Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1.226.097.763 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.010.578.328 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.216.313.948 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 205.735.620 Ft hiány.

(3) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 886.118.244 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.082.528.506 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 196.410.262 Ft hiány.

4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 321.219.298 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 499.282.442 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 116.504.787 Ft,

d) B4. Működési bevételek 63.345.331 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 2.005.812 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 3.483.331 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.737.327 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 1.010.578.328 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 1.010.578.328 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 643.583.439 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 582.514.324 Ft.

5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 201.339.660 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.038.118 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 182.961.973 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.506.289 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 714.551.292 Ft,

f) K6. Beruházások 12.018.208 Ft,

g) K7. Felújítások 52.898.408 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ……. ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 1.216.313.948 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 1.205.976.915 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.337.033 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1.151.397.332 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 64.916.616 Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1)4 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete szerint állapítja meg.

(2)5 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1)6 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 684.896.341 Ft, melyből

a) az általános tartalék 684.896.341 Ft,

b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.

II. Fejezet

9. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2021. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Záró és egyéb rendelkezések

26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak, hidak üzemeltetés

Ifjúság- egészségügyi gondozás

Sportlétesítmények

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Szociális pénzbeni ellátás

Közművelődés

Könyvtári szolgáltatás

Múzeumi tevékenység

Tanyagondnoki szolgálat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Önként vállalt feladatok

2. melléklet7

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok Ft-ban

Eredeti ei.

