Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019.(VIII.8.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 15 - 2019. 08. 14

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019.(VIII.8.) önkormányzati rendelete a köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról


Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. §


A köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(2) Az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma végzi. Ennek körében a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.

A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft., mint szolgáltató, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató végzi.

A közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról. 


2. §


A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A község közigazgatási területén az ingatlan használója köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a szolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra hivatkozva, hogy azt a hulladék hiányában nem vagy csak részben veszik igénybe.

(3) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.

(4) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.

(5) A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos hulladékgyűjtő edényre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a hulladékgyűjtő edény lecseréléséről.

(6) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.

(7) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek átvevőnek adja át - , függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.

(8) A közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).


3.§

(1) A R. 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos hulladékgyűjtő edények használata kötelező. A hulladékgyűjtő edény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A választható szabványos hulladékgyűjtő edények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a hulladékgyűjtő edényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.

(2) A R. 8.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

(2a) A hulladékgyűjtő edény a közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy bérbe vehető. A bérbe adott hulladékgyűjtő edények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított hulladékgyűjtő edény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

(3) A R. 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A 60 literes hulladékgyűjtő edényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, az önkormányzat által kiállított igazolást kell benyújtania a 60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevétele iránti kérelme mellett a közszolgáltató részére

(4) A R. 8.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni.

Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.

(5) A R. 8.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(8) A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére a Polgármesteri Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.


4.§


A R. 9.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(4) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében vagy a kijelölt gyűjtőponton elhelyezni.

A hulladékgyűjtő edényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


5.§

A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Szüneteltethető az egyedi hulladékgyűjtő edényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony

a) azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,

b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, a lakatlanság tényének jegyző általi igazolásával együtt köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.

(3) A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szüneteltetést meghosszabbítani, amennyiben a szüneteltetés feltételei változatlanul fennállnak.

(4) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt  írásban haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(5) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.

(6) Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé való bejelentés által - az ingatlanhasználóval.6.§

A R. 14.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, fém, zöld – elkülönített gyűjtése a közszolgáltató által szervezett, házhoz menő elkülönített gyűjtéssel történik. Az üveghulladékot a 2. mellékletben meghatározott hulladékgyűjtő pontokon lehet a közszolgáltató által kihelyezett edényzetbe gyűjteni.


7.§


(1) A R. 15.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A lomhulladék - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján - gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a közszolgáltató adja, melynek feltételeit a közszolgáltató állapítja meg.

(2) A R. 15.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

(7) A közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


8.§

(1) A R. e rendelet 1. mellékletével egészül ki.

(2) A R. e rendelet 2. mellékletével egészül ki.


9.§

Ez a rendelet 2019. augusztus 15-én lép hatályba.

Tengelic 2019. augusztus 6.

                               

                              Gáncs István                                                  Tolnai Lászlóné

                               polgármester                                                           jegyzőKihirdetve: 2019. augusztus 8.

                                                                    Tolnai Lászlóné

                                                                       jegyző