Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Hatályos: 2020. 12. 11- 2023. 04. 30

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről1

2020.12.11.

2Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) kapott felhatalmazás alapján a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1)3 A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi lakásra (a továbbiakban: lakás).

(2)4 A rendelet hatálya nem terjed ki a 32/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel szabályozott Nyugdíjasházban lévő lakásokra, továbbá az Önkormányzat vagyongazdálkodási és költségvetési szervei használatába adott lakásokra.

(3)5 A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.), az Ltv., valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) az irányadóak.

Bérbeadói jogokat gyakorló és a bérbeadói kötelezettségeket teljesítő szervek

2. § (1)6 A lakások feletti bérbeadói jogokat és kötelezettségeket:

a) a Képviselő-testület,

b)7

c)8 lakásgazdálkodással összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság),

d) a polgármester

gyakorolja.

(2) Ahol a rendelet külön nem rögzíti a bérbeadói jogokat, illetve kötelezettségeket gyakorló szervet, ott ezeknek a jogoknak és kötelezettségeknek gyakorlója a polgármester.

(3)9 A bérbeadói jogok és kötelezettségek teljesítése során a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a bérbeadó tulajdonában álló lakások és helyiségek vagyonkezelője (a továbbiakban: vagyonkezelő) a Képviselő-testülettel kötött megállapodás alapján e rendeletben meghatározott módon a Képviselő-testület megbízottjaként közreműködik.

(4) Az (1) bekezdésben megjelöltek kötelesek e rendeletben meghatározott feladataik ellátása során egymással együttműködni, a kért adatokat haladéktalanul közölni, szakmai ismereteikkel egymást segíteni.

(5)10

(6)11

(7) 12 Amennyiben a döntésre jogosult nem tudja gyakorolni a jogokat, az (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerinti ügyekben a Képviselő‑testület dönt.
(8) A polgármester feladatkörét a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.

2/A. §13 (1) A vagyonkezelő biztosítja, hogy a lakásbérleti pályázat kiírását, illetve pályázaton kívüli bérbeadás esetén a bérleti szerződés megkötését megelőzően a lakás bérbeadásra alkalmas állapotban legyen. A lakás akkor tekinthető bérbeadásra alkalmasnak, ha az az Ltv. 7. § (2) bekezdése szerint rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a szerződésben foglalt határnappal birtokba adható.

(2) A vagyonkezelő minden hónap utolsó napjáig írásban tájékoztatja a polgármestert az üresen álló, bérbeadásra alkalmas lakásokról.

A bérlet létrejötte

3. §14 (1) Lakás csak e rendeletben meghatározott jogcímen és módon adható bérbe.

(2) A bérbeadó csak az üresen álló és a 2/A. § (2) bekezdése szerint bérbeadásra alkalmas lakás bérbeadásáról hozhat döntést.

(3) A társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása során tekintettel kell lenni a társasházi alapító okiratban, illetve a társasház közgyűlésének, ügyintéző szervének határozataiban foglaltakra.

(4) Lakást nem lakás célú helyiséggé, illetve nem lakás célú helyiség lakássá való át-, vagy visszaminősítéséről, továbbá az állományból való törlésről, valamint visszahelyezéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(5) A lakásbérletre vonatkozó szerződést a polgármester által kiadott írásbeli tulajdonosi hozzájárulás alapján a vagyonkezelő köti meg a bérlővel. A bérleti szerződés módosításához, kiegészítéséhez a polgármester által kiadott írásbeli tulajdonosi hozzájárulás szükséges.

(6) A bérleti szerződést a polgármester által kiadott írásbeli tulajdonosi hozzájárulás kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül kell közjegyzői okiratba foglaltan megkötni. A vagyonkezelő a közjegyzői okiratba foglalás közjegyzői díját a bérleti szerződés fennállása alatt egyenlő részletekben terheli a bérlőre.

(7) A szerződés létrejöttéről a szerződéskötést követő nyolc napon belül a vagyonkezelő a bérleti szerződés megküldésével értesíti a polgármestert.

(8) A polgármester a tulajdonosi nyilatkozatot visszavonja, ha a jogosult a bérleti szerződést az (6) bekezdés szerinti határidőig önhibájából nem köti meg. Ha a jogosult igazolja, hogy késedelme nem önhibájából ered, úgy az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül kérheti a polgármestertől a tulajdonosi hozzájárulás ismételt kiadását és a szerződés megkötését.

(9) A vagyonkezelő a bérleti szerződés megkötését követő harminc napon belül köteles a lakást a bérlő birtokába adni. A birtokba adásról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni.

3/A. §15 (1) A vagyonkezelő a határozott idejű szerződés lejártát hatvan nappal megelőzően köteles e tényre, valamint a lakás kiürítésére vonatkozó kötelezettségére a bérlőt írásban felhívni.

(2) A bérlő az (1) bekezdésben említett felhívást követően legkésőbb a bérleti szerződés lejártának napjáig nyilatkozik arról, hogy a lakást kiüríti, vagy arra új bérleti jogviszonyt kíván létesíteni.

(3) Ha a (1) bekezdés szerinti felhívásra a bérlő nem tesz nyilatkozatot, akkor úgy kell tekinteni, hogy a bérlő új bérleti jogviszonyt nem kíván létesíteni, és tudomásul veszi a lakás kiürítésére vonatkozó kötelezettségét.

3/B. §16 (1) A bérbeadás feltétele, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni.

(2) Az életvitelszerű bentlakás követelményét sérti a bérlő két hónapot meghaladó távolléte.

(3) Nem sérti az életvitelszerű bentlakás követelményét, ha a bérlő a két hónapot meghaladó távollétet és annak időtartamát a vagyonkezelőnek előzetesen bejelenti, és igazolja, hogy a kiköltözés szándéka nélkül, a személyes körülményeiben bekövetkezett átmeneti változás miatt indokoltan tartózkodik távol.

(4) A lakástól való ideiglenes távollétet indokoló személyes körülményekben bekövetkezett átmeneti változásnak kell tekinteni különösen

a) az egészségi állapotban bekövetkezett változást, gyógykezelést,

b) munkahelyi kötelezettség teljesítését,

c) tanulmányok folytatását.

(5) Ha a távollét időtartama az egy évet meghaladja, a távollét indokát a bérlő köteles évente írásban igazolni. Az igazolást a tárgyév június 30-áig kell benyújtani a vagyonkezelőnek. Az igazolás benyújtásának hiányában a távollétet az életvitelszerű bentlakás követelményét sértőnek kell tekintetni.

I. Fejezet

A lakások bérbeadása

A lakások bérbeadásának jogcímei

4. § (1) Lakást pályázat útján vagy pályázaton kívül lehet bérbe adni.

(2)17 A pályázat útján megvalósuló bérbeadás:

a) Szociális alapon (rászorultság szerint)

b) Költségelven

c) Piaci viszonyok alapján

történhet.

(3)18 Pályázaton kívüli

a) az e rendeletben meghatározott közérdekű feladatok, célok megvalósítása érdekében,

b) lakáscsere jogcímén,

c) megállapodáson alapuló elhelyezési – másik lakás bérbeadási kötelezettség jogcíme alapján,

d) a bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog alapján,

e) a kényszerbérlők elhelyezése jogcímén,

f) jogszabályon alapuló elhelyezési kötelezettség jogcíme alapján,

g) méltányosság alapján,

h) lakásgazdálkodási érdek alapján,

i) adósságátvállalás alapján,

j)19 a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok lakáshelyzetének a rendezése érdekében,

k)20 ismételt bérbeadás (hosszabbítás) alapján,

l)21 a lakásbérleti jogviszony rendezése érdekében.

4/A. §22 (1) Szociális helyzet alapján bérbe adott lakásra az jogosult, aki

a) és a vele együtt költöző személy nem rendelkezik más beköltözhető ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és

b) háztartásában élők igazolt jövedelme nem haladja meg

ba) egyedülállónál a havi nettó 85.000,-Ft-ot,

bb) több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 75.000,-Ft-ot.

(2) A bérlő a szerződés megkötését követően hat hónaponként köteles a vagyonkezelőnek bemutatni a közüzemi szolgáltatók számláit vagy igazolásait arról, hogy a lakásra fennáll-e tartozása.

(3) A szociális helyzet alapján, valamint a költségelven bérbe adott lakás bérlőjének jogosultágát a vagyonkezelő minden év október 31-éig felülvizsgálja. Ennek érdekében a bérlő köteles minden év június 30-áig benyújtani a vagyonkezelőnek a jövedelmi kimutatásokat, valamint írásban nyilatkozni a lakásban élők számáról és az ott lakás jogcíméről.

(4) Ha a bérlő a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a vagyonkezelő írásban felszólítja a jövedelmi kimutatások és a nyilatkozat megtételére. A vagyonkezelő a bérleti szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a bérlő önhibájából eredően a felszólítást követő tizenöt napon belül sem tesz eleget igazolási és nyilatkozat-tételi kötelezettségének.

(5) Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bérlő már nem jogosult szociális vagy költségelvű bér fizetésére, a polgármester tulajdonosi nyilatkozattal megállapítja az új bért, és azt a bérlővel írásban, haladéktalanul közli.

