Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.21..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 19

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §.

(1)     A képviselő-testület az önkormányzat és a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda együttes 2018. évi költségvetésének

                   a) kiadását                                                                                 253.684.570 Ft

                   b) bevételét                                                                                253.684.570 Ft

          főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.


(2)     A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a) Költségvetési bevételek összesen:                                                             199.901.004 Ft, ebből

                        aa) működési:                                                                      169.412.481 Ft

                        ab) felhalmozási:                                                                   30.488.523 Ft


                   b) Költségvetési kiadások összesen:                                          250.159.123 Ft, ebből

                        ba) működési:                                                                      180.349.129 Ft

                        bb) felhalmozási:                                                                   69.809.994 Ft


                  c) Költségvetési hiány:                                                                50.258.119 Ft, ebből

                        ca) működési többlet:                                                           -10.936.648 Ft

                        cb) felhalmozási hiány:                                                         39.321.471 Ft

         

(3)     A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

                      aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra:               269.746 Ft

                      ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:       50.036.625 Ft


b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

   

                      ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:       3.477.195 Ft, ebből

                              baa) felhalmozási hitelek bevételei:                                                0 Ft

                              bab) működési hitelek bevételei:                                                    0 Ft

                              bac) államháztartáson belüli megelőlegezés:                      3.477.195 Ft                                  

                      bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:   3.525.447 Ft, ebből

                              

                               bba) felhalmozási hitelek kiadásai:                                                  0 Ft


                               bbb) működési hitelek kiadásai:                                                      0 Ft

                               bbc) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése:         3.525.447 Ft


                    c)  Finanszírozási bevételek összesen:                                        53.783.566 Ft

                    d)  Finanszírozási kiadások összesen:                                          3.525.447 Ft

                    e)  Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                     50.258.119 Ft

                 

(4)     A kiadások főösszegén belül

                  a) a személyi juttatások előirányzatát                                         72.458.995 Ft

                  b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                          11.250.590 Ft

                  c) a dologi kiadások előirányzatát                                               76.535.707 Ft

                  d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                             3.020.200 Ft

                  e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                       17.083.637 Ft

                  f) a beruházási kiadások előirányzatát                                         52.670.994 Ft

                  g) a felújítási kiadások előirányzatát                                            17.139.000 Ft

                  h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                                 0 Ft

                  i) a finanszírozási kiadások előirányzatát                                      3.525.447 Ft

          összeggel állapítja meg.


(5)     Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét

                                                                                                                   4.811.437 Ft

          összeggel állapítja meg.

 ebből:    általános tartalék                                                                             4.811.437 Ft            


(5)     A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2018. évi saját bevételeinek előirányzatát 8.400.000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

                  a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel                   8.000.000 Ft

                  b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                0 Ft

                  c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel                  0 Ft

                  d) bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                      400.000 Ft”4. A 2018. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek


8.§ (1) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége.


(2)  A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


5. Pénz- tőke és hitelműveletek


9.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


10. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.Tiszagyulaháza 2018. február 20.Mikó Zoltán                                                                                     Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                        jegyző