Dunabogdány Község Önkormányzata 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 10. 26

Dunabogdány Község Önkormányzata 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2021.10.26.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) közösségi együttélés alapvető szabályai: a rendeletben a közösség érdekében meghatározott magatartási szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják.

b) közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás: az a cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását nem rendeli, és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Dunabogdány közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott cselekmények valamelyikét elköveti.

3. Eljárási szabályok

3. § (1)1 A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal vagy a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság észlelése alapján, vagy bejelentés alapján indítható.

(2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás lefolytatása kizárólag hivatalból történhet. Az eljárás akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(3)2 Az eljárási szabályokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(4)3 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására és a cselekmény elbírálására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a jegyző jogosult.

(5)4

3/A. §5 (1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben alkalmazható szankciók:

a) figyelmeztetés,

b) közigazgatási bírság,

c) tevékenység végzésétől való eltiltás,

d) elkobzás.

(2) A közigazgatási hatósági ügyben a kiszabható jogkövetkezmények megállapítására a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A helyszíni bírság kiszabására a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság alkalmazásában álló rendész jogosult.

II. Fejezet

Egyes, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

4. Az önkormányzat jelképeinek használatával összefüggő magatartások megszegése

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 7/1996. (III.25.) önk. számú rendelet alapján a község jelképeit, továbbá a településnév használatának rendjéről szóló 6/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelet alapján a Dunabogdány településnevet és a Bogdány megnevezést, vagy annak idegen nyelvű alakját6

a) jogosulatlanul, engedély nélkül használja fel,

b) a használatra vonatkozó engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel,

c) az engedélyben foglaltakat megszegi, kijátssza.

5. A közterületek tisztántartásával, köztisztasággal összefüggő magatartások megszegése

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

a) közterületen szemetel, azt bármilyen módon beszennyezi,

b) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon nem gondoskodik a fű, a növényzet rendszeres kaszálásáról, egyéb módon történő nyírásáról, a gyommentesítésről, valamint az udvar rendben- és tisztántartásáról,

c) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan szemetes vagy az ingatlanon külön engedély nélkül hulladékot halmoz fel,

d) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méteres területsáv, ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő terület) tisztántartásáról, gyommenetesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, síkosság-mentesítéséről, a hó eltakarításáról nem gondoskodik, a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve a járműközlekedést akadályozó módon helyez el,

e) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a csapadékvíz zavartalan elvezetését nem biztosítja,

f) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti zöldterületet, közterületet – az úttestig - nem gondozza, nem tartja rendben, a hulladékot nem gyűjti össze, valamint a járdára, útra kihajló, a közlekedést akadályozó bokrok, sövények, ágak nyeséséről nem gondoskodik,

g) az általa használt gépjárművel, a járdára, útra felhordott sár takarításáról nem gondoskodik,

h) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,

i) nem távolítja el a közterületre vagy annak létesítményeire kihelyezett, idejétmúlt plakátokat, hirdetményeket, hirdetéseket,

j) közkifolyónál és tűzcsapnál járművet mos, állatot itat vagy a műtárgyakból vizet elvezet,

k) ingatlanáról a közterületre szennyvizet kienged.

6. Közterületek használatával kapcsolatos magatartások

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

a) a közterületet engedély vagy bejelentés nélkül veszi igénybe,

b) a közterületet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy más célra használja,

c) a közterület használatát másnak átengedi,

d közterület-használati díjat határidőre nem fizeti meg,
e) mezőgazdasági, vagy vállalkozói, magángazdasági tevékenység ellátáshoz szükséges gépjárművet tartósan közterületen tárol,
f) közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen, meghibásodott, lejárt műszaki érvényességű járművet 72 órát meghaladó időtartamban tart,
g) a közterületet vagy annak egy részét engedély nélkül bármilyen eszközzel vagy anyaggal elhatárolja, elkeríti, így különösen az ingatlan előtti közterületen elkerítés céljából köveket, oszlopokat vagy egyéb fizikai akadályt helyez ki,
h) az általa igénybe vett területet nem tartja rendben, a közterület-használata után nem gondoskodik az eredeti állapot helyreállításáról, a közterület rendbetételéről.

7. Állattartással kapcsolatos magatartási szabályok megszegése

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

a) olyan helyen tart állatot, ahol a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (VI. 14.) önk. számú rendelet vagy a környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI. 22.) önk. sz. rendelet (a továbbiakban: környezetvédelmi rendelet) tiltja,

b) az állattartás céljára szolgáló létesítmények építésével, azok elhelyezésével kapcsolatos szabályokat megszegi, az állat tartására szolgáló létesítmény és kifutója, valamint a trágyatároló vonatkozásában meghatározott védőtávolságokat nem tartja be,

c) nem gondoskodik az állatok elhelyezésére szolgáló épületek naponkénti takarításról, a rendszeres fertőtlenítésről, az építményekben található kártékony állatok irtásáról,

d) a trágyagyűjtő helyét nem az előírásoknak megfelelően alakítja ki, a trágyát és a trágyalevet nem szivárgásmentes gyűjtőben tárolja,

e) az állattartásra szolgáló helyet nem keríti el,

f) az állattartás során nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra, a közterületre ne tudjon átjutni,

g) a tulajdonában lévő eb veszettség elleni oltásáról évente – az eb első évében két alkalommal - nem gondoskodik,

h) a felügyelete alatt álló 3 hónapos kort elérő ebet, az eb elhullását, elkóborlását, új tulajdonoshoz kerülését nem jelenti be az állatorvosnál,

i) ebet – a vakvezető kutya, valamint az intézmény őrzését szolgáló őrző-védő eb kivételével – vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe, élelmiszerboltba vagy más kereskedelmi tevékenységet folytató üzletbe, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, a temető területére, játszótér, sportpálya és a strand területére beenged, illetve bevisz,

j) az állat szaporulatát az elválasztást követő 8 napon belül nem távolítja el,

k) eb- és/vagy macska tenyészetet engedély nélkül létesít, illetve fenntart,

l) az állata által a közterületen vagy közforgalmú járművön okozott szennyeződést nem távolítja el,

m) közterületen ebet póráz nélkül, illetőleg nagytestű ebet póráz és szájkosár nélkül sétáltat,

n) az ebet bekerítetlen ingatlanon szabadon tartja, felügyelet nélkül kóborolni hagyja,

o) a kedvtelésből tartott állatot úgy tartja, hogy az a környező lakóközösség kialakult élet és szokásrendjét, nyugalmát zavarja,

p) nem biztosítja az állat számára - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint - a tartásához szükséges minimális területnagyságot,

q) a kedvtelésből tartott állatot úgy tartja, hogy az anyagi kárt okoz, továbbá az emberi életet, testi épséget és egészséget veszélyezteti.

8. Települési szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatos magatartási szabályok megszegése

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot nem a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet előírásai szerint gyűjti, adja át a szolgáltatónak,

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot közterületen, a szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe vagy mellé, illetve egyéb nem engedélyezett helyen rak le vagy helyez el, vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényzetébe, zsákjába helyezi el,

c) a kötelező közszolgáltatási szerződés-kötési kötelezettségének nem tesz eleget,

d) a tulajdonában/használatában lévő hulladékgyűjtő edényt – az ürítési időszak kivételével – közterületen tárolja, helyezi el, vagy elszállítás céljából úgy helyezi el, hogy az a gyalogos, vagy járműforgalmat akadályozza,

e) települési szilárd hulladékot veszélyes hulladékkal összekeverve, állati tetemet, építési törmeléket, egyéb folyékony, tűz- és robbanásveszélyes, mérgező anyagot helyez el a gyűjtőedénybe,

f) lomtalanítási időszakot kivéve hulladékot közterületen tárol,

g) a szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényzetbe ott el nem helyezhető, nem megfelelő hulladékot helyez el,

9. A helyi környezet védelmével kapcsolatos magatartások megszegése

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

a) fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt hulladékot, olajos fűrészport, szerves vagy állati hulladékot éget,

b) hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék, egyéb gyúlékony anyag stb.) nyílt téren éget el,

c) az avar és kerti hulladék égetését nem a környezetvédelmi rendeletben foglaltaknak meg

felelően és időszakban végzi.

