Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

Forráskút Község Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 01. 06

Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

Forráskút Község Helyi Építési Szabályzatáról

2022.01.06.

Forráskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/C. § (1) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály,

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály I. Népegészségügyi Osztály,

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály,

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály,

HM Hatósági Hivatal,

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság,

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala,

a területileg szomszédos önkormányzatok és a partnerségben résztvevők véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános előírások

1. § (1) A község közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési tevékenységet folytatni és ezekre hatósági engedélyt adni e rendeletben és annak

a) 1. mellékletét képező SZ-1 jelű, a község igazgatási területére vonatkozó szabályozási tervben (továbbiakban: SZ-1 terv),

b) 2. mellékletét képező SZ-2 jelű, az SZ-1 terven „SZ-2 terv hatályos területe”-ként lehatárolt településrészen hatályos szabályozási tervben (továbbiakban: SZ-2 terv),

foglaltak szerint megengedett.

(2) E rendelet alkalmazása során „meglévő tanyás teleknek” minősül az ingatlan-nyilvántartásban 2016. január 01. napját megelőzően tanyaként szereplő telek.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. Közterület alakítására vonatkozó előírások

2. § (1) Közterület-szélesítéssel érintett telekrészen

a) meglévő építményrészben értéknövelő építési tevékenység nem végezhető,

b) új építmény csak a közterületre vonatkozó szabályok szerint létesíthető,

c) közterület felől kerítés csak a szabályozási vonalon létesíthető,

d) új közműbekötés a szabályozási vonal, mint közterületi telekhatár figyelembe vételével létesítendő.

3. A tájkép alakítására vonatkozó előírások

3. § Háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű

a) az SZ-2 terv hatályos területén és az azt övező 300 m széles területen belül legfeljebb 25 m teljes magassággal,

b) az a) bekezdésben foglalt területen kívül magassági korlátozás nélkül

elhelyezhető.

4. Környezetvédelmi előírások

4. § (1) A község igazgatási területén az üzemi és szabadidős, az építési és a közlekedési zaj terhelési határértékei a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló mindenkor hatályos országos érvényű jogszabályok szerint állapítandók meg.

(2) A zajtól védendő területek kategóriába való besorolása megegyezik a jelen rendelet szerinti területhasználati besorolással.

(3) A község területére vonatkozó levegővédelmi követelmények tekintetében a mindenkor érvényes országos érvényű jogszabályokat, a mindenkor hatályos helyi rendeleteket és hatósági határozatokat kell betartani.

(4) A község területe a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerint az érzékeny besorolású területek közé tartozik.

(5) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme megítélése szempontjából a MePAR rendszer tematikus fedvényeként a blokkok szintjén, blokkazonosítók által meghatározottakat kell irányadónak tekinteni.

(6) Mezőgazdasági tevékenységet a nitrát-érzékeny területekre vonatkozó országos rendelet szerinti cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végezni.

5. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

5. § (1) Az „országos vízminőségvédelmi terület övezete” területén belül a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyező komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását. Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a szükséges tisztítás után lehet bevezetni a vizekbe.

6. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások (telekalakítás, településrendezési kötelezések)

6. § (1) Szabályozási vonallal leszabályozott, építési tilalommal nem terhelt építési telek leszabályozás szerinti telekalakítása akkor is megengedett, s az így létrejövő telek akkor is beépíthető, ha területe az övezetben előírt méreteknek nem felel meg, de egyéb előírások teljesülnek.

(2) A szabályozási tervben jelölt „telken belüli zöld” sávokban háromszintes növényállományt kell telepíteni, melyen belül a fák maximális telepítési távolsága 6m. A sáv lakóövezettel közvetlen határos részén zajvédő fal is telepítendő.

(3) Háromszintes növényállománynak minősül jelen rendelet alkalmazásában: A zöldfelület területének minden 150 m2-re számítva legalább 1 db nagy vagy közepes lombkoronát növesztő fa és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje, a nem burkolt felületen gyep vagy talajtakaró ültetése.

(4)1 A szabályozási terven beültetési kötelezettséggel jelölt telekhatárok mentén legalább egy cserjesor és a telekhatártól legalább 3 méterre egy fasor ültetendő.

7. Közművek előírásai

7. § (1) Belterületen fekvő építési telken előírt közművekre vonatkozó előírások:

a) villamos-energia közüzemi vagy közcélú szolgáltatása,

b) ivóvíz közüzemi vagy közcélú szolgáltatása,

c) közüzemi szennyvízelvezetés, ha gyűjtőcsatornára csatlakoztatható a telek, egyébként egyedi zárt szennyvíztároló alkalmazandó,

d) a közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatása.

