Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 02 - 2022. 06. 03

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.02.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése szerinti véleményezők valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A NAGYCENK Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Azokon a területeken, amelyekben a rendelet 1. mellékletben építési hely határát jelölnek meg, épületet elhelyezni csak az építési hely határa jellel körülhatárolt területen belül lehet az övezeten belüli beépítési módnak megfelelően.

(2) Amennyiben egy területen a javasolt telekhatárral jelölt telekosztás nem a terven jelölt javasolt telekhatár mentén valósul meg, ott az építési helyet értelemszerűen a kialakult telekalakítástól/telekhatártól kell értelmezni.”

2. § A NAGYCENK Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A vonatkozó jogszabályban meghatározott létesítményeket akadálymentesen kell kialakítani, vagy átalakítani.

(2) A település közigazgatási területén minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után saját telken belül egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

(3) A gépjármű épületen kívüli elhelyezése esetén a gépjármű elhelyezésére szolgáló terület és annak megközelítésére szolgáló közlekedési út nem számítható bele a zöldfelületbe.

(4) A gépjármű épületen kívüli elhelyezésére szolgáló terület minimális nagysága egy gépjármű esetén 5x5 méter.

(5) A közlekedési út szélessége minimum 2,5 m.

(6) Amennyiben a gépjármű az épületen belül kerül elhelyezésre, annak megközelítését szolgáló közlekedési út nem számítható bele a zöldfelületbe.”

3. § A NAGYCENK Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelet 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 6,0 m-es beépítési magasságot meg nem haladó (kivéve Lke-7 övezet, ahol a beépítés magassága 6,5 m) elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.”

4. § A NAGYCENK Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelet 93. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„93. § Falusias lakóterületen és kertvárosias lakóterületen (kivéve az Lke-8 és Lke-9 jelű építési övezetet):

a) 2500 m2-nél nagyobb építési telken max. 6 rendeltetési egység helyezhető el (egy vagy több épületben, telepszerű beépítéssel)

b) 900 m2-nél nagyobb építési telken max. 3 rendeltetési egység helyezhető el (egy, kettő vagy három épületben)

c) 900 m2-nél kisebb építési telken maximum két rendeltetési egység helyezhető el (egy vagy két épületben)

d) 500 m2-nél kisebb építési telken egy rendeltetési egység helyezhető el.

e) Lke-8 és Lke-9 jelű övezetben egy telken max. egy lakó rendeltetési egység helyezhető el, kivéve a saroktelkeket, ahol egy épülettömegben két lakó rendeltetési egység is elhelyezhető. A lakó rendeltetési egység mellett (normál és saroktelken is) egy darab egyéb (kereskedelmi/szolgáltató) rendeltetés is elhelyezhető a főépülettel egy épülettömegben.”

5. § (1) A NAGYCENK Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A NAGYCENK Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a NAGYCENK Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelet 96. § (1) bekezdése.

7. § Ez a rendelet 2022. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet