Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Hatályos: 2020. 04. 03- 2022. 06. 30

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról1

2020.04.03.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szoctv.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott, ezen rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások ellátási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a Szoctv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

(2) A rendeletben meghatározott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások ellátási területe a (3) bekezdésben meghatározott kivételével – Sátoraljaújhely város közigazgatási területe.

(3) Az ellátási terület

a) támogató szolgáltatás esetén Sátoraljaújhely, Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec, Füzér, Füzérkajata, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza, Pusztafalu, Vágáshuta, Vilyvitány települések közigazgatási területe

b) fogyatékos személyek nappali ellátása esetén Sátoraljaújhely, Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec, Füzér, Filkeháza, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta, Vilyvitány települések közigazgatási területe

c) időskorúak tartós bentlakásos ellátása esetén Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe.

II. Fejezet

Ellátási formák

2. § Az önkormányzat a fenntartásában működő intézményeiben az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja:

a) alapszolgáltatások:

1) étkeztetés
2) házi segítségnyújtás
3) családsegítés
4) közösségi ellátások
5) támogató szolgáltatás
6) nappali ellátás: idősek klubja, fogyatékos személyek nappali intézménye
b) szakosított ellátás:
1) ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona.

3. § A szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátást az önkormányzat a fenntartásában lévő Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény székhelyén (Sátoraljaújhely, dr. Molnár János u. 12.) és két telephelyén (3980 Sátoraljaújhely Hősök tere 10. és Hunyadi u. 8.) biztosítja.

4. § (1) Az önkormányzat által biztosított ellátás iránti kérelmet a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény vezetőjénél (a továbbiakban: intézményvezető) szóban vagy írásban kell előterjeszteni az alábbi dokumentumok benyújtásával:

a) támogató szolgáltatás (a szociálisan nem rászorult személyeknek nyújtott szolgáltatás kivételével), házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és idősek otthona esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: igénybevételi rendelet) 1. számú melléklet I. része szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentés,

b) térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén az igénybevételi rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti Jövedelemnyilatkozat,

c) idősek otthona esetén az igénybevételi rendelet 1. számú melléklet III. része szerinti Vagyonnyilatkozat,

d) támogató szolgáltatás igénybevétele során a fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára, illetve magasabb összegű családi pótlékra jogosultság jogszabályban meghatározottak szerinti igazolása,

e) a fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló szakorvosi leletet vagy szakvéleményt.

(2) A kérelemről az intézményvezető dönt.

(3) A családsegítést külön eljárás nélkül lehet igénybe venni.

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről, az ellátás azonnali biztosításáról dönt, ha az igénylő életét, testi épségét veszélyeztető helyzetben van és annak elhárítása más módon nem lehetséges.

(5) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel vagy törvényes képviselőjével a Szoctv. 94/C. § (2) bekezdésében foglalt ellátások kivételével a Szoctv. 94/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapodást köt. A rendeletben szereplő ellátási formákra vonatkozó megállapodások mintái jelen rendelet 1/a-1/fg függelékei tartalmazzák.

(6) Szociális alapszolgáltatásnak az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás.

5. § (1) Az intézményi jogviszony a Szoctv. 100. §-ában foglalt esetekben megszűnik.

(2) Az Szoctv. 101. §-ában foglalt esetekben az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti.

(3) Amennyiben az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője az intézményvezetőnek az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos döntését vitatja az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat, aki az ügyben határozattal dönt.

III. Fejezet

Térítési díj

6. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a Szoctv. 115/A. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások kivételével térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjat az Szoctv. 115. § (1) bekezdése alapján kell megállapítani.

7. § (1) A szociális étkeztetés – napi egyszeri meleg ebéd biztosítása – intézményi térítési díja: 760,- Ft/fő/nap + ÁFA.

(2) Az étkeztetés kiszállítás intézményi térítési díja: 70 Ft/fő/nap + ÁFA.

(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díját és az étkeztetés kiszállítás intézményi térítési díját – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Hk.

8. § (1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1.530,-Ft/óra.

(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – 0.- Ft/óra.

9. § (1) Az idősek nappali ellátása – mely kizárólag nappali tartózkodás – intézményi térítési díja

a) a Hősök tere 10. telephely esetén 1.325,-Ft/nap/fő

b) a Hunyadi u. 8. telephely esetén 1.325,-Ft/nap/fő.

(2) Az idősek nappali ellátása intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – 0,-Ft/nap/fő.

10. § (1) A fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díja

a) napközbeni tartózkodás étkezés nélkül: 2.180,-Ft/fő/nap

b) napi egyszeri étkezéssel: 2.940,-Ft/fő/nap.

(2) A fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – 0,-Ft/nap/fő.

11. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményben az intézményi térítési díj étkezéssel 6.975,-Ft/fő/nap, étkezés nélkül 6.445,-Ft/fő/nap.

(2) A bentlakásos intézményben fizetendő intézményi térítési díjat – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

12. § (1) A támogató szolgáltatás igénybevétele esetén

a) személyi segítés óradíja: 2.555,- Ft/óra

b) szállítói szolgálat igénybevétele esetén 590,-Ft/km.

(2) A támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan rászoruló személyek intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul:

a) személyi segítés óradíja: térítésmentes

b) szállítói szolgálat igénybevétele esetén 10 Ft/km.

(3) A támogató szolgáltatást igénybe vevők esetén a nem szociálisan rászoruló személyek intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul:

a) személyi segítés óradíja: 150.- Ft/óra

b) szállítói szolgálat igénybevétele esetén 150.- Ft/km.

14. § (1) Jelen rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszíti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2005.(I.31.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások fenntartó által megállapított alacsonyabb intézményi térítési díja 2020.04.01- től

Sorszám

Jövedelem
Ft/hó

Étkeztetés*

Ft/nap

Étkeztetés* kiszállítása
Ft/nap

Támogató szolgálat
kilométerdíja

Ft/km

Fogyatékosok nappali ellátása egyszeri étkezéssel
Ft/nap

Bentlakásos intézményi ellátás

Étkezéssel Ft/nap/fő

Étkezés nélkül Ft/nap/fő

1

28.500,- Ft-ig

110

40

10

100

3.200

2.670

2

28.501 - 42.750,- Ft között

130

40

10

120

3

42.751 - 50.000,- Ft között

155

40

10

140

4

50.001 - 57.000,- Ft között

180

40

10

160

5

57.001 - 65.000,- Ft között

190

40

10

180

6

65.001 - 72. 000,- Ft között

200

40

10

200

7

72.001 - 79.000,- Ft között

220

40

10

220

8

79.001 - 86.000,- Ft között

240

40

10

240

9

86.001 - 93.000,- Ft között

260

40

10

260

10

93.001 - 100.000 ,- Ft között

285

40

10

280

11

100.001 - 107.000,- Ft között

305

40

10

300

12

107.001 - 114.000,- Ft között

330

40

10

320

13

114.001- 121.000,- Ft között

360

40

10

340

14

121.001- 128.000,- Ft között

390

40

10

360

15

128.001 - 135.000,- Ft között

420

40

10

380

16

135.001 - 142.000,- Ft között

450

40

10

400

17

142.001 -

470

40

10

420

* A térítési díjak ÁFA kötelesek, az ÁFA-t a fenti összegek nem tartalmazzák.
1

Az önkormányzati rendeletet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 1. napjával.