Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(VI.26.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 27 - 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(VI.26.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2020.06.27.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

Mezőkeresztesi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

(1) Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását a képviselő-testület
1 252 722 241 Ft eredeti bevételi előirányzattal
1 394 180 680 Ft módosított bevételi előirányzattal
1 505 379 826 Ft tényleges bevétellel
valamint
1 252 722 241 Ft eredeti kiadási előirányzattal
1 394 180 680 Ft módosított kiadási előirányzattal
1 154 380120 Ft tényleges kiadással
fogadja el és hagyja jóvá.
(2) A 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.- 3.6.,4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.-8.3. melléklete tartalmazza.
(3) A 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2.,12.3; 13., 14.; melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13-15. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2019. évi szabad maradványát 10 991 071 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő
helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán
rendelkezni fog.

3. § Az önkormányzat és intézményeinek 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a
rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

4. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1

Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 26. napjával.