Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 2/2021.(II.26.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 01

Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 2/2021.(II.26.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.04.01.

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyett - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Rábapatona Község polgármestere - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. §1 (1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 460.947 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 352.023 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 518.169 ezer forint, a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 166.146 ezer forint

3. § (1)2 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) ) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 196.409 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 89.482 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 22.529. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 103 ezer forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek - ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 352.023 ezer forint.

(2)3 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 352.023 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3)4 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 351.920 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 103 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §5 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 120.623 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ... 17.985 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 137.337 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 100.004 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 56.637 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 61.003 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint,

i) K.9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 518.169 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 400.529 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 117.640 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 400.529 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117.640 ezer forint

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként: összesen 67.812 ezer forint

aa) Rendezési terv módosítás 8.000 ezer forint

ab) Települési klímastratégia (projekt) 3.410 ezer forint

ac) Vízelvezetés projekt 28.339 ezer forint

ad) Napelemes rendszer kiépítése 16.133 ezer forint

ae) Buszmegálló létesítése 3.000 ezer forint

af) Játszótér létesítés pályázati támogatás és saját erő 8.930 ezer forint

b) felújítási kiadások felújításonként: összesen 53.296 ezer forint

ba) Orvosi rendelő felújítás (projekt támogatás és saját erő) 53.296 ezer forint

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: Települési segély 2.500 ezer forint

7. § (1)6 Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 86.145 ezer forint, melyből

a) az általános tartalék 86.145 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő

10. § (1)7 A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -48.609 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 117.537 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti egyenleg 2021. évi finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással – 166.146 ezer forint,

b) külső finanszírozással - ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: -166.146 ezer forint,ebből:

a) működési célú - 166.146 ezer forint,

b) felhalmozási célú - ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 41.851 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 41.851 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 41.851ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ezer forint hiány.

12. §8 (1) )A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek 41.739 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 41.739 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 41.739 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.739 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint

13. §9 (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek 41.739 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 41.739 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 41.739 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.739 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke – 2021. 01. 01. napjától 2021. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.

(3) Az illetménykiegészítés mértéke – 2021. 01. 01. napjától 2021. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.

15. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.

4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 75.213 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 75.213 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 75.213 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.

17. §10 (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: -..... ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -..... ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: -..... ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: -..... ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: -..... ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: -..... ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -..... ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek 74.759 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 74.759 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 74.759 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 74.759 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

18. §11 (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 60.749 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.040 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 4.970 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,

f) K6. Beruházások: - ezer forint,

g) K7. Felújítások: - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 74.759 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 74.759 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74.759 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

(2) A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. § A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

21. §12 Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 352.023 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 401.671 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 49.648 ezer forint többlet

22. §13 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 196.409 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 89.482 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 22.529 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 103 ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll. ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 352.023 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 351.920 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 103 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 351.920 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 103 ezer forint

23. §14 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 28.352 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.352 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 126.743 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 100.004 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 56.637 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 61.003 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 401.671 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 284.031 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 117.640 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 284.031 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117.640 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § A polgármester 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

27. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

28. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

29. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

30. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 15-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

31. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a 2/2019. sz. KT-i határozatában foglaltakkal és a 14/2020.(XII.15.) rendeletével fenntartotta a 46.380 Ft-os illetményalapot.

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ és a köztisztviselőkről szóló törtvényben meghatározott minimális határ figyelembevételével – 232.000 forint/év/fő.

(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2021. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség

32. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

33. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez15

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

63.375

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

66.708

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

8.936

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

18.183

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.734

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

24.332

8

Elszámolásokból származó bevételek

B116

85

9

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

187.353

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9.056

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

196.409

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

14.813

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

74.669

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

89.482

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

-

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.

-

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

5

Vagyoni típusú adók

B34

8.500

6

ebből a helyi adók:

8.500

7

- építményadó

-

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

-

9

- magánszemélyek kommunális adója

8.500

10

- telekadó

-

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35.000

12

ebből a helyi adók:

-

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

35.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

.

15

Fogyasztási adók

B352

.

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

.

17

Gépjárműadók

B354

-

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

.

12

ebből a helyi adók:

.

13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

.