(6) A költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az jogosult, aki a jövedelmi és vagyoni helyzete alapján szociális bérű lakást nem bérelhet, és háztartásában élők igazolt jövedelme

a) egyedülállónál havi nettó 85.000 forintnál magasabb, de a 130.000,-Ft-ot nem haladja meg,

b) több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 75.000,- forintnál magasabb, de a 110.000,-Ft-ot nem haladja meg.

(7) A szociális helyzet alapján, illetve a költségelven bérbe adott lakások esetén a bérlő a vagyonkezelő felé tizenöt napon belül írásban köteles bejelenteni és igazolni a jövedelmi és vagyoni helyzetében bekövetkezett változást.

(8) A vagyonkezelő a kérelmező nyilatkozatait folyamatosan feldolgozza, és elvégzi a lakbér-felülvizsgálatot. A vagyonkezelő tájékoztatja a polgármestert, ha a bérlő jövedelmi és vagyoni viszonyainak változása a szociális vagy költségelvű lakbér fizetésére való jogosultságot érinti. A polgármester tulajdonosi nyilatkozattal megállapítja az új lakbért, ami a nyilatkozat kiadását követő második hónap első napjától alkalmazandó. A polgármester a tulajdonosi nyilatkozatot a bérlővel, valamint a vagyonkezelővel írásban közli. A polgármester tulajdonosi nyilatkozata alapján a vagyonkezelő harminc napon belül gondoskodik a bérleti szerződés módosításáról.

(9) Ha a bérlő a (7) bekezdésben foglalt bejelentési és igazolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a polgármester a (8) bekezdés szerinti tulajdonosi nyilatkozatával az igazoltan magasabb jövedelem megszerzésének időpontjára visszamenőleges hatállyal állapítja meg az új bért.

(10)23 A polgármester az (5) bekezdés és a (8)-(9) bekezdés szerinti tulajdonosi döntéséről a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Bizottságot.

(11) Piaci alapon az bérelhet lakást, akinek háztartásában élők igazolt jövedelme meghaladja

a) egyedülállónál a havi nettó 130.000,-Ft-ot,

b) több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 110.000,- Ft-ot.

(12) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló előterjesztések mellékletét képezi a kérelmező munkáltatója által kiállított munkáltatói- és jövedelemigazolás.

4/B. §24 (1) A bérbeadás feltétele, hogy a pályázat benyújtásakor, illetve pályázaton kívüli bérbeadás esetén a bérleti szerződés megkötésekor a bérlő rendelkezzen a lakás fenntartásához elégséges, igazolt jövedelemmel, kivéve ismételt bérbeadás és jogviszony rendezése.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a bérlő a lakás fenntartásához elégséges jövedelemmel rendelkezik, ha a háztartásában élők igazolt jövedelme

a) egyedülálló bérlő esetében a havi nettó 50.000,-Ft-ot,

b) több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 35.000,-Ft-ot

meghaladja.

(3) Bérlőtársak esetében a bérlőtársak együttes jövedelmének kell elérnie a (2) bekezdésben meghatározott, a lakás fenntartásához elégséges jövedelmet.

Szociális helyzet alapján, valamint költségelven történő bérbeadás pályázat keretében

(jövedelmi, vagyoni viszonyok alapján)25

5. §

(1)26

(2) 27 Szociális helyzet alapján, valamint költségelven történő bérbeadás esetén a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti, a lakásigény mértékét meg nem haladó szoba számú lakás adható bérbe.
(3) 28 A lakásigény mértékének megállapításánál figyelembe kell venni:
a) a pályázót,
b) kiskorú gyermekét (gyermekeit) és vele – a pályázat benyújtását megelőző három év óta - életvitelszerűen együttlakó azon személyeket, akik az Ltv. 21. § (2) bekezdés alapján a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatóak be a lakásba,
c) akik öröklés útján jutottak nem beköltözhető lakásra vonatkozó tulajdonjoghoz.

(4)29

(5) 30 A (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén sem adható bérbe lakás, ha:
a) a pályázó a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be, kivéve, ha házasságkötés útján vált nagykorúvá,
b) öt éven belül volt beköltözhető önálló lakása, tulajdonjoga vagy eredményes pályázat útján bérbevételre lehetősége volt, amit önhibájából nem kötött meg.
(6) 31 Szociális helyzet alapján, valamint költségelven történő bérbeadás esetén –amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik – a bérbeadói jogokat a Bizottság gyakorolja.
(7) 32 A határozott idő lejártával, változatlanul fennálló szociális rászorultság esetén kérelemre, a Bizottság döntése alapján, a bérlővel újabb – legfeljebb öt évre szóló - bérleti szerződést lehet kötni.
Piaci alapon, pályázat útján történő bérbeadás33

6. §34 (1) Piaci alapon történő bérbeadás elsősorban pályázat keretében történik.

(2)35 A bérbeadói jogokat piaci alapú pályázat esetén a Bizottság gyakorolja. A bérlő kijelöléséről és a bérleti díj mértékéről - a vonatkozó hatályos rendelet szerint - a pályázat eredménye alapján a Népjóléti Bizottság dönt.

6/A. §36 Annak a piaci alapú bérlőnek, akinek 2020. március 31. napjáig bezárólag bérleti díj tartozása nincs, 2020. május 1. napjától 2020. július 31. napjáig a bérleti szerződésében megállapított bérleti díj 25 %-át kell megfizetnie.

Bérbeadás közérdekű célok megvalósítása érdekében, pályázaton kívül

7. § (1) Közérdekből valósul meg a bérbeadás:

a) az Önkormányzat kisajátítási kérelme alapján kisajátított lakás bérlője vagy használója elhelyezése esetén,

b) a megsemmisült vagy életveszélyes lakás bérlőjének vagy használójának elhelyezése esetén,

c) az önkormányzati rendeletek illetve határozatok végrehajtásához kapcsolódó járulékos elhelyezési kötelezettségek (rendezési terv, szanálás, stb.) teljesítése esetén,

d)37 az Önkormányzat részére jelentős értékű ingó vagy ingatlan vagyont adományozó személy részére,

e)38 fegyveres testületek és rendvédelmi szervek dolgozóinak az elhelyezése esetén,

f)39 az Önkormányzat és szerveinek alkalmazásában álló köztisztviselőnek, illetve közalkalmazottnak történő bérbeadáskor olyan személy részére, akinek a kerületben legalább öt éves munkaviszonya van és beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik,

g)40 az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok alkalmazásában állóknak történő bérbeadáskor olyan személy részére, akinek a kerületben legalább öt éves munkaviszonya van és beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik.

h)41 az olyan személy részére, aki legalább öt éve a kerületben él, beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik és művészi tevékenységével hozzájárult a kerületi kulturális élet színvonalának az emeléséhez,

i)42 az Önkormányzat egészségügyi intézményében szakorvosi feladatokat ellátó személy részére.

(2) Akinek lakását az (1) a), b), c), pontja alapján közérdekű célból kell kiüríteni (a továbbiakban: jogosult), az Ltv. rendelkezései szerinti másik lakásra tarthat igényt.

(3) A közérdekű célból történő elhelyezés esetén a cseréből adódó indokolt költségeket - lakbéren kívül - az Önkormányzat viseli.

(4) A közérdekű célból történő elhelyezési kötelezettségét az Önkormányzat a jogosulttal való megállapodás alapján, pénzbeli térítéssel megválthatja e rendelet 40. §‑ában foglalt feltételek alapján. A pénzbeli térítés mértéke a jogosult által lakott lakás beköltözhető forgalmi értékének az 50 %-a.

(5)43 Az (1) bekezdés tekintetében a bérbeadói jogokat

a)44

b)45 a b), c), f) és g) pont vonatkozásában a Bizottság,

c)46 a d) pont vonatkozásában a Képviselő-testület,

d)47 az a), e), h) és i) pont vonatkozásában a polgármester,

e)48 amennyiben a Bizottság akadályoztatva van, és a döntés nem tűr halasztást, a polgármester gyakorolja.

(6)49

(7)50

(8) 51 Az (1) bekezdés e) és i) pontjában meghatározott esetben a bérbeadás ideje legfeljebb öt év határozott idő lehet, vagy a bérlő foglalkoztatási jogviszonyának idejére szólhat.
(9) 52 A (8) bekezdés szerinti bérbeadást a munkáltatók kezdeményezhetik.

Bérbeadás lakáscsere alapján

8. § (1)53 Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás tulajdonjogára vagy bérleti jogára cserélhető, amennyiben nem esik az Ltv. 29. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A lakásokat akkor lehet elcserélni, ha mindegyik érintett bérbeadó hozzájárult a lakás, lakások elcseréléséhez.

(2) Az e paragrafusban foglaltak tekintetében, a lakáscseréhez való hozzájárulást a polgármester adja meg.

(3)54

Bérbeadás jogszabályban előírt vagy megállapodáson alapuló elhelyezési kötelezettségek alapján55

9. §56 (1) Ha a bérlő a szociális intézménybe utaláskor a lakását pénzbeli térítési igény nélkül bocsátja a bérbeadó rendelkezésére, elhelyezéséről az Önkormányzat az intézményből történő elbocsátás esetén a leadott lakásnak megfelelő másik lakás bérbeadásával gondoskodik. Erről az Önkormányzat az intézetbe utaláskor a bérlővel írásban megállapodik.

(2) Az e paragrafusban foglaltak tekintetében a bérbeadói jogokat a polgármester gyakorolja.

Bérlő kijelölési jog biztosítása

10. § (1) Lakásra egyszeri bérlőkijelölési jog biztosítható határozott időre.

(2) A bérlőkijelölési jog biztosítható:

a) pénzbeli térítésért,

b) kedvezményes összegű pénzbeli térítésért, valamint

c) térítésmentesen.

(3)57 Az egyszeri bérlőkijelölési jog ellenében megállapítható pénzbeni térítés összege a lakás értékbecslésében rögzített piaci forgalmi értékének 40%-a. A pénzbeni térítést egy összegben kell a vagyonkezelő számlájára megfizetni.

(4) Kedvezményes a pénzbeni térítés akkor, ha a bérlőkijelölési jog jogosultja az értékbecslésben megállapított piaci forgalmi érték 40 %-ából legfeljebb 10 % engedményt kap, amennyiben ezt a lakás, szintén az értékbecslésben megállapított:

a) rossz műszaki állapota,

b) felújításra szorultsága

indokolja.

(5)58 A (4) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozó adatokat, a vagyonkezelő ellenőrzi, és tételes jegyzőkönyvvel igazolja.

(6) Térítésmentes az egyszeri bérlőkijelölési jog, ha a jog jogosultja más közigazgatási szerv, és a térítés- mentességet a kerületet érintő közérdek alapján kéri, és indokolja.

(7)59 Az e §-ban foglaltak tekintetében a Képviselő-testület dönt.

Kényszerbérlők elhelyezése bérbeadás útján

11. §60 Bérbeadás jogszabályon alapuló elhelyezési kötelezettség alapján61

12. § (1) Másik lakást kell bérbe adni annak a jogcímnélküli személynek, aki az Ltv. hatálybalépését követően a bérlő halála után maradt vissza a lakásban, ha:

a) a bérbeadó a lakásba történő befogadásához korábban adott hozzájárulást, illetve erre kötelezettséget vállalt,

b) a bérlő halálát megelőző három év óta folyamatos bejelentett lakóhellyel, életvitelszerűen, a bérbeadó beleegyezésével a lakásban lakik, feltéve, hogy az elhalt bérlőnek vagy házastársának az unokája, testvére, továbbá a bérlő élettársa, és nincs beköltözhető lakása,

c) a befogadott személy nem tartozik a b) pontban foglaltak közé, de a bérlő halálát megelőző tíz év óta a lakásban igazolt módon, életvitelszerűen tartózkodik.

(2) Az (1) bekezdés alapján másik lakás csak akkor adható bérbe, ha a jogosult vállalja a lakásban lakó többi - másik lakás bérbevételére nem jogosult - személy lakásba történő befogadását.

(3) Az (1) bekezdés alapján több jogosult részére együttesen lehet egy másik lakást bérbe adni.

(4) Másik lakásként olyan lakást lehet bérbe adni, amelyre a jogosult - szociális rászorultsága alapján - igényt tarthatna.

(5) A lakásigény mértékének megállapításánál a jogosulttal együtt lakó azon személyeket kell figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhatóak. Több jogosult esetén annak a jogosultnak a hozzátartozóit kell figyelembe venni, akiknek több hozzátartozója lakik a lakásban.

(6) Ha az a lakás, amelyben az elhelyezésre jogosult lakik, nem haladja meg a lakásigénye mértékét, az általa használt lakás részére bérbe adható.

(7)62 A másik lakásra való jogosultság megállapításához szükséges adatok és igazolások benyújtására a polgármester - a vagyonkezelő javaslatára - a közléstől számított tizenöt napos határidő megjelölésével szólítja fel a lakáshasználót. A határidő eredménytelen leteltével a másik lakásra való jogosultságot nem lehet megállapítani.

(8)63 Jelen §-ban foglalt bérbeadói jogokat a polgármester javaslatára a Bizottság gyakorolja.

Méltányosság, valamint szociális helyzetben bekövetkezett változás alapján történő bérbeadás64

13. §65 (1)66 A polgármester javaslatára méltányosságból, kivételesen pályázaton kívül bérlakás biztosítható annak a személynek,

a) akinek szociális helyzete vagy egészségi állapota indokolttá teszi és

b) aki szociális alapú lakáspályázaton legalább 2 alkalommal érvényesen, de eredménytelenül vett részt a Budapest XV. kerületben, és méltányossági kérelme benyújtását megelőzően legalább 5 éve a Budapest XV. kerületben lakik életvitelszerűen.

(2)67 A polgármester javaslatára különösen indokolt esetben, méltányosságból, kivételesen pályázaton kívül bérlakás adható. Különösen indokolt esetnek minősül a bérbeadás:

a) ha a kérelmező lakása természeti vagy egyéb katasztrófa következtében megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul megrongálódott,

b) többes gyermekáldás (ikerszülés) esetén

c) ha a kerületben lakó család a Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál nyert átmeneti elhelyezést és rászorultsága bizonyított,

d)68 ha a kérelmező családi, munkahelyi vagy egészségügyi körülménye a lakásjuttatást indokolttá teszi, szociális, költségelvű vagy piaci bérű lakásra méltányosságból kijelölhető.

(3)69 A különösen indokolt méltányosságból történő elbírálás esetén a kérelmezőnek vállalnia kell a számára kijelölt bérlakás felújításának, illetőleg felújított lakás esetében a felújítási költségeknek Bizottság által meghatározott részét.

(4)70 Ha a bérlő a lakást ismételten bérbe kívánja venni, de szociális helyzete alapján a lakásbérletre már nem jogosult, akkor bérleti joga – jövedelmi/vagyoni helyzetének vizsgálata függvényében – költségelvűre vagy piaci alapú bérletre változik, és a továbbiakban az újonnan megállapított bérleti joga szerinti lakbért kell fizetnie.

(5)71 Ha a bérlő piaci alapú bérlakását szociális helyzete miatt nem tudja ismételten piaci alapon bérbe venni, de a bérleti idő lejárta előtt kéri szociális jogcímen történő elhelyezését, bizonyítja szociális helyzetének romlását és szociális bérlakásra való rászorultságát, akkor a továbbiakban szociális alapú lakbért kell fizetnie.

(6)72

(7) 73 Az e §-ban foglaltak tekintetében a bérbeadói jogokat a Bizottság gyakorolja.

(8)74

Lakásgazdálkodási érdek alapján történő bérbeadás

14. §75 (1) Üres lakás bérbe adható lakásgazdálkodási érdekből a falszomszédos lakás bővítésére, ha

a) az üres lakás önállóan nem hasznosítható, illetve a hasznosításához a bérbeadót terhelő kötelezettségek az önálló hasznosíthatósághoz képest aránytalanul nagyok, és

b) a bővítendő lakás bérlője vállalja az üres lakás felújítását, illetve a lakásához csatolásával kapcsolatos munkák hat hónapon belül, saját költségére történő elvégzését, valamint az egyéb járulékos költségek – társasház esetén az alapító okirat módosításának költségének – megfizetését.

(2) A bérlő (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségvállalásának műszaki megvalósítását a vagyonkezelő ellenőrzi, amelyről helyszíni jegyzőkönyvet vesz fel. A megvalósulást követően a változást az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, valamint a vagyonkataszterben át kell vezetni.

(3) Másik, nagyobb alapterületű, több szoba számú, és/vagy magasabb komfortfokozatú lakás adható bérbe annak,

a) akinek lakhatási igényének mértéke az e rendelet 1. mellékletében foglaltakat nem haladja meg,

b) az Önkormányzatnak bérlakását tisztán, kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban leadja, és

c)76 vállalja a másik lakás Bizottság által meghatározott felújításának költségeit.

(4) Másik, kisebb alapterületű, kevesebb szobaszámú, alacsonyabb komfortfokozatú lakás adható bérbe annak,

a) akivel szemben a vagyonkezelő a fennálló, határozatlan idejű bérleti szerződés felmondását kezdeményezte, de a lakbérben és a lakhatáshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díjában keletkezett tartozását kiegyenlítette, vagy ennek érdekében megállapodást kötött, és a tartozás kiegyenlítésének megkezdését igazolta,

b) akinek a határozott idejű bérleti szerződése úgy járt le, hogy azt megelőzően a lakbérben és a lakhatáshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatási díjban tartozása keletkezett, de tartozását kiegyenlítette, vagy ennek érdekében megállapodást kötött, és a tartozás kiegyenlítésének megkezdését igazolta,

c) aki a családi, szociális helyzetében bekövetkezett változás miatt az általa bérelt nagyobb alapterületű, több szobás, magasabb komfortfokozatú lakást a továbbiakban nem kívánja bérelni, de bérlakásra igényt tart.

(5)77 Az e § szerinti bérbeadásról a Bizottság dönt. A döntéshez a lakás műszaki állapotáról a vagyonkezelő véleményét, a díjhátralékokról a vagyonkezelő, valamint a lakhatási szolgáltatásokkal kapcsolatos elszámoló hivatal adatait és igazolásait kell beszerezni.

Bérbeadás egyedi térítés ellenében78

15. §79 Bérbeadás a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok lakáshelyzetének a rendezése érdekében80

15/A. §81 (1) Amennyiben a Képviselő-testület az Ltv. 85/F. § (1) és (2) bekezdésében biztosított elővásárlási jogának az érvényesítéséről határoz az 5/2000. (II. 29.) ök. rendeletet 9. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint, a lakóingatlant annak megszerzése esetén a végrehajtási eljárás adósának vagy a zálogkötelezettnek az Ltv. 85/F. § (4) bekezdése figyelembe vételével, határozatlan időre kell bérbe adni.

(2) A lakóingatlanba a bérlővel – az Ltv. 21. § (2) bekezdésében meghatározott személyeken túlmenően – azok a személyek költözhetnek, akik az önkormányzat tulajdonszerzését megelőzően haszonélvezőként, életvitelszerűen a lakóingatlanban laktak és ott érvényes állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeztek.

Pályázati eljárás általános szabályai

16. § (1)82 Pályázat önkormányzati tulajdonú, üres, per, teher, és igénymentes lakásra írható ki.

(2)83 A pályázat kiírásáról, közzétételéről és a pályázathoz szükséges feltételek biztosításáról a bérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlójának javaslatára a polgármester gondoskodik.

(3)84 „(3) A pályázat feltételeit és a hozzá kapcsolódó pontrendszert a pályázat kiírója e rendelet keretei között határozza meg.

(4) Pályázni az jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel.

(5)85 A pályázónak lehetővé kell tenni, hogy a lakást megtekintse.

(6)86 A pályázat kötelező tartalmi elemeit az Önkormányzat lapjában közzé kell tenni, a pályázati kiírás teljes szövegét pedig a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati helyiségében a pályázat teljes idejére ki kell függeszteni, valamint meg kell jelentetni az Önkormányzat honlapján.

17. §87 A lakásra vonatkozó pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a)88

b) a bérbe adandó lakás címét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát, műszaki állapotát és a pályázat alapjául szolgáló bérleti díjakat,

c) a lakás megtekintésére biztosított időpontot,

d) a bérleményben végzendő esetleges felújítási munkálatokkal kapcsolatos költségvállalás megoszlását,

e) a bérleti szerződés időtartamát,

f) a pályázónak a mindenkor hatályos lakbérekről szóló önkormányzati rendelet szerinti lakbér megfizetésére vonatkozó kötelezettség vállalását,

g) a pályázat benyújtásának módját , helyét és idejét,

h) a pályázat elbírálásának módját és szempontjait,

i) a bérbeadó megnevezését, címét és telefonszámát,

j) az eredmény közlésének módját és időpontját,

k) a szerződés megkötésének módját és határidejét,

l) a lakás átadásával, karbantartásával, felújításával, szerződéskötés egyéb feltételeivel kapcsolatos megállapodás tartalmára vonatkozó bérbeadói ajánlatot,

m) az egyéb pályázati feltételeket.

18. § (1) A pályázatot írásban kell benyújtani.

(2)89 A pályázatot legkésőbb a kiírásban meghatározott napon, a hivatali munkaidő végéig lehet benyújtani. A kiírás napja az a nap, amikor a pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kifüggesztésre kerül.

(3)90 Egy pályázó az azonos időpontban meghirdetett lakások közül legfeljebb három bérleményre tehet bérbevételi ajánlatot.

(4)91 Egy pályázó csak egy lakás bérbevételére jogosult.

(5) Érvénytelen az a pályázat, amelyet e rendeletben foglaltak, valamint a pályázati kiírás megsértésével, a pályáztató tévedésbe ejtésével vagy megtévesztésével nyújtottak be.

Pályázati eljárás különös szabályai piaci alapú bérbeadás esetén

19. §92 (1) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a bérbevételre ajánlatot tevő személy nevét, lakóhelyét, értesítési címét,

b) a lakásba költözők számát,

c) amennyiben a pályázati kiírás erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz a lakás bérletéért megajánlott legtöbb havi díjat, továbbá a bérleti díj értékállandóságának megőrzésére vonatkozó, e rendelet 17. §-a f) pontjában meghatározott kötelezettségvállalást,

d) a pályázati költségek megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot.

(2) A pályázatot zárt, sem feladót, sem címzettet vagy egyéb írást nem tartalmazó borítékban kell a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati helyiségében leadni.

Az átvételkor az ügyintéző a borítékot egy, a Polgármesteri Hivatal fejbélyegzőjével ellátott másik borítékba helyezi és a borítékot sorszámmal ellátja. Az átvételről az időpont és a sorszám, valamint az ügyintéző megjelölésével elismervényt kell kiállítani, s azt a Polgármesteri Hivatal körbélyegzőjével le kell pecsételni.
A kiadott sorszámokról jegyzéket kell vezetni, amit az ügyfélszolgálat vezetője zár le a pályázati határidő leteltekor.
(3) 93 A benyújtott pályázatokat a bérbeadói jogok gyakorlója által a tagjai közül erre előzetesen kijelölt 3 tag a pályázati kiírás mellékletét képező pontrendszer alapján rangsorolja, és lakásonként az I.-III. helyezettre javaslatot tesz. A helyezettekről és a nyertesről– ide értve azt az esetet is, amikor több pályázó azonos helyezést ér el- a bérbeadói jogok gyakorlója dönt.
(4) 94 A pályázatokat a pályázati határidő leteltét követő hatvan napon belül el kell bírálni. A pályázati eredményt a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati helyiségében ki kell függeszteni
(5) A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötése előtt pályázati költséget köteles fizetni. A pályázati költség összegét a pályázat kiírója a pályázati kiírásban határozza meg.

20. § (1)95 A bérleti szerződést a bérbeadói jogok gyakorlója által kijelölt pályázóval kell megkötni.

(2)96 A nyertes pályázóval a pályázati eredmény alapján létrejött bérbeadói nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a bérleti szerződést a vagyonkezelő köti meg.

(3)97 Amennyiben a pályázati kiírás a lakás bérletéért megajánlott legtöbb havi díjra vonatkozó rendelkezést is tartalmaz, a szerződéskötéskor a vagyonkezelő köteles érvényesíteni azt a szerződési feltételt, amely szerint a megajánlott hónapok lejártát és a rájuk eső bérleti díj megfizetését követően a bérlő a mindenkor hatályos önkormányzati lakbérrendelet alapján megállapított lakbért köteles megfizetni.

(4) Ha a nyertes pályázó a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem köt bérleti szerződést, úgy a szerződéskötési jog a II. majd a III. helyezettet illeti meg.

(5)98 Eredménytelen pályázat esetén a bérbeadói jogok gyakorlója dönt a pályázat megismétléséről, vagy a lakás más jogcímen történő hasznosításáról.

Pályázati eljárás különös szabályai szociális helyzet alapján, valamint költségelven történő bérbeadás esetén99

21. § (1)100 A szociális helyzet alapján, valamint a költségelven történő bérbeadásra kiírt pályázatot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán – térítés ellenében - beszerezhető nyomtatványon kell benyújtani.

(2)101 A pályázati szabályokat (a kiírás feltételeit, a pályázati csomag adatlapjait és az elbírálásra szolgáló pontrendszert) a polgármester javaslatára a bérbeadói jogok gyakorlója hagyja jóvá.

(3)102 A benyújtott pályázatokat a bérbeadói jogok gyakorlója által a tagjai közül erre előzetesen kijelölt 3 tag a pontrendszer alapján rangsorolja, és lakásonként az I.-III. helyezettre tesz javaslatot. A helyezettekről és a nyertesről– ide értve azt az esetet is, amikor több pályázó azonos helyezést ér el- a bérbeadói jogok gyakorlója dönt.

(4)103 A pályázatokat a pályázati határidő leteltét követő hatvan napon belül el kell bírálni. A pályázati eredményt a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati helyiségében ki kell függeszteni.

(5)104 A pályázóval a bérleti szerződést a pályázat elnyerését közlő bérbeadói nyilatkozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a vagyonkezelő köti meg.

(6)105 Ha a nyertes pályázó a szerződést önhibájából nem köti meg az e rendeletben foglaltak szerint, úgy a szerződéskötési jog a II. majd a III. helyezettet illeti meg.

(7)106 A szerződést legfeljebb öt évre, de legalább 6 hónapra - a pályázati kiírás szerint - lehet megkötni.

(8)107 Költségelvű pályázat esetén a nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötése előtt pályázati költséget köteles fizetni. A pályázati költség összegét a pályázat kiírója a pályázati kiírásban határozza meg.

(9)108

22. §109 Érvénytelen a pályázat, ha:

a) azt nem az előírt formanyomtatványon terjesztették elő,

b) nem felel meg a pályázati kiírásnak,

c) hiányos, valótlan adatokat tartalmaz,

d) az e rendeletben meghatározott anyagi vagy eljárási szabályok megsértésével került benyújtásra,

valamint szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén akkor is, ha
e) szociálisan nem rászorult személy terjesztette elő, vagy vele szemben kizáró ok áll fenn,
f) a pályázó nem igazolja a szociális helyzet alapján bérbe adott lakásra való jogosultságát.

23. § (1)110 Szociális helyzet alapján, valamint költségelven történő bérbeadás esetén pályázat úgy is kiírható, hogy a bérbeadás feltételeként az adott lakás műszaki felújítása kerül meghatározásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérbeadásra kiírt pályázat esetén az pályázhat, aki:

a) együttesen megfelel e rendelet 5. § (3) és (5) bekezdésben foglaltaknak,

b) vállalja, hogy a bérleményt a bérleti szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül saját költségén, utólagos visszatérítés nélkül, rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi.

(3) Ha a pályázati kiírás szerint vállalt felújítási kötelezettség 6 hónapon belül nem teljesül, újabb bérleti szerződés nem köthető.

23/A. §111 (1) A nem szociális bérlakás esetén a bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására a bérlőnek a szerződés megkötése előtt óvadékot kell nyújtani.

(2) Az óvadék mértéke

a) piaci alapú új bérbeadás esetén a lakás mindenkori havi bérleti díjának háromszorosa,

b) költségelven történő új bérbeadás esetén a lakás mindenkori havi bérleti díjának kétszerese.

(3) Ha az óvadék bármilyen nagyságú összege a bérlőnek felróható okból a bérbeadó által felhasználásra kerül – a bérbeadó felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül – az óvadékot ki kell egészíteni.

(4) Az óvadék a bérlőre háruló kötelezettségének bérbeadó által történő költségeit fedezi.

Az óvadékból a bérbeadó követelése akkor elégíthető ki, ha a bérlő kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti és azt helyette a bérbeadó végzi el.
(5) A szerződés megszűnésekor a fel nem használt óvadékot vissza kell fizetni.

A bérbeadás időtartama

24. §112 (1)113 Ha jogszabály –ide értve e rendeletet is – másként nem rendelkezik, lakás legfeljebb öt évig tartó határozott időre adható bérbe, de a bérlő a 3. § (9) bekezdése szerint igényelheti újabb bérleti jogviszony létesítését.

(2) Határozott időre kell bérbe adni a lakást, ha:

a) a bérlő kiválasztására szociális, költségelvű vagy piaci alapú pályázat alapján került sor,

b) a bérbeadás törvényben, illetve e rendeletben előírt kötelezettség alapján valósul meg,

c) a bérlő és a bérbeadó így állapodnak meg.

(3)114 Határozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig kell a lakást bérbe adni, ha a bérlőkijelölési vagy bérlő kiválasztási jog jogosultja így rendelkezik, amit a bérleti szerződésben is rögzíteni kell.

(4)115 Ha a bérlő a határozott idő letelte előtt ismételt bérbevételre irányuló kérelemmel nem él, illetve további szociális bérletre nem jogosult, és költségelven vagy piaci alapon történő bérbeadás iránti kérelemmel nem él, úgy a lakást az e § (6) bekezdésében foglaltak szerint kell leadni a vagyonkezelőnek.

(5) A határozott időre szóló bérleti szerződéssel bérbe adott lakást:

a) határozatlan időre adhatja bérbe, ha a határozott idejű szerződése legalább egy ízben hosszabbításra került, és a meghosszabbítást nyert bérleti szerződésben foglalt időtartam letelt;

b) feltétel bekövetkeztéig tartó időre is bérbe adhatja.

(6)116 Ha a bérlő ismételt bérbevételre irányuló kérelemmel nem él, a határozott idejű, vagy feltétel bekövetkeztéig tartó bérleti idő lejár, a lakást tisztán, kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a bérleti szerződés lejártát követő 15 napon belül köteles a vagyonkezelő birtokába visszaadni.

(7)117

(8)118

A lakbér

A lakbér megállapításának elvei

25. §119 A lakbér megállapítására vonatkozó előírásokat és annak elveit, a lakbér mértékét az Önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

26. §120 A költségelven meghatározott lakbérű lakás éves bérleti díja nem lehet kevesebb a bérlakás teljes beruházási költségének 2%-ánál és – húsz éves üzemeltetési időszakot feltételezve – minden évben el kell érnie a bérlakás adott évre eső amortizációs, üzemeltetési fenntartási és felújítási költségeinek együttes összegét.

A lakás használati díja

27. §121 (1) A lakást jogcím nélkül használó, a jogcím megszűnését követő naptól a jogviszony rendezéséig vagy a lakás kiürítéséig köteles a lakás használatáért a lakbér mértékével azonos lakáshasználati díjat fizetni.

(2) Ha a jogcím nélküli használó másik lakásra nem tarthat igényt, a jogcím megszűnésétől számított harmadik hónap első napjától a fizetendő lakáshasználati díj mértéke a lakásra megállapított lakbér kétszeresére emelkedik.

(3) A lakáshasználati díj érvényesítése, valamint a jogviszony rendezésének hiányában a lakás kiürítése a vagyonkezelő feladata.

Bérbeadói hozzájárulás szabályai

Hozzájárulás bérlőtársi jogviszony létesítéséhez

28. § (1)122 A bérlő kérelmére a polgármester engedélyezheti, hogy a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadott és vele együtt lakó gyermeke (az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek), szülője, valamint a jogszerűen befogadott unokája a bérlőtársi szerződést megkösse, ha a gyermek, illetőleg az unoka a 18. életévét betöltötte, és az együttlakás a bérlővel legalább három év óta folyamatos.

(2)123

(3) Bérlőtársi szerződés nem köthető, ha az (1) bekezdésben felsorolt hozzátartozók beköltözhető lakástulajdonnal, vagy Budapest területén, másik beköltözhető bérlakással rendelkeznek.

Hozzájárulás tartási szerződéshez

29. § (1) A bérbeadó hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a bérleti jogviszony folytatása ellenében tartási szerződést kössön, ha nem állnak fenn a Ltv.-ben meghatározott kizáró feltételek.

(2) A hozzájárulást a bérbeadó megtagadhatja, ha:

a) a szerződő felek életkora, vagy

b) a szerződő felek egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra nem szorul,

c) az eltartó tartásra nem képes,

d)124

(3) A bérbeadó a tartási szerződéshez való hozzájárulásban egyidejűleg hozzájárul az eltartó lakásba való befogadásához.

(4) A bíróság jogerős döntése alapján cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes személy, mint eltartott által kötendő tartási szerződéshez hozzájáruló nyilatkozat a gyámhivatal előzetes hozzájárulását követően adható.

(5)125 Az e paragrafus tekintetében a tartási szerződés megkötésének hozzájárulásáról a Bizottság dönt.

Hozzájárulás a lakás albérletbe, vagy használatba adásához

30. §126

Befogadó nyilatkozat

31. §127

Hozzájárulás a lakásba való befogadáshoz

32. § (1)128 Bérbeadó a bérlő (bérlőtársak esetén valamennyi bérlőtárs) írásos kérelmére hozzájárulhat testvérének, élettársának, élettársa kiskorú gyermekének, gyermeke házastársának, unokájának a lakásba meghatározott vagy határozatlan időre történő befogadásához.

(2) Határozott időre szóló és feltétel bekövetkeztéig tartó bérleti szerződés esetén a bérbeadói hozzájárulás feltétele, hogy a befogadandó személy a rendelet 29. § szerinti okiratot a kérelemhez mellékelje. Szükséges e rendelet 29. § szerinti okirat benyújtása abban az esetben is, ha a bérlő határozott időre kéri a bérbeadói hozzájárulást.

(3) A bérbeadó hozzájárul azoknak a személyeknek a befogadásához, akik csere folytán költöznek a lakásba, ha a csereszerződés benyújtását megelőzően legalább egy éve a bérlővel életvitelszerűen együtt laktak és a lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

(4) A hozzájárulásban ki kell kötni, hogy a bérlő lakásbérleti jogviszonyának bármely okból való megszűnése esetén a befogadott személy köteles a lakást a bérlővel együtt elhagyni.

(5)129 Amennyiben a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogad be a lakásba bárkit, a vagyonkezelő a bérleti szerződés felmondását kezdeményezi.

(6) Nem lehet az (1) bekezdésben felsorolt személyek befogadásához hozzájárulni, ha a lakásban életvitelszerűen lakók vagy a lakásban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők száma szerint (a befogadandó személyeket is figyelembe véve) a lakás össz-alapterületéből egy főre nem jut legalább 6 m2.

(7)130 A bérbeadó írásbeli hozzájárulásával, 2001. január 1-je előtt befogadott személy a bérlő halála esetén akkor tarthat igényt az adott, vagy másik lakásra, ha a lakásnak nincs bérlője, illetőleg a bérleti jogviszony folytatására jogosult más személy, s a befogadott a befogadáshoz való hozzájárulás után legalább 10 évig, életvitelszerűen a bérlővel együtt a bérleményben lakott.

(8) Az (1) bekezdésben felsorolt személyeken kívül más befogadásához a bérbeadó nem járul hozzá.

(9)131 Az e paragrafusban foglaltak tekintetében a befogadáshoz szükséges hozzájárulást a polgármester adja.

A lakásbérleti jog folytatása

33. § (1) Aki a lakásbérleti jogviszonyt folytatni kívánja, köteles a jogosultságának elismerésére vonatkozó kérelmet a bérbeadónak írásban előterjeszteni és egyidejűleg a jogosultságát igazolni.

(2) A bérbeadó a jogosultságot az Ltv.-ben meghatározott feltételek vizsgálata után írásbeli nyilatkozatában állapítja meg.

(3)132 A bérleti szerződést a nyilatkozatban foglaltak szerint a vagyonkezelő a bérleti jogviszony folytatójával e rendelet 3. § (5) bekezdése szerint köti meg.

Lakás bérbeadása nem lakás céljára

34. § (1) A lakást nem lakás céljára bérbe adni nem lehet.

(2)133 Ha a lakást a bérlő engedély nélkül nem lakás céljára használja a lakásbérleti jogviszonyt a vagyonkezelő köteles a tudomásra jutástól számított 15 napon belül felmondani.

(3) A bérbeadó hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a lakás alapterületének legfeljebb fele részét nem lakáscélú használatra vegye igénybe, amennyiben:

a) lakásban folyó tevékenységet a bérlő saját jogon egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás tagjaként végzi,

b) bérlőtársi jogviszony, társbérlet esetén a másik bérlőtárs, társbérlő ehhez írásban hozzájárul.

(4)134 A (3) bekezdés tekintetében az engedélyt a polgármester adja meg, valamint dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, ha a tevékenység gyakorlása telephely engedélyhez kötött.

(5) Önkormányzati tulajdonú bérlakásban székhely, vagy telephely létesítéshez a tulajdonosi hozzájárulás megadásának feltétele, hogy:

a) a telephely engedélyhez kötött tevékenység, vagy társas vállalkozás megszűnésekor,

b) a székhelyként, telephelyként bejegyzett lakás, lakásbérleti jogviszonyának megszűnésekor,

c)135 vagy a székhelyként funkcionáló lakás esetében a társas, vagy egyéni vállalkozás megszűnésekor,

a bérlő gondoskodik a székhely és telephely megjelölés cégiratokból való törléséről és erről a vagyonkezelő, értesíti.

Megüresedett társbérleti lakrész bérbeadása

35. §136 A bérbeadó, valamint a bérlő jogai és kötelezettségei137

36. § (1)138 A bérlő a vagyonkezelővel kötött szerződésben vállalhatja a lakásbérlet ideje alatt a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételét vagy a hatósági előírásoknak megfelelően a komfortfokozatának növelését. Ha a munkálatok elvégzését a bérlő pályázat keretében vállalta, akkor az erre vonatkozó megállapodást a bérleti szerződés rögzíti. A bérlő által elvégzett, a bérbeadótól átvállalt (egyébként a bérbeadót kötelezően terhelő) munkák, kötelezettségek teljesítésének ellenértékét a lakbérbe történő beszámítással lehet ellentételezni.

(2) Az (1) bekezdésben említett feltételek mellett:

a)139 a vagyonkezelő hozzájárulásával, általa elfogadott költségvetés alapján elvégzett munkák számlákkal és az előírt iratokkal igazolt (megrendelések, munkadíj kifizetését igazoló iratok, stb.) költségeit a bérbeadó a bérleti díjba, legfeljebb havi 50 % mértékben megállapodás alapján beszámíthatja.

b) amennyiben a beszámítás időtartama a 10 évet meghaladná, úgy az a) pont szerinti mérték a bérleti díj teljes összegéig emelhető.

(3)140 A rendeletben nem szabályozott egyéb, a bérbeadót, valamint a bérlőt megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek vonatkozásában az Ltv. 13. § (1)-(2) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.

(4)141

(5) A lakás átadás-átvételéről tételes leltárt kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a lakás, illetve a berendezési és felszerelési tárgyak tényleges állapotát, valamint a bérlő esetleges észrevételeit.
(6) 142 Az épület felújítása, a vezetékrendszer meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni.
(7) 143 A vagyonkezelővel az (1) bekezdés szerint megkötött szerződésen alapuló munkálatok kivételével a bérlő a lakáson nem végezhet építési, átalakítási, továbbá a rendes gazdálkodás körét meghaladó felújítási munkálatokat.
(8) 144 A (7) bekezdésben foglalt rendelkezés megszegése esetén a vagyonkezelő a bérleti szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti.

36/A. §145 A bérlő a lakást nem adhatja albérletbe. E tilalom megszegése esetén a vagyonkezelő a bérleti szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti.

37. §146 (1)147 A vagyonkezelő a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egy, de legfeljebb négy alkalommal a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrzi, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2)148 A bérlő alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles. Ez a rendelkezés irányadó rendkívüli káresemény, és/vagy vészhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén.

(3)149 A vagyonkezelő követelheti az épületben, vagy az épület központi műszaki berendezéseiben a rongálással keletkezett károk, vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett hibák kijavítását. Ha az épületben, vagy az épület központi műszaki berendezéseiben a bérlő vagy a vele együttlakó személyek rongálása vagy a nem rendeltetésszerű használat folytán kár keletkezik, úgy a vagyonkezelő a bérlőtől a hiba kijavítását vagy a kár megtérítését követelheti.

38. § (1) A luxusberuházás költségeinek a megtérítésére, vagy bérbeszámítására a bérlő nem tarthat igényt.

(2) Luxusberuházásnak minősül minden olyan kialakítás vagy anyagfelhasználás, amely meghaladja a lakás rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket.

(3) A bérlő átmeneti kiköltöztetése esetén a bérleti jogviszony szünetelésének időtartama nem haladhatja meg a szükséges munkák figyelembevételével végzett folyamatos kivitelezés időtartamát.

39. § (1)150 A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhatnak abban, hogy a lakásbérleti szerződés megszűnésekor a lakást, és berendezéseit a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.

(2) Az (1) bekezdésben említett megállapodás akkor köthető meg, ha a bérlő vállalja, hogy az ezzel kapcsolatos költségvetés alapján kölcsönösen elfogadott pénzösszeget a kiköltözést követő tizenöt napon belül a bérbeadónál letétbe helyezi. A tételes elszámolás a helyreállítást követő harminc napon belül történik.

(3)151 E rendelet 36-39. §-aiban meghatározott bérbeadói (tulajdonosi) jogok érvényesítése érdekében a feladatok szerződésen alapuló teljesítőjeként az ingatlankezeléssel megbízott vagyonkezelőt kell érteni.

39/A. §152

A lakásbérlet megszűnése

Bérleti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel,

bérbeadás lakásgazdálkodási érdek alapján

40. §153 (1) A lakásbérlet megszűnik, ha:

a) a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik,

b) a lakás megsemmisül,

c) az arra jogosult felmond,

d) a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy,

e) a bérlő a lakást elcseréli,

f) a bérlőt a Magyar Köztársaság területéről kiutasították,

g) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti,

h) a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán szűnik meg.

i)154

(2) A felek az önkormányzati lakásra kötött határozatlan időre szóló szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik úgy, hogy a bérbeadó

a)155 a bérlőnek másik lakást ad bérbe,

b)156 a bérlőnek pénzbeli térítést fizet kivéve a rendelet 4. § (3) j) pont alapján létrejövő határozatlan idejű bérleti jogviszonyt,

c)157 a bérlőnek másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítést is fizet kivéve a rendelet 4. § (3) j) pont alapján létrejövő határozatlan idejű bérleti jogviszonyt.

(3) Amennyiben a bérlő a lakásbérleti jogviszonyt pénzbeli térítés ellenében szünteti meg, a megállapodásban ki kell kötni a bérlő azon nyilatkozatát, hogy az Önkormányzattal szemben 5 évig elhelyezési igényt nem támaszt.

(4) A bérlő, szociális intézménybe utalásakor megállapodhat a bérbeadóval a lakásbérleti jogviszonya pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetésében. A megállapodásra az e paragrafusban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(5) A megállapodások esetén a feleknek az értékkülönbözettel el kell számolniuk. Az értékkülönbözet megállapítása alapjául szolgáló szakértői értékbecslést a bérbeadó készítteti el, de annak költségei – a (11) bekezdésben szabályozott esetet kivéve - a bérlőt terhelik.

(6) Ha a megállapodás keretében a bérbeadó a bérlőnek:

a) kisebb forgalmi értékű másik lakást vagy kisebb összforgalmi értékű másik lakásokat ad bérbe, a bérlő részére kifizeti a bérbe adandó és a lakásbérleti jogviszony megszüntetésével érintett lakás (lakások) beköltözhető forgalmi értéke közötti különbség 30 %-át (továbbiakban: térítés),

b) pénzbeli térítést fizet, a pénzbeli térítés mértéke a lakásbérleti jogviszony megszüntetésével érintett lakás forgalmi értének 30 %-a.

(7)158 A térítés összegéből a bérbeadó a vagyonkezelő írásbeli igazolása alapján levonja a lakást terhelő bérleti díjhátralékot és annak törvényes mértékű késedelmi kamatát, valamint a bérlőt terhelő, el nem végzett feladatok ellenértékét. A bérleti szerződést megszüntető megállapodásban ezt rögzíteni kell.

(8)159 Ha a (2) bekezdés szerinti megállapodás létrejöttéhez a bérbeadónak különös érdeke fűződik, a jelen paragrafus (6)-(7) bekezdésétől a Bizottság eltérhet.

(9) A bérbeadó a (2) bekezdés szerinti megállapodásokat, a költségvetése szerint erre a célra elkülönített összeg rendelkezésére állásától, illetve üres lakás rendelkezésére állásától függően köti meg.

(10)160 A bérlőt megillető térítést a bérbeadó a lakásbérleti jogviszony megszüntetésével érintett lakás visszaadásáról szóló, a vagyonkezelő által történő írásbeli igazolás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül fizeti ki egy összegben.

(11) Amennyiben a lakás átadása a megállapodás szerinti időpontig a volt bérlő hibájából nem történik meg, a bérbeadó jogosult a megállapodást felmondani.

(12) Ha az Önkormányzat a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a volt bérlőt az esedékes összeg után a késedelmes napokra eső törvényes mértékű késedelmi kamat illeti meg.

(13)161 A lakáscseréket önkormányzati lakásgazdálkodási célokból a vagyonkezelő is köteles kezdeményezni.

(14) Lakásgazdálkodási érdek alapján létrehozandó lakáscserék során előtérbe kell helyezni a vegyes tulajdonú társasházak helyett teljes egészében magántulajdonú társasházak kialakítását segítő cseréket.

(15)162 Az e paragrafusban foglaltak tekintetében a bérbeadói jogokat a Bizottság gyakorolja.

Bérleti jogviszony megszüntetése a bérbeadó részéről történő felmondással163

41. §164 (1)165 A vagyonkezelő a bérleti szerződés felmondását kezdeményezheti az alábbi esetekben:

a) a bérlő a lakbért és/vagy a lakás közüzemi díját a fizetésre megállapított határidőig nem fizeti meg, kivéve, ha a 40. § (1) bekezdés e) pontja szerinti lakáscsere során a bérlő a lakbér és közüzemi díj hátraléka –a kezelő által igazoltan – kiegyenlítésre kerül,

b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy a jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti,

c) a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak,

d) a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, ill. területet rongálják vagy rendeltetésükkel ellentétesen használják,

e) a bérlő az önkormányzati tulajdonú bérlakásának elidegenítését bizonyítható módon megkísérli,

f) a bérlő az önkormányzati lakás bérleti szerződésének időtartama alatt adás-vétel alapján beköltözhető magántulajdonú lakást szerez,

g)166 a bérlő megsérti a 3/B. §-ban meghatározott életvitelszerű lakhatás követelményét.

(1a)167 A vagyonkezelő az (1) bekezdés szerinti eseteket a bérleti szerződésben felmondási okként köteles megjelölni.

(2)168 A vagyonkezelő a fennálló tartozás erejéig az (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában részletfizetést engedélyezhet. A részletfizetési megállapodás megkötését követő 8 napon belül a vagyonkezelő köteles a tulajdonost a részletfizetési megállapodás megküldésével értesíteni.

II. Fejezet

A helyiségbérlet

42 -56. §169

A moratóriummal érintett helyiségek bérleti szerződésének megkötése

56/A. §170

Adatvédelem

57. § (1)171 A bérbeadó és a vagyonkezelő – a Ltv. és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény keretei között – jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítására, megtagadására, a bérbeadói hozzájárulás megadásához szükséges döntés érdekében a tudomására jutottak.

(2)172 A vagyonkezelő vezeti az önkormányzati bérlakások nyilvántartását.

(3)173 A bérbeadó, valamint a vagyonkezelő a bérlő adatait a követelés behajtása végett, vagy a követelés értékesítése céljából követeléskezelő cégnek kiadhatja.

Eljárási szabályok

58. § (1) Az e rendelet szerinti kérelmeknek a Polgármesteri Hivatalba való beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatni kell az ügyfelet az általa kezdeményezett eljárás szabályairól, az ügyben hatáskörrel rendelkező szervről, vagy személyről és a várható ügyintézési időről.

(2)174 A bérbeadó a lakás jogviszonyváltozására irányuló kérelmet - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel- elutasítja, ha a bérlő/használó a bérleti/használati díjjal vagy a használattal kapcsolatos közüzemi díjjal tartozik.

(2a)175 A bérbeadó a jogviszony változásra irányuló kérelmet elfogadhatja, ha a kérelmező

a) a (2) bekezdésben foglalt tartozások törlesztésére megállapodást kötött, és azok időarányos teljesítését igazolja, vagy

b) a tartozások rendezése érdekében adósságkezelési támogatást igényelt, és azt az adósságkezelő befogadta és igazolja.

(3)176 A vagyonkezelő egyezséget köthet a rendelet szerinti bérleti díjak teljesülése érdekében:

a) az e rendelet 41. §-ának (2) bekezdése szerinti módon,

b) bíróság előtti eljárásban.

(4)177 A bérlő kérelmére a vagyonkezelő a polgármesternél kezdeményezheti a 41. § (1) bekezdés a) pontja alapján történt felmondás visszavonását, ha a bérlő a lakbértartozást, illetve közüzemi díjtartozást a felmondási időn belül maradéktalanul kiegyenlítette. A felmondás visszavonásának csak a vagyonkezelő kezdeményezése alapján van helye, azt a bérlő a bérbeadónál közvetlenül nem kezdeményezheti.

(5)178 A vagyonkezelő a bérlő kérelmére kezdeményezheti a polgármesternél a lakás határozott időre történő bérbeadását, ha a bérleti szerződés a 41. § (1) bekezdés a) pontja alapján felmondással szűnt meg, és a bérlő a lakbértartozását, illetve közüzemi díjtartozását a felmondási idő lejártát követően kiegyenlítette. A kezdeményezésről a polgármester előterjesztésére a Bizottság dönt.

(6)179 A felmondási idő alatt a vagyonkezelő a polgármesternél kezdeményezheti a felmondás visszavonását, ha a bérleti szerződés felmondására okot adó 41. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott körülményt a bérlő megszűntette. A kezdeményezésről a polgármester előterjesztésére a Bizottság dönt.

(7)180 Amennyiben a bérleti jogviszony rendezését a bérlő kezdeményezi, akkor a vagyonkezelő javasolhatja a Bizottságnak a bérleti jogviszony helyreállítását.

Értelmező rendelkezések

59. §181 E rendelet alkalmazásában:

1./182 Szociális bérlakás: változó komfortfokozatú, önkormányzati tulajdonú bérlakás, melyet az e rendelet 4/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott jövedelmi és vagyoni helyzetben élők kaphatnak e rendeletben szabályozott jogcímeken.
2./ Piaci bérlakás: önkormányzati tulajdonú, összkomfortos, vagy komfortos lakás, amiben legalább egy lakószoba nagysága a 12 m2-t meghaladja, van benne főző, fürdő helyiség és WC, közművesített, melegvíz ellátással és központi, vagy egyedi fűtésmóddal. A lakhatási szolgáltatások színvonala miatt lakbére a mindenkori piaci lakbérrel egyenlő.
3./ Költségalapú bérlakás: állami támogatás felhasználásával épített önkormányzati tulajdonú összkomfortos, vagy komfortos bérlakás, aminek éves bérleti díja nem lehet kevesebb, a bérlakás teljes beruházási költségének 2 %-ánál.
4./183 Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenesági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs.
5./ A 7. § (1) bekezdés d) pontjában említett vagyont akkor kell jelentős értékűnek tekinteni, ha annak értéke a tíz millió forintot meghaladja.”
6./184
7./ Egyenesági a rokonság: azok között, akik közül az egyik a másiktól származik.
8./ Az egy főre jutó havi nettó jövedelem számításánál a kérelem benyújtását megelőző utolsó három havi jövedelmet kell figyelembe venni.
9./185 Jogkövető magatartásnak az minősül, ha a bérlő a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
10./186 A 15. § (1) b) pontjában meghatározott összegen a volt bérlőnek ténylegesen kifizetett összeget kell érteni, ez a bérleten fennálló tartozás esetén a pénzbeli térítés mértékének a tartozással csökkentett összege.
11./187

60. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló módosított 45/2000. (XII. 28.) ök. rendelet.
1

Az önkormányzati rendeletet a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 86. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 1. napjával.

2

Módosította a 27/2007. (XII. 21.) ök. rendelet 1. §-a, hatályos 2008. január 1-től.

3

Módosította a 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16.§-a, hatályos 2015. július 1-től.

4

Módosította a 32/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 32.§-a, hatályos 2019. január 1-től.

5

Módosította a 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16.§-a, hatályos 2015. július 1-től.

6

Módosította a 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16.§-a, hatályos 2015. július 1-től.

7

Hatályon kívül helyezte a 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16.§-a 2015. július 1-től.

8

Módosította 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése, hatályos 2020. december 11-től.

9

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

10

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § a) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

11

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § a) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

12

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § a) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

13

Beiktatta a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

14

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2018. május 15-től.

15

Beiktatta a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

16

Beiktatta a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

17

Módosította a 27/2007. (XII. 21.) ök. rendelet 3. §-a, hatályos 2008. január 1-től.

18

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 2.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

19

Kiegészítette a 35/2009. (XII. 22.) ök. rendelet 2. §-a, hatályos 2010. 01. 01-től.

20

Átszámozta a 35/2009. (XII. 22.) ök. rendelet 2. §-a, hatályos 2010. 01. 01-től.

21

l) ponttal kiegészítette a 9/2014.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. §-sa, hatályos 2014. március 6-tól.

22

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2018. május 15-től..

23

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

24

Beiktatta a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

25

Módosította a 27/2007. (XII. 21.) ök. rendelet 5. §-a, hatályos 2008. január 1-től.

26

Hatályon kívül helyezte a 17/2007. (VI.25.) ök. rendelet 19.§-a, hatályos 2007. június 25-től.

27

Módosította a 27/2007. (XII. 21.) ök. rendelet 5. §-a, hatályos 2008. január 1-től.

28

Az a) és b) pontot módosította a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 5.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

29

Hatályon kívül helyezte a 17/2007. (VI.25.) ök. rendelet 19.§-a, hatályos 2007. június 25-től.

30

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 3.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

31

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

32

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

33

Az alcímet módosította a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 7.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

34

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

35

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

36

Beiktatta a 11/2020. (V.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. május 6. napjától.

37

Módosította a 17/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2011. április 12-től.

38

Módosította a 17/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2011. április 12-től.

39

Módosította a 32/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 1. §-sa, hatályos 2015. szeptember 11-től.

40

Módosította a 32/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 1. §-sa, hatályos 2015. szeptember 11-től.

41

h) ponttal kiegészítette a 9/2014.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. §-sa, hatályos 2014. március 6-tól.

42

Beiktatta a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése, hatályos 2018. május 15-től.

43

Módosította a 37/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 11.§-sa, hatályos 2014. december 19-től.

44

Hatályon kívül helyezte a 27/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2017. december 22-től.

45

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től

46

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

47

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, hatályos 2018. május 15-től.

48

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

49

Hatályon kívül helyezte a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 45.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

50

Hatályon kívül helyezte a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 45.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

51

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése, hatályos 2018. május 15-től.

52

Módosította a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 10.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

53

Módosította a 10/2006. (III.30.) ök. rendelet 4.§-a, hatályos 2006. március 31-től.

54

Hatályon kívül helyezte a 39/2011. (VII.8.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, hatálytalan 2011. július 9-től.

55

Módosult a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 29.§-a alapján, hatályos 2008. április 15-től.

56

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 5.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

57

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

58

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

59

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

60

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § b) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

61

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 6.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

62

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

63

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

64

Módosította a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 16.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

65

Módosította a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 17.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

66

Módosította a 17/2007. (VI.25.) ök. rendelet 10.§-a, hatályos 2007. június 25-től.

67

Módosította a 17/2007. (VI.25.) ök. rendelet 10.§-a, hatályos 2007. június 25-től.

68

Módosította a 39/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2012. november 1. napjától.

69

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

70

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 7.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

71

Módosította a 17/2007. (VI.25.) ök. rendelet 10.§-a, hatályos 2007. június 25-től.

72

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § c) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

73

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

74

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § c) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

75

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

76

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

77

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

78

Módosította a 27/2008. (XII.22.) ök. rendelet 3.§-a, hatályos 2008. december 22-től.

79

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § d) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

80

Az új címmel kiegészítette a 35/2009. (XII. 22.) ök. rendelet 3. §-a, hatályos 2010. 01. 01-től.

81

Kiegészítette a 35/2009. (XII. 22.) ök. rendelet 3. §-a, hatályos 2010. 01. 01-től.

82

Módosította a 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16.§-a, hatályos 2015. július 1-től.

83

Módosította a 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16.§-a, hatályos 2015. július 1-től.

84

Módosította a 16/2014.(V.9.) önkormányzati rendelet 4. §-sa, hatályos 2014. május 10-től.

85

Módosította a 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16.§-a, hatályos 2015. július 1-től.

86

(6) bekezdéssel kiegészítette a 16/2014.(V.9.) önkormányzati rendelet 5. §-sa, hatályos 2014. május 10-től.

87

Módosította a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 20.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

88

Hatályon kívül helyezte a 10/2006. (III.30.) ök. rendelet 17.§-a, hatályos 2006. március 31-től.

89

Módosította a 16/2014.(V.9.) önkormányzati rendelet 6. §-sa, hatályos 2014. május 10-től.

90

Módosította a 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16.§-a, hatályos 2015. július 1-től.

91

Módosította a 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16.§-a, hatályos 2015. július 1-től.

92

Módosította a 16/2014.(V.9.) önkormányzati rendelet 7. §-sa, hatályos 2014. május 10-től.

93

Módosította a 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3.§-sa, hatályos 2015. február 28-tól; az első mondat 2015. április 1-től..

94

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § c) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

95

Módosította a 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4.§-sa, hatályos 2015. február 28-tól.

96

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

97

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 10. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

98

Módosította a 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4.§-sa, hatályos 2015. február 28-tól.

99

Módosította a 27/2007. (XII. 21.) ök. rendelet 6. §-a, hatályos 2008. január 1-től.

100

Módosította a 17/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése, hatályos 2011. április 12-től.

101

Módosította a 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 5.§-sa, hatályos 2015. február 28-tól.

102

Módosította a 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 5.§-sa, hatályos 2015. február 28-tól; az első mondat 2015. április 1-től.

103

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § c) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

104

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

105

Módosította a 16/2014.(V.9.) önkormányzati rendelet 13. §-sa, hatályos 2014. május 10-től.

106

Módosította a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 22.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

107

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 11. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

108

Hatályon kívül helyezte a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 45.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

109

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 14.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

110

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 15.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

111

23/A. §-sal kiegészítette a 16/2014.(V.9.) önkormányzati rendelet 15. §-sa, hatályos 2014. május 10-től.

112

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 16.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

113

Módosította a 17/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2011. április 12-től.

114

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos 2018. május 15-től

115

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § d) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

116

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

117

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § e) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

118

Módosította a 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 6.§-sa, hatályos 2015. február 28-tól.

119

Hatályon kívül helyezte a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 6. §-sa 2015. február 28-tól..

120

Módosította a 27/2007. (XII. 21.) ök. rendelet 17. §-a, hatályos 2008. január 1-től.

121

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 13. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

122

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 14. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

123

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § f) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

124

d) ponttal kiegészítette a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 29.§-a, hatályos 2005. október 1-től. Hatályon kívül helyezte a 27/2007. (XII. 21.) ök. rendelet 17. §-a, hatályos 2008. január 1-től.

125

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

126

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § g) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

127

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § h) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

128

Módosította a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 31.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

129

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

130

Módosította a 10/2006. (III.30.) ök. rendelet 6.§-a, hatályos 2006. március 31-től.

131

(9) bekezdéssel kiegészítette a 27/2005. (IX.30.) ök. rendelet 32.§-a, hatályos 2005. október 1-től.

132

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

133

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

134

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 15. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

135

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

136

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § i) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

137

Az alcímet módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 18.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

138

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése, hatályos 2018. május 15-től.

139

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § e) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

140

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 18.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

141

Hatályon kívül helyezte a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 29.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

142

Módosította a 10/2006. (III.30.) ök. rendelet 7.§-a, hatályos 2006. március 31-től.

143

Beiktatta a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése, hatályos 2018. május 15-től.

144

Beiktatta a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése, hatályos 2018. május 15-től.

145

Beiktatta a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 17. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

146

Módosította a 10/2006. (III.30.) ök. rendelet 8.§-a, hatályos 2006. március 31-től.

147

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § e) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

148

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 19.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

149

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § e) pontja, hatályos 2018. május 15-től..

150

Módosította a képviselő-testület 2003. (IX.24.) ülése, hatályos 2003. október 1-től.

151

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § f) pontja, hatályos 2018. május 15-től..

152

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § j) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

153

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 21.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

154

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § k) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

155

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § l) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

156

Módosította a 35/2009. (XII. 22.) ök. rendelet 4. §-a, hatályos 2010. 01. 01-től.

157

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § m) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

158

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

159

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

160

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

161

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

162

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

163

Az alcímet módosította a 10/2006. (III.30.) ök. rendelet 9.§-a, hatályos 2006. március 31-től.

164

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 22.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

165

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

166

Beiktatta a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése, hatályos 2018. május 15-től.

167

Beiktatta a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése, hatályos 2018. május 15-től.

168

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

169

Hatályon kívül helyezte a 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16.§-a 2015. július 1-től.

170

Hatályon kívül helyezte a 10/2006. (III.30.) ök. rendelet 17.§-a, hatályos 2006. március 31-től.

171

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

172

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 19. §-a, hatályos 2018. május 15-től.

173

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

174

Módosította a 37/2012. (X.11.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2012. október 12-től.

175

(2a) bekezdéssel kiegészítette a a 37/2012. (X.11.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2012. október 12-től.

176

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja, hatályos 2018. május 15-től.

177

Módosította a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése, hatályos 2018. május 15-től.

178

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

179

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

180

Módosította a 28/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja, hatályos 2020. december 11-től.

181

5./-10./ számozást 6./-11./ -re átszámozta és az új 5./ ponttal kiegészítette a 17/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2011. április 12-től.

182

Módosította a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 26.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

183

Módosította a 17/2007. (VI.25.) ök. rendelet 17.§-a, hatályos 2007. június 25-től.

184

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 22. § n) pontja, hatálytalan 2018. május 15-től.

185

Kiegészítette a 10/2008. (IV.3.) ök. rendelet 26.§-a, hatályos 2008. április 15-től.

186

Kiegészítette a 27/2008. (XII.22.) ök. rendelet 5.§-a, hatályos 2008. december 22-től.

187

Hatályon kívül helyezte a 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16.§-a 2015. július 1-től.