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

a) a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti,

b) fát engedély nélkül kivág, megcsonkít,

c) a zöldfelületeket bármilyen módon károsítja, a zöldfelületek építményeit, tartozékait megrongálja, megsemmisíti,

d) a közterületen elhelyezett virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait tördeli, megcsonkítja,

e) a fák törzsén reklámtáblát, feliratot, plakátot elhelyez,

c) játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított területekre és más zöldfelületre gépkocsival vagy egyéb járművel – a fenntartást, fejlesztést, vagy hulladékszállítást végző gépjárművek kivételével – behajt, beáll.

10. A helyi értékek védelmére vonatkozó magatartási szabályok megszegése

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a helyi védettség alá helyezett építészeti és természeti értékeket károsítja, megrongálja, megsemmisíti, azt engedély nélkül megváltoztatja, – amennyiben cselekménye súlyosabbnak nem minősül – vagy védett értékek megjelölését eltávolítja, vagy megrongálja.

11. Egyéb magatartási szabályok megszegése

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 12,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel Dunabogdány Község közigazgatási területén, a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet alapján súlykorlátozással érintett helyi közútra engedély nélkül behajt, vagy azt az engedélytől eltérő módon használja.

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Dunabogdány Község tulajdonában álló közútjait, járdáit, egyéb közterületeit – melyekkel kapcsolatban a közútkezelői, tulajdonosi feladatokat Dunabogdány Község Önkormányzat látja el – engedély nélkül felbontja, helyreállítási kötelezettségének nem vagy nem a jogszabályban, engedélyben meghatározott módon teljesíti.

14. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a közterületen lévő játszótereket, azok játszószereit és felszereléseit nem rendeltetésüknek megfelelően használja.

15. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az üzletek nyitva tartásának rendjéről szóló 10/2007. (VI. 12.) önk. számú rendelet 2. §-ában foglalt előírásokat megszedi.

16. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

a) a temetőben szemetel,

b) a temetőben hulladékot, avart éget,

c) a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül vagy attól eltérően munkát végez,

d) a temetőben végzett munkálatok során keletkező építési anyag, törmelék elszállításáról haladéktalanul nem gondoskodik,

e) a sírhelyekre olyan növényt ültet, mely meghaladja a sírhely méretét és akadályozza a sírhelyek megközelítését,

f) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít.

12. Közterületen történő szeszesital fogyasztásra vonatkozó magatartási szabályok megszegése

17. §7 (1) Amennyiben magasabb szintű jogszabály máshogy nem rendelkezik, tilos és a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Dunabogdány község közigazgatási területén közterületen – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – szeszesitalt fogyaszt.

(2) A tilalom hatálya nem terjed ki:

a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó-ipari egységekre és azok érvényes engedéllyel rendelkező előkertjére, teraszára nyitvatartási időben;

b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényekre, továbbá a bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeire, a rendezvény területére, útvonalára és idejére;

c) minden év első és utolsó napjára.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

18. §8 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett cselekmények esetében kell alkalmazni.

1

A 3. § (1) bekezdése a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította: 17/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. január 1-től

3

Módosította: 17/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. január 1-től

4

Módosította: 17/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. január 1-től

5

Módosította: 12/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. január 1-től A 3/A. § a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Módosította: 6/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. május 28-tól

7

Módosította: 6/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. május 15-től

8

Számozását módosította 6/2019. (V. 14.) önk. rendelet, hatályos 2019. május 15-től.