(2) Külterületen fekvő építési telken előírt közművekre vonatkozó előírások:

a) villamos-energia közüzemi vagy közcélú szolgáltatása, ha a szükséges kapacitás a hálózatról vételezhető, egyébként alternatív energiaforrás is alkalmazható,

b) ivóvíz közüzemi vagy közcélú szolgáltatása, ha a hálózatra csatlakozás lehetősége 100 méteren belül lehetséges, egyébként egyedi megoldás is alkalmazható,

c) közüzemi szennyvízelvezetés, ha a hálózatra csatlakoztatható a telek, egyébként egyedi zárt szennyvíztároló, vagy külön jogszabálynak megfelelő szennyvízszikkasztás alkalmazandó,

d) a közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatása, ha az kiépített, egyébként telken belüli elszikkasztás is alkalmazható.

8. Építés, telekhasználat általános szabályai

8. § (1) Terepszint alatti építés az építési helyen belül, az övezetre megszabott maximális beépítettség erejéig megengedett.

(2) Állattartási épület a szomszédos telken álló, huzamos tartózkodásra szolgáló épülettől legalább 10,0 méterre helyezhető el.

(3) Fát, 3,0 méternél magasabbra növő fás-szárú bokrot a szomszédos, nem közterületi telek határához, a fa várható koronaátmérője felének megfelelő távolságra úgy kell ültetni, hogy az épülettől legalább 1,5 méternek kell elmaradnia.

(4) Trágyadomb a telekhatártól legalább 5,0 méterre, lakóépülettől legalább 10,0 méterre, intézmény telkétől legalább 20,0 méterre helyezhető el, magassága nem haladhatja meg a 2,0 métert.

9. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

9. § A község országos jogszabály szerint a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. Az elégséges védelmi szint követelményei:

a) Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítási módja a lakosság körében az elsősorban közérdekű közlemény közzétételével, valamint a lakossági riasztó rendszer eszközeivel, elektronikus hírközléssel, hangosbemondóval, hírvivővel és falragaszokkal.

b) Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően.

c) Felkészítés:

ca) a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása,

cb) a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával,

cc) a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra.

d) Védekezés:

da) kizárólag a védekezési feladatok ellátásához szükséges polgári védelmi szakaszegységek megalakítása,

db) járási mentőcsoport bevonása,

dc) a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése.

e) Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet tervezése.

III. Fejezet

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

10. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai

10. § (1) Építési telek telekterületére vonatkozóan előírt minimális értékek csak telekalakítás során tartandók be, a már kialakult építési telkek a méretüktől függetlenül beépíthetők, ha egyéb szabályok teljesülnek.

(2) Építmény legmagasabb pontja az előírt legnagyobb épületmagasságot legfeljebb 6,0 méterrel haladhatja meg.

(3) Építmény előírt maximális épületmagasságától legfeljebb 18,0 méterig, legmagasabb pontjának előírásától 25,0 méterig el lehet térni, ha az elhelyezendő funkcióhoz feltétlenül szükséges a megemelt magasság

a) ipari, kereskedelmi szolgáltató vagy különleges mezőgazdasági üzemi övezetben gyártás-, raktározás- vagy feldolgozás-technológiai okból,

b) hitéleti vagy sportépítmény jellegéből adódóan,

c) csúszda, kilátó esetében.

(4) Az építési övezetre előírt épületmagassági határértékeket nem teljesítő meglévő építmények építési engedélyköteles ügyei során az építmény épületmagassága csak a határértékek teljesülésének irányába változhat.

(5) Az előkert mérete (ha a szabályozási terv másként nem rendeli) túlnyomórészt beépített telektömbben a szomszédos 3-3 telken lévő előkert-méretek közül a többségben előfordulóhoz igazodó, egyéb építési övezetekben legalább 5,0 méter.

(6) Oldalkert legkisebb mérete – ha szabályozási terv nem jelöli – az országos előírások szerint állapítandó meg.

(7) A hátsókert 0,0 méter, vagy legalább 3,0 méter, ha a telek hosszmérete (utcavonalra merőlegesen számított mérete) nem éri el a 35,0 métert.

(8)2

11. Falusias lakóövezet részletes előírásai

11. § (1) Az építmények elhelyezési módja oldalhatáron álló vagy szabadon álló építési mód szerint is megengedett a meglévő beépítési móddal megegyezően, vagy a telektömbben kialakult jellemző mód szerint.

(2) Szabadon álló épület-elhelyezés a legalább 16,0 méter átlagszélességű telken megengedett.

(3) Az övezetben kialakított építési telek területe legfeljebb a minimálisan kialakítható négyszerese lehet.