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

35.000

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

16

Közhatalmi bevételek

B3

43.500

2. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

Előirányzatok

2

Bevételi

Kiadási

3

KEHOP-Klímastratégia

3.410

3.410

4

TOP-BELVÍZELVEZETÉS

28.339

28.339

5

VP-ERDŐTELEPÍTÉS

3.000

3.000

6

TOP-NAPELEM TELEPÍTÉS

16.133

16.133

7

8

9

10

11

12

13

3. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása
Adatok ezer forintban

A

B

1

A céltartalék felhasználási céljai

Céltartalék összeg

2

Tervezési, telekrendezési feladatok

10.000

3

Pályázatok beadásával kapcsolatos kiadások

2.000

4

5

6

Összesen

12.000

4. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

1. Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

Kötelezettség
összesen

2

Fejlesztési célú hitel (útépítés)

15 év

123.250

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen

123.250

2. A figyelembe vehető saját bevételek:
Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

évente két alkalom

43.500

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

Összesen

43.500

5. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret juttatástípusonként
Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások

1. Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2021. évi kerete
Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Juttatások megnevezése

Kapcsolódó
rovat

Éves
keretösszeg

Egyéb szabályok

2

Lakhatási, lakásépítési,
lakásvásárlási támogatás

3

Albérleti díj hozzájárulás

K1111 Lakhatási támogatás

4

Családalapítási támogatás

K1113 Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

5

Szociális támogatás

K1112. Szociális támogatás

250

6

Illetményelőleg

7

Tanulmányi ösztöndíj, képzési,
továbbképzési, nyelvtanulási
támogatás

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata

K1107. Béren kívüli juttatások

1.392

8

Üdülési támogatás

K1113 Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

9

Juttatások összesen

1.642

2. a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2021. évi kerete
Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Juttatások megnevezése

Kapcsolódó
rovat

Éves
keretösszeg

Egyéb
szabályok

2

Eseti szociális segély

3

Jövedelem-kiegészítés

4

Temetési segély,

5

Kedvezményes étkeztetés

6

Kedvezményes üdültetés

7

Egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele

8

Támogatások összesen

6. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

4

5

6

Bevételek összesen

7

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

8

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

9

10

11

12

13

14

15

Kiadások összesen

7. melléklet

Államháztartási mérlegek a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.
A kimutatások összeállítása az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló 2/2021.(II.26.) polgármesteri rendelete által meghatározott tartalmi követelmények alapján történt.
Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:
- 1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- 2. számú melléklet: A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve
- 3. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása
- 4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással
- 5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

Rovatok

2021.
terv

Rovatok

2021.
terv

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

63.118

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

105.412

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

61.348

K12. Külső személyi juttatások

12.111

B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

18.531

K1. Személyi juttatások

117.523

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15.909

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5.639

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17.768

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

K31. Készletbeszerzés

8.838

B116. Elszámolásból származó bevételek

K32. Kommunikációs szolgáltatások

2.416

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

164.545

K33. Szolgáltatási kiadások

60.206

B12. Elvonások és befizetések bevételei

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1.780

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

18.990

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

K3. Dologi kiadások

92.230

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

K41. Társadalombiztosítási ellátások

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9.056

K42. Családi támogatások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

173.601

K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

58.865

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

7.625

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58.856

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.625

B31. Jövedelemadók

K501. Nemzetközi kötelezettségek

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

B34. Vagyoni típusú adók

8.500

K5023. Egyéb elvonások, befizetések

B35. Termékek és szolgáltatások adói

35.000

K502. Elvonások és befizetések

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

B3. Közhatalmi bevételek

43.500

K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

B401. Készletértékesítés ellenértéke

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

B402. Szolgáltatások ellenértéke

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

B404. Tulajdonosi bevételek

9.195

K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

B405. Ellátási díjak

7.019

K509. Árkiegészítések, ártámogatások

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.895

K510. Kamattámogatások

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3.250

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

K513. Tartalékok

93.806

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

K5. Egyéb működési célú kiadások

97.056

B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

20.565

B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

24.504

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

6.519

B411. Egyéb működési bevételek

K65. Részesedések beszerzése

B4. Működési bevételek

18.109

K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

B51. Immateriális javak

10.000

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

16.224

B52. Ingatlanok értékesítése

K6. Beruházások

67.812

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

K71. Ingatlanok felújítása

39.271

B54. Részesedések értékesítése

K72. Informatikai eszközök felújítása

B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

B5. Felhalmozási bevételek

10.000

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

14.025

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

K7. Felújítások

53.296

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

K 87. Lakástámogatás

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K911. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

10.700

B8. Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)

166.146

K914. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

6.211

K9. Finanszírozási kiadások

16.911

Költségvetési bevételek
(B1+B2+....+B7)

470.221

Költségvetési kiadások
(K1+K2+....+K9)

