Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 30

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.30.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.396.768.933 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 723.915.764 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.387.443.575 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 663.527.811 Ft hiány.

4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 335.100.616 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 230.841.588 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 87.436.105 Ft,

d) B4. Működési bevételek 55.615.525 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 1.863.630 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 3.058.300 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 10.000.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 723.915.764 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 723.915.764 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 481.210.546 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 242.705.218 Ft.

5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 216.073.999 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.393.573 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 201.491.384 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.998.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 405.604.970 Ft,

f) K6. Beruházások 78.695.826 Ft,

g) K7. Felújítások 405.185.823 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 30.000.000 Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 1.387.443.575 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 1.376.947.854 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.495.721 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 488.870.780 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 513.881.649 Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1)4 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 384.691.146 Ft, melyből

a) az általános tartalék 384.691.146 Ft,

b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.

9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak, hidak üzemeltetés

Ifjúság- egészségügyi gondozás

Sportlétesítmények

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Szociális pénzbeni ellátás

Közművelődés

Könyvtári szolgáltatás

Múzeumi tevékenység

Tanyagondnoki szolgálat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Háziorvosi szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél

159 706 590

Felhalmozási cél

513 146 579

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok Ft-ban

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

4. melléklet5

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

335 100 616

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

278 212 582

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

115 461 801

B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 652 560

B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

41 198 300

B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

35 861 742

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 289 070

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

17 113 976

B116 Elszámolásból származó bevételek

1 635 133

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 888 034

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

230 841 588

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

230 841 588

III. B3 Közhatalmi bevételek

87 436 105

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

18 389 627

ebből: építményadó

16 689 627

magánszemélyek kommunális adója

1 700 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

66 422 411

B351 értékesítési és forgalmi adók

66 422 411

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

66 422 411

B354 Gépjárműadó

B355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

2 624 067

IV. B4 Működési bevételek

55 615 525

B401 Készletértékesítés ellenértéke

40 000

B402 Szolgáltatások ellenértéke

14 254 993

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 434 364

B404 Tulajdonosi bevételek

18 678 527

B405 Ellátási díjak

8 855 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 602 092

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

400 017

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

350 532

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

1 863 630

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

1 222 320

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

641 310

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

3 058 300

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

1 058 300

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

2 000 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

10 000 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

891 577 083

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

672 853 169

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

672 853 169

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

218 723 914

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

1 615 492 847

5. melléklet6

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

327 811 756

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

278 212 582

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

115 461 801

B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 652 560

B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

41 198 300

B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

35 861 742

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 289 070

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

17 113 976

B116 Elszámolásból származó bevételek

1 635 133

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

49 599 174

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

230 841 588

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

230 841 588

III. B3 Közhatalmi bevételek

86 926 105

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

18 389 627

ebből: építményadó

16 689 627

magánszemélyek kommunális adója

1 700 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

66 422 411

B351 értékesítési és forgalmi adók

66 422 411

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

66 422 411

B354 Gépjárműadó

B355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

2 114 067

IV. B4 Működési bevételek

30 895 847

B401 Készletértékesítés ellenértéke

40 000

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 660 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 418 364

B404 Tulajdonosi bevételek

18 678 527

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 393 402

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

400 000

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

305 554

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

1 828 630

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

1 222 320

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

606 310

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

3 058 300

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

1 058 300

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

2 000 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

10 000 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

671 672 200

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

671 672 200

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

671 672 200

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

1 363 034 426

6. melléklet7

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 Működési bevételek

24 552 110

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

10 455 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

8 855 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 208 690

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

10

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

33 410

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

134 492 557

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

946 990

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

946 990

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

133 545 567

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

159 044 667

7. melléklet8

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 288 860

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 288 860

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

510 000

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

510 000

IV. B4 Működési bevételek

167 568

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

139 993

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

16 000

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

7

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

11 568

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

35 000

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

35 000

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

85 412 326

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

233 979

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

233 979

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

85 178 347

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

93 413 754

8. melléklet9

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

873 561 926

K1 Személyi juttatások

216 073 999

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

197 419 383

K12 Külső személyi juttatások

18 654 616

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 393 573

K3 Dologi kiadások

201 491 384

K31 Készletbeszerzés

54 817 977

K32 Kommunikációs szolgáltatások

9 413 457

K33 Szolgáltatási kiadások

100 493 670

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

1 462 690

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

35 303 590

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 998 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

405 604 970

K502 Elvonások és befizetések

2 103 103

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

7 315 000

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

10 495 721

K513 Tartalékok

384 691 146

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

513 881 649

K6 Beruházások

78 695 826

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

136 575

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

26 102 362

K63 Informatikai eszközök beszerzése

537 023

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

35 242 469

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

16 677 397

K7 Felújítások

405 185 823

K71 Ingatlanok felújítása

319 043 955

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

86 141 868

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

30 000 000

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

228 049 272

K9 Finanszírozási kiadások

228 049 272

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 325 358

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

218 723 914

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

1 615 492 847

9. melléklet10

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

623 587 005

K1 Személyi juttatások

71 080 431

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

61 396 864

K12 Külső személyi juttatások

9 683 567

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 296 948

K3 Dologi kiadások

115 606 656

K31 Készletbeszerzés

11 019 836

K32 Kommunikációs szolgáltatások

3 830 000

K33 Szolgáltatási kiadások

79 755 384

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

500 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

20 501 436

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 998 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

405 604 970

K502 Elvonások és befizetések

2 103 103

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

7 315 000

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

10 495 721

K513 Tartalékok

384 691 146

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

511 398 149

K6 Beruházások

76 212 326

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

97 449

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

26 102 362

K63 Informatikai eszközök beszerzése

300 803

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

33 562 304

K65 Részesedések beszerzése

K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

16 149 408

K7 Felújítások

405 185 823

K71 Ingatlanok felújítása

319 043 955

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

86 141 868

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

30 000 000

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

228 049 272

K9 Finanszírozási kiadások

228 049 272

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 325 358

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

218 723 914

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

1 363 034 426

10. melléklet11

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

156 942 167

K1 Személyi juttatások

77 566 253

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

77 566 253

K12 Külső személyi juttatások

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 490 984

K3 Dologi kiadások

68 884 930

K31 Készletbeszerzés

41 995 321

K32 Kommunikációs szolgáltatások

850 000

K33 Szolgáltatási kiadások

14 591 109

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

60 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

11 388 500

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2 102 500

K6 Beruházások

2 102 500

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

39 126

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

236 220

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

1 380 165

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

446 989

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

159 044 667

11. melléklet12

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

93 032 754

K1 Személyi juttatások

67 427 315

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

58 456 266

K12 Külső személyi juttatások

8 971 049

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 605 641

K3 Dologi kiadások

16 999 798

K31 Készletbeszerzés

1 802 820

K32 Kommunikációs szolgáltatások

4 733 457

K33 Szolgáltatási kiadások

6 147 177

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

902 690

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

3 413 654

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

381 000

K6 Beruházások

381 000

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

300 000

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

81 000

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

93 413 754

12. melléklet13

Segesd Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

8 644 650

1 200 000

12 790 000

1 000 000

23 634 650

1 210 000

Közutak, hidak üzemeltetése

1 890 000

1 890 000

Sportlétesítmények

2 951 000

2 951 000

Város és községgazdálkodás

17 390 912

3 192 865

43 235 768

63 819 545

7 676 537

6

Közfoglalkoztatás/hosszú/

16 213 525

1 123 548

240 324

17 577 397

14 988 001

13

Köztemető fenntartás

1 677 000

1 677 000

1 270 000

Közvilágítás

6 794 500

6 794 500

Ifjúság-egészségügyi gondozás

11 874 551

1 502 331

610 000

13 986 882

9 000 000

2

Szociális pénzbeni ellátás

864

21 997 136

21 998 000

Közművelődés

6 730 553

843 985

5 567 000

13 141 538

1

Könyvtári szolgáltatások

121 000

121 000

Múzeumi tevékenység

3 225 000

3 225 000

Tanyagondnoki szolgálat

3 888 974

526 571

3 005 000

7 420 545

1

Vízellátással kapcs.közmű fennt.

2 316 000

2 316 000

23 721 729

Háziorvosi alapellátás

6 337 266

907 648

20 358 528

27 603 442

23 501 600

Fertőző megbetegedések megel.

393 700

393 700

Gyerm.bölcsődében t.e.

2 421 445

2 421 445

Településfejlesztési projektek

989 774

989 774

Ár- és belvízvédelemmel össz.

6 217 245

6 217 245

Önkorm.vagyon.való gazd.

507 760

507 760

Fogorvos

29 000

29 000

Víztermelés, kezelés, ellátás

265 748

265 748

Összesen:

71 080 431

9 296 948

115 606 656

21 997 136

1 000 000

218 981 171

81 367 867

23

Önként vállalt feladatok

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület

200 000

200 000

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület

65 000

65 000

Alapítvány Segesdért

2 450 000

2 450 000

Segesdi Sportegyesület tám.

5 000 000

5 000 000

SDSE támogatása

200 000

200 000

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.

800 000

800 000

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.

500 000

500 000

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

350 000

350 000

Rinya-Dráva Szövetség

20 000

20 000

NEFELA Egyesülés

5 000

5 000

KKOÖSZ tagdíj

47 800

47 800

Önkormányzati Tűzoltóság

62 921

62 921

Medicopter Alapítvány

10 000

10 000

Pécs-Normandia Lions Club

10 000

10 000

Nagyatádi Kertbarátok Egyes.

15 000

15 000

Jótanuló elballagó diák tám.

60 000

60 000

Segesdi Katolikus Plébánia

440 000

440 000

Kutasi Sporthorgász Egyesület

20 000

20 000

Böhönye és Vidéke Mentőalap.

100 000

100 000

Csontvelő-Transzpl.Alapítv.

10 000

10 000

Vakok és Gyengénlátók S.M.E.

10 000

10 000

Mozgáskorlát.S.M.Egyesülete

10 000

10 000

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Böhönyei Mentőalapítvány

100 000

100 000

Csontvelő-Transzplantáció Alap.

10 000

10 000

Összesen:

10 495 721

10 495 721

Mindösszesen:

71 080 431

9 296 948

115 606 656

21 997 136

11 495 721

229 476 892

81 367 867

23

13. melléklet14

Segesd Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde)

51 187 901

2.

Dankó és Kanizsai utca felújítása

34 443 266

3.

Önkormányzati épület felújítása

38 998 972

4.

Csapadékvíz elvezetés

278 782 756

5.

Művelődési ház nagyterem ajtócsere

800 000

6.

Bölcsőde épületéhez vízbekötés

972 928

Összesen

405 185 823

14. melléklet15

Segesd Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

1 752 810

Óvoda immateriális javak beszerzése

49 690

Óvoda informatikai eszköz beszerzése

300 000

2.

Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

381 000

3.

Tanyagondnoki busz beszerzése

14 864 000

4.

Kommunális eszközök beszerzése

8 570 105

5.

Új kút fúrása

33 150 000

6.

Bölcsődei eszközök beszerzése

18 872 441

7.

Windows 10 és Office program (önkormányzat)

123 760

8.

Winchester, meghajtó (önkormányzat)

103 040

9.

Laptop (konyha)

278 980

10.

Urnafal (Mária-telepi temető)

250 000

Összesen

78 695 826

15. melléklet

Segesd Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzata

A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

12 fő

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

12 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

20 fő

20 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

10 fő

Ebből:

közalkalmazott

9 fő

Összesen:

42 fő

16. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

13 fő

Összesen:

13 fő

17. melléklet16

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2022.

Projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összes bevétel

Összes kiadás

EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért

2 469 616

2 469 616

2 469 616

TOP-5.3.1 Rendezvénypályázat (Lábod)

137 800

137 800

137 800

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 (Hivatal energetika)

34 095 900

0

34 095 900

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.)

190 903 688

0

190 903 688

2023.

Adatok e Ft

Projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összes bevétel

Összes kiadás

18. melléklet17

Segesd Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

384 691 146

- ebből polgárm.keret

500 000

Polgármester

Összesen

384 691 146

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése

2022.

2023.

2024.

2025.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

20. melléklet18

A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

20 382 948

24 842 909

20 382 948

21 223 636

21 382 948

21 382 948

21 382 948

21 382 948

21 382 948

27 641 508

35 440 948

21 382 945

278 212 582

Működési c. támogatások ÁH-on belül

3 143 042

3 143 042

5 724 207

4 143 042

4 431 902

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 468 143

5 672 518

4 589 970

56 888 034

Közhatalmi bevételek

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

16 083 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 519 442

87 436 105

Működési bevételek

4 200 333

4 200 333

4 200 333

4 200 333

4 200 333

5 200 333

5 200 333

5 200 333

5 200 333

4 637 958

4 974 233

4 200 337

55 615 525

Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

340 000

360 000

133 333

350 000

683 332

303 333

221 637

3 058 300

Felhalmozási bevételek

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

294 196

142 676

142 674

1 863 630

Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül

230 841 588

230 841 588

Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

10 000 000

Finanszírozási bevételek

672 853 169

672 853 169

Bevételek összesen

707 338 834

38 945 626

268 908 418

37 326 353

47 374 525

39 692 332

39 712 332

39 485 665

39 702 332

46 208 470

54 017 041

38 057 005

1 396 768 933

Kiadások

Személyi juttatások

16 431 165

16 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

22 431 165

22 431 165

15 808 157

17 431 165

17 061 167

18 324 190

216 073 999

Munkaadót terhelő járulékok

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 869 935

3 182 275

3 261 948

28 393 573

Dologi kiadások

14 740 443

14 740 443

15 740 443

15 740 443

15 740 443

20 108 453

16 028 479

16 740 443

15 740 443

15 890 442

16 086 812

24 194 097

201 491 384

Ellátottak pénzbeli juttatsáai

1 445 667

2 445 667

1 445 667

2 445 667

1 445 667

2 445 667

1 445 667

1 445 667

1 445 667

1 445 667

2 095 667

2 445 663

21 998 000

Egyéb működési célú kiadások

31 851 196

34 788 561

51 851 196

41 851 196

41 851 196

41 851 196

41 851 196

41 851 196

34 761 948

11 851 196

11 851 196

19 393 697

405 604 970

Beruházások

900 000

1 043 940

2 135 000

381 000

2 541 803

33 000 000

16 359 344

12 768 861

9 248 378

317 500

78 695 826

Felújítások

42 062 635

15 103 000

35 000 000

50 314 148

50 314 148

27 853 211

38 257 870

50 314 148

50 314 148

45 652 515

405 185 823

Egyéb felhalmozási kiadások

30 000 000

30 000 000

Finanszírozási iiadások

9 325 358

9 325 358

Kiadások összesen

75 913 764

71 425 771

131 694 981

96 826 406

113 969 406

136 812 367

167 190 590

128 800 961

120 902 881

109 050 931

130 908 765

113 272 110

1 396 768 933

21. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Helyi döntés

Törvény által

Összeg összesen

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

6 302 000

32 692 330

38 994 330

Szünidei étkeztetés

1 576 392

1 576 392

Temetési kölcsön

1 000 000

1 000 000

Köztemetés

3 000 000

3 000 000

Települési lakhatási támogatás

8 000 000

8 000 000

Települési temetési támogatás

350 000

350 000

Települési gyermeknevelési támogatás

900 000

900 000

Teleüpülési gyógyszer támogatás

50 000

50 000

Települési létfenntartási támogatás

2 800 000

2 800 000

Települési születési támogatás

500 000

500 000

Egyéb támogatás

96 000

96 000

Összesen:

22 998 000

34 268 722

57 266 722

22. melléklet19

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

723 915 764

Működési célú bevételek

481 210 546

1. Önkormányzatok működési támogatásai

278 212 582

2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről

56 888 034

3. Közhatalmi bevételek

87 436 105

4. Működési bevételek

55 615 525

5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

2 000 000

6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről

1 058 300

Felhalmozási célú bevételek

242 705 218

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

230 841 588

3. Felhalmozási bevételek

1 863 630

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.

10 000 000

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

672 853 169

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

159 706 590

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

513 146 579

Külső forrásból

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 396 768 933

Működési célú bevételek összesen

640 917 136

Felhalmozási célú bevételek összesen

755 851 797

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 387 443 575

Működési célú kiadások

488 870 780

1. Személyi jellegű kiadások

216 073 999

2. Munkaadót terhelő járulékok

28 393 573

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

201 491 384

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

21 998 000

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

7 315 000

6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

7. Működési célú támogatás áht-n kívülre

10 495 721

8. Elvonások és befizetések

2 103 103

Felhalmozási célú kiadások

513 881 649

1. Beruházási kiadások

78 695 826

2. Felújítások

405 185 823

3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre

4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

30 000 000

Tartalék

384 691 146

Működési célú tartalékok

384 691 146

1. Általános tartalék

384 691 146

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

9 325 358

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.

9 325 358

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 396 768 933

Működési célú kiadások összesen

882 887 284

Felhalmozási célú kiadások összesen

513 881 649

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás

218 723 914

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

- 218 723 914

23. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya - adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig

Adatok Ft-ban

Saját bevételek

2023. év

2024. év

2025. év

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

76 000 000

77 000 000

77 000 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

17 500 000

18 000 000

18 000 000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

95 300 000

96 800 000

96 800 000

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023. év

2024. év

2025. év

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

Váltó kibocsátása

Pénzügyi lízing megkötése

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen

24. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Adatok Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

1

A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 17. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

17

A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.