(4) Az övezetben akkor alakítható telek, ha a telek megközelítését biztosító köz- vagy magánút kapcsolódása a belterületi utcahálózathoz a szabályozási terv szerint biztosított.

(5) Az övezet beépítési paraméterei:

Az építési övezet jele

a telek megengedett

az épület megengedett

legkisebb kialakítható

legnagyobb

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe

szélessége

beépítettsége

zöldfelülete

épületmagassága

m2

m

%

%

m

m

Lf

700

16

30

45

3,0

6,0

(6) 3 Telkenként egy főépítmény építése esetén kötelező építési vonalként kell értelmezni - ha a szabályozási terv máshogy nem rendeli - a lakóövezetben az előkerti határvonalat. Ha a telken több főépítmény van, egy lakóépületnek legalább 50%-ban az előkert vonalon kell állnia, a többi főépítmény és melléképítmények az építési helyen belül szabadon elhelyezhetőek.

12. Településközpont vegyes övezet részletes előírásai

12. §4 (1) Az építmények elhelyezési módja zártsorú, oldalhatáron álló vagy szabadon álló építési mód szerint is megengedett a meglévő beépítési móddal megegyezően, vagy a telektömbben kialakult jellemző mód szerint.

(2) Az épület-elhelyezés módja a 10,0 méter átlagszélességet el nem érő telken csak zártsorú lehet,

(3) Szabadon álló épület-elhelyezés a legalább 14,0 méter átlagszélességű telken megengedett.

(4) A Vt-1 jelű építési övezet beépítési paraméterei:

a) a telek megengedett

aa) legkisebb kialakítható területe 700 m2

ab) legkisebb szélessége legalább 16 m

ac) legnagyobb beépítettsége 50%

ad) legkisebb zöldfelülete 10%

b) az épület megengedett legnagyobb magassága 7,5 m

(5) A Vt-2 jelű építési övezet beépítési paraméterei:

a) a telek megengedett

aa) legkisebb kialakítható területe 700 m2

ab) legkisebb szélessége legalább 16 m

ac) legnagyobb beépítettsége 50%

ad) legkisebb zöldfelülete 30%

b) az épület megengedett legnagyobb magassága 7,5 m

(6) Szakrális vagy bármilyen közösségi, közérdekű funkciót betöltő épület esetén a épületmagasság a 9,0 métert is elérheti.

13. Kereskedelmi szolgáltató övezet részletes előírásai

13. § (1) Az övezetben olyan gazdasági tevékenység végzése megengedett, amely

a) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint nem környezeti hatásvizsgálat köteles és egységes környezethasználati engedélyhez kötött létesítmények elhelyezését nem igényli.

b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint nem előzetes vizsgálat köteles és a környezetvédelmi hatósági eljárás azzal zárul, hogy a környezeti hatásvizsgálatot nem kell lefolytatni, mert a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs.

(2)5 Az övezet beépítési paraméterei:

Az építési övezet jele

a telek megengedett

az épület megengedett

legkisebb kialakítható

legnagyobb

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe

szélessége

beépítettsége

zöldfelülete

épületmagassága

m2

m

%

%

m

m

Gksz

1000

20

50

20

3,0

7,5

(3) Az övezetben a beépítési mód: szabadon álló.
(4) 6 A Gksz* övezetben építési telek abban az esetben építhető be az övezet szabályai szerint, ha a terület Jókai Mór utca felőli közterületi feltárása a szabályozási tervnek megfelelően kialakított. Ezen feltétel hiányában a falusias lakóövezeti szabályok szerint lehet beépíteni. Egyebekben a Gksz* övezet előírásai megegyeznek a Gksz övezetével.

14. Ipari övezet részletes előírásai

14. § (1) Az ipari övezet az országos előírások tekintetében az ipari rendeltetésen belül az „egyéb terület” kategóriába tartozik.

(2) Az övezetben olyan ipari gazdasági és hulladékgazdálkodási tevékenység folytatható, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint nem környezeti hatásvizsgálat köteles és nem egységes környezethasználati engedély köteles.

(3) Az övezet beépítési paraméterei:

Az építési övezet jele

a telek megengedett

az épület megengedett

legkisebb kialakítható

legnagyobb

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe

szélessége

beépítettsége

zöldfelülete

épületmagassága

m2

m

%

%

m

m

Gip

1000

20

45

30

3,0

7,5

(4) Az övezetben a beépítési mód: szabadon álló.
(5) A megengedett legnagyobb épületmagasság technológiai okból az ingatlan max. 20%-án a 15 métert is elérheti.