470.221

8. melléklet

A jövő Rábapatonája 5.0
A Magyar Falu Program éve II. fejezete
Tájékoztató
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

Elfogadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Készítette: dr. Németh Balázs jegyző,
Nagyné Bognár Krisztina, Balázsné K. Brigitta
Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Németh Balázs jegyző
Véleményezte: Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
Tárgyalja: veszélyhelyzet miatt a polgármester dönt egy személyben

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat jelen helyzetben nem tud ülésezni - tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre- ezért a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletet a polgármester egy személyben alkotja meg, melyről egy rövid összefoglalót adok. (Az SZMSZ nek megfelelően a Bizottsági,- és Képviselő-testületi tagok 2021. február 15-ig tájékoztatást kaptak a költségvetés tervezetéről.)
A tárgyévi költségvetés az alábbi keretszámokat tartalmazza:
a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet főösszegei: 470.221 ezer forint.
Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 304.075 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 470.221 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -166.146 ezer forint. (Ezt pénzmaradvány felhasználásával pótoljuk)
A megvalósítandó fejlesztésekről a 2021. február 15-ei írásos tájékoztatóban már volt szó, azokon nem változtatott, egyetértett a tisztelt testület, ezért ezen célok nem kerülnek újra felsorolásra.
Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Rábapatona Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ennek a jogszabályi kötelezettségnek február 15-én – elektronikus levél formájában eleget is tett az Önkormányzat, továbbá megtörtént az Ávr. 27. §-ának (116) bekezdésében foglalt egyeztetés is, mely a mellékletek között található.
A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.

3. A szociálisan rászorultak támogatása.

4. Ingatlanfejlesztési beruházások megvalósítása, - különös tekintettel a csapadékvízelvezető-rendszer kiépítésének befejezésére, az Egészségház teljes körű felújítására, új játszótér építésére.

5. Pályázatok figyelése, a 2021-2027-es EU-s pályázatokon való indulás, amennyiben lehetséges.

6. A Magyar Falu Program végrehajtása 2 programpont vonatkozásában, további pályázati kérelmek beadása.

7. A „Kanális-part” területének rendezésének előkészítése és a közvilágítási ESCO projekt megkezdése.
A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 304.075 ezer Ft, melyet a pénzmaradványból származó bevétel 166.146 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 470.221 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni. 2021. évben továbbra is igaz, hogy – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.
Az intézmények és az önkormányzat részletes költségvetése a 2021. év során várható kiadásokról és bevételekről elkészítésre került.
Jelen tájékoztató mellékleteként csatolom a 2021. évre vonatkozó költségvetési rendeletet, (Jelen tájékoztató I. sz. melléklete) az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda költségvetésére vonatkozó számszaki adatsorokkal felszerelt rendelettervezet- mellékleteket, (Jelen tájékoztató II. sz. melléklete); a vonatkozó mérleget (Jelen tájékoztató III. sz. melléklete) a költségvetési szervek vezetőivel előzetesen lefolytatott kötelező egyeztetésről készült emlékeztetőt, (Jelen tájékoztató IV. sz. melléklete), valamint a rendelet-tervezet hatásvizsgálati lapját (Jelen tájékoztató V. sz. melléklete)
Kelt: Rábapatonán, 2021. február 25. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester

1

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos: 2021. 09.10-től A 2. § a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos:2021. 09.10-től. A 3. § (1) bekezdése a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése. Hatályos: 2021.09.10-től. A 3. § (2) bekezdése a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése.Hatályos: 2021.09.10-től. A 3. § (3) bekezdése a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Módosította a 7/2021. (IX.9.)önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021.09.10-től. A 4. § a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2021.09.10-től. A 7. § (1) bekezdése a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2021.09.10-től. A 10. § (1) bekezdése a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021.09-10-től. A 12. § a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

9

Módosította a 7/2021.(IX.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021.09.10-től. A 13. § a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

10

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021.09.10-től. A 17. § a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

11

Módosította a 7/2021.(IX.9.) önkormányzati rendelet 7. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2021.09.10-től. A 18. § a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

12

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2021.09.10-től. A 21. § a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

13

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 9. §-a.Hatályos: 2021.09.10-től. A 22. § a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

14

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2021.09.10-től. A 23. § a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

15

Módosította a 7/2021. (IX.9.) önkormányzati rendelet 2§ (2) bekezdése. Hatályos: 2021.09.10-től. Az 1. melléklet a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

16

Ávr. 27. § (1)-e: „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”