Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.26.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 27

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 76 825 ezer Ft-ban,

            ezen belül:

  • Működési célú kiadások:                                                    64 229 ezer Ft

- Személyi jellegű kiadások                                         28 187 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                        4 838 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                                  12 266 ezer Ft

- Támogatásértékű működési kiadások                             120 ezer Ft

- Működési célú pénze. átad. ÁH-n kívülre                        572 ezer Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       3 691 ezer Ft

- Támogatási kölcsön visszatérítése                             2 000 ezer Ft

- Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                          555 ezer Ft

- Hitel törlesztés                                                         12 000 ezer Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                              12 596 ezer Ft

- Beruházások                                                           12 596 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 77 533 ezer Ft-ban

            ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                  67 983 ezer Ft

- Intézményi működési bevételek                                  1 555 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                                 2 110 ezer Ft

- Működési célú költségvetési támogatás                     20 348 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                       31 385 ezer Ft

- Működési célú pénzeszközök átvétele                               8 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                       577 ezer Ft

- Hitel felvétel                                                             12 000 ezer Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                9 549 ezer Ft

- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                              74 ezer Ft

- Gépek, berendezések értékesítés                                1 550 ezer Ft

- Támogatás értékű felhalmozási bevétel                        7 925 ezer Ft

állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési bevételeit és működési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 10. mellékletben foglalt részletezés alapján 120 102 ezer Ft-ban állapítja meg.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2016. május 25.           

           Vargáné Balatincz Krisztina                                                           Hajdu Szabina

                      polgármester                                                                             jegyző
Záradék:


A rendelet 2016. május 26. napján kihirdetésre került.
Kelevíz, 2016. május 26.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző