árusítás esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet,

e)22 vásár, mutatványos tevékenység, egyéb kulturális, sport, politikai célú rendezvény esetén a 12. § (4) bekezdése szerinti, a terület takarítására vonatkozó okiratot, vagy nyilatkozatot,

f) kezelői-, szakhatósági-, közmű-hozzájárulást, nyilatkozatot,

g) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a közterületi tevékenység során keletkező hulladékot a Hgt. előírásai alapján gyűjti, illetve ártalmatlanítja. A kérelemhez mellékelni kell a hulladék-ártalmatlanítás dokumentálását.23

(4)24 A közterület eltérő használatára vonatkozó igénybejelentésre legkésőbb a használatot megelőző 2. napig nyilatkozni kell.

A közterület-használati megállapodás megkötése, felmondása

6. § (1)25 ,26

a)27 A közterület eltérő használatára vonatkozó megállapodást – a 13. § (7), (8) bekezdésekben foglaltak kivételével – Gyöngyös Város Polgármestere vagy az általa megbízott jogosult megkötni.

b)28 A 13. § (7), (8) bekezdésekben foglaltak esetében a hatáskört a Képviselő-testület Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság gyakorolja.

c) Sport és kulturális rendezvények esetén a díj megfizetése alól a Polgármester részben vagy egészben felmentést adhat.

(2) Közterület-használati megállapodásnak tartalmaznia kell a közterület helyreállítására, az esetleg okozott kár megtérítésére és garancia vállalására irányuló kötelezettséget.29

(2a)30 ,31

(3) A közterület-használati megállapodás határozott időre köthető. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb tartama egy nap.32

(4)33

(5)34 Nem köthető közterület-használati megállapodás olyan igénylővel, akinek (amelynek) közterület-használati díjtartozása, vagy a 12. § (4b) bekezdésében foglalt jogcímen tartozása van.

Pénzügyi letét

6/A. §3536

,

Az eltérő használat díjai

7. § (1)37 A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért, valamint közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételéért a rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A közterület-használat díját - az egy évnél hosszabb időtartamra kötött megállapodások kivételével - egyösszegben, előre kell megfizetni. Az egy évnél hosszabb időtartamra kötött megállapodások esetén a díjat évenként egyösszegben, előre kell megfizetni.

(2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.

(3) A létesítmény nélküli utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából minimum 2 m2-nek tekintendő.

(4)38

7/A. §39 (1) A közterületen engedéllyel rendelkező, vendéglátási céllal elhelyezett építmény működtetője részére kulturális rendezvény szervezése esetén díjkedvezmény engedélyezhető a rendezvényre tekintettel. A kedvezmény iránti kérelemben meg kell jelölni a rendezvény pontos időpontját, időtartamát, a rendezvény megnevezését, jellegét.

(2) Díjkedvezmény havonta egy kulturális rendezvényre tekintettel igényelhető. A rendezvény kérelemben foglaltak szerinti megtartását a Városrendészet ellenőrzi.

(3) A díjkedvezmény elszámolása a használó által korábban már megfizetett közterület-használati díj visszafizetésével történik. Összege a rendezvény igazolt költségei mértékéig, de legfeljebb a kitelepülésre tekintettel befizetett közterület-használati díj egyhavi mértékének 50%-áig terjedhet.

(4) E § alkalmazása szempontjából kulturális rendezvénynek minősül a nyilvánosság számára szervezett, legalább folyamatosan 10 résztvevőt (vendéget) vonzó, művészeti vagy tudományos program, különösen zenei vagy prózai előadás, koncert, előadással egybekötött vetítés. Nem minősül kulturális programnak a kizárólag telekommunikációs eszközök igénybevételével biztosított műsor.

(5)40 Közterület-használati megállapodást kell kötni, használati díjfizetési kötelezettség nélkül a vendéglátási, szórakoztatási célú üzlet üzemeltetője által az üzlet előtti közterületre kihelyezett kültéri bútorok, berendezések által elfoglalt közterület használatára.”

