Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2018. 06. 01 - 2018. 06. 01

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Pénzügyi-, és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

 1. § 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézményre (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) E rendelet ezer forintban (a továbbiakban: eFt) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés:       bevételeit        1 018 494 E Ft            módosított előirányzattal,

                                                 kiadásait        1 738 289 E Ft           módosított előirányzattal,

     a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások

     különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét       719 795 Ft   hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés:  bevételeit        667 429 E Ft   módosított előirányzattal,

                                                 kiadásait          77 692 E Ft   módosított előirányzattal,

    a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások

    különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét    589 737 E Ft többlettel.

c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 130 058 E Ft hiánnyal fogadja el.”[1]

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek:

                                     módosított bevétele                           146 406 E Ft,

                                     módosított kiadása                             16 348 E Ft,

összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 130 058 E Ft többletet mutat. Az önkormányzat 2016. évi maradványa 146 407 e Ft, melyből 111 361 E Ft-ot eredeti előirányzatként szerepel a 2017. évi költségvetésben. Az előző évi költségvetési maradvány működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi.[2]

(4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2017. évi költségvetését összességében 1 832 329 E Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.[3]

(5) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 62 912 E Ft összegben, a céltartalékot 635 610 E Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.[4]

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5-8. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a
10. melléklet szerint részletezi.

(5) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 9 900 E Ft-ban állapítja meg, a kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.[5]

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen vállalható kötelezettség mértékére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban:Ávr.) 51. § (1) bekezdését tekinti irányadónak, azaz Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.


A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

5. §

(1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.

(6) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.

(7) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.

(8) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás

6. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a fenntartja magának.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.

(4) Az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a pályázat benyújtásáról, és a saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat által Magyarország központi költségvetésében megtervezett előirányzatokra benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás rendelkezésre állásáról azzal, hogy a nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez Képviselő-testületi döntés szükséges.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Vegyes rendelkezések

8. §

(1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdésében 2017. évben meghatározott összegben, 38 650 Ft -ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kttv. 234. § (3) – (4) bekezdése alapján 2017. évre egységesen
30 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére és egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.

(4) A Hivatal köztisztviselőinek a részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2017. évi mértékét 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatály alá tartozó foglalkoztatott – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalót – (továbbiakban: foglalkoztatott) 2017. évre
1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.

(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatály alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat – 5000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2017-es évre.

(7) Nem jogosult a foglalkoztatott (5) – (7) bekezdésben foglalt juttatásra azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot. Ez esetben ezen időszakkal arányosan csökkenteni kell a juttatás összegét.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

(2)[6]

(3) [7]

(4) [8]                         Czibere Béla                                                            Dr. Gál György

                        polgármester                                                                   jegyző

[1]

A rendelet 2. § (2) bekezdését az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. február 24-től.

[2]

A rendelet 2. § (3) bekezdését a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.01-től.

[3]

A rendelet 2. § 4. bekezdését az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. február 24-től.

[4]

A rendelet 2. § (7) bekezdését az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. február 24-től.

[5]

A rendelet 3. § (8) bekezdését a 9/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.06.22-től

[6]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (II.23) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatálytalan: 2017.II.25-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (II.23) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatálytalan: 2017.II.25-től

[8]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (II.23) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatálytalan: 2017.II.25-től