Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete

Csömend Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 26

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 37 462 ezer Ft-ban,

              ezen belül:

  • Működési célú kiadások:                                                  24 983 ezer Ft

- Személyi jellegű kiadások                                         7 625 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                      1 497 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                                  9 199 ezer Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      3 179 ezer Ft

- Egyéb működési célú támogatások                            2 878 ezer Ft

- Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése                605 ezer Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                             12 479 ezer Ft

- Intézményi beruházási kiadások                                   331 ezer Ft

- Felújítási kiadások                                                    2 148 ezer Ft

- Egyéb felhalmozási kiadások                                   10 000 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 44 301 ezer Ft-ban

              ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                 28 693 ezer Ft

- Intézményi működési bevételek                                    781 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                                3 327 ezer Ft

- Költségvetési támogatás                                          19 299 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                        5 286 ezer Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                            15 608 ezer Ft

- Felhalmozási célú támogatás                                   10 000 ezer Ft

- Előző évi maradvány igénybevétele                            4 932 ezer Ft

- Áh-on belüli megelőlegezések                                       676 ezer Ft


állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
8. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 58 333 ezer Ft-ban állapítja meg.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2016. május 24.           

            Szabó István                                                                          Hajdu Szabina

            polgármester                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. május 25. napján kihirdetésre került.
Csömend, 2016. május 25.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző