Heves Megye Közgyűlésének 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről

Hatályos: 2019. 06. 29

Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés i) pontja, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján attól az óhajtól vezérelve, hogy a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában az itt lévő emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló példamutató tevékenységet elismerje, a következő rendeletet alkotja:


1. §1,2,4,5


A Heves Megyei Közgyűlés a megye közéleti, társadalmi, tudományos, közoktatási, közigazgatási, közművelődési, irodalmi-művészeti életében, testnevelési és sporttevékenységében, környezetének védelmében, egészségügyi ellátásában, a megye területfejlesztéssel, területrendezéssel és vidékfejlesztéssel összefüggő feladatainak ellátásában, a megye közbiztonságának javítása, illetve a bűnüldözés, bűnmegelőzés és katasztrófavédelem érdekében tett eredmények elismerésére, valamint a megye fejlődése szempontjából kiemelt ágazatnak tekintett idegenforgalmában, továbbá a megye kulturális értékeinek, hagyományainak megismertetésében, nemzetközi hírének növelésében, a megyében élő családok, a családalapítás és gyermekvállalás előtt állók megsegítése, helyzetének javítása érdekében tanúsított magatartással, tevékenységgel  szerzett kimagasló érdemek elismerésére az alábbi kitüntető díjakat alapítja:


 • Heves Megyéért kitüntető díj
 • Telekessy István területfejlesztési díj
 • Heves Megye Nagykövete cím
 • Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj
 • Dr. Jakab István Emlékgyűrű
 • Heves Megyei Klímabarát díj
 • Heves Megyei Családokért Díj2. §


(1) A „Heves Megyéért” kitüntető díj adományozható azoknak a magánszemélyeknek és szervezeteknek, akik a megye érdekében az alábbiakban részletezett területek bármelyikén magas szintű, áldozatos munkát végeztek, így különösen


 • azoknak, akik a megye társadalmi életének, közéletének, közigazgatásának szervezése és irányítása, a természet és társadalomtudományok területén, a településfejlesztés összehangolásában és megvalósításában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki,
 • azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a megyében a korszerű és eredményes nevelés, oktatás megvalósításához és példamutató munkájukkal, kutató, kísérletező, korszerű módszereikkel a megyének hírnevet szereztek,
 • azoknak, akik kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkájukkal a tudományos, művészeti, kulturális értékek terjesztésében élen jártak, a közművelődési tevékenységüket több éven keresztül magas szinten, példamutatóan végezték, s a megyének hírnevet szereztek,
 • azoknak, akik a megye testnevelési és sporttevékenység szervezésében élen jártak, illetve sportteljesítményeikkel kiemelkedő eredményt értek el,
 • azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a megye épített és természeti környezete védelméhez, megóvásához, a műemlékvédelemhez, a környezeti károk megelőzéséhez, helyreállításához,
 • azoknak, akik a megye egészségügyi ellátásában, az egészséges életmód kialakításának segítésében, a szociális gondoskodásban, a gyermekvédelem területén, valamint a gyógyító és megelőző szakmai munkában kimagasló teljesítményt értek el.(2) Telekessy István területfejlesztési díj adományozható azoknak a magánszemélyeknek, gazdálkodó szervezeteknek és Heves megyei települési önkormányzatoknak, akik Heves megye területfejlesztésében, vidékfejlesztésében példamutató, kiemelkedő eredményt értek el, így különösen


 • azon magánszemélyeknek és gazdálkodó szervezeteknek, amelyek a korábbi években kiemelkedő, innovatív teljesítményt nyújtottak a területfejlesztés, vidékfejlesztés terén,
 • azon Heves megyei települési önkormányzatok részére, amelyek saját közigazgatási területükön túlmutató, innovatív területfejlesztési, vidékfejlesztési programot vagy fejlesztést valósítottak meg.


(3)1 Heves Megye Nagykövete cím adományozható annak a magyar állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó tevékenységével vagy egész életművével országos vagy nemzetközi hírű elismerést vívott ki. Heves Megye Nagykövetének feladata Heves megye hazai és nemzetközi ismertségének növelése, a megyei közgyűlés által a cím adományozás során megfogalmazott célkitűzések teljesülésének elősegítése.


(4)1 A Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozható a megye közrendje, közbiztonsága, a katasztrófavédelem területén kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes személyek, közösségek és civil szervezetek részére, tevékenységük elismerése céljából.


(5)2 A Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozható mindazon személyeknek, akik Heves megyei illetőségű intézmény közalkalmazottjaként és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozójaként; helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala, közös önkormányzati hivatala közszolgálati és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozójaként; a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozójaként; kormányhivatal és területi szerveinek kormányzati szolgálati és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozójaként; Heves Megyei Közgyűlés és helyi önkormányzatok képviselő-testületének és bizottságainak tagjaként, választott és megbízott tisztségviselőjeként Heves megye közigazgatása érdekében, valamint a megye lakosságának közszolgáltatásokkal történő ellátása terén kiemelkedő tevékenységet láttak el, Heves megye hazai és nemzetközi megismertetésében, elismertségének növelésében, települései fejlődésében elévülhetetlen érdemeket szereztek, továbbá azon külföldi természetes személyek részére, akik a Heves megyei kapcsolatok kialakításában, Heves megye külföldi megismertetésében érdemeket szereztek.


(6)4 A Heves Megyei Klímabarát díj adományozható azoknak a Heves megyében tevékenykedő vállalkozásoknak, szakmai és önkormányzati szervezeteknek, civil szervezeteknek, valamint magánszemélyeknek, akik tudatosan foglalkoznak az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekkel és klímatudatosan végzik tevékenységeiket.


(7)5 A Heves Megyei Családokért Díj adományozható azoknak a Heves megyében tevékenységet folytató vagy működő magánszemélyeknek és települési önkormányzatoknak, szervezeteknek, intézményeknek, civil szervezeteknek, valamint munkáltatóknak, akik vagy  amelyek a döntéseik meghozatala, fejlesztéseik megvalósítása, valamint a mindennapi tevékenységük, működésük során figyelembe veszik és alkalmazzák a Heves megyei családok, családalapítás és gyermekvállalás előtt állók életét könnyítő, támogató szempontokat, illetve hozzájárulnak a társadalom családbarát szemléletének erősítéséhez.3. §


A „Heves Megyéért” kitüntető díj adományozásának rendje


(1)1A kitüntető díj évente legfeljebb három magánszemély és két szervezet részére adományozható, melytől a Közgyűlés eltérhet aszerint, hogy évente legfeljebb öt „Heves Megyéért” kitüntető díj kerülhet kiosztásra, a keretszámon belül a magánszemélyek és szervezetek részére adható számarányok tekintetében a Közgyűlés – az elnöke által előterjesztett és bizottságok által megtárgyalt javaslat alapján - dönt.


(2) A díj adományozására – legalább 1 oldal terjedelmű indoklással ellátott - javaslatot tehetnek


 • a Megyei Közgyűlés tagjai és állandó bizottságai,
 • a megye települési önkormányzatai részéről azok képviselőtestülete,
 • Heves megye országgyűlési képviselői.


(3) A javaslatokat a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi.


(4)1 A beérkezett javaslatokat a kitüntető díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés elnökének kitüntető díj odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. A díj odaítéléséről a Közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Megyei Közgyűlés dönt.


(5) A kitüntető díjat a Megyei Közgyűlés adományozza. A kitüntető díj odaítéléséről a Megyei Közgyűlés minősített többségű szavazattal dönt.


(6) A Közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönt a „Heves Megyéért” kitüntető díj vonatkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, a díj odaítélésének és átadásának időpontjáról. Az odaítélt díjat ünnepélyes keretek között a Közgyűlés elnöke adja át.


(7) A kitüntetés adományozása során a kitüntetettek számára oklevél kerül átadásra. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a Közgyűlés Elnöke és Heves Megye Főjegyzője írja alá.


(8) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj megnevezését, a kitüntetett nevét, valamint az adományozás idejét.


(9) A Közgyűlés a személyi javaslat elbírálásakor – a költségvetési rendeletében biztosított fedezet függvényében - dönthet a kitüntetéssel adható pénzjutalomról és annak összegéről, amely azonban díjazottanként magánszemély esetében a 200.000 Ft-ot, szervezet esetében az 500.000 Ft-ot nem haladhatja meg.


4. §


Telekessy István területfejlesztési díj adományozásának rendje


(1)1,3 A kitüntető díj magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek és települési önkormányzatok részére adományozható úgy, hogy évente legfeljebb négy területfejlesztési díj és egy életmű díj kerülhet kiosztásra, akként, hogy a területfejlesztési díjat érintő keretszámon belül a magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek és települési önkormányzatok részére adható számarányok tekintetében a Közgyűlés – az elnöke által előterjesztett és bizottságok által megtárgyalt javaslat alapján - dönt.


(2) A díj adományozására – legalább 1 oldal terjedelmű indoklással ellátott - javaslatot tehetnek


 • a Megyei Közgyűlés tagjai és állandó bizottságai,
 • Heves megyében működő, területfejlesztési, vidékfejlesztési feladatokkal foglalkozó szakmai szervezetek, kamarák képviselői,
 • Heves megye országgyűlési képviselői.


(3) A javaslatokat a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi.


(4)1 A beérkezett javaslatokat a kitüntető díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés elnökének kitüntető díj odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. A díj odaítéléséről a Közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Megyei Közgyűlés dönt.


(5) A kitüntető díjat a Megyei Közgyűlés adományozza. A kitüntető díj odaítéléséről a Megyei Közgyűlés minősített többségű szavazattal dönt.


(6) A Közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönt a Telekessy István területfejlesztési díj vonatkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, a díj odaítélésének és átadásának időpontjáról. Az odaítélt díjat ünnepélyes keretek között a Közgyűlés elnöke adja át.


(7) A kitüntetés adományozása során a kitüntetettek számára oklevél kerül átadásra. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a Közgyűlés Elnöke és Heves Megye Főjegyzője írja alá.


(10) A Közgyűlés a személyi javaslat elbírálásakor – a költségvetési rendeletében biztosított fedezet függvényében - dönthet a kitüntetéssel adható pénzjutalomról és annak összegéről, amely azonban díjazottanként a 200.000 Ft-ot nem haladhatja meg.


5. §


Heves Megye Nagykövete cím adományozásának rendje


(1)1 A kitüntető cím évente legfeljebb három magánszemély részére adományozható.


(2) A cím adományozására a Megyei Közgyűlés tagjai és állandó bizottságai tehetnek – legalább 1 oldal terjedelmű indoklással ellátott - javaslatot.


(3) A javaslatokat a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi.


(4)1 A beérkezett javaslatokat a kitüntető díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés elnökének kitüntető díj odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. A díj odaítéléséről a Közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Megyei Közgyűlés dönt


(5) A kitüntető címet a Megyei Közgyűlés adományozza. A kitüntető cím odaítéléséről a Megyei Közgyűlés minősített többségű szavazattal dönt.


(6) A Közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönt a Heves Megye Nagykövete cím vonatkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, a cím odaítélésének és átadásának időpontjáról.


(7) A cím átadására Heves Megye Napja alkalmából rendezett ünnepi program keretében kerül sor, melytől a Közgyűlés döntése szerint eltérhet. Az odaítélt címet ünnepélyes keretek között a Közgyűlés elnöke adja át.


(8) A kitüntetés adományozása során a kitüntetettek részére oklevél és emlékérem kerül átadásra. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a Közgyűlés Elnöke és Heves Megye Főjegyzője írja alá.