7/B. §41

Mátrafüredi közterületek használatára irányuló különös szabályok

(1) A rendeletben foglalt rendelkezéseket Mátrafüred közterületeinek használatára vonatkozóan a (2) – (7) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Mátrafüred településrész területén, vagy a területét is érintően megrendezésre kerülő, országos vagy regionális jelentőségű, 100 főnél nagyobb versenyzői létszámot elérő sportrendezvények esetében – a kérelemben meghatározott közterületek, közutak lezárása, korlátozott lakossági használata ellenértékeként – díjat kell fizetni. A díj megfizetése alól – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - mentesség nem adható.
(3) Közterület-használati megállapodást kell kötni, de közterület-használati díjat nem kell fizetni azon, a (2) bekezdésben meghatározott sportrendezvények esetében,
a) ahol a rendezvény jótékonysági, vagy egyéb karitatív célból kerül megrendezésre, és bevétele is ezen célokat szolgálja, vagy
b) ha a sportrendezvény köznevelési intézmények részére kerül megszervezésre.
(4) A közterület-használati díj mértékének alapja:
a) regisztrált résztvevőkkel szervezett sportrendezvény esetén a regisztrált résztvevők száma, amelyről a rendezvény szervezője írásban dokumentált módon köteles adatot szolgáltatni a rendezvény lebonyolítását követően;
b) egyéb esetekben a közterület-használati kérelemben a szervező által meghatározott várható résztvevőszám.
(5) A közterület-használati díj mértéke a (4) bekezdés szerinti résztvevőszám alapul vételével 100 Ft/fő. A díjat a (4) bekezdés a) pontjában foglalt esetben utólag, a b) pontban foglalt esetben pedig előre kell megállapítani és megfizetni.
(6) A (2) bekezdésben meghatározott sportrendezvények esetén – függetlenül annak díjköteles vagy díjmentes engedélyezésétől – az igénylő rendezvényenként 100 000 Ft összegű óvadékot köteles megfizetni, az igénybe vevőnek az igénybe vett közterület takarítására, a keletkezett hulladék elszállítására irányuló kötelezettsége biztosítására. Az óvadékot a közterület-használati megállapodás megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Egyebekben az óvadékra a 12. § (4a) – (4b) bekezdésekben foglaltak irányadók.
(7) A befizetett közterület-használati díjakat Mátrafüreden megvalósításra kerülő fejlesztési feladatokra (különösen parkolóépítés, faültetés, parkosítás, utcabútor-beszerzés) kell felhasználni. A díjbevételt a költségvetésben elkülönített módon kell kimutatni (Mátrafüredi Fejlesztési Alap), felhasználásáról a Mátrafüredi Részönkormányzat dönthet értékhatárra tekintet nélkül.

Fizető parkolók

8. §

9. §

Közterületi árusítás, szeszesital-árusítás és -fogyasztás

10. § (1)4243 Alkalmi közterületi árusításra évente legfeljebb 1 hónapra köthető megállapodás. Vendéglátási céllal elhelyezett építmény, vagy más műszaki alkotás elhelyezésére irányuló kérelem esetén a megállapodás a kérelemben foglalt időtartamra, de legfeljebb 2 évre köthető, mely évente további 1 évre meghosszabbítható.

(2) Tilos a közterületen szeszesital árusítása és fogyasztása. Ez alól kivételt képez a kormányrendeletben vendéglátó üzletként meghatározott értékesítőhelyen, vendéglátóipari előkertben, továbbá rendezvények alkalmával az erre vonatkozó engedély birtokában történő szeszesital-árusítás és -fogyasztás.

(3)4445 Mezőgazdasági idényjellegű termékek közterületi árusítására kizárólag őstermelői igazolvánnyal rendelkező árus részére, a városképbe illeszkedő kulturált árusítást lehetővé tevő létesítmény (pavilon, konténer, pult, sátor, mozgóbolt) alkalmazása esetén adható közterület-használati engedély.

(4)4647 Közterületre – 3 napot meg nem haladó időtartamú közterülethasználat kivételével - vendéglátási, vagy egyéb céllal építményt vagy más műszaki alkotást elhelyezni a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság előzetes véleménye alapján lehet. A 3 napot meg nem haladó közterülethasználat esetén is érvényesíteni kell, hogy az építmény, műszaki alkotás a városképbe illeszkedő legyen. A legalább 1 évre szóló közterület-használati megállapodások esetében az építmények, műszaki alkotások állapotát a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság évente április 01-ig felülvizsgálja, és ha az nem felel eredeti funkciójának, műszaki állapota avult, balesetveszélyes, vagy az engedélyezetthez képest eltérő módon használja a közterület, a Polgármester felszólítja a vendéglátóhely üzemeltetőjét, illetve az építmény, vagy más műszaki alkotás tulajdonosát a 253/1997 (XII.30.) számú kormányrendelet (OTÉK) 1. melléklet 36. pontja szerinti felújítási munkák, vagy az engedélyezett műszaki tartalomnak megfelelő átalakítási munkák a felszólításban megjelölt határidőn belüli elvégzésére. Ennek elmulasztása esetén a megállapodás azonnali hatállyal felmondható.

(5)4849 A vendéglátási céllal elhelyezett építmény vagy más műszaki alkotás létesítésére irányuló közterület-használati megállapodásban a közterület-használati díj fizetése tekintetében – a 7/A. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével - nem adható mentesség, a közterület-használati díjat a megállapodás aláírásakor az engedélyezett közterület-használati időszakra vonatkozóan előre kell megfizetni. Az 1 évnél hosszabb időtartamra kötött megállapodások esetében a közterület-használati díjat évente előre kell megfizetni. A Polgármester a díj részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

(6)50 Vendéglátási céllal elhelyezett építmény, más műszaki alkotás (terasz, előkert, együtt építmény) létesítésére, elhelyezésére irányuló megállapodás az alábbi feltételekkel köthető:

a) az igénylő részére egy építményre vonatkozóan adható engedély, ezen rendelet melléklete 2.a) pontjában meghatározott díj alkalmazásával,

b) azonos kérelmező több építménnyel történő kitelepülésére ezen rendelet melléklete 2.b) pontjában meghatározott díj alkalmazásával, kizárólag ideiglenes jelleggel, elbontási kötelezettség előírása mellett adható engedély,

c)51 az építmény alapterülete nem haladhatja meg – több kitelepülés esetén egyenként - az 50 m2-t, ettől eltérni csak indokolt esetben, legfeljebb ennek két és félszereséig lehet.

(7)5253 A vendéglátási céllal elhelyezett építmény vagy más műszaki alkotás létesítésére, elhelyezésére irányuló megállapodás esetén - a 7/A. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével - a használó kérelmére a tevékenység szempontjából használaton kívüli időre vonatkozóan az 1. mellékletben foglalt díj 30%-át kell megfizetni. A használaton kívüli időtartamra vonatkozóan az igénylőnek kell a kérelemben nyilatkoznia, a használat szüneteltetését a Városrendészet ellenőrzi.

A Fő tér vendéglátási célú használatára vonatkozó különös előírások

10/A. §5455

,

(1) A Fő téri épületekben működő vendéglátási, szórakoztatási, kereskedelmi célú üzletek üzemeltetői az üzletek előtti közterületre – kizárólag előzetesen beszerzett közterület-használati engedély birtokában – a kültéri bútorokat, berendezéseket a (2)-(3) bekezdésekben foglalt előírások szerint helyezhetnek el, üzletenként legfeljebb 50 m2 területre kiterjedően.
(2) A Fő tér vendéglátási célú használatára vonatkozó különös előírásokat Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gyöngyös város településképe védelméről szóló 16/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete 31. §-a tartalmazza.
(3) Az (1) – (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a Fő tér használatára vonatkozóan, ha a kitelepülés az Önkormányzat által támogatott, 40 napnál nem hosszabb időtartamú közterület-használathoz kapcsolódik. Ebben az esetben a kitelepülés helyére, módjára vonatkozóan a Polgármester a városi főépítész szakvéleményének figyelembevételével adhat engedélyt a közterület vendéglátási tevékenységet is magába foglaló használatára.

Reklámok elhelyezése

11. §56

Közterületen tartandó rendezvények rendje, rendezési feltételei és követelményei

12. § (1) Közterületen rendezvény megtartására csak abban az esetben köthető megállapodás, ha az igénybejelentésben megjelölésre kerül a rendező személye, aki a rendezvény egészéért teljes felelősséggel tartozik és csatolják a rendezvény szervezésére jogosító okirat másolatát.

(2)57 A rendezvény megtartásához szükséges szakhatósági engedélyek (rendőrség, katasztrófavédelem, ÁNTSZ, útkezelő, rendezvények engedélyezése kapcsán a jegyző) vagy hozzájárulások beszerzése a rendező feladata. Eltérő használatra megállapodás csak ezek megszerzése és bemutatása után köthető.

(3) A rendezvény teljes ideje alatt és az azt meghaladó egy órában a rendezők kötelesek biztosítani a rend betartását és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást.

(4)58 Vásár, mutatványos tevékenység, vagy más, várhatóan átlagosan 50 főnél nagyobb látogatószámú rendezvény megtartására irányuló igénybejelentés esetén a rendezvény szervezője a megállapodás megkötését megelőzően köteles bemutatni az igényelt terület tisztántartására, takarítására irányuló megrendelést, szerződést, vagy nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a terület takarítását saját erőforrással biztosítja, és a keletkezett hulladékot az arra jogosult szolgáltató bevonásával a rendezvényt követően elszállíttatja. Ezen kötelezettség alól kivételt képeznek azon rendezvények, amelyek során a terület takarítását az Önkormányzat végzi.

(4a)59 A (4) bekezdésben szabályozott, az igénybe vett közterület takarítására, valamint a keletkezett hulladék rendezvényt követő elszállítására irányuló kötelezettség biztosítására az igénybe vevő óvadék megfizetésére köteles. Az óvadék összege 50 000 Ft, amelyet a megállapodás megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Nem terheli óvadékfizetési kötelezettség az igénybe vevőt, ha takarítást az Önkormányzat vállalja, valamint ha a takarításra irányuló szerződés (megrendelés) az Önkormányzattal köztisztasági feladatok ellátására szerződéses kapcsolatban álló szervezettel kerül megkötésre.

(4b)60 Amennyiben közterület-helyreállítási, takarítási kötelezettségének az igénybe vevő a közterület-használati megállapodásban foglaltak szerint eleget tett, az óvadék összegét legkésőbb 5 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben ezen kötelezettségének az igénybe vevő nem tesz eleget, azt az Önkormányzat az igénybe vevő költségére elvégezteti. Ennek költségeibe a befizetett óvadék beszámít, és az igénybe vevőt kötelezni kell az óvadék összegével nem fedezett esetleges költségek megtérítésére.

(5) A rendezvény ideje alatt az illemhelyek üzemeltetését a rendezőnek kell biztosítania.

(6) A Fő téri rendezvények esetén a jogosultnak csak mérőhellyel ellátott közterületi közműcsatlakozást szabad igénybe venni.

(7)61 A közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó megállapodás megkötése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezvény a közintézményekben, vagy egyházi intézményekben megtartásra kerülő hivatalos rendezvényt vagy hitéleti tevékenységet ne zavarja.

(8)6263 Hangosító berendezés használata 22 óra után tilos, kivéve a Fő téri helyszínt, ahol pénteki és szombati napokon, valamint az Önkormányzat által vagy megbízásából szervezett rendezvény esetén a hét bármely napján, 23.30 óráig hangosító berendezés használata megengedett, kivéve, ha a rendezvény napját követő nap munkanap.

(9)6465 A (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a GYÖNGY Nemzetközi Folklórfesztivál megrendezésének helyszínére és idejére, a hangosító berendezés használata 24 óráig megengedett.

A Fő tér forgalmi rendje és közterület-használata

12/A. § (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) ...

(9)66,67

(10)

(11)68

(12) Az időszakosan kitelepült, WC-vel nem rendelkező vendéglátó üzletek kötelesek gondoskodni WC használat lehetőségéről, teljes nyitvatartási idejük alatt.

(13) …..69

(14) …..70

Filmforgatási célú közterület-használat71

12/B. § (1) A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(2) A filmforgatási célú közterület-használati díj mértéke a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletének 6. és 7. pontjában meghatározott díjtétel.

(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, továbbá a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartammal kell meghosszabbítani, és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozva volt. A közterület-használatot ilyen esetben az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 24 órán belül újra biztosítani kell.

(4) A filmforgatás célú közterület-használat során a szomszédos lakóingatlanok megközelítését a közterület-használó a közúti közlekedésről szóló törvény előírásai szerint köteles biztosítani.

(5) Amennyiben a közterület filmforgatási célú igénybevétele közutat is érint a kérelmezőnek az illetékes közút kezelőjének hozzájárulását is be kell szerezni.

Zöldterületek használata

13. § (1) A zöldterületek, azok építményei, berendezései és felszerelései csak állaguk rongálását elkerülve használhatók.

(2) Gyalogosan vagy járművel közlekedni, parkolni csak a zöldterület arra kijelölt részein szabad.

(3) Zöldterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén a jogosult köteles a növényzet védelméről és helyreállításáról gondoskodni.

(4) Nem köthető megállapodás a zöldterületek megbontására az ültetést követő ötödik naptári év végéig. Ez a tilalom nem vonatkozik az üzemzavart vagy veszélyt elhárító munkálatokra, valamint a csak fűvel beültetett zöldterületre.

(5) Ha a rendeltetéstől eltérő használat következtében a növényzet, építmény, berendezés vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosult köteles saját költségén

a.) a növényzet előzetes áttelepítéséről vagy azonos értékű növényzettel történő pótlásról gondoskodni,
b.) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékének vagy azok áttelepítésének költségeit az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befizetni.
(6) Amennyiben a növényzet pótlását előírni nem lehet, illetve jogosult azt nem vállalja, úgy a pótlás költségét köteles az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befizetni.
(7) 72 Zöldterületen gépjármű parkolót létesíteni rendezési terv, parkoló-fejlesztési terv,73 ennek hiányában a Településfejlesztési Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján, közútkezelői hozzájárulás birtokában lehet.
(8) 74 A lakóingatlanok tulajdonosaival (társasházakkal) – határozatlan időtartamra szóló – közterület-használati megállapodás köthető azon park, díszkert és zöldterület megnevezésű közterületrészek vonatkozásában, amelyek az adott lakóingatlannal szomszédosan helyezkednek el, s a közösség által ténylegesen nem vagy csak korlátozottan használhatók. Ezen esetekben közterület-használati díj nem kerül megállapításra, azonban az ingatlan-tulajdonosoknak (társasházaknak) saját költségükre vállalniuk kell ezen elkülönített közterületrészek fenntartását.
(9) 75 A (8) bekezdés szerinti tulajdonosok kötelesek az érintett területet tisztán tartani, síkosság-mentesíteni, karbantartani, a növényzetet ápolni (továbbiakban: fenntartási kötelezettség).
(10) 76 A (8) bekezdés szerinti megállapodást bármelyik fél felmondhatja azzal, hogy az Önkormányzat felmondása esetén a használót kártalanítás nem illeti meg, ezt a kötendő megállapodásban rögzíteni kell. A felmondási idő 30 nap.
(11) 7778 Zöldterületek rendeltetéstől eltérő használatára naptári évenként 2 hónapot meg nem haladó időtartamra, kivételes esetben, a városképbe illeszkedő, a zöldterületet csak a legszükségesebb mértékben (legfeljebb 20 m2 alapterület/db) elfoglaló, az építésügyi jogszabályok szerinti építmény elhelyezésére köthető megállapodás. Az igénybejelentés elbírálása során értelemszerűen alkalmazni kell az OTÉK, a GYÉSZ, valamint a városkép alakításáról és védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglalt, a zöldterületek igénybe vételére irányuló rendelkezéseket.

