Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2022. 05. 01

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2022.05.01.

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet 49. § 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

(2) A gyermekek védelmét Kunfehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal biztosítja.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokra:

a) család- és gyermekjóléti szolgálat
b) családok átmeneti otthona

c) gyermekek napközbeni ellátása.

II. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

3. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét az intézmény vezetőjénél nyújthatja be.

4. Gyermekjóléti szolgáltatás

4. § Kunfehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése és 94/A. §-a figyelembevételével a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) útján látja el, feladatok átadás-átvételi megállapodás alapján.

5. Családok átmeneti otthona

5. § (1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a családok átmeneti otthona ellátást a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja.

(2) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által biztosított (1) bekezdésben foglalt ellátás igénybevételét, a fizetendő térítési díjat Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének gyermekvédelmi rendelete tartalmazza.

6. Gyermekek napközbeni ellátása

6. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását - mini bölcsőde, óvoda - a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményében valósítja meg.

(2)1 A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjének kell benyújtani, aki jogosult a felvételi eljárás lefolytatására.

(3) Ha a Gyvt. másként nem rendelkezik, a mini bölcsődei ellátás igénybevétele iránti kérelem elbírálásáról az intézményvezető – az intézmény szakmai programjában foglaltak alapján - egyéni elbírálással, elsődlegesen a jelentkezési sorrend alapján dönt.

(4)2 A Gyvt-ben foglaltakon kívül a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott mini bölcsődei ellátásának megszüntetését vonhatja maga után, amennyiben a gyermek a mini bölcsődei ellátást több alkalommal vagy összefüggően tíz napig indokolatlanul nem veszi igénybe. Az ismételt indokolatlan hiányzás a házirend súlyos megsértésének minősül.

(5)3 Amennyiben - orvosi szakvélemény alapján - a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődébe nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek testi épségét és egészségét az ellátás megszüntetésre kerül.

7. Gyermekétkeztetés, térítési díj

7. § (1) Az Önkormányzat az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként a fenntartásában lévő Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézménye konyhája útján biztosítja.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési -oktatási intézményben biztosított étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt 21/B. § szabályai irányadók, egyéb kedvezményt az Önkormányzat a 11. § szerint biztosít.

(4) Nem kell térítési díjat fizetni a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsődében a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra. Az intézményi térítési díj összege: 0 forint.

III. Fejezet

Önkormányzati támogatások

8. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

8. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetők kérelemre, vagy hivatalból azok a gyermeket gondozó családok, akik időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek és létfenntartásukról - átmenetileg - önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni.

(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az a család részesülhet, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(3) Gyermekét egyedül nevelő személy esetében a jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át.

9. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként maximum 5.000.-Ft lehet.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Különös méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület saját hatáskörben az (1) bekezdésben jelzett összeghatárnál nagyobb összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatást is megállapíthat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott különös méltánylást érdemlő eset:

a) krónikus hosszantartó betegség

b) baleset

c) rendkívüli élethelyzet

10. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmet a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban lehet írásban, vagy szóban benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a család jövedelmét igazoló iratokat

b) a gyermek iskolalátogatási igazolását

(2) A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást készpénzben, a kedvezményezett, vagy meghatalmazottja részére kell kifizetni.

(3) A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiadása vásárlási utalvánnyal, vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával is történhet. Az utalvány a segélyezettet élelmiszer, tisztálkodószer, ruhanemű és tüzelő vásárlására jogosítja fel.

(4) A megállapított és folyósított támogatásokról a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

9. Gyermekétkeztetési támogatás

11. § (1) Gyermekétkeztetési támogatásban az a kunfehértói lakóhellyel rendelkező 18. éven aluli 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban rész vevő tanuló részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(2) A támogatás összege: az étkeztetést biztosító intézmény által megállapított térítési díjnak maximum 50 %-a lehet.

12. § (1) A támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérelmet a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban lehet írásban, vagy szóban benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a)a család jövedelmét igazoló iratokat,
b)a gyermek iskolalátogatási és a napi térítési díj igazolását
(3) A megállapított támogatást kizárólag az étkezést biztosító intézmény részére lehet átutalni.
IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 12/2018.(X.25.) önkormányzati rendelethez4

A gyermekétkeztetés nyersanyagnormája és intézményi térítési díja

1. Óvodai ellátás

Nyersanyag értéke Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj Ft/fő/nap

1.1 Tízórai

73.-Ft

73.-Ft

1 .2 Ebéd

185.-Ft

185.-Ft

1.3 Uzsonna

72.-Ft

72.-Ft

I .4 Összesen

330.-Ft

330,-Ft

2. Iskolai napközi intézményi térítési díja

Nyersanyag értéke Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj Ft/fő/nap

2.1 Tízórai

65.-Ft

65.-Ft

2.2 Ebéd

210,-Ft

209,-Ft

2.3 Uzsonna

65.-Ft

65,-Ft

2.4 Összesen

340,-Ft

340,-Ft

3. Iskolai menza intézményi térítési díja

Nyersanyag értéke Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj Ft/fő/nap

3.1 Az ebéd

210,-Ft

210,-Ft

3.2 Összesen

210,-Ft

210,-Ft

4. Iskolai diétás napközi intézményi térítési díja

Nyersanyag értéke Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj Ft/fő/nap

4.1 Tízórai

110.-Ft

110.-Ft

4.2 Ebéd

382,-Ft

382.-Ft

4.3 Uzsonna

109,-Ft

109,-Ft

4.4 Összesen

601,-Ft

601,-Ft

5. Iskolai diétás menza intézményi térítési díja

Nyersanyag értéke Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj Ft/fő/nap

5.1 Az ebéd

382,-Ft

382,-Ft

5.2 Összesen

382,-Ft

382,-Ft

6. Mini bölcsődei ellátás intézményi térítési díja

Nyersanyag értéke Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj Ft/fő/nap

6.1 Reggeli

65.-Ft

65.-Ft

6.2 Tízórai

45,-Ft

45,-Ft

6.3 Ebéd

160,-Ft

160.-Ft

6.4 Uzsonna

60,-Ft

60,-Ft

6.5 Összesen

330,.Ft

330.- Ft

Az intézményi térítési díj ÁFA-t nem tartalmaz!

1

A 6. § (2) bekezdése a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 6. § (4) bekezdése a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 6. § (5) bekezdését a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

4

Módosította a 4/2020.(II.27.) ör. Hatályos 2020. március 1. napjától