Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


 1. §   A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának

                        1. bevételi fő összegét                                      655 668 789  forintban

                        2. kiadási fő összegét                                       328 813 458  forintban

                 hagyja jóvá.


 1. § A képviselő-testület a működési kiadási főösszeget                149 659 215  forintban

            ebből:

            a) a személyi jellegű kiadásokat                                               26 935 937 forintban

            b) a munkaadókat terhelő járulékokat                                        5 517 375 forintban

            c) a dologi jellegű kiadásokat                                                    41 286 993 forintban

            d) ellátottak pénzbeli juttatása                                                    3 238 000 forintban

            e) egyéb működési célú kiadások                                              8 405 473 forintban


 1. § Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadási főösszegét 64 275 437 forintban

            ebből:

            a) a beruházások kiadásait                                                       6 748 540 forintban

            b) a felújítások kiadásait                                                         57 526 897 forintban

            c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                        0 ezer forintban

      hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét
 1. összesítetten az 1.1 melléklet,
 2. kötelező feladatonként az 1.2 melléklet,
 3. önként vállalt feladatonként az 1.3 melléklet,
 4. felhalmozási kiadásait - az 1.4 melléklet szerint hagyja jóvá.
 1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi
 1. működési mérlegét a 2.1 melléklet
 2. felhalmozási mérlegét a 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
 1. §   Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásait kiemelt felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.
 1. §   Az önkormányzat az Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevétele és kiadása nem keletkezett
 2. § A Képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 3. § A Képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda 2018. évi bevételeit és kiadásait  a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 4. §A Képviselő-testület az önkormányzat év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg a 7. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.
 5. §Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettsége nem keletkezett.

 13. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön nem keletkezett.

14. § Az önkormányzatnak adósságállománya nem keletkezett.

15. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet, míg a közvetlen támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

16. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a

a)  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 10.1 melléklet,

b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 10.2 melléklet szemlélteti.

17.  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szemlélteti.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15) önkormányzati rendelet.


Bognár József                                                                      dr. Boda Zsuzsanna

     polgármester                                                                                   jegyző