(9) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a cím megnevezését, a kitüntetett nevét, valamint az adományozás idejét. Az emlékérem tartalmazza a cím megnevezését, a kitüntetett nevét, valamint az adományozás évét.


(10) A kitüntetett személy a Heves Megye Nagykövete címből adódó feladatokat a következő évi cím adományozásáig látja el, ezt követően a címet „tiszteletbeli” toldattal viselheti azzal, hogy annak visszavonására a 6. § rendelkezései megfelelően irányadóak. A Heves Megye Nagykövete cím újra adományozható.


5/A. §1,2

A Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozásának rendje


(1) A kitüntető díj adományozható a megye közrendje, közbiztonsága, a katasztrófavédelem területén kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes személyek, közösségek és civil szervezetek részére, tevékenységük elismerése céljából úgy, hogy évente legfeljebb 3 Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj kerülhet kiosztásra.


(2)  A díj adományozására – legalább 1 oldal terjedelmű indoklással ellátott - javaslatot tehetnek


 • a Megyei Közgyűlés tagjai és állandó bizottságai,
 • Heves megye rendészeti szerveinek vezetői,
 • a megye települési önkormányzatai részéről azok képviselőtestülete.


(3) A javaslatokat a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi.


(4) A beérkezett javaslatokat a kitüntető díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés Elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés Elnökének kitüntető díj odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják.  A díj odaítéléséről a Közgyűlés Elnökének – a Bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó - javaslata alapján a Megyei Közgyűlés dönt.


(5) A kitüntető díjat a Megyei Közgyűlés adományozza. A kitüntető díj odaítéléséről a Megyei Közgyűlés minősített többségű szavazattal dönt.


(6) A Közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönt a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj vonatkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, a díj odaítélésének és átadásának időpontjáról. Az odaítélt díjat ünnepélyes keretek között a Közgyűlés elnöke adja át.


(7) A kitüntetés adományozása során a kitüntetett számára oklevél és emlékérem kerül átadásra. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a Közgyűlés Elnöke és Heves Megye Főjegyzője írja alá.


Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj megjelölését, a kitüntetett nevét, valamint az adományozás idejét. Az emlékérem tartalmazza a díj megnevezését, a kitüntetett nevét, valamint az adományozás évét.


5/B. §2

A Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozásának rendje


(1) Az emlékgyűrű évente legfeljebb egy magánszemély részére adományozható.


(2) Az emlékgyűrű adományozására az eredeti alapító, a megyei közgyűlés tagjai, állandó bizottságainak tagjai és Heves megye országgyűlési képviselői tehetnek - legalább 1 oldal terjedelmű indoklással ellátott - javaslatot.


(3) A javaslatokat a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága megtárgyalja és véleményezi.


(4) A beérkezett javaslatokat az emlékgyűrű odaítélésére irányuló javaslatával együtt a közgyűlés elnöke terjeszti a bizottságok elé. A bizottságok a közgyűlés elnökének emlékgyűrű odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. Az emlékgyűrű odaítéléséről a közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a megyei közgyűlés dönt.


(5) Az emlékgyűrűt a megyei közgyűlés adományozza. Az emlékgyűrű odaítéléséről a megyei közgyűlés minősített többségű szavazattal dönt.


(6) A közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönt az emlékgyűrű vonatkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a közgyűlés elnöke részére történő megküldési határidejéről és az emlékgyűrű odaítélésének időpontjáról. Az odaítélt emlékgyűrűt ünnepélyes keretek között minden év december hónapban a Közgyűlés elnöke adja át.


(7) Az emlékgyűrű adományozása során a kitüntetett részére oklevél is átadásra kerül. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a közgyűlés elnöke és Heves megye főjegyzője írja alá.


(8) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a cím megnevezését, a kitüntetett nevét, valamint az adományozás idejét. Az emlékgyűrű aranyból készült pecsétgyűrű, amely a „fejrészben” véséssel Heves megye közigazgatási térképének körvonalát, az alsó gyűrűvonal belső oldalán az emlékgyűrű elismerésben részesült természetes személy teljes nevének vésett szövegét tartalmazza.


