Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről

Hatályos: 2022. 01. 01

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről

2022.01.01.

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek településrendezési, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági és tulajdonosi szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának rendjét és feltételeit.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Sülysáp Város1 közigazgatási területén

a) minden olyan közhasználatra szolgáló önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, továbbá

b) egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészére, az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között

(a továbbiakban együtt: közterület).

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes vagy jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely közterületet használ.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben szabályozott közterület-igénybevételre,

b) a választási eljárásról szóló törvényben szabályozott plakátkihelyezésre,

c) a vásárok és piacok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott közterület-használatra.

II. Fejezet

A közterület használatának szabályai

3. A közterület használatának rendje

3. § (1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános érvényű jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja.

(2) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedély szükséges.

(4) A közterületet használók kötelesek

a) az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni,

b) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni,

c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani,

d) a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni.

4. Járművek közterületen történő tárolásának szabályai

4. § (1) Közterületen olyan hatósági jelzés nélküli gépjármű, amely a forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt

a) főútvonalon nem tárolható,

b) mellékútvonalon engedély nélkül 30 napig, ezt követően közterület-használati engedéllyel legfeljebb további 30 napig tárolható,

c) fő- és mellékútvonalnak nem minősülő közterületen engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.

(2) Érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de műszaki állapotánál fogva üzemképtelen jármű (pl. sérült, hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen jármű) fő- és mellékútvonalnak minősülő közterületen nem tárolható, ettől eltérő közterületen közterület-használati engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.

(3) Tilos a közterületen járművek szerelése, javítása, karbantartása, mosása. E rendelkezés nem vonatkozik a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítására.

(4) A jelen rendeletben tiltott módon tárolt járművet a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles saját költségén a közterületről eltávolítani.

(5) A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles a megszerzett közterület-használati engedély számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.

4/A. A közterület filmforgatási célú igénybevétele2

4/A. § (1) A közterületek filmforgatási célú használatának díját a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Filmtv.) 34. § (3) bekezdése és 3. melléklete szerinti mindenkori legmagasabb érvényes díjat alapul véve kell megállapítani.

(2) 50 %-os díjkedvezményben részesülnek a közérdekű célokat szolgáló, oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt az akadály elhárítása, illetőleg a teljeskörű kárelhárítást követően késedelem nélkül ismét biztosítani kell, mégpedig olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

(4) A Filmtv. 35. § (1) bekezdése szerinti hatósági szerződés jóváhagyására vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(5) A (4) bekezdés szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező abban vállalja

a) az eredeti állapot helyreállítása,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállítását,

d) a hatásterületen élő lakosság és működő vállalkozások előzetes tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról (időpont, időtartam, helyszín, téma),

e) tájékoztatás közzétételét a szükséges forgalomkorlátozásról, ami nem akadályozhatja a magáningatlanok megközelítését.

5. Egyéb berendezések, műtárgyak közterületi kihelyezése

5. § (1) A közterületen a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó műtárgyak (karó, oszlop, leásott autógumi, kő stb.) nem helyezhető el.

(2) Önállóan létesítendő hirdetőtábla, hirdető-berendezés közterületen csak úgy helyezhető el, ha az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti.

(3) Közterületen plakátok, hirdetések csak az erre szolgáló hirdető-berendezéseken vagy az erre külön kijelölt felületeken helyezhetők el. Plakátok, hirdetések ettől eltérő – többek között közműoszlopokon történő – kihelyezése tilos!

III. Fejezet

A közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése

6. A közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek

6. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni közterületen

1. építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési törmelék (sitt), valamint építési törmelék gyűjtésére szolgáló konténer elhelyezésére,

2. tüzelőanyag 3 napon túli tárolására,

3. árusító és egyéb pult, fülke elhelyezéséhez,

4. alkalmi és mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre, idényjellegű árusításra,

5. hangos hirdetésre, térhangosításra,

6. a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, árusító automata, hirdető berendezés, reklámtábla, cég- és címtábla elhelyezéséhez,

7. önálló hirdető-berendezés, reklámzászlók elhelyezésére,

8. távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék (kivéve a segélykérő-telefont), árusító vagy egyéb automata és postai levélszekrény elhelyezéséhez,

9. üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg napi 2 órát meghaladó tárolására,

10. kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára,

11.3 (...)

12. géperejű bérkocsik, taxik állomáshelyének biztosítására, utánfutók, lakókocsik elhelyezésére,

13. hatósági jelzés nélküli vagy üzemen kívüli gépjármű tárolására, a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével,

14. haszongépjármű (teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, különleges jármű, munkagép, valamint ezek vontatványai) – kivéve a helyi és helyközi tömegközlekedést biztosító járműveket – napi 2 órát meghaladó tárolására,

15. szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés és köztárgyak (pad, figyelmeztető táblák, tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezéséhez,

16. fák, cserjék, növények, egyéb kertészeti elemek telepítésére,

17. vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy fedett vagy nem),

18. a közterület egyéb rendeltetéstől eltérő használatára.

(2) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni

a) közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) elfoglalásához,

b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművek azonnali hibaelhárítása érdekben végzett munkához,

c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

d) a Sülysáp Város4 Önkormányzata által kezdeményezett közterület-használatra.

7. A közterület-használat iránti engedély kérelem

7. § (1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetéstől eltérő módon kívánja használni.

(2) A közterület-használati engedély kérelemnek (a továbbiakban: kérelem) – a közterület használat jellegétől függően értelemszerűen – tartalmaznia kell

a) a kérelmező nevét, valamint lakóhelyét vagy székhelyét,

b) a közterület-használat célját, időtartamát,

c) a közterület-használat helyét, módját, mértékét,

d) a folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,

e) reklámtábla elhelyezése esetén a tábla rajzát vagy fotóját, és leírást a színek, méretek, anyagok és az elhelyezés módjának megadásával,

f) amennyiben a közterület-használat közmű igénybevételével történik, a közműszolgáltató hozzájárulását

g) amennyiben a közterület-használat építési jellegű munkával jár (pl. burkolatbontás) a jóváhagyott műszaki tervek egyszerű másolatát. Ebben az esetben a kérelmezőnek be kell jelentenie a kivitelező és a felelős építésvezető személyét, elérhetőségét is.

(3) A közterület-használati engedély kérelem benyújtásakor az illetékekről szóló törvényben megszabott általános tételű eljárási illetéket kell leróni.

8. A közterület-használat engedélyezése

8. § (1) A kérelemről – átruházott hatáskörében – a polgármester határozattal dönt.

(2) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a hatályos településrendezési tervet és helyi építési szabályzat előírásait, valamint az általános építési, településképi, településrendezési, köztisztasági, közlekedési, közbiztonsági és környezetvédelmi szempontokat.

(3) A közterület-használati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(4) A közterület-használatának a közérdek és a kérelmező szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződés is köthető.5

9. § (1) Közterület-használati engedély határozott vagy határozatlan időre adható. Határozott idejű engedély legfeljebb egy évre adható; érvényét határidőhöz vagy valamely feltétel teljesülésének bekövetkeztéhez kell kötni. A határozatlan idejű engedély visszavonásig érvényes.

(2) A 8. § (2) bekezdésében foglalt szempontok alapján – közérdekből – az engedély megadása feltételekhez köthető vagy megtagadható.

(3) Útfelbontással járó közterület-használatra október 15-e és március 15-e között csak különösen indokolt esetben adható engedély.

(4) Nem adható közterület-használati engedély

a) tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,

b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,

c) – alkalmi rendezvények kivételével – szeszesital árusítására,

d) hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemen kívüli jármű 30 napon túli tárolására,

e) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,

f) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére,

g) a közterület olyan rendeltetéstől eltérő használatára, amely a közterületet bármilyen módon károsíthatja.

10. § (1) A közterület-használatot engedélyező határozatnak tartalmaznia kell

a) az engedélyes adatait,

b) a közterület-használat célját, helyét, mértékét, módját és határidejét,

c) a közterület-használat esetleges különleges feltételeit,

d) a közterület-használati díj összegét, és a megfizetésének módját, határidejét, határozatlan idejű közterület-használati engedély esetén felhívva az engedélyes figyelmét a 14. §-ban foglaltakra,

e) a szabálytalan közterület-használat jogkövetkezményeit,

f) anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedély esetén, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

(2) A közterület-használati engedély megadása esetén a határozatot a kérelmezőn túl közölni kell

a) a közterület-felügyelettel,

b) Sülysáp Város6 Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának adó és pénzügyi szervével,

c) az esetlegesen érintett hatóságokkal, szakhatóságokkal.

11. § (1) A közterület-használati engedély megszerzése nem mentesíti az engedélyest a kérelem szerinti létesítéshez vagy tevékenységhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól.

(2) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, de kérelemre módosítható vagy meghosszabbítható.

9. A közterület-használati díj

12. § (1) A használó a közterület használatáért az 1. mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni, mely Sülysáp Város7 Önkormányzatát illeti meg.

(2) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 egésznek számít. Az 1. mellékletben előírt egységárak tovább nem bonthatók.

(3) Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriában lenne díjfizetésre kötelezett, a legmagasabb díjtételt eredményező kategória szerint kell megfizetnie a közterület-használati díjat.

(4) A közterület-használati díjat

a) határozott időre szóló közterület-használat esetén a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt egy összegben,

b) az egy évet meghaladó vagy határozatlan idejű közterület-használat esetén részletekben – a tárgyévi részletet a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt, azt követően pedig az éves díjat január 31-ig teljesítve –

kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára vagy házipénztárában.

(5) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

13. § (1) Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól

a) a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mentők és a vízügyi szolgálat a létesítményeik elhelyezése során,

b) a közműszolgáltatók (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, műtárgyak, berendezések elhelyezése során,

c) a közforgalmú közúti közlekedési vállalat, a vasút a feladata ellátását szolgáló létesítmények elhelyezése során,

d) Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei.8

(2) Kérelem alapján a polgármester méltányosságból mentességet adhat, vagy engedélyezheti a díj mérséklését

a) annak a magányszemélynek, akinek jövedelmi helyzete ezt megalapozza,

b) sülysápi székhelyű civil szervezeteknek, amennyiben az általuk kérelmezett közterület-használat közhasznú célt szolgál.

(3) Nem kell közterület-használati díjat fizetni

a) szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezéséhez,

b) a közvetlen életveszély elhárítása végett használt közterületre.

14. § Sülysáp Város9 Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-használati díjak 1. melléklet szerinti mértékét évente felülvizsgálja. Amennyiben a díjtételek változnak a határozatlan időre szóló közterület-használati engedélyeket a polgármester az éves díj tekintetében – hivatalból eljárva – módosítja.

10. A közterület-használat megszűnése

15. § (1) A közterület-használati engedély az abban foglalt határidőig, illetve visszavonásig érvényes.

(2) Az engedély lejártát követően az engedélyes köteles – saját költségén, bárminemű kártalanítási igény nélkül – a közterületet az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

16. § (1) A közterület-használati engedély – közérdekből – bármikor megvonható.

(2) Amennyiben a közterület-használati engedély megvonására az engedélyesen kívül álló okból kerül sor, részére a lerótt éves közterület-használati díj időarányos részét vissza kell téríteni.

17. § (1) A határozatlan időre szóló engedély jogosultja a közterület-használat megszüntetését köteles bejelenteni. Ebben az esetben a lerótt éves közterület-használati díj időarányos részét részére vissza kell téríteni.

(2) Határozott időre szóló közterület-használati engedély esetén, amennyiben a közterület-használat az engedélyes döntése alapján szűnik meg az engedélyben foglalt határidőnél előbb, a megfizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

IV. Fejezet

A közterület szabálytalan használatának jogkövetkezményei

11. Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő közterület-használat

18. § (1) A közterület-használat ellenőrzéséről a polgármester a Polgármesteri Hivatalon és a közterület-felügyeleten keresztül gondoskodik (a továbbiakban együtt: hatóság).

(2) A közterület engedély nélküli használata esetén a hatóság felhívására a használó köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterületet – saját költségén, bárminemű kártalanítási igény nélkül – az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

(3) Ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, abban maradandó kárt okoz, beszennyezi, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjában nem tesz eleget, az engedélyt meg kell vonni tőle. Az engedélyes a közterületet ez esetben is köteles megfelelően helyreállítani.

