Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös város sportjáról

Hatályos: 2017. 09. 28- 2021. 12. 07

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös város sportjáról1

2017.09.28.

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában biztosított jogkörében, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja

(1)A rendelet célja, hogy a Gyöngyös Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Sportfejlesztési Koncepciójában foglaltaknak megfelelően Gyöngyös város sportjával kapcsolatban meghatározza az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokat, illetve kötelezettségeket, az ezek megvalósításához szükséges feltételrendszert, valamint a mindenkori költségvetésből a sportra fordítandó összeget annak érdekében, hogy a lakosság mind szélesebb körében kialakuljon a mozgásgazdag életmód, valamint, hogy a testedzés szerves szükségletté váljon, továbbá, hogy a sportolás közösségi és társadalmi programként általánosan elfogadott legyen.

2. §

A rendelet hatálya

(1)A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatnak a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt feladataira, valamint az önkormányzati költségvetésből a sportra fordítandó pénzeszközök felhasználására.
(2)A rendelet hatálya kiterjed
a)az Önkormányzat közigazgatási területén sporttevékenység gyakorlásában résztvevő egyénekre, sportolókra,
b)az Önkormányzat közigazgatási területén működő olyan gyöngyösi bejegyzett székhellyel rendelkező sportszervezetekre, sportszövetségekre, sportvállalkozásokra, civil szervezetekre, amelyeknek céljai között szerepel a sporttevékenység végzése,
c)az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetőire, a sportcélú gazdasági társaságokra, az oktatási és nevelési intézményekre, az iskolai sportkörökre és diáksport egyesületekre, a sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre.

II. rész

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

3. § (1) Az Önkormányzat a jogszabályokban foglalt kötelező sportfeladatain túlmenően – a mindenkori anyagi lehetőségeinek függvényében – támogatja a helyi sportmozgalom résztvevőit, a sport feltételrendszerének fejlesztését, ennek megvalósítása érdekében együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel.

(2) Az Önkormányzat az illetékességi területén belül a sporttal kapcsolatban az alábbi kötelező feladatokat látja el:

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak végrehajtásáról,

b) fenntartja, működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket.

(3) Az Önkormányzat az illetékességi területén belül a sporttal kapcsolatban a (2) bekezdésben meghatározott kötelező feladatai mellett az alábbi önként vállalt feladatokat látja el:

a) biztosítja az óvodások számára szervezett, az életkori sajátosságoknak megfelelő mindennapos játékos mozgás sportfoglalkozás feltételeit,

b) biztosítja az óvodai testnevelés személyi, eszköz-és létesítmény feltételeit,

c) hangsúlyos feladatának tekinti a lakossági szabadidősport feltételrendszerének kialakítását és folyamatos fejlesztését, különös tekintettel: a lakosság részére rendelkezésre álló sportlétesítmény-hálózat bővítésére (szabadidő parkok, játszóterek, uszoda, kerékpárutak, rekortán futópálya, extrém sportpálya), valamint a lakossági szabadidősport szervezéssel foglalkozó egyesületek támogatására,

d) támogatja a diáksportot,

e) kiemelten támogatja, segíti az utánpótlás-nevelését,

f) támogatja a versenysportot,

g) támogatja a hagyományokkal rendelkező, önkormányzati sportfeladatokat átvállaló sportszervezeteket,

h) lehetőségeihez mérten segíti a közigazgatási területén tevékenykedő sportszervezetek, sportszövetségek alapvető működési feltételeit,

i) lehetőségeihez mérten segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,

j) elősegíti a fogyatékkal élők testedzési feltételeinek megteremtését, folyamatos fejlesztését, különös tekintettel az ez irányú tevékenységet végző civil szervezetek támogatására, valamint az önkormányzati fenntartású sportlétesítmények ütemezett akadály mentesítésére,

k) közreműködik a helyi rendezésű hazai és nemzetközi sportrendezvények szervezésében és lebonyolításában,

l) fejleszti és korszerűsíti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, sportpályákat, sportintézményeket, sportudvarokat, közterületi sportpályákat, játszótereket, illetve azokat rendszeresen felülvizsgálja és karbantartja, és gondoskodik azok sportfunkciójának megőrzéséről,

m) közreműködik a sport népszerűsítésében, elősegíti az egészséges és mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenységet.

III. rész

A sport finanszírozása, a sporttevékenység támogatása

4. § (1) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatait a mindenkori költségvetési lehetőségek szerint biztosítja. A sportra fordított összeg mértékét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a város sportéletének fejlődését szem előtt tartva az e területen működő intézményeket, sportszervezeteket az alábbi szempontok figyelembe vételével támogatja:

a) a sporttevékenység szervezettsége, rendszeressége, az abban aktívan résztvevők száma,

b) a sporttevékenység eredményessége, népszerűsége,

c) a sporttevékenység keretében az abban résztvevők felé közvetített szakmai-erkölcsi értékrend,

d) a sporttevékenységet folytató szervezet átlátható, ellenőrizhető gazdasági, sportstatisztikai mutatói.

(3) Az Önkormányzat a város sportéletében közreműködő szervezeteket az alábbi módon támogatja:

a) a tulajdonban levő sportlétesítmények kedvezményes igénybevételi lehetőségének biztosításával,

b) a pályázati rendszer keretében biztosított pénzbeli támogatással,

c) a sportágak műveléséhez a szakági helyszínek biztosításával.

(4) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegből a 2. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott egyének, sportszervezetek, sportszövetségek és intézmények a 3. § (2)-(3) bekezdés szerinti feladatokra az egyes önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott szempontok figyelembe vételével részesülhetnek támogatásban.

(5)2 E rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati támogatásban részesülő személy vagy szervezet köteles minden tárgyév december 1. napjáig az előző tizenkettő hónapról szóló tevékenységéről adatszolgáltatást teljesíteni a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága részére.

IV. rész

A kiemelkedő sportteljesítmények elismerése

5. § (1) Az Önkormányzat figyelmet fordít a kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeket elért sportolók és csapatok, illetve sportszakemberek tevékenységének elismerésére, és részükre a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelete alapján helyi elismeréseket, kitüntetéseket adományozhat.

5/A. §34

...

V. rész

Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2021. december 8. napjával.