15. Beépítésre szánt különleges építési övezetek részletes előírásai

15. § (1) A „Kt” jelű különleges temető övezetben az egyéb jogszabályokban előírt feltételekkel való működés építményei helyezhetők el. Új temető létesítésekor vagy a meglévő bővítésekor legalább egy sor fa ültetendő a bővítési terület telekhatárának belső oldalára. Egyéb előírásokat országos jogszabályok rögzítik.

Az építési övezet jele

a telek megengedett

az épület megengedett

legkisebb kialakítható

legnagyobb

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe

szélessége

beépítettsége

zöldfelülete

épületmagassága

m2

m

%

%

m

m

Kt

1000

25

10

40

3,0

6,0

(2) A „Ke” jelű különleges egészségügyi és fürdő övezetben egészségügyi, rekreációs, szállás, idegenforgalmi, sport funkciójú épületek helyezhetők el, továbbá ezeket kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató létesítmények. A beépítési mód: szabadon álló.

Az építési övezet jele

a telek megengedett

az épület megengedett

legkisebb kialakítható

legnagyobb

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe

szélessége

beépítettsége

zöldfelülete

épületmagassága

m2

m

%

%

m

m

Ke

2000

30

30

50

3,0

7,5

(3) A „Ksp” jelű különleges sportövezetben a szabadidő természetben való eltöltését és az idegenforgalmat szolgáló sportlétesítmények, szálláshely-szolgáltató épület, fürdő, oktatási, kulturális, egészségügyi, vendéglátó épület, múzeum és az ezek használatát kiegészítő gazdasági tevékenység építményei helyezhetők el. A beépítési mód: szabadon álló.

Az építési övezet jele

a telek megengedett

az épület megengedett

legkisebb kialakítható

legnagyobb

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe

szélessége

beépítettsége

zöldfelülete

épületmagassága

m2

m

%

%

m

m

Ksp

3000

50

10

65

-

6,0

(4) A „Ksz” jelű különleges szennyvíztisztító övezetben a rendeltetésszerű működéshez szükséges építmények helyezhetők el.

Az építési övezet jele

a telek megengedett

az épület megengedett

legkisebb kialakítható

legnagyobb

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe

szélessége

beépítettsége

zöldfelülete

épületmagassága

m2

m

%

%

m

m

Ksz

1000

30

25

50

-

6,0

(5) 7
(6) Az „Ki” jelű különleges idegenforgalmi övezetben sport, turisztikai, közösségi, vendéglátó, szolgáltató, oktatási, kulturális, rekreációs és egyéb, a szabadidő eltöltését biztosító funkció helyezhető el.

Az építési övezet jele

a telek megengedett

az épület megengedett

legkisebb kialakítható

legnagyobb

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe

szélessége

beépítettsége

zöldfelülete

épületmagassága

m2

m

%

%

m

m

Ki

1000

20

30

50

-

6,0

(7) Az „Khull” jelű különleges hulladéklerakó övezetben a hulladék tárolásával, feldolgozásával kapcsolatos építmények helyezhetők el.

Az építési övezet jele

a telek megengedett

az épület megengedett

legkisebb kialakítható

legnagyobb

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe

szélessége

beépítettsége

zöldfelülete

épületmagassága

m2

m

%

%

m

m

Khull

1000

15

20

50

-

6,0

16. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai

16. § (1) Beépítésre nem szánt övezet telkén az épület – ha a szabályozási terv másként nem rendeli

a) a telek homlokvonalától közúti közlekedési és közműterületbe tartozó út mentén legalább 10 méterre,

b) a telek homlokvonalától közúti közlekedési és közműterületbe nem tartozó út mentén legalább 5 méterre,

c) egyéb telekhatártól legalább 1,5 méterre,

d) szomszédos telken álló épülettől legalább 6,0 méterre

helyezendő el.

(2) Beépítésre nem szánt övezet telkén létesülő épület épületmagassága maximum 7,5 méter lehet.

(3) Épület legmagasabb pontja az előírt legnagyobb épületmagasságot legfeljebb 6 méterrel haladhatja meg.

(4) Épület előírt maximális épületmagasságától legfeljebb 18 méterig, legmagasabb pontjának előírásától 25 méterig el lehet térni, ha az elhelyezendő funkcióhoz feltétlenül szükséges a megemelt magasság

a) mezőgazdasági vagy erdőgazdasági technológiai okból,

b) hitéleti vagy sportépítmény jellegéből adódóan,

c) kilátó esetében.

(5) Az övezetre előírt épületmagassági határértékeket nem teljesítő meglévő építmények építési engedélyköteles ügyei során az építmény épületmagassága csak a határértékek teljesülésének irányába változhat.

