Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 11. 08

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése


2. §[1] (1) A képviselő-testület a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat, a Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatal, a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2019. évi együttes költségvetésének  

              Bevételi főösszegét: 1 025 026 ezer forintban

              Kiadási főösszegét:  1 025 026 ezer forintban

állapítja meg (1. melléklet).


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 999 902 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  999 902 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: .0 forint (hiány/többlet).

3. § (1)[2] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 109 143 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           50 803 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                  304 755 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    7 126 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                               500 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             0  forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       0  forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       472 327 ezer forint,

i) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:                              367 575 ezer forint,

j) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        100 000 ezer forint,

k) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         60 000 ezer forint,

Összes bevétel:                                                                                       999 902 ezer forint.


(2)[3] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 839 902 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 160 000 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3)[4] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 849 099 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 150 803 ezer forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

4. §[5] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     23 199 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:5 627 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          117 760 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        19 909 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    31 080 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   248 084 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     364 578 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                               0  forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        810 237 ezer forint,

j) Finanszírozási kiadások:                                                                      189 665 ezer forint,

Összes kiadás:                                                                                        999 902 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:999 902 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint,

c) tartalék: 0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 387 240 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 612 662 ezer forint

c) intézmény finanszírozás előirányzat: 129 665 ezer forint

d) Rövid lejáratú hitel törlesztésének előirányzata: 60 000 ezer forint.

5. §[6] A helyi önkormányzat nevében végzett:


a) beruházási kiadások: 248 084 ezer forint.

b) felújítási kiadások: 364 578 ezer forint.


Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet részletesen tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Települési lakhatási támogatás,

b) egyéb nem intézmény ellátások.

7. § (1)[7] Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül tartalék nem keletkezik.

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.


(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

3. A Polgármesteri Hivatal

11. §[8] (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 61.824 ezer forintban állapítja meg (3. melléklet).


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 62 768 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 62 768 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

12. §[9] (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 1 760 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                  0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    3 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                               0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       0 forint,

h) B8. Központi irányítószervi támogatás és maradvány igénybevétele:  61 005 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                          62 768 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 62 768 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államgazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 62 768 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

13. §[10] (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     47 131 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:11 461 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          4 176 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                  0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                               0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        62 768 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 62 768 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 62 768 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.


(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

4. Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetése


16. §[11] (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 92 022 ezer forintban állapítja meg (4. melléklet).


(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 92 022 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 92 022 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.
17. §[12] (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            0  forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                  0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    9 596 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                               0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       0 forint,

h) B8. Központi irányítószervi támogatás:                                               82 426 ezer forint

 Költségvetési bevételek összesen:                                                          92 022 ezer forint.


(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 92 022 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 92 022 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

18. §[13] (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     49 503 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:12 643 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          29 730 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                146 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                  0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                               0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        92 022 ezer forint.

(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 92 022 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.


(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásai előirányzatból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 92 022 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát - (nem kötelező tartalmi elemként) - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.


(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ -nál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

5. Adósságot keletkeztető ügylet


21. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


21. § (2)[14] A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 100 000 000 forint.


22. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


23. §[15] A polgármester 5.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

25. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.


(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

28. § A képviselő-testület a 26. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 27. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

29. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2018. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000

forint/év/fő.(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának vállalható kötelezettség.

30. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések


31. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2019. február 14.


P.H.


                Pásztor János                                                                       dr. Szabó Enikő      

                 polgármester                                                                               jegyző


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2019. február 14.

P.H.

                                                                                                             dr. Szabó Enikő

                                                                                                                    jegyző


[1]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[2]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 2. §-a

[3]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 2. §-a

[4]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 2. §-a

[5]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 3. §-a

[6]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a

[7]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 5. §-a

[8]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 6. §-a

[9]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 7. §-a

[10]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 8. §-a

[11]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 9. §-a

[12]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 10. §-a

[13]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 11. §-a

[14]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 12. §-a

[15]

Módosította a 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. §-a