Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

Nikla Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 09

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését


205.165.726,- Ft bevétellel, és 205.165.726,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           154.787.095,- Ft

    - önkormányzatok költségvetési támogatása                    80.486.865,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                     60.158.730,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                        9.000.000,- Ft

- működési bevételek                                                          4.741.500,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                 400.000,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      155.789.684,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                       69.667.655,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                 13.106.659,- Ft

- dologi kiadás                                                                  49.695.792,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                           10.280.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                      13.039.578,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                   2.318.160,- Ft


  • a finanszírozási célú bevételeket                                                 7.708.769,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                      42.669.862,- Ft

- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről               42.669.862,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       47.057.882,- Ft

- beruházási kiadások                                                       4.406.956,- Ft

- felújítási kiadások                                                         42.620.926,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                       30.000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1, 2.2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit e rendelet 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2019. február 13.
                        Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota                                 Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                  jegyző


Záradék:


A rendelet 2019. február 14. napján kihirdetésre került.Nikla, 2019. február 14.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva.Nikla, 2020. július 08.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző


[1]

A 6/2020. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2020. július 09. napjától.