17. Közlekedési és közműterület

17. § (1) Az átmenő forgalmat bonyolító utak területe közúti közlekedési és közműterületnek minősül.

(2) A „KÖu” jelű közúti közlekedési terület övezetei:

a) a „KÖu-1” jelű övezet az országos mellékutak övezete,

b) a „KÖu-2” jelű övezet a helyi gyűjtő utak övezete.

(3) A más (nem közúti közlekedési és közmű-) rendeltetésű területen nyilvántartott és tervezett utak kiszolgáló utak, melyek átmenő forgalomra nem szolgálnak.

(4) Közút céljára leszabályozott építési telken építési munka akkor végezhető, ha a leszabályozott telekrész önálló helyrajzi számon elkülönítve közútként vagy magánútként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

(5) Az utak szabályozási szélességében közművek vagy útépítése és tervezése során az előírt közműellátottsághoz szükséges összes nyomvonal elhelyezési lehetőségét biztosítani kell.

(6)

a) Az ingatlan nyilvántartásban útként bejegyzett telek használati módja nem változtatható meg, kivéve, ha csak egyetlen telek megközelítését szolgálja, amelynek közterületi kapcsolata a változtatás után is biztosított marad.

b) A külterületen meglévő, ingatlan nyilvántartásban nem szereplő

ba) utak csak akkor szüntethetők meg (pl. szánthatók be), ha idegen tulajdonú ingatlan megközelítésére már nem használják,

bb) csatornák csak egyéb jogszabálynak megfelelően számolhatók fel.

c) Külterületen az a) és b) pont szerinti út tengelyétől 6 méteren belül kerítés nem építhető.

(7) Tervezett utcákban legalább egyoldali fasor telepítendő.

18. Zöldterület

18. § (1) Zöldterületnek minősülnek a „Zkp” jelű közparkok.

(2) A közpark területének alakítása

a) kert- és táj építészmérnök által készített kivitelezési terv alapján,

b) természetes és korszerű, tartós alapanyagokból készült burkolatok és berendezési tárgyak alkalmazásával,

c) a helyi természeti viszonyoknak és növényvilágnak megfelelő fajokból és fajtákból álló növényanyaggal

történhet.

19. Erdőterület

19. § Szabályozási terven jelölt erdőterületek „Ev” jelű védelmi erdőövezetbe és „Eg” jelű gazdasági erdőövezetbe tartoznak, melyekre az országos előírások érvényesek.

20. Mezőgazdasági terület

20. § (1) Az „Má” jelű övezet „általános mezőgazdasági”, a „Mát” jelű pedig az „általános mezőgazdasági terület, természetes gyep” területi kategóriába tartoznak.

(2) Birtokközpont az általános szabályokban foglaltakon túlmenően a 2500 m2 területi nagyságot elérő telken is kialakítható, amennyiben az meglévő tanyás telek.

(3) A mezőgazdasági övezetekben tartós- vagy pillanatnyi tározás céljára kialakítható záportározó.

(4) A területen max. 1,8 m magas kerítés építhető A kerítés vonala – egyéb előírás hiányában – a határoló dűlőút középvonalától min. 8,0 m, csatorna partvonalától min. 6,0 m távolságra helyezendő.

21. Vízgazdálkodási terület

21. § (1) A vízgazdálkodási terület „V” jelű övezete a vízgazdálkodási csatornákat és tavakat foglalja magában.

(2) Az övezetet és parti sávjait érintő ügyekben az országos jogszabályok szerint kell eljárni.

22. Természet-közeli terület

22. § A „Tk” jelű természet-közeli övezetbe tartoznak a nádas és mocsár használatú földrészletek, melyekre a vonatkozó országos előírások érvényesítendők.

23. Beépítésre nem szánt különleges terület

23. § A „Ktu” különleges turisztikai övezetben sport, turisztikai, közösségi, vendéglátó, szolgáltató, oktatási, kulturális, rekreációs és egyéb, a szabadidő eltöltését biztosító funkció helyezhető el. Az övezet beépíthetősége: max. 10%.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

24. § (1) E rendelet 2017. szeptember 21. napján lép hatályba.

(2)8

25.9 Átmeneti rendelkezések

25. § (1) E rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.

(2) A Forráskút Község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról szóló 2/2021. (III.29.) önkormányzati rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.

(3) A Forráskút Község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról szóló 14/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.