(4) Ha a közterületet más célra és módon használó nem tesz eleget a hatóság felhívásának, és a szabálytalan használatot nem szünteti meg, az eredeti állapotot nem állítja helyre, a Polgármesteri Hivatal a használó költségére és veszélyére, a közterületre kitett árut, anyagokat, gépjárműveket, eszközöket, felépítményeket – a felelős őrzés szabályai szerint – elszállíttathatja. Az ezzel kapcsolatos költség a közterületet szabálytalanul használót terheli, behajtásáról a polgármester határozattal rendelkezik.

(5) Amennyiben a közterület engedély nélkül vagy engedélytől eltérően használó a szükséges közterület-használati engedély kérelmet a hatóság felhívásától számított 3 munkanapon belül benyújtja, és az engedély – e rendelet keretei között megadható, a közterület-használat megszüntetésének (2)–(3) bekezdés szerinti kötelezettsége alól mentesül.

12. Közterületi szabályszegések10

19. § Az e rendeletben foglalt előírások a közösségi együttélés alapvető szabályait képezik, így azok megszegése szabályszegésnek minősül, mely – magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint eljárás keretében százötvenezer forintig terjedhető közigazgatási bírsággal sújtható.11

V. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a bérleti és közterület-használati díjakról szóló 5/1991. (IV.29.) számú rendeletének 1–2. §-a és 1. sz. melléklete, valamint a vásárok és piacok tartásáról szóló 15/2004. (VII.12.) számú rendelet módosításáról szóló 10/2007. (XI.19.) rendeletének 1. § b) pontja hatályát veszti.

21. § E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvében megfogalmazottakkal összhangban készült.

1. melléklet12

Közterület igénybevételének díjtételei 2022. január 1-jétől

A

B

1

Közterület-használat célja

Díjtétel

2

építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési törmelék (sitt) elhelyezésére

55 Ft/m2/nap

3

tüzelőanyag 3 napon túli tárolására

55 Ft/m2/nap

4

rendszeresített árusító és egyéb pult, fülke elhelyezéséhez

1100 Ft/m2/hó

5

alkalmi árusításra, szolgáltató tevékenységre, idényjellegű árusításra

385 Ft/m2/nap

6

mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre (hangos hirdetéssel vagy anélkül)

4.000 Ft/jármű vagy személy/nap

7

hangos hirdetésre, térhangosításra

4.000 Ft/jármű, berendezés /nap

8

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, árusító automata, hirdető berendezés, reklámtábla, cég- és címtábla elhelyezéséhez,


530 Ft/m2/hó

9

önálló hirdető-berendezés, óriásplakát, hirdetőoszlop elhelyezésére

1.320 Ft/felületi m2/hó

10

plakát elhelyezésére
A/3 méretig
A/0 méretig


135 Ft/db/hét
400 Ft/db/hét

11

reklámzászlók elhelyezésére

2.650 Ft/db/hó

12

üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg napi 2 órát meghaladó tárolására

20 Ft/m2/nap

13

kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára

135 Ft/m2/nap

14

film- és tévéfelvételre, amennyiben az a közterület rendeltetésszerű használatában fennakadást okoz

660 Ft/m2/nap

15

géperejű bérkocsik, taxik állomáshelyének biztosítására, utánfutók, lakókocsik elhelyezésére

13.200 Ft/jármű/év

16

hatósági jelzés nélküli vagy üzemen kívüli gépjármű tárolására

135 Ft/jármű/nap

17

haszongépjármű (teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, különleges jármű, munkagép, valamint ezek vontatványai) tárolására


550 Ft/jármű/nap

18

vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy fedett vagy nem)

530 Ft/m2/hó

19

közterületre állított postaláda, kerékpártároló

2.200 Ft/év

20

a közterület egyéb rendeltetéstől eltérő használatára

esetenként megállapítva

1

Módosította: 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

2

Beiktatta: 15/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. december 17-től.

3

Hatályon kívül helyezte: 15/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2016. december 17-től.

4

Módosította: 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

5

Beiktatta: 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

6

Módosította: 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

7

Módosította: 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

8

Módosította: 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

9

Módosította: 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. január 1-től.

10

Módosította: 15/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (4). Hatályos 2013. szeptember 27-től.

11

Módosította: 15/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (2) f). Hatályos 2013. szeptember 27-től.

12

Az 1. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.