Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

Csömend Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 16

Csömend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 39.988.667 Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                       27.801.207 Ft,

- Személyi jellegű kiadások                                             11.226.336 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                                           1.873.920 Ft,

- Dologi kiadások                                                               1.031.212 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            1.519.000 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                                       2.334.874 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.                     815.865 Ft,

  • Felhalmozási célú kiadások:                                                  12.187.460 Ft,

- Beruházások                                                                                  0 Ft,

- Felújítások                                                                      12.169.040 Ft,

- Egyéb felhalmozási kiadások                                                18.420 Ft.


b) bevételi főösszegét 59.311.731 Ft-ban

            ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                       47.124.271 Ft,

- Önkormányzatok működési támogatásai                       23.541.470 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                                8.115.937 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                                       3.298.537 Ft,

- Működési bevételek                                                            920.455 Ft,

- Működési célú átvett pénzeszközök                                     25.182 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                              16.310.165 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                          984.540 Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                    6.115.445 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 359.478.839 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2018. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Csömend, 2019. május 14.                                     Szabó István                                                     Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet 2019. május 15. napján kihirdetésre került.


Csömend, 2019. május 15.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                      jegyző