1. függelék a 9/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

3.3 Régészeti lelőhelyek

A

B

C

D

1

azonosító/
szám

Név

Koordináták

Helyrajzi szám

2

37147
/0

Felső-Átokháza, Maróti Kálmán-tanya

-

-

3

37004
/1

Felső-Átokháza, Pálosszéli iskola

x-113653
y-713291

014/58, 013/54, 013/55, 013/5

4

37008
/2

Forráskúti-dűlő, Rúzsa András tanya

x-114229
y-717340

056/119, 056/125, 056/78, 056/82

5

37009
/3

Forráskúti-dűlő, Tóth András tanya

x-114123
y-717692

077/9, 056/100, 060/1, 056/97, 056/123, 056/98, 056/99

6

37010
/4

Forráskúti-dűlő, Maróti Elekné-tanya

x-113884
y-717188

053/98, 053/99

7

37011
/5

Gyapjas-dűlő, Marótiné-tanya

x-117396
y-715906

0101/21, 0101/37, 0101/75, 0101/56, 0101/55

8

37013
/6

Gyapjas-dűlő, Marótiné-tanya II.

x-117346
y-715842

0101/21, 0101/170, 0101/56, 0101/55

9

37014
/7

Gyapjas-dűlő, Marótiné-tanya III.

x-117361
y-715698

0101/169, 0101/170

10

37015
/8

Gyapjas-dűlő, Rácz Márk-tanya

x-117870
y-715176

0102/71

11

37019
/9

Gyapjas-dűlő

x-118131
y-714843

0101/34, 0101/48, 0101/49, 0101/50, 0101/35, 0102/68

12

37022
/10

Gyapjas-dűlő, Sándor Ágostonné-tanya

x-117919
y-714728

0102/25, 0102/68, 0102/69, 0102/57

13

37023
/11

Gyapjas-dűlő, Vass Mihály-tanya

x-117497
y-714949

0102/65, 0102/66, 0102/60, 0102/59

14

37025
/12

Gyapjas-dűlő, Vass Antal-tanya

x-117292
y-715315

0101/36

15

37027
/13

Gyapjas-dűlő, Vass Antal-tanya II.

x-117174
y-715334

0101/36, 0101/167

16

37029
/14

Gyapjas-dűlő II.

x-117239
y-715482

0101/167

17

37032
/15

Gyapjas-dűlő, Vass István-tanya

x-117013
y-715436

0101/167

18

37033
/16

Gyapjas-dűlő, Repkó-tanya

x-117188
y-714622

0105/99, 0105/91, 0105/32, 0105/95, 0105/93, 0105/135

19

37034
/17

Gyapjas-dűlő III.

x-117055
y-714394

0105/91, 0105/94, 0106/31

20

37035
/18

Gyapjas-dűlő IV.

x-116889
y-714338

0106/31

21

37036
/19

Gyapjas-dűlő, Fekete Istvánné-tanya

x-116838
y-714708

0105/139, 0106/13, 0105/141, 0105/140, 0105/138

22

37038
/20

Gyapjas-dűlő, Marótiné Ucska Mária-tanya

x-116790
y-715741

0101/158, 0101/157, 0101/156, 0101/85, 0102/20, 0101/165

23

37039
/21

Gyapjas-dűlő, Zádori-tanya

x-115869
y-717184

0101/95, 0101/105, 0101/96, 0101/163, 0101/97, 0101/104

24

37051
/22

Gyapjas-dűlő, Horváth László, János és Pál tanya

x-115627
y-717369

0101/2, 0101/98, 0101/102, 0101/103, 0101/178

25

37052
/23

Gyapjas-dűlő, Palásdi János-tanya

x-115446
y-716799

0105/207, 0105/208, 0105/209

26

37053
/24

Gyapjas-dűlő V.

x-116524
y-715547

0105/27, 0105/28, 0105/24, 0105/197, 0105/196, 0105/169, 0105/168, 0105/195, 0105/167, 0105/163, 0105/164

27

37054
/25

Forráskúti-dűlő, Hódi M.-tanya

x-113518
y-717849

055, 053/115, 053/111

28

37055
/26

Forráskúti-dűlő, Kálmán M.-tanya

x-113422
y-718210

056/112, 056/110, 056/111, 056/113, 056/114, 056/115

29

37056
/27

Forráskúti-dűlő, Gál I.-tanya

x-113756
y-718076

056/106

30

37057
/28

Forráskúti-dűlő, Rúzsa András-tanya II.

x-113749
y-717771

056/66, 056/108, 056/104

31

37059
/29

Forráskúti-dűlő, Fagy István-tanya

x-112833
y-719691

062, 018, 061/43, 061/45, 063/4, 061/44, 061/46

32

37060
/30

Forráskúti-dűlő, Dudás István-tanya

x-114950
y-717301

077/46, 077/47, 077/45, 077/44

33

37061
/31

forráskúti-dűlő, Kormányos István-tanya

x-114843
y-717858

077/57, 078/20

34

37062
/32

Forráskúti-dűlő

x-115278
y-717543

079, 091/65, 077/34, 091/103, 091/66, 077/28, 091/105, 078/9, 077/32, 077/31, 077/33, 078/10, 077/29, 077/30

35

37063
/33

Forráskúti-dűlő, Zádori Irén-tanya

x-115485
y-717773

091/65, 091/103

36

37064
/34

Forráskúti-dűlő, Zádori István-tanya

x-116185
y-718303

094/126, 094/2

37

37065
/35

Forráskúti-dűlő, Monostori Dávid-tanya

x-115890
y-718016

091/73, 091/74, 091/104, 091/75, 091/106

38

37066
/36

Forráskúti-dűlő, Monostori Dávid-tanya II.

x-115663
y-717984

091/73, 091/74, 091/72, 091/69, 091/71

39

37067
/37

Forráskúti-dűlő, Monostori Dávid-tanya III.

x-115867
y-717906

091/75, 091/106

40

37068
/38

Alsó-Átokháza, Tari Vencelné-tanya

x-112754
y-716666

047/16, 047/62, 045/74, 045/50, 045/73, 039/65, 039/64

41

37070
/39

Alsó-Átokháza, Kappantó Ferenc-tanya

x-112344
y-717400

046, 048/67, 045/59, 045/58

42

37071
/40

Alsó-Átokháza, 16. sz. tanya

x-112408
y-717600

046, 048/101, 048/102, 045/57, 045/56, 045/17

43

37072
/41

Alsó-Átokháza, Dudás Lajos-tanya

x-112192
y-717566

048/102, 048/103, 048/60

44

37073
/42

Alsó-Átokháza, Kisvass-tanya

x-112435
y-718083

048/85, 048/86

45

37074
/43

Alsó-Átokháza, Ádám-tanya

x-112228
y-718669

050/2, 050/13, 050/85, 050/80, 050/81, 050/87, 050/53, 050/84, 050/64, 050/57, 050/92, 050/59, 050/63, 050/91, 050/89, 050/86, 050/61, 050/88, 050/52

46

37075
/44

Felső-Átokháza, Kocsis Péter Sándor-tanya

x-114139
y-712427

011/48, 011/5, 0120/10

47

37076
/45

Felső-Átokháza, Kocsis Péter Sándor-tanya II.

x-114013
y-712598

011/48

48

37077
/46

Felső-Átokháza, Csongrádi Józsefné-tanya

x-113838
y-712802

013/56, 013/66

49

37078
/47

Felső-Átokháza, Szögi Dávid-tanya

x-113605
y-712859

013/13, 013/50, 013/56, 013/65, 013/16, 013/66, 013/14, 013/68

50

37079
/48

Felső-Átokháza

x-113336
y-712933

014/52, 014/56, 013/50, 013/5

51

37080
/49

Felső-Átokháza, Vass Zoltán-tanya

x-112686
y-715731

038, 08/38, 08/43, 07/50, 07/51, 07/65, 041/62

52

37081
50

Felső-Átokháza, Maróti Gy.-tanya

x-112457
y-715438

08/39, 08/67

53

37082
/51

Felső-Átokháza II.

x-112548
y-714850

08/60, 08/47, 08/61, 08/62

54

37083
/52

Felső-Átokháza, Gyuris-tanya

x-112015
y-715040

033/3, 033/6, 034, 035/9, 033/8, 030/13, 035/8, 030/31, 032, 033/7

55

37089
/53

Felső-Átokháza, Tapodi Mátyásné-tanya

x-114815
y-713216

011/188, 011/166

56

37090
/54

Felső Átokháza, Tapodi Mátyásné-tanya

x-114988
x-713371

011/76, 011/77, 011/75, 011/197, 011/16

57

37091
/55

Felső-Átokháza, Palotás-tanya

x-115348
y-713597

03/54, 03/299, 03/300, 03/298

58

37092
/56

Felső-Átokháza, Kondás-tanya

x-115695
y-714136

0113/79, 0113/59, 0113/82, 0113/81, 0113/80

59

37095
/57

Felső-Átokháza, Illés I.-tanya

x-113660
y-714734

03/187, 03/207, 03/43, 03/188, 03/140, 03/189, 03/190

60

37098
/58

Alsó-Átokháza, Vass-tanya

x-112463
y-716389

045/54, 045/6

61

37099
/59

Alsó-Átokháza, Komár Mihály-tanya

x-111406
y-718355

050/78, 050/98, 050/77

62

37100
/60

Alsó-Átokháza, Bálint J.-tanya

x-111867
y-717722

048/75

63

37101
/61

Alsó-Átokháza, Pesti-tanya

x-112064
y-718045

048/15, 048/41, 048/77, 048/78, 048/16

64

37102
/62

Alsó-Átokháza, Tajti J.-tanya

x-111108
y-716896

023/9, 044/87, 044/86, 044/85

65

37103
/63

Alsó-Átokháza, Komár-tanya

x-111993
y-716714

041/101, 044/9, 044/101, 044/102, 044/10, 044/104

66

37104
/64

Felső-Átokháza, Újvári Istvánné-tanya

x-112959
y-713213

015/9, 014/65, 014/86, 015/8, 014/87, 014/88, 014/44, 014/43, 014/42, 014/54, 014/41, 014/40

