Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.24.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2017. 04. 29- 2018. 04. 14

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. § 1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,  Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

                                                                            I.


Az Önkormányzat

1. §


/1/ Az Önkormányzat hivatalos elnevezése: Mezőkeresztes Város Önkormányzata

                                                                           /a továbbiakban: önkormányzat/

      Címe: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.

      Önkormányzat honlapja: mezokeresztes.hu

      Önkormányzat internetes elérése: hivatal@ mezokeresztes.hu

      Önkormányzat működési területe: Mezőkeresztes város közigazgatási területe.

/2/ Az önkormányzat jogi személy.

Az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, melynek hivatalos megnevezése: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: képviselő-testület/.

/3/  Az önkormányzat önállóan alakítja szervezetét és működési rendjét, jelképeiről, zászló,  címer, jelvény, pecsét, azok használatáról, valamint kitüntetések és címek létesítéséről és  adományozásáról külön rendelet alkot.

2. §


A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal

II.

Az Önkormányzat szervezete és működése


                                           A képviselő-testület                                                  

3. §


/1/ A képviselő-testület tagjainak száma 6 fő, amely kiegészül a polgármester személyével.


/2/ A képviselő-testület tagjainak jegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza.

4. §


/1/ A képviselő-testületet a polgármester, tartós akadályoztatása illetve eseti megbízás alapján   az alpolgármester képviseli.

/2/ Képviseletet – eseti felhatalmazással – a képviselő-testület, illetve a polgármester által     megbízott személy is elláthat.

5. §


/1/ A Képviselőtestület átruházott hatásköreinek felsorolását a 2-es számú függelék tartalmazza

/2/ A képviselő-testület hatásköréből nem ruházató át az Mötv. 42. § bekezdésében foglaltakon túl a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatások ellátására hivatott intézmények létrehozásával, működésével, megszüntetésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása.             

A képviselő-testület működése


A Képviselő-testület munkaterve

6. §


A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján munkatervet fogad el. A Képviselő-testület munkáját a munkaterv alapján végzi.  A polgármester a munkaterv összeállításához javaslatot kérhet a képviselőktől; bizottságoktól; jegyzőtől; kisebbségi önkormányzat elnökétől; az önkormányzat közigazgatási területén belül működő civil szervezetektől.A munkaterv tartalmazza:


A Képviselő-testület rendes üléseinek tervezett naptári időpontját és a napirendeket;  napirendi pontok előterjesztőit;  egyéb szervezési jellegű feladatokat; közmeghallgatás vagy lakossági fórum esetén annak tárgyát és időpontját, valamint települési szintű önkormányzati ünnepségek tervezett idejét.

7. §


/1/  A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik.


/2/ A napirend jellegére, fontosságára tekintettel ülésszak tartására is sor kerülhet. Ennek eldöntése a polgármester hatáskörébe tartozik, és ilyenkor a meghívón az ülésszak várható időtartamát is közölni kell.

8. §


/1/ A képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előadói lehetnek a képviselő-testület, polgármester által felkért előadók is.


/2/ A napirendi pontok előterjesztéseit általában írásban – papír alapon, dvd lemezen, email-   ben - lehet kiadni, de egyszerűbb döntést igénylő ügyekben elegendő a határozati javaslat elkészítése.

9. §


/1/ A képviselő-testület összehívása a polgármester feladata. Az összehívást az Mötv. 45. §-ban foglaltakon túl a bizottságok, illetve a képviselők egy negyede is indítványozhatja, a napirend megjelölésével.


/2/ A meghívót és az előterjesztéseket úgy kell kiküldeni, hogy azt a képviselők az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják.


/3/ A polgármester a meghívóval együtt kiküldi az írásos előterjesztéseket és határozati  javaslatokat. Ha az adott témában nincs írásbeli előterjesztés, a határozati javaslatot akkor     is írásban kell a meghívóval együtt kiadni.


/4/  Az ülés helyéről, időpontjáról, a napirendekről a város lakosságát a Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30. szám alatt található hirdetőtáblán elhelyezett meghívóval és a honlapon közzétett meghívóval és előterjesztésekkel kell tájékoztatni. A lakosság tájékoztatásáról a képviselők részére kiküldött meghívóval egyidejűleg kell gondoskodni.

10. §


/1/ A képviselő-testület ülésén szavazati joggal vesznek részt:

a. a képviselő-testület tagjai,


  tanácskozási joggal meg kell hívni:
a. jegyzőt,
b. napirendi pontok  előadóit,

c. kisebbségi önkormányzat elnökét.

/2/  Meghívó küldésével értesíteni lehet és megjelenés esetén tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésén:
a. országgyűlési képviselő,
b. bizottságok nem testületi tagjai,
c. településen működő hivatalosan bejegyzett pártok erre felhatalmazott képviselője,
d. akit a napirend jellegénél fogva a polgármester meghív,

e. önkormányzati intézmények vezetői,

f. díszpolgárok.

/3/ A képviselő-testület ülésén megjelent egyéb szervezetek és állampolgárok képviselői hozzászólásának engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik.

11. §


/1/ A képviselő-testület ülése nyilvános, zárt ülés tartását az Mötv. 46. § /2/ bekezdés esetén a polgármester bejelenti.


/2/  Zárt ülés elrendelését indítványozhatják a képviselő-testület tagjai és a jegyző.  Zárt ülés elrendeléséhez minősített döntés szükséges.

Az ülés vezetése

12. §


/1/ A képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén pedig a jelenlévő legidősebb képviselő vezeti.


/2/ A képviselő-testület ülésének rendje az alábbiak szerint zajlik:

     a polgármester

a) megállapítja a határozatképességet,

b) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, javaslatot tesz jegyzőkönyv hitelesítőkre, javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely fölött a c) képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz,

d) tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülés óta hozott jelentősebb döntésekről,  fontosabb eseményekről,

e) vitát nyit az előterjesztések fölött, ezen belül:

- az előadó esetleges szóbeli kiegészítése, /törekedni kell, hogylehetőleg ne haladja meg a 10 percet/

- bizottsági vélemény az előterjesztésről, /10 perc/

- kérdések feltétele, /3 perc/

- kérdésekre adott válaszok, /5 perc/

- hozzászólások, vélemények, /5 perc/

f) határozathozatal
sorrendet tartva.

/3/ A vita lezárása vagy a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselő-testület   bármely tagja javaslatot tehet, erről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.


/4/ A vita lezárása után a napirend előadója válaszolhat a hozzászólásokra.


/5/ A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha ő törvényességet érintő észrevételt  kíván tenni a javaslatokra.


/6/ A polgármester a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról egyenként szavaztatja meg a    képviselő-testületet.

13. §


/1/ A polgármester figyelmeztetheti azt, aki hozzászólásában eltér a tárgytól, vagy nem a  tanácskozáshoz illő, másokat sértő módon fogalmaz. 


/2/ Rendre utasíthatja azt, illetve megvonhatja a szót /kivéve a képviselőtől/ attól, aki figyelmeztetés ellenére is a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít.  Javaslatot tehet a hozzászólások időbeni korlátozására.                                 


/3/ A polgármester javaslatot tehet napirendek összevont tárgyalására, az ülés  félbeszakítására, napirend vagy az ülés elnapolására, szünet tartására, illetve olyan rendzavarás esetén, amely az ülés folytatását lehetetlenné teszi, - határozott  időtartammal – a tanácskozást félbeszakíthatja.


/4/ Amennyiben a polgármester nem talál meghallgatásra, úgy elhagyja a székét, az ülés  ezzel félbeszakad és csak polgármesteri  összehívásra folytatódik.


/5/ Az ülést a végén a polgármester berekeszti.  

Határozathozatal

14. §


/1/ A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület, valamint annak a bizottságnak az ülésén, amelynek tagja.


/2/ A képviselő-testület határozatképes, ha az ülésen 4 tagja jelen van.


/3/ Igazolt a képviselő távolléte, ha előzetes polgármesteri engedéllyel hiányzott az ülésről,  illetve akkor, ha a polgármester az utólagos bejelentést tudomásul vette.    

Személyes érintettség

15. §


A képviselő-testület tagja testületi és bizottsági munkája során köteles bejelenteni, ha az eldöntendő kérdés hozzátartozóját /Mötv. 49. § /1/ bekezdés/ érinti. Döntési eljárásból való kizárására hatósági ügyek esetén a Ket. 43. § /8/ bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ennek elmulasztása esetén – az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatára- a képviselők 1 havi tiszteltdíjának megvonására kerül sor.

16.§


/1/ A zárt ülés tartására okot adó téma - Mötv. 48. § /4/ - tárgyalásakor - polgármesteri vagy  települési képviselői indítványra – a képviselő-testület titkos szavazást rendelhet el.


/2/ A titkos szavazást az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság bonyolítja le, amely a    szavazás lényeges körülményeit rögzítő jegyzőkönyvet készít az eseményről, mely a jkv.    mellékletét képezi.


/3/ A hitelek felvételéről, helyi népszavazás kiírásáról szóló döntés meghozatalakor kötelező  név szerinti szavazás tartása.                                                                                     


/4/ Névszerinti szavazásnál a polgármester ABC sorrendben olvassa fel a képviselők nevét,  akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.

17.§


/1/ A szavazás eredményét a polgármester állapítja meg, ismerteti a képviselő-testület  döntését.


/2/ Amennyiben a szavazás eredménye felöl az ülésen kétség merül fel, a polgármester ismételt szavazást rendel el.


/3/ A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt  megtárgyalását. A kezdeményezést az érintett döntés hozatalától számított 3 napon belül lehet   benyújtani, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt.


/4/ Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alakalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a testület hatásköréből át nem ruházható önkormányzati hatáskörök kivételével a döntést meghozhatja.

Interpelláció

18.§


/1/ A képviselő a testület ülésén a polgármestertől, az alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottsági elnöktől önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet /kérdést tehet fel, interpellálhat/.


/2/ A kérdést, az interpellációt szóban vagy írásban lehet előterjeszteni.


/3/ Kérdést, interpellációt az ülésen az utolsó napirend keretében lehet szóban előterjeszteni.


/4/ A  kérdésre,  interpellációra akkor kell az ülésen választ adni, ha az előterjesztést a képviselő az ülést megelőző 3 nappal benyújtotta. Egyéb esetekben a választ 15 napon belül írásban kell megküldeni a képviselőnek és azt a képviselő-testület következő  ülésén ismertetni kell.


/5/ Az interpellációra, kérdésre adott válasz elfogadásáról az előterjesztő nyilatkozik, a testület dönt.


/6/ A kérdés, az interpelláció alapján a testület részletes vizsgálatot is elrendelhet. Az elrendelt vizsgálatot a polgármester köteles lefolytatni úgy, hogy abban az interpelláló képviselőnek  részt kell vennie.

Testületi döntések

19.§


/1/ A képviselő-testület várospolitikai súlyú kérdésekben állásfoglalást, feladatkörében, hatáskörében, normatív, önkormányzati hatósági jogkörében hatósági határozatot, működését érintően ügyrendi határozatot, valamint törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkothat.


/2/ A képviselő önálló indítványát az ülés napját megelőző 5 nappal, írásban köteles a polgármester részére beterjeszteni. A beterjesztésének tartalmazni kell az önálló indítvány tárgyát, a határozati javaslatot és az önálló indítványt képviselő aláírását.


/3/ A Képviselő-testület ülésnek napirendjére önálló napirendi pontként felvehető indítványnak a tárgyalásra és a határozathozatalra alkalmasnak kell lennie. Az indítványtárgyalásra és a határozathozatalra alkalmasságáról, valamint napirendre tűzéséről a képviselő-testület- vita nélkül- egyszerű szótöbbséggel határoz. A határozathozatal előtt az indítványt tevőnek a szót meg kell adni, aki maximum 2 perc időtartammal mondhatja el szóbeli kiegészítését.

20.§


/1/ A testület normatív és hatósági határozatait minden évben folyamatos arab sorszámmal,  per évszámmal, zárójelben a hónap, nap megjelölésével kell ellátni, és meg kell határozni a   tárgyát. Működési körben hozott ügyrendi határozatot /pl.: napirend elfogadása, a testület   belső szabályozását szolgáló határozatok, interpellációra /kérdésre/ adott válasz elfogadása, névszerinti, titkos szavazás elrendelése, stb./ a jegyzőkönyvben kell rögzíteni.


/2/ A képviselő-testület által hozott normatív és hatósági határozatokról, rendeletekről  a     hivatal szám- és tárgymutatót köteles vezetni.

Az önkormányzat rendelete

21.§


/1/ Önkormányzati rendeletalkotást a polgármester, a képviselők, bizottságok, jegyző,  kisebbségi önkormányzat elnöke, civilszervezet vezetője kezdeményezhet a polgármesternél, illetve a  képviselő-testületnél. Ugyanazok jogosultak rendelettervezetnek a polgármesterhez való előterjesztésére is.


/2/ A polgármester gondoskodik a javaslatoknak a képviselőkhöz és az általa meghatározott   érdekeltekhez történő eljuttatásáról. Egyben kijelöli az előkészítésért felelős bizottságot.


/3/ A javaslat tárgya szerint érintett bizottságokon túl az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális   Bizottság köteles megtárgyalni minden rendelettervezetet, melyet végső formájában a  kezdeményező vagy az előkészítésért felelős bizottság terjeszt a képviselő-testület elé.


/4/  A rendelet, normatív határozat kihirdetése a városháza hirdetőtáblájára (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) történő kifüggesztéssel történik. A kifüggesztés időtartama 15 nap, melynek megtörténtét a rendelet hivatali példányán történő záradékolással a jegyző igazolja.  

Jegyzőkönyv

22.§


/1/ A képviselő-testület üléséről írásos feljegyzés és hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet  kell készíteni.


/2/ A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell: az ülés helyét, idejét, a megjelent és távolmaradó  képviselők nevét külön-külön, jelenlévő meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat és azok előadóit, a hozzászólók nevét és a hozzászólások lényegét, a hozott határozat vagy rendelet teljes szövegét, a szavazás eredményét döntésenként, a polgármester, jegyző,     hitelesítők nevét, aláírását.


/3/ A jegyzőkönyv eredeti példányait oldalainak füzetként való összetűzésével kell ellátni és  megőrizni, melynek mellékletét képezi a jelenléti ív, a titkos szavazás jegyzőkönyve, a névszerinti szavazásról felvett névsor és szavazási eredmény, az írásos előterjesztések, határozati  javaslatok és rendelet tervezetek.


/4/ Az /1/ bekezdésben írt hangfelvételt 1 évig meg kell őrizni.


/5/ A testületi ülésről felvett jegyzőkönyvet – kivéve ha az zárt ülésről készült – a hivatalban bárki megtekintheti.


/6/ Zárt ülésről  készült  jegyzőkönyvből is lehetővé kell tenni  a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok  megismerését.

Lakossági fórumok

23.§


/1/ A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, melynek  idejéről és helyéről a polgármester tájékoztatja a lakosságot, legkevesebb 5 nappal előtte.


/2/ A közmeghallgatás napirendjére a lakosság széles rétegeit érintő napirendet vagy döntés  előkészítést kell vinni.


/3/ A közmeghallgatás megtartására a testületi ülés tartásának szabályait kell alkalmazni.