5/C. § 4

A Heves Megyei Klímabarát díj adományozásának rendje(1)    Évente legfeljebb három Heves Megyei Klímabarát díj adományozható.


(2)    A kitüntető díj adományozására - legalább 1 oldal terjedelmű indoklással ellátott - javaslatot tehetnek
•    a Megyei Közgyűlés tagjai és állandó bizottságai,
•    Heves megyében működő gazdaságfejlesztési, területfejlesztési és vidékfejlesztési, környezetvédelmi feladatokkal foglalkozó szakmai szervezetek, kamarák képviselői,
•    Heves megye országgyűlési képviselői
•      a megye települési önkormányzatai részéről azok képviselőtestülete.


(3)    A javaslatokat a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi.


(4)    A beérkezett javaslatokat a kitüntető díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés elnökének kitüntető díj odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. A díj odaítéléséről a Közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Megyei Közgyűlés dönt.


(5)    A kitüntető díjat a Megyei Közgyűlés adományozza. A kitüntető díj odaítéléséről a Megyei Közgyűlés minősített többségű szavazattal dönt.


(6)    A Közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönt a Heves Megyei Klímabarát díj vonatkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, a díj odaítélésének és átadásának időpontjáról. Az odaítélt díjat ünnepélyes keretek között a Közgyűlés elnöke adja át.


(7)    A kitüntetés adományozása során a kitüntetett részére oklevél is átadásra kerül. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a Közgyűlés Elnöke és Heves Megye Főjegyzője írja alá.


(8)    Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a cím megnevezését, a kitüntetett nevét, valamint az adományozás idejét.


5/D. §5

A Heves Megyei Családokért Díj adományozásának rendje


(1) A díj évente három kategóriában,

 • magánszemélyek,
 • települési önkormányzatok, szervezetek, intézmények, civil szervezetek,
 • munkáltatók részére adományozható.


(2) Az (1) bekezdésben részletezett  kategóriákon belül a számarány tekintetében a közgyűlés – az elnöke által előterjesztett és a által megtárgyalt javaslat alapján – szabadon dönthet azzal, hogy évente legfeljebb négy Heves Megyei Családokért Díj kerülhet kiosztásra.


(3) A díj adományozására - legalább 1 oldal terjedelmű indoklással ellátott - javaslatot tehetnek

 • Heves Megyei Közgyűlés tagjai és állandó bizottságai,
 • Heves megyében működő a családok érdekében tevékenységet kifejtő szakmai és civil szervezetek,
 • Heves megye országgyűlési képviselői,
 • Heves megye települési önkormányzatai részéről azok képviselőtestülete.


(4) A javaslatokat a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága megtárgyalja és véleményezi.


(5) A beérkezett javaslatokat a kitüntető díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés Elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés Elnökének kitüntető díj odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. A díj odaítéléséről a Közgyűlés Elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Megyei Közgyűlés dönt.


(6) A kitüntető díjat a Heves Megyei Közgyűlés adományozza. A kitüntető díj odaítéléséről a közgyűlés minősített többségű szavazattal dönt.


(7) A közgyűlés az adott év - legkésőbb - május utolsó napjáig dönt a Heves Megyei Családokért Díj vonatkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a közgyűlés elnöke részére történő megküldési határidejéről, a díj odaítélésének és átadásának időpontjáról. Az odaítélt díjat ünnepélyes keretek között a közgyűlés elnöke adja át.


(8) A kitüntetés adományozása során a kitüntetett részére oklevél is átadásra kerül. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a közgyűlés elnöke és Heves megye főjegyzője írja alá.


(9) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a cím megnevezését, a kitüntetett nevét, valamint az adományozás idejét.”


6. §

A díj visszavonása


(1) Az a kitüntetett


a) akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak,

b) akit bűntett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek,

c) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi,

d) akinek kényszergyógykezelését a bíróság jogerősen elrendelte


érdemtelenné válik a 2. §-ban nevesített kitüntető díjakra, tőle az visszavonható.


