Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2018 (VIII.29.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2018 (VIII.29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 30 - 2018. 08. 31

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 5/2016. (II. 29.) számú rendelete (továbbiakban Rendelet) módosításáról a következőket rendeli:


1. §


A Rendelet) 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól:

  1. a kibocsájtó a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon keletkezett vízfogyasztása után,

b) az a természetes és jogi személy, akinek az ingatlanán lakóépület, építmény nincs és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja,

c) az a kibocsájtó, akinek lakásában nincs rendeltetésszerű használatra alkalmas fürdőszoba, vízöblítéses WC;

d) az a kibocsájtó éves szinten 15 m3 vízmennyiségig, akinek a tulajdonában/használatában lévő ingatlanán életvitelszerűen nem laknak és oda a népességnyilvántartási adatok alapján senki nincs bejelentkezve, a vízfogyasztás állattartás céljából, vagy locsolás miatt keletkezik.

(2) A kibocsátó az 1) bekezdésben meghatározott talajterhelési díjmentességre való jogosultságát a 2. melléklet szerinti nyomtatványon benyújtott nyilatkozattal és két tanú által igazolva nyilatkozik.

(3) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó.


(4)  Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a jegyző a talajterhelési díj megfizetésére legfeljebb 50 %-os díjkedvezményt állapíthat meg.

Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül például a családjában bekövetkezett haláleset, a háztartásában bekövetkezett elemi kár stb., melyet iratokkal kell igazolni.


(5) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetése alól kérelmére 50%-os díjkedvezményben részesül az alábbi feltételek fennállása esetén:

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) 200%-át, 

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át.

(6) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 70%-os díjkedvezményben részesül, amennyiben az ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és az alábbi feltételek valamelyike fennáll vonatkozásában:

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át,

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200%-át.

(7)  A kibocsátó a (5) – (6) bekezdésekben meghatározott talajterhelési díjkedvezményre való jogosultságát a 3.-4. melléklet szerinti nyilatkozattal, a csatolandó dokumentumokkal igazolva, a bevallással egyidejűleg érvényesíti.”

  1. §

A Rendelet 2. mellékletét képezi e rendelet 1. melléklete.

  1. §

A Rendelet 3. mellékletét képezi e rendelet 2. melléklete.

  1. §

A Rendelet 4. mellékletét képezi e rendelet 3. melléklete.

  1. §
  1. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.


  1. A rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja 2018. december 31. napján hatályát veszti.


Csanádpalota, 2018. augusztus 29.Nyergesné Kovács Erzsébet                                                        dr. Juhász László

     polgármester                                                                             jegyzőZáradék:


A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2018. augusztus 29. napján kihirdetve.

                                                                                             


                                                                                             

                                                                                                              dr. Juhász László

                                                                                                                       jegyző1. számú melléklet a 18/2018. (VIII. 29.) Önkormányzati rendelethezNyilatkozat


Alulírott ……………………………………………………..……….. szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tulajdonomban/használatomban lévő 6913 Csanádpalota, ……………………………………………… szám alatti ingatlanon
 

a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon keletkezett vízfogyasztásom,

az ingatlanon lakóépület, építmény nincs és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja
 

a lakóházban          nincs    rendeltetésszerű          használatra      alkalmas          fürdőszoba, vízöblítéses WC;*


az ingatlanon életvitel szerűen nem lakik senki, a népesség nyilvántartási adatok alapján ott lakóhellyel, tartózkodási hellyel bejelentett személy nincs. A vízfogyasztás állattartás céljából, vagy locsolás miatt keletkezik.*Ezt a nyilatkozatot a talajterhelési díj 20….. évre vonatkozó bevallásához tettem. Bevallási kötelezettségem nincs. A fentieket két tanúval igazolom.

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom valódiságát a hatóság ellenőrizheti.


Csanádpalota, ……..év…………………....hó………..nap                                                                                  ……..…………………………

kibocsátó aláírása


Alulírott tanúk kijelentjük és igazoljuk, hogy a fenti nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.Tanúk:


  1. 2.


Név:………………...………………                        Név:………………...…………………

Aláírás: ……………………………..           Aláírás: …………………….………… Lakcím:……………………………..            Lakcím:…………………..…………… Szig.:………………………………..            Szig.:………………………………..…
* a megfelelő rész x-szel jelölendő


2. számú melléklet a 18/2018. (VIII. 29.) Önkormányzati rendelethez


N Y I L A T K O Z A T


talajterhelési díj bevallásához 50%-os kedvezmény igénybevételéhez …....... évben
Nyilatkozom, Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének Talajterhelési díjról szóló 5/2016.(II. 29.) rendelete 7.§ (5) bekezdése alapján 50 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint:


A háztartásban élők neve

Havi átlag jövedelem (Ft-ban)
Összesen:                                                  ………….. fő……………………FtMellékelem a családban élők jövedelemigazolását.Csanádpalota, ….. év.……………… hó ….. nap
                                                                                    …………………………………..

                                                                                                          aláírás

  1. számú melléklet a 18/2018. (VIII. 29.) Önkormányzati rendelethez


N Y I L A T K O Z A T


talajterhelési díj bevallásához 70%-os kedvezmény igénybevételéhez …... évben


Nyilatkozom, hogy Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének Talajterhelési díjról szóló 5/2016.(II. 29.) rendelete 7.§ (6) bekezdése alapján 70 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint:


A háztartásban élők neve

Havi átlag jövedelem (Ft-ban)
Összesen:                                                  ………….. fő……………………FtMellékelem a családban élők jövedelemigazolását.Csanádpalota, ….. év.……………… hó ….. nap
                                                                                    …………………………………..

                                                                                                          aláírás