67

37105
/65

Felső-Átokháza, Lajkó Vilmos-tanya

x-113976
y-714007

03/254, 03/316

68

37106
/66

Forráskúti-dűlő II.

x-114322
y-717301

056/121, 056/119, 056/4

69

37107
/67

Forráskúti-dűlő III.

x-113960
y-717402

055, 053/100, 056/71, 053/18

70

37108
/68

Forráskút-zsombói határ

x-112204
y-718988

052/71, 052/82, 052/74, 052/11

71

37109
/69

Forráskúti-dűlő, Tóth András-tanya II.

x-114282
y-717597

056/126

72

37110
/70

Forráskúti-dűlő IV.

x-114040
y-717342

055, 053/99, 056/70

73

37111
/71

Szeged-kiskunmajsai műút

x-113277
y-717270

053/76, 053/138

74

37112
/72

Gyapjas-dűlő, Rácz Márk-tanya II.

x-118196
y-715173

0101/25

78

37113
/73

Gyapjas-dűlő VI.

x-117520
y-715692

0101/168

79

37114
/74

Gyapjas-dűlő, Vass Antal-tanya III.

x-117409
y-715171

0101/151

80

37115
/75

Gyapjas-dűlő VII.

x-115274
y-716793

0105/209

81

37117
/76

Forráskút-csólyospálosi határ

x-116661
y-714439

0106/48, 0106/35

82

37118
/77

Gyapjas-dűlő VIII.

x-116773
y-715350

0105/163, 0105/147, 0105/162, 0105/115

83

37119
/78

Forráskút-balástyai határ

x-116930
y-716866

097/125, 097/138

84

37121
/79

Gyapjas-dűlő, öntözőcsatorna

x-116091
y-717068

0101/6, 0101/119

85

37122
/80

Gyapjas-dűlő, öntözőcsatorna II.

x-116463
y-716620

0101/149, 0101/52

86

37123
/81

Gyapjas-dűlő, öntözőcsatorna III.

x-116916
y-716142

0101/62

87

37126
/82

Gyapjas-dűlő IX.

x-116148
y-715794

0105/20, 0105/124

88

37127
/83

Forráskúti-dűlő, Kálmán M.-tanya II.

x-113384
y-718397

056/117, 056/8

89

37128
/84

Forráskúti-dűlő V.

x-113634
y-719272

066/42, 065/33

90

37129
/85

Forráskúti-dűlő, Kormányos István-tanya II.

x-114927
y-717620

077/36

91

37130
/86

Forráskúti-dűlő, Monostori Dávid-tanya IV.

x-115671
y-718170

091/69, 092/16

92

37131
/87

Forráskúti-dűlő, Zádori Irén-tanya II.

x-115274
y-717987

091/83, 091/84

93

37132
/88

Felső-Átokháza III.

x-113059
y-715983

07/47, 07/66

94

37135
/89

Felső-Átokháza IV.

x-112745
y-715189

08/52, 08/53

95

37136
/90

Felső-Átokháza, Dorozsma-Halasi-főcsatorna

x-112112
y-714737

019/12, 019/63

96

37138
/91

Felső-Átokháza V.

x-113277
y-716071

07/24

97

37141
/92

Felső-Átokháza VI.

x-113240
y-714795

08/101

98

37142
/93

Alsó-Átokháza

x-111842
y-718175

050/68

99

37144
/94

Alsó-Átokháza, Bálint J.-tanya

x-111686
y-717720

048/76

100

37145
/95

Alsó-Átokháza, Dorozsma-Halasi-főcsatorna

x-111820
y-716098

041/90

1

A 6. § (4) bekezdése a Forráskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 10. § (8) bekezdését a Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 11. § (6) bekezdése a Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 12. § a Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 13. § (2) bekezdése a Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 13. § (4) bekezdése a Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 15. § (5) bekezdését a Forráskút Község Önkormányzata 2/2021. (III.29.) önkormányzati rendelet 7. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 24. § (2) bekezdés a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 25. alcímet (25. §) a Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

10

Az 1. melléklet a Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.