Működési cél

129 705 334

Felhalmozási cél

76 488 743

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok e Ft-ban

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

4. melléklet8

Segesd község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

321 219 298

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

260 647 173

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

114 678 454

B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

54 869 630

B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

34 213 304

B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

35 604 018

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 400 288

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

15 881 479

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

60 572 125

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

499 282 442

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

51 754 597

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

447 527 845

III. B3 Közhatalmi bevételek

116 504 787

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

16 719 563

ebből: építményadó

15 096 597

magánszemélyek kommunális adója

1 622 966

B35 Termékek és szolgáltatások adói

98 241 082

B351 értékesítési és forgalmi adók

98 241 082

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

98 241 082

B354 Gépjárműadó

B355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

1 544 142

IV. B4 Működési bevételek

63 345 331

B401 Készletértékesítés ellenértéke

642 751

B402 Szolgáltatások ellenértéke

17 741 566

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 950 368

B404 Tulajdonosi bevételek

19 386 282

B405 Ellátási díjak

8 854 843

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 889 996

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

368 684

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

1 445 248

B411 Egyéb működési bevételek

65 593

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

2 005 812

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

1 414 740

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

591 072

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

3 483 331

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

1 447 890

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

2 035 441

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 737 327

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

4 737 327

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

399 823 367

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

206 194 077

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

206 194 077

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 325 358

B816 Központi, irányítószervi támogatás

184 303 932

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

1 410 401 695

4/1. melléklet9

Segesd Község Önkormányzata 2021. évi bevételei

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

321 219 298

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

260 647 173

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

114 678 454

B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

54 869 630

B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

34 213 304

B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

35 604 018

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 400 288

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

15 881 479

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

60 572 125

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

499 282 442

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

51 754 597

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

447 527 845

III. B3 Közhatalmi bevételek

116 189 787

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

16 719 563

ebből: építményadó

15 096 597

magánszemélyek kommunális adója

1 622 966

B35 Termékek és szolgáltatások adói

98 241 082

B351 értékesítési és forgalmi adók

98 241 082

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

98 241 082

B354 Gépjárműadó

B355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

1 229 142

IV. B4 Működési bevételek

38 846 176

B401 Készletértékesítés ellenértéke

642 751

B402 Szolgáltatások ellenértéke

7 146 578

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 950 368

B404 Tulajdonosi bevételek

19 386 282

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 854 126

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

368 500

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

1 445 248

B411 Egyéb működési bevételek

52 323

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

2 005 812

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

1 414 740

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

591 072

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

3 483 331

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

1 447 890

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

2 035 441

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 737 327

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

4 737 327

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

200 131 564

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

190 806 206

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

190 806 206

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 325 358

B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

1 185 895 737

4/2. melléklet10

Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi bevételei

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 Működési bevételek

24 351 788

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

10 457 748

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

8 854 843

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 035 870

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

170

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

3 157

Megnevezés

Eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

113 184 424

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

13 986 089

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13 986 089

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

99 198 335

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

137 536 212

4/3. melléklet11

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

315 000

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

315 000

IV. B4 Működési bevételek

147 367

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

137 240

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

14

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

10 113

Megnevezés

Eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

86 507 379

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

1 401 782

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 401 782

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

85 105 597

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

86 969 746

5. melléklet12

Segesd község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 151 397 332

K1 Személyi juttatások

201 339 660

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

182 841 343

K12 Külső személyi juttatások

18 498 317

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 038 118

K3 Dologi kiadások

182 961 973

K31 Készletbeszerzés

51 126 548

K32 Kommunikációs szolgáltatások

8 107 482

K33 Szolgáltatási kiadások

88 003 795

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

1 112 085

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

34 612 063

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 506 289

K5 Egyéb működési célú kiadások

714 551 292

K502 Elvonások és befizetések

5 205 410

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

13 942 508

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

170 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

10 337 033

K513 Tartalékok

684 896 341

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

64 916 616

K6 Beruházások

12 018 208

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

461 220

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

K63 Informatikai eszközök beszerzése

455 939

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

8 700 209

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

2 400 840

K7 Felújítások

52 898 408

K71 Ingatlanok felújítása

41 652 290

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

11 246 118

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

194 087 747

K9 Finanszírozási kiadások

194 087 747

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 783 815

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

184 303 932

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

1 410 401 695

5/1. melléklet13

Segesd Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

929 721 313

K1 Személyi juttatások

72 660 207

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

64 457 384

K12 Külső személyi juttatások

8 202 823

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 382 708

K3 Dologi kiadások

113 344 457

K31 Készletbeszerzés

14 806 848

K32 Kommunikációs szolgáltatások

3 112 897

K33 Szolgáltatási kiadások

72 013 951

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

210 270

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

23 200 491

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 506 289

K5 Egyéb működési célú kiadások

710 827 652

K502 Elvonások és befizetések

5 205 410

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10 218 868

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

170 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

10 337 033

K513 Tartalékok

684 896 341

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

62 086 677

K6 Beruházások

9 188 269

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

Módosítás

K63 Informatikai eszközök beszerzése

63 835

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

7 325 235

Módosítás

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

1 799 199

K7 Felújítások

52 898 408

K71 Ingatlanok felújítása

41 652 290

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

11 246 118

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

194 087 747

K9 Finanszírozási kiadások

194 087 747

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 783 815

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

184 303 932

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

1 185 895 737

5/2. melléklet14

Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi kiadásai

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

135 789 995

K1 Személyi juttatások

66 434 494

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

64 052 000

K12 Külső személyi juttatások

2 382 494

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 553 823

K3 Dologi kiadások

55 078 038

K31 Készletbeszerzés

34 160 868

K32 Kommunikációs szolgáltatások

590 834

K33 Szolgáltatási kiadások

10 992 824

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

38 810

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

9 294 702

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

3 723 640

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

3 723 640

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 746 217

K6 Beruházások

1 746 217

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

1 374 974

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

371 243

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

137 536 212

5/3. melléklet15

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

85 886 024

K1 Személyi juttatások

62 244 959

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

54 331 959

K12 Külső személyi juttatások

7 913 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 101 587

K3 Dologi kiadások

14 539 478

K31 Készletbeszerzés

2 158 832

K32 Kommunikációs szolgáltatások

4 403 751

K33 Szolgáltatási kiadások

4 997 020

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

863 005

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

2 116 870

Módosítás

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 083 722

K6 Beruházások

1 083 722

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

461 220

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

392 104

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

230 398

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

86 969 746

6. melléklet16

Segesd Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

7 904 105

972 306

7 175 560

170 000

16 221 971

1 045 000

Közutak, hidak üzemeltetése

1 563 605

1 563 605

Gyermekétkeztetés köznev.int.

174 121

26 923

201 044

Sportlétesítmények

1 754 739

1 754 739

Város és községgazdálkodás

19 968 963

3 070 211

47 941 932

70 981 106

11 648 000

5

Közfoglalkoztatás/hosszú/

21 435 644

1 761 150

1 127 428

24 324 222

5 816 504

23

Köztemető fenntartás

979 189

979 189

1 651 000

Közvilágítás

6 478 407

6 478 407

Ifjúság-egészségügyi gondozás

10 670 134

1 634 643

351 883

12 656 660

8 500 000

2

Szociális pénzbeni ellátás

15 072 698

23 506 289

38 578 987

Közművelődés

5 492 112

828 533

2 877 453

9 198 098

1

Könyvtári szolgáltatások

421 200

65 286

486 486

1

Múzeumi tevékenység

2 660 123

2 660 123

Tanyagondnoki szolgálat

3 128 144

484 361

2 299 475

5 911 980

1

Vízellátással kapcs.közmű fennt.

342 951

342 951

22 225 000

Háziorvosi alapellátás

3 465 784

539 295

18 915 712

22 920 791

23 400 000

Fertőző megbetegedések megel.

239 533

239 533

Gyerm.bölcsődében t.e.

2 089 684

2 089 684

Fogorvos

134 600

134 600

Ár- és belvízvédelemmel ö.tev.

226 000

226 000

Településfejlesztési projektek

1 113 485

1 113 485

Összesen:

72 660 207

9 382 708

113 344 457

23 506 289

170 000

219 063 661

74 285 504

33

Önként vállalt feladatok

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület

200 000

200 000

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület

30 575

30 575

Alapítvány Segesdért

2 450 000

2 450 000

Segesdi Sportegyesület tám.

5 000 000

5 000 000

SDSE támogatása

200 000

200 000

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.

800 000

800 000

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.

500 000

500 000

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

250 000

250 000

Somogyi Reneszánsz Szövetség

0

0

Rinya-Dráva Szövetség

15 000

15 000

NEFELA Egyesülés

5 000

5 000

KKOÖSZ tagdíj

48 960

48 960

Önkormányzati Tűzoltóság

145 068

145 068

Segesdi Katolikus Plébánia

400 000

400 000

Magyar Légimentők

10 000

10 000

Medicopter Alalpítvány

20 000

20 000

Kutasi Sporthorgász Egyesület

10 000

10 000

Vakok és Gyengénlátók S.M.E.

10 000

10 000

Böhönyei Mentőalapítvány

20 000

20 000

Mozgáskorlátozottak S.M.E.

20 000

20 000

Mini bölcsőde támogatása

50 000

50 000

Jó tanuló gyermekeknek tel.

152 430

152 430

Összesen:

10 337 033

10 337 033

Mindösszesen:

72 660 207

9 382 708

113 344 457

23 506 289

10 507 033

229 400 694

74 285 504

33

7. melléklet17

Segesd Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde)

34 125 268

2.

VII-es átemelő felújítása

15 049 500

3.

I. sz. óvoda felújítása

3 723 640

Összesen

52 898 408

8. melléklet18

Segesd Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

1 746 217

2.

Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

1 083 722

3.

Klímaberendezés (múzeum)

1 043 940

4.

Térfigyelő kamerarendszer

2 541 803

5.

Bútorbeszerzés - önkormányzat épülete

969 374

6.

Új kút fúrása

0

7.

Bölcsődei eszközök beszerzése

0

8.

Monitor

38 890

9.

Külső winchester (védőnő)

18 510

10.

Winchester (önkormányzat)

23 670

11.

Konténerek temetőbe

569 976

12.

Vérnyomásmérő (háziorvos)

11 325

13.

Pulzoximéter és lázmérő (háziorvos)

35 126

14.

Telefonkészülék (háziorvos)

47 989

15.

Router (háziorvos)

5 070

16.

Fogasok (önkormányzat)

11 980

17.

Számítógép (önkormányzat)

237 890

18.

Mobiltelefon (alpolgármester)

47 989

19.

Vezeték nélküli telefon (önkormányzat)

5 990

20.

Szünetmentes tápegységek (önkormányzat)

69 980

21.

Közművelődési eszközök (MFP)

1 939 624

22.

Székek-ebédlő

692 531

23.

Tálaló - ebédlő

140 000

24.

Levegőfertőtlenítő (múzeum)

162 560

25.

Kézfertőtlenítő állvány (múzeum)

53 340

26.

Elsőbbségadáskötelező tábla (2 db)

16 200

27.

Ventilátor lámpába (fogorvos)

27 062

28.

Fotópolimerizációs lámpa (fogorvos)

39 200

29.

Telefonkészülékek (továbbszámlázott)

399 479

30.

Vércukorszintmérő EFOP-1.5.3

10 771

31.

Vérnyomásmérő EFOP-1.5.3

28 000

Összesen

12 018 208

9. melléklet19

Segesd Község Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata

Eredeti ei.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

12 fő

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

12 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

20 fő

Segesdi Tündérkert Óvoda

20 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

12 fő

Ebből:

közalkalmazott

11 fő

Összesen

44 fő

10. melléklet20

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Eredeti ei.

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

23 fő

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

23 fő

11. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2021.

Projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összes bevétel

Összes kiadás

EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért

2 713 616

2 713 616

2 713 616

TOP-5.3.1 Rendezvénypályázat (Lábod)

137 800

137 800

137 800

2022.

Adatok e Ft

Projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összes bevétel

Összes kiadás

12. melléklet21

Segesd Község Önkormányzat 2021. évi céltartaléka

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

684 896 341

- ebből polgárm.keret

500 000

Polgármester

Összesen

684 896 341

13. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése

2021.

2022.

2023.

2024.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

14. melléklet22

A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

25 367 128

21 382 948

21 382 948

26 450 568

21 382 948

21 382 948

21 382 945

260 647 173

Működési c. támogatások ÁH-on belül

3 143 042

3 143 042

3 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

9 998 663

60 572 125

Közhatalmi bevételek

6 483 333

6 483 333

6 483 333

7 309 840

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

17 306 964

13 537 982

16 483 333

16 483 337

116 504 787

Működési bevételek

4 200 333

4 200 333

4 200 333

4 200 333

4 560 490

5 200 333

6 200 333

6 200 333

6 043 344

6 200 333

6 200 333

5 938 500

63 345 331

Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül

133 333

133 333

233 333

233 333

233 333

233 333

306 133

822 519

233 333

233 333

233 333

454 682

3 483 331

Felhalmozási bevételek

20 000

20 000

1 570 912

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

234 900

2 005 812

Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül

25 000 000

15 362 000

324 871 594

25 000 000

20 000 000

5 329 465

41 859 691

41 859 692

499 282 442

Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül

40 000

80 000

120 000

140 000

160 000

150 000

230 000

2 955 130

50 000

80 000

732 197

4 737 327

Finanszírozási bevételek

206 194 077

9 325 358

215 519 435

Bevételek összesen

240 557 066

34 402 989

36 093 901

37 409 496

61 963 146

57 969 169

364 557 383

65 282 175

78 152 381

51 897 103

91 402 680

106 410 274

1 226 097 763

Kiadások

Személyi juttatások

14 692 616

14 692 616

14 692 616

17 692 616

17 692 616

17 692 616

17 692 616

17 727 416

17 692 616

17 692 616

18 686 089

14 692 611

201 339 660

Munkaadót terhelő járulékok

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 619 935

2 619 935

2 419 935

2 419 935

2 666 557

2 119 935

3 572 210

2 119 936

29 038 118

Dologi kiadások

14 740 443

14 740 443

14 740 443

14 740 443

14 740 443

17 250 897

13 306 642

15 740 443

15 740 443

15 740 443

15 740 443

15 740 447

182 961 973

Ellátottak pénzbeli juttatsáai

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 667

1 603 956

1 445 667

1 445 667

1 445 667

1 445 667

1 445 663

23 506 289

Egyéb működési célú kiadások

12 851 196

12 851 196

11 851 196

12 851 196

11 851 196

12 851 196

330 247 335

12 851 196

13 851 196

12 851 196

11 916 838

257 726 355

714 551 292

Beruházások

900 000

1 125 010

2 135 000

381 000

2 541 803

4 935 395

12 018 208

Felújítások

25 000 000

15 103 000

12 795 408

52 898 408

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

9783815

9 783 815

Kiadások összesen

56 633 672

47 749 857

71 974 867

67 087 857

49 730 857

55 402 114

365 270 484

67 915 460

51 396 479

49 849 857

51 361 247

291 725 012

1 226 097 763

15. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés

Helyi döntés

Törvény által

Összeg összesen

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

5 500 000

34 608 390

40 108 390

Szünidei étkeztetés

1 623 132

1 623 132

Temetési kölcsön

1 500 000

1 500 000

Köztemetés

3 000 000

3 000 000

Települési lakhatási támogatás

8 000 000

8 000 000

Települési temetési támogatás

500 000

500 000

Települési gyermeknevelési támogatás

1 000 000

1 000 000

Teleüpülési gyógyszer támogatás

100 000

100 000

Települési létfenntartási támogatás

2 500 000

2 500 000

Települési születési támogatás

500 000

500 000

Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás

2 552 000

2 552 000

Segesdi Szépítési Pályázat

5 000 000

5 000 000

Adókedvezmény /gépjárműadó/

0

légrugós kedvezmény /tehergéojármű/

703 000

703 000

morgáskorlátozotti kedvezmény

99 000

99 000

Összesen:

30 152 000

37 033 522

67 185 522

16. melléklet23

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2021. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1 010 578 328

Működési célú bevételek

504 552 747

1. Önkormányzatok működési támogatásai

260 647 173

2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről

60 572 125

3. Közhatalmi bevételek

116 504 787

4. Működési bevételek

63 345 331

5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

2 035 441

6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről

1 447 890

Felhalmozási célú bevételek

506 025 581

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

51 754 597

2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

447 527 845

3. Felhalmozási bevételek

2 005 812

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.

4 737 327

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

206 194 077

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

129 705 334

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

76 488 743

Külső forrásból

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezés

9 325 358

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 226 097 763

Működési célú bevételek összesen

643 583 439

Felhalmozási célú bevételek összesen

582 514 324

15. melléklet a 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

"16. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés

2021. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 216 313 948

Működési célú kiadások

466 500 991

1. Személyi jellegű kiadások

201 339 660

2. Munkaadót terhelő járulékok

29 038 118

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

182 961 973

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

23 506 289

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

13 942 508

6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre

170 000

7. Működési célú támogatás áht-n kívülre

10 337 033

8. Elvonások és befizetések

5 205 410

Felhalmozási célú kiadások

64 916 616

1. Beruházási kiadások

12 018 208

2. Felújítások

52 898 408

3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre

4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

Tartalék

684 896 341

Működési célú tartalékok

684 896 341

1. Általános tartalék

684 896 341

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

9 783 815

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.

9 783 815

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 226 097 763

Működési célú kiadások összesen

1 161 181 147

Felhalmozási célú kiadások összesen

64 916 616

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás

184 303 932

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

- 184 303 932

17. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek

2022. év

2023. év

2024. év

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

76 000 000

77 000 000

77 000 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

17 500 000

18 000 000

18 000 000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

95 300 000

96 800 000

96 800 000

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022. év

2023. év

2024. év

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

Váltó kibocsátása

Pénzügyi lízing megkötése

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen

18. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

eFt

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

1

A 3. § a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-al megállapított szöveg.

2

A 4. § a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdése a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4/2. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4/3. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/3. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/1. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5/2. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/2. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/2. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5/3. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/3. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/3. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.