(2) A kitüntető díj egyéb okból történő visszavonására azok tehetnek javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak.


(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti visszavonásról a Közgyűlés dönt minősített többségű szavazattal.


(4) A visszavonást elrendelő döntés esetén a Közgyűlés gondoskodik a kitüntető díjhoz adományozott oklevél bevonásáról.


7. §


(1) A kitüntetettekről a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.


(2) A kitüntető díjak adományozását és visszavonását Heves Megye Önkormányzatának Közlönyében közzé kell tenni.


(3) A kitüntető díjak adományozásának előkészítését és lebonyolítását a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinetje látja el.


8. §


Heves Megye Ösztöndíjasa cím adományozásának rendje


(1) Ösztöndíj azoknak a Heves megyében állandó lakóhellyel rendelkező 18-26 év közötti fiatalok részére adományozható, akik bármely hazai és Európai Unió tagállambeli felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatnak és kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, valamint szociális helyzetük miatt támogatásra jogosultak. Szociális helyzete miatt támogatásra jogosult az a pályázó, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.


(2) Az ösztöndíj meghirdetésére a költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén a (8) bekezdésben meghatározott közgyűlési döntést követően kerülhet sor, naptári évenként a Heves Megyei Önkormányzat honlapján történő pályázati kiírással.


(3) Az ösztöndíj évente legfeljebb 6 fő részére adható. Az ösztöndíj havi összege – figyelemmel a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított fedezetre – a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege.


(4) A pályázat útján elnyerhető ösztöndíj egy tanulmányi évre (10 hónapra), tanulmányi időszakra szól, melyet havonta előre a hónap 10. napjáig kell folyósítani.


(5) A beérkezett pályázatokat a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi.


(6)1 A beérkezett pályázatokat az ösztöndíj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a bizottságok elé. A bizottságok a Közgyűlés elnökének ösztöndíj odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. Az ösztöndíj odaítéléséről a kÖzgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Megyei Közgyűlés dönt.


(7) Az ösztöndíjat a Megyei Közgyűlés adományozza. Az ösztöndíj odaítéléséről a Megyei Közgyűlés minősített többségű szavazattal dönt.


(8) A Közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönthet az ösztöndíj vonatkozásában a jelen rendeletben nem részletezett egyéb pályázati feltételekről – beleértve a pályázatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejét is - és az ösztöndíj odaítélésének időpontjáról.9. §


Záró rendelkezések


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti


 • a „Heves Megyéért” kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/1992. (III.27.) HMÖ rendelet azzal, hogy a díj visszavonására vonatkozó rendelkezésekre jelen rendelet 6. §-a megfelelően alkalmazandó,
 • a „Heves Megye Európa Ösztöndíjasa” alapításáról szóló 19/2004. (XI.26.) HMÖ rendelet,
 • Heves Megye Önkormányzata által alapított szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21/2004. (XII.17.) HMÖ rendelet azzal, hogy a díj visszavonására vonatkozó rendelkezésekre jelen rendelet 6. §-a megfelelően alkalmazandó,
 • a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerről szóló Szabályzat,
 • a „Heves Megye Ösztöndíjasa” cím alapításáról szóló Szabályzat.


1 Módosította a 6/2013. (IV. 26.) önk. rendelet, hatályos a kihirdetését követő napon 2013. 04. 27.

2 Módosította a 12/2013.(XII. 13.) önk.rendelet, hatályos a kihirdetését követő napon 2013. 12. 14.

3 Módosította a 6/2015.(IV. 24.) önk.rendelet, hatályos a kihirdetését követő napon 2015. 04. 25.

4 Módosította a 15/2016.(XII. 16.) önk.rendelet, hatályos a kihirdetését követő napon 2016. 12. 17.

5 Módosította a 7/2019.(VI. 28.) önk.rendelet, hatályos a kihirdetését követő napon 2019. 06. 29.