Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2021. 12. 30

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.)  91. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  42.§ 1. pontja alapján Géderlak Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, és szerveire és az

önkormányzat által közösen fenntartott költségvetési szervekre, valamint az önkormányzat által ellátott feladatokra terjed ki.

Címrend

2. §

(1)Géderlak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  önkormányzat 2017.évi önkormányzati zárszámadás címrendjét az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.


(2) A címrendet a 13. sz. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai


3. §

(1) Géderlak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi

bevételeinek főösszegét 393.376.511 Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítését mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat teljesített  működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a

 2. számú melléklet tartalmazza.


4. §


 Géderlak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi

kiadásainak főösszegét 256.305.684 Ft-ban állapítja meg. A kiadások teljesítését mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.5. §


A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a 3. számú melléklet

tartalmazza.
6.§


 Az Önkormányzat 2017. évi működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait tartalmazó összevont mérleget a 1. számú melléklet tartalmazza.


7.§


(1) A 2017. december 31-én fennálló hitelállományt a 4. számú melléklet

tartalmazza.


(2) A hitelek, értékpapírok, támogatások, kölcsönök visszatérülését, igénybevételét az

 5. számú melléklet tartalmazza.


8.§


 Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalását a 6. sz. melléklet tartalmazza.


                                                                                                9.§


Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a 7. számú melléklet tartalmazza.Az önkormányzat 2017. évi maradványa


10.§


 Géderlak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. december 31.-i maradványát 37.070.827 Ft-ban állapítja meg, a maradvány kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.Az önkormányzat vagyona


11.§


(1) Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a

9. számú mellékletben mutatta ki, és  1.270.557.574 Ft-ban állapítja meg.


 (2) Az Önkormányzat 2017. évi  mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.


(3) Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.


(4) A forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen ingatlanok listáját a rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza


(5 ). Az áthúzódó, valamint a többéves kötelezettségek listáját a 12. sz. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


12. §


(1)Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2021. december 31.


(2) A rendelet kihirdetéséről az - SZMSZ-ben meghatározottak szerint - a jegyző

gondoskodik.


Géderlak, 2018. május 29.
Katona György                                              Czabainé Csada Márta

polgármester                                                 jegyző


Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2018. május 30.                                                           Czabainé Csada Márta

                                                                       jegyző