Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2018. 05. 25

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


 1. §   A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának

                        1. bevételi fő összegét                                      711 381 004  forintban

                        2. kiadási fő összegét                                       389 519 939  forintban

                 hagyja jóvá.


 1. § A képviselő-testület a működési kiadási fő összeget                224 744 390  forintban

            ebből:

            a) a személyi jellegű kiadásokat                                               25 828 540 forintban

            b) a munkaadókat terhelő járulékokat                                        5 140 820 forintban

            c) a dologi jellegű kiadásokat                                                    26 582 561 forintban

            d) ellátottak pénzbeli juttatása                                                    3 356 050 forintban

            e) egyéb működési célú kiadások                                              4  274 060 forintban


 1. § Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadási fő összegét 159 562 359 forintban

            ebből:

            a) a beruházások kiadásait                                                      12 920 769 forintban

            b) a felújítások kiadásait                                                         146 641 590 forintban

            c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                        0 ezer forintban

      hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét
 1. összesítetten az 1.1 melléklet,
 2. kötelező feladatonként az 1.2 melléklet,
 3. önként vállalt feladatonként az 1.3 melléklet,
 4. felhalmozási kiadásait - az 1.4 melléklet szerint hagyja jóvá.
 1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi
 1. működési mérlegét a 2.1 melléklet
 2. felhalmozási mérlegét a 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
 1. §   Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásait kiemelt felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.
 1. §   Az önkormányzat az Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevétele és kiadása nem keletkezett
 2. § A Képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda 2017. évi bevételeit és kiadásait  a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg a 7. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

12.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettsége nem keletkezett.

     13.§ Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön nem keletkezett.

14.§ Az önkormányzatnak adósságállománya nem keletkezett.

15.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet, míg a közvetlen támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

16. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a

a)  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 10.1 melléklet,

b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 10.2 melléklet szemlélteti.

17.  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. tájékoztató tábla szemlélteti.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet.


Bognár József                                                                      dr. Boda Zsuzsanna

     polgármester                                                                                   jegyző