Járművek tárolása közterületen

14. §79

Játszóterek és köztéri sportpályák használata

14. §808182

,,

(1) Tilos a játszótereken és a köztéri sportpályákon dohányozni, alkoholt fogyasztani.
(2) Tilos a játszótéri eszközök és a köztéri sportpályák használata
a) - november 1-től február utolsó napjáig 18 órától 8 óráig,
- március 1-től október 31-ig 21 órától 7 óráig.
b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a Hattyú téri sportpálya használata
- november 1-től február utolsó napjáig 17 órától 9 óráig,
- március 1-től október 31-ig 20 órától 9 óráig.
(2a) A játszóterek és sportpálya vonatkozásában a (2) bekezdésben meghatározott időpontokat az ott elhelyezett működési rend tartalmazza.
(3) Tilos a játszótérre és a köztéri sportpályára kedvtelésből tartott állatot – vakvezető vagy mozgáskorlátozott személyt közlekedésében segítő kutya kivételével – bevinni, beengedni.

Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok

14/A. §83 (1) A város közterületein emléktábla csak a (2) bekezdésben foglaltak szerinti hozzájárulás alapján helyezhető el.

(2) Önkormányzati tulajdonú épületen, vagy közterületen lévő köztárgyon csak a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el emléktábla. Nem önkormányzati tulajdonú ingatlan közterületről is jól látható részén (épület homlokzatán, beépítetlen területén) a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el emléktábla.

(3) Az emléktábla elhelyezésére irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) az emléktábla állításának indoklását,

b) az emléktábla megjelenését ábrázoló tervet (vagy fényképet), a részleteket is (szöveg, ábra, betűforma, színek megjelölése, méret, anyag) egyértelműen ábrázoló módon és méretarányban,

c) a kihelyezés helyének, módjának pontos megjelölését,

d) az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását,

e) a kérelmező és a kivitelezésért felelős személy nevét, címét,

f) nyilatkozatot a szükség szerinti karbantartás, javítás, helyreállítás vállalásáról,

g) műemlékek, műemlék jellegű épületekre történő elhelyezés esetén az illetékes műemlékvédelmi hatóság engedélyét, helyi védelem alatt álló épületekre történő elhelyezés esetén a városi főépítész szakvéleményét.

(4) A hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló nyilatkozatban foglaltaktól eltérően elhelyezett emléktáblát a polgármester – az eltávolításra vonatkozó felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén – az emléktábla tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja.

A közterület-használat ellenőrzése,

a jogellenes közterület-használat következményei84

15. § (1)85 A közterület-használat ellenőrzését a Városrendészet látja el. A jogosulatlan közterülethasználat jogkövetkezményeiről a 6. § (1) bekezdés a) – b) pontjaiban meghatározott hatáskörgyakorló dönt.

(2)8687 Közterület eltérő használatára kötött megállapodás hiányában a Városrendészet köteles a használat feltételeit (közterületi közműcsatlakozás) megszüntetni, a megállapodásban kikötött feltételektől eltérő használat esetén pedig a közterület-használati megállapodás megszüntetését kezdeményezni.

(3) ...88,89

(4) ...90,91

(5) ...92,93

(6) ...94,95

(7)96 Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a Városrendészet felhívására a jogellenes közterület-használatot megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására, ezen belül a használathoz kiépített közműcsatlakozások megszüntetésére is. E kötelezettség elmulasztása esetén a Városrendészet az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. A helyreállítás költségein túl – amennyiben ez szükséges – az elbontott, és a jogosulatlan használó tulajdonát képező vagyonelemek őrzésének költsége is a használót terhelik.

(8)97 A Városrendészet az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és a (3) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(9)98 A (4) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben a Városrendészet az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és a (7) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(10)99100 Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, az - a ténylegesen használt időtartamra és területre – pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj összege az e rendelet szerinti közterület-használati díj ötszöröse, díjmentes közterülethasználat esetén 10 000 Ft/nap.

Szabálysértési rendelkezések

16. §101102

,

Zárórendelkezések

17. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről Gyöngyös Város Jegyzője gondoskodik.

(2) Ezzel egyidőben hatályát veszti Gyöngyös Város Képviselőtestületének a közterület használatáról szóló 13/1994. (VI.30.) KT. számú, valamint az azt módosító 5/1995. (III.2.), 21/1995. (VI.1.), 6/1996. (II.22.), 41/1999. (XI.22.), 10/2000. (III.28.) és 16/2000. (V.22.) KT. számú rendelet.

(3)103

(4)104

1. melléklet

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI ÉS KÖZÚT IGÉNYBE VÉTELI DÍJAK

Sor-szám

Közterület-használat célja

I.
(városközpont)

II.
(egyéb közterület)

1.)

Építési munkával kapcsolatos igénybevétel (állvány, építőanyag, törmelék, stb.)
a) legfeljebb 8 napig és legfeljebb 10 m2-ig
b) egyéb esetekbendíjmentes*

33 Ft/m2/napdíjmentes*
22 Ft/m2/nap

2.)

Kereskedelem, vendéglátás
a.)10. § (1) bek. szerinti igénybevétel esetén**
b.)egyéb közterület-használat **
c) zöldterületen történő vendéglátó
építmény elhelyezése esetén


600 Ft/m2/hó

1500 Ft/m2/hó
1500 Ft/m2/hó


480 Ft/m2/hó
1300 Ft/m2/hó

1300 Ft/m2/hó

d) Karítatív tevénység vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás

díjmentes

díjmentes

3.)

Sport, kulturális rendezvény

17 Ft/m2/nap

11 Ft/m2/nap

4.)

Vásár, mutatványos, reklám célú bemutató, egyéb

30 Ft/m2/nap
de min. 10.000 Ft/nap

11 Ft/m2/nap
de min. 5.000 Ft/nap

5.)

Taxi gépkocsinként

20.000 Ft/év/gk

11.000 Ft/év/gk

6.)

Üzemképtelen jármű tárolása

a.) motorkerékpár, motorkerékpár pótkocsija

1 – 25. napig 5.000 Ft, a 26. naptól 200 Ft/nap

1 – 25. napig 3.000 Ft, a 26. naptól 100 Ft/nap

b.) személygépjármű, személygépjármű pótkocsija, gépjármű 2,5 t összsúlyig

1- 25. napig 10.000 Ft, a 26. naptól 400 Ft/nap

1- 25. napig 10.000 Ft, a 26. naptól 400 Ft/nap

c.) egyéb jármű 2,5 t összsúly fölött, ill. vontató, lassú jármű, ezek pótkocsija, tartozéka

1- 25. napig 15.000 Ft, a 26. naptól 1.000 Ft/nap

1- 25. napig 12.000 Ft, a 26. naptól 800 Ft/nap

7.)

Szelektív hulladékgyűjtő sziget, települési szilárd hulladék átadóhely

díjmentes

* Bejelentési kötelezettség terhe mellett.
* * Alkalmi árusítás, vendéglátás esetén a napi díj a havi díj 1/30 része.
1

Az önkormányzati rendeletet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2022. szeptember 1. napjával.

2

Módosította a 45/2005.(X.24.)KT. sz. rendelet

3

Az utolsó mondatot beiktatta az 51/2006.(XII.18.)KT. sz. rendelet

4

Beiktatta a 45/2005. (X.24.)KT. sz. rendelet

5

Törölte a 45/2005.(X.24.)KT. sz. rendelet

7

Módosította a 9/2008.(IV. 21.)KT. sz. rendelet

9

Beiktatta a 32/2008.(XI.25.)KT. számú rendelet

10

Beiktatta a 32/2008.(XI.25.)KT. számú rendelet

11

Beiktatta a 32/2008.(XI.25.)KT. számú rendelet

14

Beiktatta az 51/2006.(XII.18.)KT. sz. rendelet

17

Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet.

18

Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet.

19

Módosította a 26/2008.(X.21. )KT. számú rendelet

23

Beiktatta a 34/2009.(XII.14.) KT. számú rendelet

25

Módosította a 26/2008.(X.21.)KT. számú rendelet

31

Hatályon kívül helyezte a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5074/2012/6. számú határozata.

33

Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet

35

Beiktatta a 26/2008.(X.21.)KT. számú rendelet

36

Hatályon kívül helyezte a 26/2012.(X.12.) önkormányzati rendelet.

38

Törölte a 45/2005.(X.24.)KT. sz. rendelet

42

Módosította a 26/2008.(X.21.)KT. számú rendelet

44

Módosította az 51/2006.(XII.18.)KT. sz. rendelet

48

Beiktatta a 16/2011.(IV:26.) önkormányzati rendelet.

56

Törölte a 45/2005.(X.24.)KT. sz. rendelet

66

Módosította az 51/2006.(XII.18.) KT. sz. rendelet

68

Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet

73

Beiktatta a 36/2006.(IX.11.)KT. sz. rendelet

74

Beiktatta a 26/2008.(X.21.)KT. számú rendelet

75

Beiktatta a 26/2008.(X.21.)KT. számú rendelet

76

Beiktatta a 26/2008.(X.21.)KT. számú rendelet

79

Törölte a parkolásról szóló 27/2004.(IV.26.)KT. sz. rendelet

80

Beiktatta a 32/2008.(XI.25.)KT. számú rendelet

86

Módosította a 26/2008.(X.21.)KT. számú rendelet

88

Módosította a 9/2008. (IV.21.)KT. sz. rendelet

89

Hatályon kívül helyezte a 28/2009.(X.26.)KT. számú rendelet

90

Beiktatta a 9/2008.(IV.21.)KT. sz. rendelet

91

Hatályon kívül helyezte a 28/2009.(X.26.)KT. számú rendelet

92

Beiktatta a 9/2008.(IV.21.)KT. sz. rendelet

93

Hatályon kívül helyezte a 28/2009.(X.26.)KT. számú rendelet

94

Beiktatta a 9/2008.(IV.21.)KT. sz. rendelet

95

Hatályon kívül helyezte a 28/2009.(X.26.)KT. számú rendelet

96

Beiktatta a 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet. A bekezdésben foglaltakat a folyamatban lévő jogosulatlan közterület-használat esetén is alkalmazni kell.

97

Beiktatta a 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet A bekezdésben foglaltakat a folyamatban lévő jogosulatlan közterület-használat esetén is alkalmazni kell.

98

Beiktatta a 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet A bekezdésben foglaltakat a folyamatban lévő jogosulatlan közterület-használat esetén is alkalmazni kell.

99

Beiktatta a 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet A bekezdésben foglaltakat a folyamatban lévő jogosulatlan közterület-használat esetén is alkalmazni kell.

101

Módosította a 45/2005.(X.24.) KT. sz. rendelet

102

Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet.

103

Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet

104

Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet