Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 08. 10- 2021. 05. 28

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

 • a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 • b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
 • c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat, a Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatal, a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2020. évi együttes költségvetésének

 • a) Bevételi főösszegét: 690 578 ezer forintban
 • b) Kiadási főösszegét: 690 578 ezer forintban állapítja meg ( 1. melléklet).

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

 • a) a költségvetési bevételek összege: 680 723 ezer forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 680 723 ezer forint,
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: .0 forint (hiány/többlet).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 124 547 ezer forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 50 803 ezer forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 309 400 ezer forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 6 840 ezer forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 500 ezer forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen: 492 090 ezer forint,
 • i) B 811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 160 000 ezer forint,
 • j) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 28 633 ezer forint,

Összes bevétel: 680 723 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 680 723 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 629 420 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 51 303 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 43 661 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 641 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 93 780 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20 470 ezer forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 128 450 ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: 137 804 ezer forint,
 • g) K7. Felújítások: 27 000 ezer forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 458 806 ezer forint,
 • j) Finanszírozási kiadások: 221 917 ezer forint,

Összes kiadás: 680 723 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 477 699 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 164 804 ezer forint,
 • c) tartalék: 38 220 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 354 002 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 164 804 ezer forint
 • c) intézmény finanszírozás előirányzat: 161 917 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

 • a) beruházási kiadások: 137 804 ezer forint.
 • b) felújítási kiadások: 27 000 ezer forint.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 13. melléklet részletesen tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

 • a) Települési lakhatási támogatás,
 • b) egyéb nem intézmény ellátások.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 38 220 ezer forint, melyből:

 • a) az általános tartalék 38 220 ezer forint,
 • b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő (közalkalmazottak: 5 fő, választott tisztségviselők 12 fő),
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő (közalkalmazottak: 5 fő, választott tisztségviselők 12 fő).

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 65 321 ezer forintban állapítja meg ( 3. melléklet).

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

 • a) a költségvetési bevételek összege: 65 321 ezer forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 65 321 ezer forint,
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) B8. Központi irányítószervi támogatás: 65 321 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 65 321 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 65 321 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 • c) az államgazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 65 321 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 51 889 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 081 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 4 300 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
 • f) K6. Beruházások: 51 forint,
 • g) K7. Felújítások: 0 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 65 321 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai 65 321 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 65 321 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 16 fő (köztisztviselők: 7 fő, fizikai alkalmazott: 9 fő),
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő

(köztisztviselők: 9 fő -ebből tartósan távollévő 2 fő-, fizikai alkalmazott: 9 fő),

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

4. Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 106 452 ezer forintban állapítja meg ( 4. melléklet).

(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetésének fő számai:

 • a) a költségvetési bevételek összege: 106 452 ezer forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 106 452 ezer forint
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

17. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 9 855 ezer forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) B8. Központi irányítószervi támogatás: 96 597 ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 106 452 ezer forint.

(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 106 452 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételei előirányzatból:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 106 452 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

18. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 61 108 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 694 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 34 650 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
 • f) K6. Beruházások: 0 forint,
 • g) K7. Felújítások: 0 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 106 452 ezer forint.

(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 106 452 ezer forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásai előirányzatból:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 106 452 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát - (nem kötelező tartalmi elemként) - az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő (ebből 1 fő tartósan távollévő).

(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

21. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 100 000 ezer forint.

22. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11.( [1] ) melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § A polgármester 5 000 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

25. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

 • a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
 • b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

28. § A képviselő-testület a 26. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 27. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

 • a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
 • b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

29. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 • a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
 • b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 200.000 forint/év/fő.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának vállalható kötelezettség.

30. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

31. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Gyöngyöshalász, 2020. február 13.

Pásztor János
polgármester

dr. Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Gyöngyöshalász, 2020. február 13.

dr.Kovács Andrea jegyző

1. melléklet

Gyöngyöshalász Köszségi Önkormányzat, Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatala, Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ összesített költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

1. melléklet .xlsx

2. melléklet

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadások bevételek

2.melléklet .xlsx

3. melléklet

Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatala költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

3. melléklet.xlsx

4. melléklet

Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

4. melléklet.xlsx

5. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. évre

5. melléklet.xlsx

6. melléklet

Működési kiadások 2020. évtől 2023. évig

6. melléklet .xlsx

7. melléklet

A céltartalék célonkénti felosztása

7. melléklet.docx

8. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

8. melléklet.docx

9. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása

9. melléklet.docx

10. melléklet

Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

10. melléklet.docx

11. melléklet

A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

11. melléklet.docx

12. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

12. melléklet.docx

13. melléklet

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadása

13. melléklet.xlsx