Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a temetkezési közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 09. 01- 2016. 12. 31

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§.(2) bekezdésének,  a 41.§.(3) bekezdésének  és a  43.§  felhatalmazása alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 8.§ (4) bekezdésében foglalt feladatkörében az alábbiakat rendeli.

1. Általános rendelkezések


1.§ (1)  A rendelet hatálya Balatonmáriafürdő Községben levő önkormányzat tulajdonában álló balatonmáriafürdői 1335 hrsz-u temetőre terjed ki.


 (2)  A temetők kegyeleti közszolgáltatási feladatairól az önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében 2013. szeptember 1. napjától 2018. december 31. napjáig a Rezi Bt. 8646 Balatonfenyves Fenyvesi u. 166. szám alatti vállalkozás bevonásával gondoskodik. A szolgáltatási díjakat a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-hasznosítása


2.§ A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

3. Temetési helyek


3.§ (1) A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet 1. függeléke tartalmazza.


(2) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt.

4.§ (1)  Az 1,2 m-nél magasabb síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az építési hatóságnak a temető üzemeltetőjének útján be kell jelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában. Amennyiben az építési hatóság e határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell. Az építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.


(2) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve, ha a szabályzat másként nem rendelkezik.


(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes, illetve kettes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsó rátemetésének napjától számított 25 év

b) sírbolt esetén a temető tulajdonosával kötött megállapodástól függően 60 vagy 100 év

c) urnafülke és az urnasírhely esetén 25 év

d) díszurnahely


(4) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(5) A sírhelyre 4 db urna helyezhető el.

4. A temető fenntartása és üzemeltetése


5.§ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról maga gondoskodik.

5. A köztemető infrastrukturális létesítményei


6.§ A tulajdonos köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához a rendelet 2. függeléke szerinti építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik.

6. A temető üzemeltetése


7.§. (1) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.


(2) A temetőben munkáját végző vállalkozó tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani.


(3) A temetőkben munkát végző vállalkozó, vállalkozás köteles bejelenteni a temetőben végzendő tevékenység időpontját, víz- vagy áram-felhasználási igényét.


(4) Az önkormányzat a vízfogyasztást számlázza az igénybevevő felé, míg az áramfogyasztás a kegyeleti közszolgáltatást végző számlázza ki.


(5) A munkák megkezdése előtt 2 nappal az önkormányzat felé, a szervezet munkaideje alatt (hétfőtől –csütörtökig 7-16 óra, pénteken 7 – 14 óra között) be kell jelenteni   – telefonon, elektronikus úton- a tevékenységet. A bejelentésben közölni kell a tevékenység jellegét, a vállalkozás nevét, székhelyét, és a munkavégzés konkrét időtartamát, valamint a helyszínen megbízott, felelős személy nevét, elérhetőségét.


8.§ (1) A temetőben végzett munkákról, munkát végző vállalkozásról  a Településüzemeltetési Iroda nyilvántartást vezet.


(2) A temetőkben végzett tevékenység, munkavégzés  a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.


(3) A temetőben első temetést megelőzően a sírhely kiásását csak a közszolgáltató végezheti.        

7. Temető rendje


9.§ (1) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. A temetőt látogatók tájékoztatásáról a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgál, mely útmutatást ad a temető nyitva tartásáról, hivatalos ügyek intézésének helyéről.


  1. (2) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
  2. (3) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
  3. (4) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
  4. (5) Kutyát – a vak vezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos.
  5. (6) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 2 napon belül el kell szállítani.


10.§ (1) A temetőbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak az üzemeltető írásos engedélyével szabad.


(2) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.


(3) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A szemét lerakóhelyet a temető olyan területén kell kijelölni, és táblával jelezni, hogy az a temető esztétikai megjelenését és a kegyeletet ne sértse. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról a Településüzemeltetési Iroda gondoskodik.

(4) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.


(5) A temetőben gyertyát gyújtani, égő gyertyát a sírokon elhelyezni csak oly módon lehet, hogy az tüzet ne okozzon. Égő gyertyát felügyelet nélkül nem szabad hagyni.


(6) A temetőben elhelyezett tárgyakért a tulajdonos, üzemeltető nem tartozik felelősséggel.


Záró rendelkezések


11.§ A  rendelet  2013. szeptember 1. napján lép hatályba,
Galácz György               Mestyán Valéria 

 Polgármester               Címzetes főjegyző

Záradék: Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja


A rendelet kihirdetve: 2013. augusztus 27-én


Mestyán Valéria

Címzetes főjegyző
  1.  melléklet a 16/2013.(VIII.27.)  önkormányzati rendelethez [1]

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak


Balatonmáriafürdői állandó lakosként elhunyt esetében​


urnasírhely,  sírhely:                                       egyes 5.000 Ft/25 év              kettes 10.000 Ft/25 év


- terepszínt alatti urnasírbolt síremlékkel   50 000 Ft/10 év                   100 000 Ft/25 év


Nem balatonmáriafürdői állandó lakosként elhunyt esetében


 urnasírhely, sírhely:                                        egyes 20.000  Ft/25 év          kettes  40.000 Ft/25 év


terepszínt alatti urnasírbolt síremlékkel          100 000 Ft/10 év                    150 000 Ft/25 év


  1. melléklet a 16/2013.(VIII.27.)  önkormányzati rendelethez


Szolgáltatási árjegyzék

(2013. szeptember 1. napjától)

Szolgáltatás

Nettó ár (Ft)

Mélyített sírásás (exhumálás esetén)

12.024,-

Hantolás (exhumálás esetén)

8.575,-

Helyi szállítás

8.906,-

Távolsági szállítás   Ft/km

212,-

Ravatalozás

7.244,-

Névfelírás

3.142,-

Ügyintézés /sima/

4.228,-

Exhumálás

9.748,-

Kripta nyitás - zárás

11.354,-

Urnahely ásás

4.945,-

Urna elhelyezés

6.394,-

Urnavivők

4.945,-

Köztemetés költsége

72.811,-

1.függelék 16/2013.(VIII.27.)  önkormányzati rendelethez​

A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképek


2. függelék 16/2013.(VIII.27.)  önkormányzati rendelethez

Építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételek jegyzéke


[1]

Módosította a 14/2016.(XII.13.) ör. 2.§-a Hatályos 2017.01.01. napjától