Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022 évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 24

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022 évi költségvetéséről

2022.11.24.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Költségvetési szerv:

a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde (továbbiakban: Óvoda)

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022 (I.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ában a Bevételi fő összeg sorban az összeg 1 005 771 565 Ft-ra, Kiadási fő összeg sorban az összeg 1 005 771 565 Ft-ra módosul.

4. § (1)2 A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2)3 A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az összegek az alábbiak szerint módosulnak :

a) Működési költségvetés bevételei

aa) Intézményi működési bevételek 352 710 506 Ft, ebből: Önkormányzat működési bevétele 168 566 338 Ft, Hivatal működési bevétele 47 617 611 Ft, Óvoda működési bevétele 136 526 557 Ft.

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 408 000 Ft, ebből: Helyi adók 26 408 000 Ft

ac) Költségvetési támogatások 303 483 866 Ft, ebből: Helyi önk. működésének általános támogatása 120 386 049 Ft, Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 65 682 440 Ft, Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 98 600 699 Ft, Kulturális feladatok támogatása 7 063 896 Ft, egyéb központi támogatás 11 750 782 Ft.

ad) Egyéb működési bevételek 18 464 348 Ft

ae) Működési költségvetési bevétel összesen: 701 066 720 Ft

A Rendelet 4. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :

b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek 10 630 304 Ft

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 10 630 304 Ft

c) A Rendelet 4. §. (2) bekezdésének c) pontjában a működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 711 697 024 Ft-ra módosul.

(3)4 A rendelet 4. §. (3) bekezdésében megállapított működési és felhalmozási 1 005 771 565 Ft kiadási fő összeg részletezése az alábbiak szerint módosul:

a) Működési kiadások 653 519 884 Ft :

aa) Önállóan működő és gazdálkodó Hivatal működési kiadásai: 51 547 604 Ft, ebből: Személyi jellegű kiadások 37 179 050 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 5 079 490 Ft, Dologi jellegű kiadások 9 289 064 Ft.

ab) Önállóan működő Óvoda működési kiadásai: 136 351 113 Ft, ebből: Személyi jellegű kiadások 81 737 835 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 10 744 380 Ft, Dologi jellegű kiadások 43 868 898 Ft.

ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 465 621 167 Ft, ebből: Személyi jellegű kiadások 58 098 420 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 7 256 357 Ft, Dologi jellegű kiadások 118 127 898 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 986 751 Ft, Pénzeszköz átadás 190 467 550 Ft, Általános tartalék 59 684 191 Ft.

b) Felhalmozási kiadások 352 251 681 Ft:

ba) Beruházási kiadások 289 508 929 Ft, Felújítási kiadások 62 742 752 Ft.

bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

bc) Hitel törlesztés 0 Ft

(4)5 A Rendelet 4. §. (4) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a)6 Működési költségvetés kiadásai: 653 519 884 Ft

aa) Személyi jellegű kiadások 177 015 305 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 23 080 227 Ft

ac) Dologi jellegű kiadások 171 285 860 Ft

ad) Ellátottak juttatása 31 986 751 Ft

ae) Pénzeszköz átadás 190 467 550 Ft

af) Általános tartalék 59 684 191 Ft

b)7 Felhalmozási költségvetés kiadásai 352 251 681 Ft

ba) Felújítások 62 74 752 Ft

bb) Beruházási kiadás 289 508 929 Ft

bc) Hitel törlesztés 0 Ft

c)8 Költségvetési kiadások összesen: 1 005 771 565 Ft

(5)9 A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(6)10 A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(7)11 Költségvetési működési kiadás összesen: 653 519 884 Ft, Költségvetési működési bevétel összesen: 701 066 720 Ft, Költségvetési működési többletet 47 546 836 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(8)12 Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 352 251 681 Ft, Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 10 630 304 Ft, Költségvetési felhalmozási hiányt 341 621 377 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(9)13 Költségvetési kiadás összesen: 1 005 771 565 Ft, Költségvetési bevétel összesen: 711 697 024 Ft, Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 294 074 541 Ft-ban állapítja meg.

(10)14 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa működési célra: 0 Ft, felhalmozási célra: 294 074 541 Ft.

(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Fejlesztési célú hitel 0 Ft

(12)15 A rendelet 4.§. (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 1 005 771 565 Ft.

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.

(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(16) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(17) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek célok szerint évenkénti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

5. §16 A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 59 684 191 Ft összegben hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 41 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 49 főben hagyja jóvá.

a) Hivatal 8 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatottak 8 fő

b) Óvoda 21 fő

ba)17 teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 11 fő

bb)18 rész munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozó 1 fő

bc)19 teljes munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozók 3 fő

bd)20 rész munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozó 0 fő

be) teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő

c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő

ca)21 teljes munkaidőben foglalkoztatottak 10 fő

cb)22 rész munkaidőben foglalkoztatott 2 fő

d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

7. § (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25. § (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2022. január 1-től - január 28-ig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A képviselő-testület Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Hivatal, valamint az önállóan működő Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.

(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) Az Ávr. 43/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert hatalmazza fel.

(5) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket a költségvetés módosításában át kell vezetni.

(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(7) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint azok következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester 2.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(10) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10. §-a szabályainak megfelelően.

(11) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(12) A települési támogatás 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 33 274 751.-Ft. Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 130 000.-Ft az urnás temetés költsége 110 000.-Ft.

6. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2022. január 27-én lép hatályba.

1

A 3. § az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (4) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (4) bekezdés a) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdés b) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (4) bekezdés c) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (5) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (6) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (7) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (7) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (8) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (8) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (9) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (9) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (10) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. § (12) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (12) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

17

A 6. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 1. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 2. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 3. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 4. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.