/4/ A lakosság, vagy a város kisebb részének közvetlen tájékoztatása, véleményének   kikérésére fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása érdekében falugyűlést lehet   szervezni.


A települési képviselő

24.§


/1/ A képviselő az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottsághoz nyújthatja be az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló lemondó nyilatkozatát.


/2/ A képviselő-testület vagy polgármester megbízása alapján képviseli a testületet.


/3/ A képviselő a jegyző útján igényelheti a hivataltól a munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést.


/4/ A képviselő közérdekű ügyben a polgármester /távollétében a jegyző/ útján kezdeményezheti a hivatal intézkedését.


/5/ A képviselő fogadóórát tarthat, melyről a lakosságot tájékoztatni kell.

Bizottságok

25.§


/1/ A képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre:

            - Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság   /3 fő/

            - Pénzügyi és Gazdasági Bizottság    /3fő/

            - Szociális és Egészségügyi Bizottság /5 fő/


/2/ A bizottságok tagjainak névsorát, lakcímét és a bizottság főbb feladatait a képviselő-   testület által a bizottságokra átruházott feladat és hatásköröket a 3. számú függelék tartalmazza.


/3/ A bizottságok ügyrendjeiket saját maguk határozzák meg, a széleskörű megismerés érdekében  jelen szabályzat függelékeként kell kezelni. 


/4/ A bizottság ügyviteli teendőit a hivatal látja el, az ebben való közreműködés és a feltételek  biztosítása a jegyző feladata.


/5/ A bizottságok nem képviselő tagjai kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozata nem nyilvános

26. §


/1/ A képviselő-testület esetenkénti feladatok ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre, melyek kialakítására, működésére az önkormányzati bizottságok szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

A polgármester

27. §


/1/ A polgármester biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát, feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése, segíti a  képviselők, a bizottságok munkáját, együttműködik a társadalmi és egyéb szervezetekkel,   vállalatokkal,intézményekkel.


/2/ A polgármester minden hét péntekén fogadónapot tart a hivatali munkaidőben, a hivatali  helyiségben.

Az alpolgármester

28.§


/1/ Az alpolgármester – a polgármester tartós akadályoztatása esetén – ellátja a polgármesteri  feladatokat, ezen kívül felkérés alapján alkalmilag helyettesíti és segíti a polgármestert a feladatai ellátásában. A polgármester munkájának segítésére, a polgármester kezdeményezésére és személyi javaslatára nem képviselő alpolgármester választható. Az alpolgármester/k/ társadalmi megbízatásban látja el feladatát.


/2/  A képviselő alpolgármester feladata a bizottságok tevékenységének koordinálása.

         A jegyző

29.§


/1/ A jegyző a polgármester közvetlen irányítása, útmutatása mellett gondoskodik a önkormányzat működésével kapcsolatos ügyviteli, szervezési, egyéb előkészítési feladatok   ellátásáról.


/2/ A jegyző rendszeresen segíti a bizottságokat, tevékenységüket érintő jogi   normák megismerésében.


/3/ A polgármester a jegyző javaslatára helyettesítésére és az általa meghatározott feladat   ellátására  aljegyzőt nevez ki. A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a helyettesítési feladatokkal a polgármester a jegyző kinevezésére vonatkozó követelményeknek megfelelő képesítéssel rendelkező közszolgálati tisztviselőt bízza meg legfeljebb hat hónap időtartamra. 


/4/ A jegyző a hivatal ügyfélfogadási rendje szerint tart ügyfélfogadást.

30. §


/1/ A jegyző fő feladatait – az Mötv. 81. § /3/ bekezdésében foglaltakon túlmenően – az önkormányzati munkával összefüggésben a következők:


- gondoskodik arról, hogy a törvényességi követelményeknek megfeleljenek az előterjesztések és döntések,

- biztosítja a bizottsági működés feltételeit,

- folyamatos munkakapcsolatot tart a nem önkormányzati hivatalokkal, szervekkel/ügyészség, bíróság, rendőrkapitányság, földhivatal, stb./,

- hivatalvezetőként ellátja és gyakorolja a munkáltatói és egyéb jogokat,

- ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület, vagy a  polgármester megbízza.

