Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 08. 06 - 2021. 11. 30

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § [1] Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés módosított bevételi főösszegét 79.729.898 Ft-ban, kiadási főösszegét 79.729.898 Ft-ban állapítja meg.”

3. § [2] (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

 • a) személyi juttatás 18.519.000 Ft
 • b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.052.000 Ft
 • c) dologi kiadások 17.279.354 Ft
 • d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.835.000 Ft
 • e) egyéb működési célú kiadások 26.894.551 Ft, ebből tartalékok: 21.907.042 Ft
 • f) beruházások 3.143.000 Ft
 • g) felújítások 7.936.525 Ft
 • h) finanszírozási kiadás 1.070.468 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

 • a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.430.726 Ft
 • b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 • c) közhatalmi bevételek 16.750.000 Ft
 • d) működési bevételek 2.410.354 Ft
 • e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 • f) felhalmozási bevételek 2.834.644 Ft
 • g) finanszírozási bevételek 34.304.174 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő.

4. § Az Önkormányzat

 • a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
 • b) bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
 • c) bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
 • d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
 • e) kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
 • f) a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet;
 • g) 2021 – 2024. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
 • h) előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet

tartalmazza

5. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3)[3] Az Önkormányzat a kiadások között 21.907.042 Ft általános tartalékot állapít meg.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § (1) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 7.000 Ft/hó.

(2) A képviselő-testület

 • a) A Faluház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:
  • aa) Termékbemutató, vásár céljára 5000 Ft,
  • ab) Félnapos termékbemutató, vásár céljára 3000 Ft,
  • ac) Bál, családi rendezvény céljára 7.000 Ft

  október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft fűtési díjat kell fizetni

 • b) A Kultúrház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:
  • ba) Termékbemutató, vásár céljára 5.000 Ft
  • bb) Félnapos termékbemutató vásár céljára 3000 Ft
  • bc) Bál, családi rendezvény céljára 25.000 Ft

  október 15-től április 15-ig plusz 5.000 Ft fűtési díjat kell fizetni

 • c) A Faluház tetőterében kialakított szálláshely bérleti díja 1.800 Ft/fő/éjszaka. Fűtési szezonban október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft/szoba/nap bérleti díjat kell fizetni.

(3) A Képviselő-testület a hegymagasi állandó lakosok részére a (2) bekezdés ac) pontban meghatározott bérleti díjból 50 %, az (2) bekezdés bc) pont esetében 70 % kedvezményt biztosít. (Ez a fűtési díjakra nem vonatkozik.)

(4) Temetés és jótékonysági rendezvény esetén az (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott helyiségekért bérleti díjat nem kell fizetni.

(5) A Képviselő-testület a Faluházban biztosított szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg:

 • a) fénymásolás 50 Ft/másolat, 10 másolaton felül 20 Ft/másolat
 • b) fekete-fehér nyomtatás 100 Ft/oldal
 • c) fekete-fehér kép 150 Ft/oldal
 • d) színes kép 300 Ft/oldal

(6) A Képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – részére étkezési támogatást állapít meg. Az étkezési támogatás havi kerete bruttó 12.600 Ft/hó/fő, melyet az önkormányzat készpénz formájában biztosít

(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(8) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodások, általános- és középiskolás gyermek esetén 15.000 Ft/fő.

(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2021. évre 180.000 Ft-ban határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a konténerben gyűjtött vegyes háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló szemeteszsák díját 500 Ft/db határozza meg.

(11) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(12) A Képviselő-testület Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2021 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 64.450 Ft összegben állapítja meg.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019 évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet [4]

1. melléklet

1. melléklet

1.melléklet kv. rend. mód..xlsx

1.melléklet.xlsx

2. melléklet [5]

2. melléklet

2. melléklet

2.melléklet kv. rend. mód..xlsx

2.melléklet.xlsx

3. melléklet [6]

3. melléklet

3. melléklet

3.melléklet kv. rend. mód..xlsx

3.melléklet.xlsx

4. melléklet [7]

4. melléklet

4. melléklet

4.melléklet kv. rend. mód..xlsx

4.melléklet.xlsx

5. melléklet [8]

5. melléklet

5. melléklet

5.melléklet kv. rend. mód..xlsx

5.melléklet.xlsx

6. melléklet [9]

6. melléklet

6. melléklet

6.melléklet kv. rend. mód..xlsx

6.melléklet.xlsx

7. melléklet [10]

7. melléklet

7. melléklet

7.melléklet kv. rend. mód..xlsx

7.melléklet.xlsx

8. melléklet [11]

8. melléklet

8. melléklet

8.melléklet kv. rend. mód..xlsx

8.melléklet.xlsx

9. melléklet [12]

9. melléklet

9. melléklet

9.melléklet kv. rend. mód..xlsx

9.melléklet.xlsx


[1] A 2. § a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] Az 5. § (3) bekezdése a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] Az 1. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 2. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 3. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 4. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] Az 5. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 6. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 7. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 8. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 9. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.