Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 08. 11

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.08.11.

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezés

1. § A képviselő-testület Bánk község területén a következő helyi adókat vezeti be:

a) építményadó,

b) magánszemély kommunális adója,

c) idegenforgalmi adó,

d) helyi iparűzési adó.

Az építményadó

2. § (1) Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az építményadó mértéke:

a)1 lakóház, üdülő esetében 800 Ft/m2,

b) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti szálláshely, kereskedelmi egység, továbbá az egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek esetén 550 Ft/m2.

c)2

3. § (1) A Htv.13. §-ában felsoroltakon túl mentes az építményadó alól:

a) a garázs;

b) a lakóhelyként szolgáló építmény vagy építményrész.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt mentesség alól kivételt képez a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze, mely az építményadó alól nem mentes.

A magánszemély kommunális adója

4. §3 A magánszemély kommunális adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 33.000 Ft.

5. § Mentes az adó alól:

a) az a telek, amelyet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, le nem járt határidejű beépítési kötelezettség terhel;

b) az építményadó-köteles épülethez, épületrészhez, illetve lakásbérleti joghoz tartozó be nem épített telek.

Az idegenforgalmi adó

6. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

7. §4 Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.

8. § Az adóbeszedésre kötelezetteket a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli, amit írásban kell megtenni az önkormányzati adóhatóságához.

A helyi iparűzési adó

9. § (1) Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,7 %-a.

10. § (1) E rendelet 2016. január 1–jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az építményadóról, a magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 17/2004. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

1

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés c) pontját a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § a Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.