Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 19

Tiszagyulaháza Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése


1.§ Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                467.510 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét.              475.691 ezer forintban állapítja meg.


2. A költségvetési kiadások


2.§ (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Teljesített működési kiadások összesen:         198.604 ezer forint

Ebből:

  1. - személyi jellegű kiadások:                                  74. 910 eFt
  2. - munkaadókat terhelő járulékok:                           14. 231 eFt
  3. - dologi kiadások:                                                 75. 121 eFt
  4. -ellátottak pénzbeli juttatásai:                                  6.185 eFt
  5. –egyéb működési célú kiadások :                         28. 157 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község működési bevételeinek és kiadásinak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.


3.§ (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 246.483 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:


  1. a beruházások:                                                  133.443 eFt
  2. felújítások:                                                          33.484 eFt
  3. egyéb felhalmozási kiadások:                               79.556 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegét  3. melléklet mutatja be.


3. A költségvetési kiadások és bevételek


4.§ (1) Tiszagyulaháza község 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásaink a pénzügyi mérlegét a 1. melléklet mutatja be.

(2)  Tiszagyulaháza Község 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Tiszagyulaháza Község 2014. évi zárszámadásának működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(4) Tiszagyulaháza község 2014. évi zárszámadásának felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza

(5) Tiszagyulaháza Község 2014. évi zárszámadásának beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza

(6) Tiszagyulaháza Község 2014. évi zárszámadásának felújítási kiadások felújításonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza

(7) Tiszagyulaháza Község Európai Uniós projektjeinek a felsorolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Tiszagyulaháza Község 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete mutatja be

(9) Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 8. melléklete mutatja be

(10) Tiszagyulaháza Község 2014. évi maradvány levezetését a rendelet 9. mellélete tartalmazza

(11) Tiszagyulaháza Község többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza

(12) Tiszagyulaháza Község 2014. évi vagyonmérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza

(13) Tiszagyulaháza Község 2014. évi pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 12. melléklete tartalmazza


4. A költségvetési létszámkeret


5.§ A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 55 főben hagyja jóvá a 1. melléklet szerint.


5. A maradvány


6.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 8. 169 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.


(2) A maradványt a képviselő testület a rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.


6. Záró rendelkezések


7.§ Ez a rendelet a 2015. május 19. napján lép hatályba.
Tiszagyulaháza, 2015. május 19.

Mikó Zoltán                                                                                     Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                         jegyző