A polgármesteri hivatal

31.§


/1/ A képviselő-testület önálló, egységes hivatalt hoz létre és működtet - Polgármesteri  Hivatal néven – az önkormányzat működésével, az államigazgatási feladatok ellátásával,  kisebbségi önkormányzat munkájának segítésével kapcsolatos feladatok ellátására.  A hivatal szerkezeti felépítését, munkarendjét, ügyfélfogadás rendjét a  Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.


/2/  A hivatalt a polgármester irányítása mellett a jegyző vezeti.


/3/ A hivatal a munkáját Szervezeti és Működési Szabályzat szerint végzi, mely a Rendelet 1.mellékletét képezi.


/4/ A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek – ügyfélkapu hiányában – elektronikus    úton nem intézhetők.

Önkormányzati társulás

32. §


Az önkormányzatok feladatainak hatékonyabb, gazdaságosabb, és célszerűbb ellátása érdekében egymással együttműködhetnek, gazdasági, szolgáltató szervezeteket, valamint társulásokat hozhatnak létre, illetve ezen szervek részére feladatkörüket átruházhatják. Az önkéntesség elve figyelembe vételével e szervekből a képviselő-testület döntése alapján szükség esetén ki lehet lépni.

Az önkormányzat gazdálkodása

33. §


/l/ Az önkormányzat a választási ciklusra vagy azt meghaladó időre gazdasági programot fogad el az  Mötv. 116. §-ában foglaltaknak megfelelően.


/2/  Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik és bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a     gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester  felelős. A szabályszerű gazdálkodás    biztosítása és ellenőrzése céljából belső ellenőrt alkalmaz.


/3/ Az önkormányzat vagyonát, pénzeszközeit elsődlegesen az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok  ellátására  használja fel.


/4/ Az önkormányzati feladatok ellátása érdekében gazdálkodó szervezetet, közalapítványt hozhat létre, vállalkozási tevékenységet folytathat.


/5/ A belső ellenőrzési feladatok ellátását Mezőkeresztes Város Önkormányzata biztosítja  Intézményei számára is. A feladatellátás vállalkozási szerződéssel, megbízási díjjal külső személy által történik, aki rendelkezik a belső ellenőrök nyilvántartásának regisztrációjával.


/6/ Az Önkormányzat Intézményeinek felsorolását az 4. számú függelék, az Önkormányzat által használt Kormányzati funkciók egységes szerkezetű felsorolását 5. számú függelék tartalmazza.

Együttműködés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

34. §


/l/ A települési önkormányzat elősegíti a helyi Roma Kisebbségi  Önkormányzat munkáját  kiemelt figyelmet fordít a nemzeti és etnikai kisebbség jogainak érvényesítésére. A együttműködés kereteit megállapodásban rögzítik.


/2/ A Városi Önkormányzat lehetővé teszi a Roma Kisebbségi Önkormányzata  részére,  hogy a Szociális és  Egészségügyi Bizottságba egy fő teljes jogú tagot   delegáljon, és a bizottság munkájában aktívan közreműködjön.


/3/ A  jegyző irányításával a polgármesteri hivatal ellátja a kisebbségi önkormányzat adminisztratív  feladatait, testületi működésüket elősegíti.

Záró rendelkezések

35. §


/1/ A kihirdetése napját követő napon lép hatályba, ezzel egy időben hatályát veszti a  6/2004./II.19./, 9/2005./XI.03./, 9/2006./IX.19./, l2/2009./X.12/,  10/2010./X.28./, 4/2011./IV.14./, 5/2011. (IV. 14.), 16/2014. (XII. 18.) számú Rendelet.

    


         Majoros János  s.k.                                                         Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

          polgármester                                                                                        jegyző